Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2010

zápis rk
Zápis z výjezdního zasedání rady kraje č. 37/2010, které se konalo dne 23. 11. 2010

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2010
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 23. 11. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka a Z. Ryšavého.
Poté přednesl návrh na stažení bodu 6. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov I. (zdrojové materiály: RK-37-2010-06.doc) z programu jednání.
Rada kraje vznesený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2010
 2. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
 3. Změna rozsahu nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 4. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu

 1. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 2. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2010
 4. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 21. 9. - 9. 10. 2010
 5. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 7. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
 8. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál
 9. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence
 10. Žádost Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
 11. Návrh finančních plánů na rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o., Nemocnici Jihlava, p. o., Nemocnici Pelhřimov, p. o. a Nemocnici Třebíč, p. o. včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 12. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
 13. Darovací smlouvy pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 14. Rozprava členů rady
Usnesení 1758/37/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 05 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
Usnesení 1759/37/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-02.doc, RK-37-2010-02, př. 1

03. Změna rozsahu nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Usnesení 1760/37/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-37-2010-03, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-03.doc, RK-37-2010-03, př. 1

04. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1761/37/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími za podmínek dle materiálu RK-37-2010-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-04.doc, RK-37-2010-04, př. 1

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1762/37/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-37-2010-05, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-37-2010-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-05.doc, RK-37-2010-05, př. 1

07. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací kraje na užívání části nemovitosti ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1763/37/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o užívání nemovitého majetku - pronájem části věže Hradu Roštejn v obci Doupě za podmínek uvedených v materiálu RK-37-2010-07;
bere na vědomí
smlouvu uzavřenou dne 1. 1. 2005 Základní školou Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60.
odpovědnost: ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-07.doc, RK-37-2010-07, př. 1

08. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu, předložil radě kraje ke schválení návrh úprav žádosti globálního grantu kraje Vysočina v oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2011 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/37/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh úpravy žádosti globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II dle materiálu RK-37-2010-08, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Čestném prohlášení dle materiálu RK-37-2010-08, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-08.doc, RK-37-2010-08, př. 1, RK-37-2010-08, př. 2, RK-37-2010-08, př. 3

09. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2010
T. Škaryd podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/37/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-09.doc, RK-37-2010-09, př. 1

10. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 21. 9. - 9. 10. 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o působení zástupce kraje v Bruselu ve dnech 21. 9. 9. 10. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/37/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v období 21. 9. 2010 - 9. 10. 2010 dle materiálu RK-37-2010-10.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-10.doc

11. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti KOUS Vysočina o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Seminář Výcvik v krátkých intervencích rizikového chování“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/37/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-37-2010-11, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 23. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-11.doc, RK-37-2010-11, př. 1, RK-37-2010-11, př. 2, RK-37-2010-11, př. 3

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/37/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 425 020 Kč určenou pro Základní školu, Speciálně pedagogické centrum a Školní družinu, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole, Speciálně pedagogickému centru a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod IČO 70838593 o částku 425 020 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-37-2010-12.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-12.doc

13. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, informoval radu kraje o oznámení ředitelky Dětského domova, Hrotovice o vzniku překážky na straně zaměstnance a požádal o pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1769/37/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
oznámení ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362, Mgr. Hany Škodové o vzniku překážky na straně zaměstnance s účinností od 15. listopadu 2010 dle materiálu RK-37-2010-13, př. 1;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: leden 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-13.doc, RK-37-2010-13, př. 1

14. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o změně způsobu zadání veřejné zakázky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1770/37/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1518/30/2010/RK v části,
 • kterou rozhoduje zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-30-2010-41, př. 1, RK-30-2010-41, př. 2, RK-30-2010-41, př. 5; RK-30-2010-41, př. 10;
 • harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-30-2010-41, př. 9
při zachování ostatních ustanovení usnesení;
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Obvazový materiál formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-37-2010-14, př. 1, RK-37-2010-14, př. 2, RK-37-2010-14, př. 3, RK-37-2010-14, př. 4;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-37-2010-14, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-14.doc, RK-37-2010-14, př. 1, RK-37-2010-14, př. 2, RK-37-2010-14, př. 3, RK-37-2010-14, př. 4, RK-37-2010-14, př. 5

15. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, předložil radě kraje návrh změny způsobu zadání veřejné zakázky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Inkontinence“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1771/37/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1537/32/2010/RK v části,
 • kterou rozhoduje zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-32-2010-15, př. 1, RK-32-2010-15, př. 2, RK-32-2010-15, př. 3, RK-32-2010-15, př. 4;
 • kterou bere na vědomí harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-32-2010-15, př. 10;
při zachování ostatních ustanovení usnesení;
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Inkontinence formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-37-2010-15, př. 1, RK-37-2010-15, př. 2, RK-37-2010-15, př. 3, RK-37-2010-15, př. 4;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-37-2010-15, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-15.doc, RK-37-2010-15, př. 1, RK-37-2010-15, př. 2, RK-37-2010-15, př. 3, RK-37-2010-15, př. 4, RK-37-2010-15, př. 5

16. Žádost Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, informoval radu kraje o žádosti Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o., o vyjádření souhlasu se změnou investičního plánu organizace pro rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1772/37/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením investiční akce průmyslová pračka za předpokládanou cenu 125 000 Kč do investičního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tuto akci bude organizace financovat z vlastních zdrojů investičního fondu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-16.doc

17. Návrh finančních plánů na rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o., Nemocnici Jihlava, p. o., Nemocnici Pelhřimov, p. o. a Nemocnici Třebíč, p. o. včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, předložil radě kraje ke schválení návrhy finančních plánů na rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o., Nemocnici Jihlava, p. o., Nemocnici Pelhřimov, p. o. a Nemocnici Třebíč, p. o. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1773/37/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů pro nemocnice zřizované krajem Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-37-2010-17, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů nemocnic, jejich odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-37-2010-17, př. 1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro nemocnice jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-37-2010-17, př. 1;
 • rozpočtové opatření v členění dle rozpisu dle materiálů RK-37-2010-17, př. 5 a RK-37-2010-17, př. 6;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek (dotace) na provoz a Investiční dotace dle materiálu RK-37-2010-17, př. 1;
stanoví
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-37-2010-17, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
zmocňuje
ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnici za předchozího souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
 • k použití položky Rezerva na nepředvídané havárie k řešení havarijních situací po předchozím souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví;
 • uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vytvořeného na základě přídělu účetních odpisů k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2010;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnicí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, majetkový odbor, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-17.doc, RK-37-2010-17, př. 1, RK-37-2010-17, př. 2, RK-37-2010-17, př. 3, RK-37-2010-17, př. 4, RK-37-2010-17, př. 5, RK-37-2010-17, př. 6

18. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti
M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o změně způsobu zadání veřejné zakázky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Náplasti“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1774/37/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1519/30/2010/RK v části,
 • kterou rozhoduje zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-30-2010-42, př. 1, RK-30-2010-42, př. 2, RK-30-2010-42, př. 4; RK-30-2010-42, př. 10;
 • harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-30-2010-42, př. 9
při zachování ostatních ustanovení usnesení;
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Náplasti formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-37-2010-18, př. 1, RK-37-2010-18, př. 2, RK-37-2010-18, př. 3, RK-37-2010-18, př. 4;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-37-2010-18, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-18.doc, RK-37-2010-18, př. 1, RK-37-2010-18, př. 2, RK-37-2010-18, př. 3, RK-37-2010-18, př. 4, RK-37-2010-18, př. 5

19. Darovací smlouvy pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
J. Běhounek předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na rozvoj odpadového hospodářství vítězným obcím v soutěži obcí „My třídíme nejlépe“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1775/37/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů dary obcím dle materiálů RK-37-2010-19, př. 1 a RK-37-2010-19, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2010-19.doc, RK-37-2010-19, př. 1, RK-37-2010-19, př. 2

20. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 37/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 11. 2010, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2010 dne 23. 11. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 25. 11. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz