Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2013, které se konalo dne 5. 11. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 11. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
32. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2013
 2. Smlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
 3. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 5. Návrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
 6. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
 7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Zašovice - průtah
 8. Veřejná zakázka na stavební práce: II/639 Batelov - úprava křižovatky
 9. Veřejná zakázka na služby: II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024
 10. Reciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
 11. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
 12. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
 13. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - drážní osobní doprava
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace pro individuální projekt LDA-V4 a ukončení projektu LDA-V4
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt eCitizen II
 16. Dohoda o centralizovaném zadávání
 17. Dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 18. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
 20. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 3. monitorovací období
 21. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
 22. Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
 23. Návrh na uzavření smluv o nájmu sportovních areálů pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
 24. Poskytnutí daru na podporu pořádání V. Regionální olympiády dětí a mládeže 2014 v Náměšti nad Oslavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 26. Podpora učebních oborů
 27. Modernizace vybavení středních škol pro technické obory
 28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 29. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
 31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 32. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
 33. Rozprava členů rady
Usnesení 1914/36/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02, 03, 31 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Smlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 1915/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s obcí Panské Dubenky smlouvu o výpůjčce na pozemek par. č. 955/2 v k. ú. a obci Panské Dubenky, a to na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do ukončení doby udržitelnosti projektu, která se předpokládá k 1. 5. 2018;
 • uzavřít s Rybářstvím Telč, a.s., se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ 499 69 111 smlouvu o výpůjčce na pozemky oddělené z původních par. č. 556/2 a par. č. 556/3 a dle geometrického plánu č. 109-1340/2012 nově označené jako par. č. 556/3, par. č. 556/4, par. č. 556/5, par. č. 556/6 a par. č. 556/7 v k. ú. a obci Panské Dubenky, a to na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do ukončení doby udržitelnosti projektu, která se předpokládá k 1. 5. 2018.
odpovědnost: OM
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-02.doc, RK-36-2013-02, př. 1

03. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1916/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-36-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-03.doc, RK-36-2013-03, př. 1

31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1917/36/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-36-2013-31, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-36-2013-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-31.doc, RK-36-2013-31, př. 1

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1918/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-36-2013-04, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2013-04, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-04.doc, RK-36-2013-04, př. 1, RK-36-2013-04, př. 2

05. Návrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení návrh zařazení níže uvedené jmenovité akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1919/36/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení jmenovité akce III/3506 Dolní Jablonná - oprava objízdné trasy mostu 351-008 do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-05.doc

06. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu zařazení uvedených jmenovitých akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1920/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/34413 Rozsochatec - most ev. č. 34413-1
 • II/351 Dobrá - Macourov, výhybny
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě;
schvaluje
změnu názvu akce II/392 Pucov - sanace svahu zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě, na nový název II/392 Pucov - průtah.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-06.doc

07. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Zašovice - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1921/36/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby II/405 Zašovice - průtah dle materiálu RK-36-2013-07, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby II/405 Zašovice - průtah nabídku AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218, v souladu s materiálem RK-36-2013-07, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-07.doc, RK-36-2013-07, př. 1

08. Veřejná zakázka na stavební práce: II/639 Batelov - úprava křižovatky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce pro kompletní zhotovení stavby „II/639 Batelov úprava křižovatky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1922/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/639 Batelov - úprava křižovatky formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-36-2013-08, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/639 Batelov - úprava křižovatky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-36-2013-08, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-08.doc, RK-36-2013-08, př. 1, RK-36-2013-08, př. 2, RK-36-2013-08, př. 3

09. Veřejná zakázka na služby: II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem opětovného zadání zakázky na služby pro vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci mostu „II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1923/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-36-2013-09, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-36-2013-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-09.doc, RK-36-2013-09, př. 1, RK-36-2013-09, př. 2, RK-36-2013-09, př. 3

10. Reciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1924/36/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou Jihočeským krajem na území Kraje Vysočina na tratích č. 224 Horní Cerekev - Tábor a 225 Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod pro období platnosti jízdních řádů 2013/2014 v rozsahu vyrovnávky výkonů uvedeném v materiálu RK-36-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-10.doc, RK-36-2013-10, př. 1

Rada kraje projednala body 11, 12, 13 a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům tyto materiály k dopracování. H. Strnadová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení těchto materiálů z programu jednání.

11. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
Zdrojové materiály: RK-36-2013-11.doc, RK-36-2013-11, př. 1, RK-36-2013-11, př. 2

12. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
Zdrojové materiály: RK-36-2013-12.doc, RK-36-2013-12, př. 1, RK-36-2013-12, př. 2

13. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - drážní osobní doprava
Zdrojové materiály: RK-36-2013-13.doc, RK-36-2013-13, př. 1, RK-36-2013-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace pro individuální projekt LDA-V4 a ukončení projektu LDA-V4
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh přijetí dotace pro individuální projekt LDA-V4 a informaci o ukončení projektu LDA-V4. V průběhu jednání odešli L. Joukl a P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1925/36/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA-V4 o platbu ve výši 4 948,44 EUR (126 319,32 Kč) za závěrečnou etapu projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA-V4 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 126 319,32 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení projektu LDA-V4.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-14.doc, RK-36-2013-14, př. 1

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt eCitizen II
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1926/36/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o platbu ve výši 30 339,61 EUR (765 316,66 Kč) za závěrečnou etapu projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o splátku kontokorentního úvěru ve výši 765 316,66 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 4. čtvrtletí roku 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení projektu eCitizen II.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-15.doc, RK-36-2013-15, př. 1

16. Dohoda o centralizovaném zadávání
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavření Dohody o centralizovaném zadávání. V průběhu jednání přišli L. Joukl a P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1927/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání dle materiálů RK-36-2013-16, př. 1 a RK-36-2013-16, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-16.doc, RK-36-2013-16, př. 1, RK-36-2013-16, př. 2

17. Dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., o udělení souhlasu zřizovatele s přijetím darů. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1928/36/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2013-17, př. 1 a RK-36-2013-17, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-17.doc, RK-36-2013-17, př. 1, RK-36-2013-17, př. 2

18. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1929/36/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-18.doc, RK-36-2013-18, př. 1

19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1930/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydaném MMR pod č.j. 30676/2012-91/2 dle materiálu RK-36-2013-19, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod č.j. 30676/2012-91/2 dle materiálu RK-36-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-19.doc, RK-36-2013-19, př. 1, RK-36-2013-19, př. 2

20. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 3. monitorovací období
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu 1 za 3. monitorovací období projektu SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1931/36/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 1 za 3. monitorovací období projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-36-2013-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2013-20, př. 1, části finanční zpráva - soupiska výdajů.
odpovědnost: OSV
termín: 5. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-20.doc, RK-36-2013-20, př. 1

21. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu, realizovaného v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1932/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 dle materiálu RK-36-2013-21, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-21.doc, RK-36-2013-21, př. 1, RK-36-2013-21, př. 2

22. Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložil radě kraje návrh podání projektové žádosti projektu „Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1933/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat projektovou žádost projektu Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina dle materiálů RK-36-2013-22, př. 1upr1, RK-36-2013-22, př. 2 a RK-36-2013-22, př. 3upr1 v rámci výzvy 4.2 Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod s tím, že pokud Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání, které se bude konat 12. 11. 2013, neschválí předfinancování a spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2013-22, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-22.doc, RK-36-2013-22, př. 1, RK-36-2013-22, př. 2, RK-36-2013-22, př. 3

23. Návrh na uzavření smluv o nájmu sportovních areálů pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrhy smluv o nájmu sportovních zařízení pro účely sportovních disciplín na ZODM 2014. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1934/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o nájmu sportovních zařízení dle materiálu RK-36-2013-23, př. 1, RK-36-2013-23, př. 2, RK-36-2013-23, př. 3 a RK-36-2013-23, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-23.doc, RK-36-2013-23, př. 1, RK-36-2013-23, př. 2, RK-36-2013-23, př. 3, RK-36-2013-23, př. 4

24. Poskytnutí daru na podporu pořádání V. Regionální olympiády dětí a mládeže 2014 v Náměšti nad Oslavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru organizaci Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1935/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, organizaci Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou, Nová 535, IČO: 440 657 01, ve výši 50 000 Kč dle smlouvy uvedené v materiálu RK-36-2013-24, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-24.doc, RK-36-2013-24, př. 1, RK-36-2013-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1936/36/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o celkovou částku 1 779 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 1 779 600 Kč dle materiálu RK-36-2013-25, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení o poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů dle materiálu RK-36-2013-25, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit vyúčtování těchto nákladů ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvu zdravotnictví;
doporučuje
připravit zákonodárnou iniciativu k pozměňovacímu návrhu na úpravu zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-25.doc, RK-36-2013-25, př. 1, RK-36-2013-25, př. 2

26. Podpora učebních oborů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje na vědomí informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta vybraným žákům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1937/36/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-36-2013-26, př. 1;
souhlasí
s podporou dodatečných žádostí žáků na motivační stipendia v celkové výši 26 000 Kč dle materiálu RK-36-2013-26, př. 1 z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-36-2013-26, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 23. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-26.doc, RK-36-2013-26, př. 1, RK-36-2013-26, př. 2, RK-36-2013-26, př. 3, RK-36-2013-26, př. 4

27. Modernizace vybavení středních škol pro technické obory
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti o financování projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ zaměřeného na modernizaci vybavení technicky zaměřených středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1938/36/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projektovou žádost projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ zaměřeného na modernizaci vybavení technických středních škol dle materiálu RK-36-2013-27, př. 1 Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-27.doc, RK-36-2013-27, př. 1, RK-36-2013-27, př. 2

28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1939/36/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-36-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-28.doc, RK-36-2013-28, př. 1

29. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1940/36/2013/RK
Rada kraje
ukládá
 • hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně;
 • odboru sekretariátu hejtmana pozvat paní Ing. Danielu Tesařovou na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2013, které se bude konat 10. 12. 2013.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-29.doc, RK-36-2013-29, př. 1, RK-36-2013-29, př. 2

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1941/36/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční dotaci z MV ve výši 8 544 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 8 544 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-36-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-30.doc, RK-36-2013-30, př. 1, RK-36-2013-30, př. 2

32. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
V. Novotný informoval radu kraje o rezignaci člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1942/36/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2013-32.doc

33. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 11. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2013 dne 5. 11. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 6. 11. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz