Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2012, které se konalo dne 6. 11. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 11. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do programu jednání:
80. Veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013“
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2012
 2. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M7 do přílohy M1
 3. Přijetí účelového neinvestičního příspěvku, návrh na provedení rozpočtového opatření
 4. Prodej pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 5. Předání pozemků v k.ú. Heroltice u Jihlavy, v k.ú. Hruškové Dvory, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a v k.ú. Pávov k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 6. Darování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
 8. Darování pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15227 Lukov - průjezdní úsek
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bačice, k. ú. Udeřice a obci Bačice
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Lukavec
 15. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 17. Majetkoprávní příprava stavby kabelové přípojky ve Žďáře nad Sázavou
 18. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 19. Majetkoprávní příprava pro realizaci staveb v rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov
 20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 21. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
 22. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
 23. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2012
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 25. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
 26. Pracoviště Pelhřimov - prodloužení smlouvy o výpůjčce movitých věcí
 27. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
 29. Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání radních
 30. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o užití dat státního mapového díla
 31. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
 32. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce předmětů do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 33. Návrh na vyřazení přebytečného sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 34. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce předmětů do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 35. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 37. Vysočina Tourism, příspěvková organizace - smlouva o výpůjčce nebytových prostor a smlouva darovací na kancelářské vybavení
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí provozní dotace Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci
 39. Dlouhodobé výpůjčky knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. splátky 1. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republ
 41. Žádost obce Pohled o prodej silničních kostek
 42. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 43. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 3
 46. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 47. Projektový záměr a žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč
 48. Snížení emisí ze sušení třísek a výstavba roštového generátoru horkých plynů sušáren OSB - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 49. Žádost o spolufinancování projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV z Programu švýcarsko-české spolupráce
 50. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce II. etapy projektu Biodiverzita z Operačního programu Životní prostředí
 51. Přeshraniční cena - obdarování vítězů
 52. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 53. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/04.0001) v rámci OP VK
 54. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 55. Zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých v Kraji Vysočina
 56. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava včetně poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 57. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2012
 59. Stanovení platu ředitelky Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
 60. Souhlas s uzavřením smluv - Střední škola stavební Třebíč
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
 62. Informace o krocích vedoucích k podpoře výuky německého jazyka v Kraji Vysočina
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 65. Návrh na úpravu investičního plánu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2012
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace v souvislosti s poskytnutím půjčky určené na předfinancování provozních nákladů sociální služby
 68. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 69. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za druhou etapu a navýšení rozpočtového limitu pro třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 70. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
 71. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 72. Projekt Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko - schválení Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
 73. Podání projektových žádostí Transformace ÚSP Křižanov II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 74. Organizační řád Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
 75. Návrh na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou
 76. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 77. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
 78. Náhrada výdělku
 79. Nákup elektrické energie a plynu - porovnání variant nákupu na komoditní burze x procesu zadávání veřejných zakázek
 80. Veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013“
 81. Rozprava členů rady
Usnesení 1870/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 20 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M7 do přílohy M1
Usnesení 1871/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce krovu a elektroinstalace, Gymnázium Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace, VOŠ a SŠV, zem. A zdrav. Třebíč - rekonstrukce elektroinstalace a ZTI a Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce ZTI Sirotčí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 600 tis. Kč, při současném snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, o částku 600 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-02.doc

03. Přijetí účelového neinvestičního příspěvku, návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 1872/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro realizaci obnovy nemovité kulturní památky č. 53/22/2398/12 dle materiálu RK-36-2012-03, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí) o částku 89 tis. Kč a výdajů kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 89 tis. Kč dle materiálu RK-36-2012-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-03.doc, RK-36-2012-03, př. 1

04. Prodej pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1873/36/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-04.doc, RK-36-2012-04, př. 1

05. Předání pozemků v k.ú. Heroltice u Jihlavy, v k.ú. Hruškové Dvory, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a v k.ú. Pávov k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1874/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2012-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-05.doc, RK-36-2012-05, př. 1

06. Darování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice
Usnesení 1875/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2007/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2 oddělený geometrickým plánem č. 243-243/2011 z pozemku par. č. 2007/1 v k. ú. Příseka a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-06.doc, RK-36-2012-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
Usnesení 1876/36/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-07.doc, RK-36-2012-07, př. 1, RK-36-2012-07, př. 2, RK-36-2012-07, př. 3, RK-36-2012-07, př. 4, RK-36-2012-07, př. 4a, RK-36-2012-07, př. 4b

08. Darování pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
Usnesení 1877/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 282 o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 275 - 25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 282 o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 275 - 25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-08.doc, RK-36-2012-08, př. 1

09. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15227 Lukov - průjezdní úsek
Usnesení 1878/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2012-09, př. 1 v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-09.doc, RK-36-2012-09, př. 1, RK-36-2012-09, př. 2

10. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
Usnesení 1879/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 71/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou nově oddělený dle GPL č. pl. 37-12/2012 z pozemku par. č. 71/2 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-10.doc, RK-36-2012-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bačice, k. ú. Udeřice a obci Bačice
Usnesení 1880/36/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-11.doc, RK-36-2012-11, př. 1, RK-36-2012-11, př. 2, RK-36-2012-11, př. 3, RK-36-2012-11, př. 4, RK-36-2012-11, př. 5

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
Usnesení 1881/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v k. ú. Olšany u Telče:
 • par. č. 925/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2 do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR;
 • par. č. 925/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 a par. č. 925/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 do vlastnictví obce Olšany;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 925/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2 v k. ú. Olšany u Telče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR;
 • převést darem pozemky par. č. 925/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 a par. č. 925/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2, oba v k. ú. Olšany u Telče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olšany.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-12.doc, RK-36-2012-12, př. 1

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 1882/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1318/4 o výměře 383 m2, par. č. 1318/5 o výměře 21 m2, par. č. 1318/6 o výměře o výměře 160 m2, par. č. 1318/7 o výměře 74 m2 a par. č. 1318/8 o výměře 2591 m2 oddělené geometrickým č. 601-165-2012 z pozemků par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1 a pozemky par. č. 1351/10 o výměře 160 m2 a par. č. 1351/11 o výměře 219 m2, oddělené geometrickým plánem č. 602-166-2012 z pozemků 1351/1 a par. č. 1352/15, vše v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1318/4 o výměře 383 m2, par. č. 1318/5 o výměře 21 m2, par. č. 1318/6 o výměře o výměře 160 m2, par. č. 1318/7 o výměře 74 m2 a par. č. 1318/8 o výměře 2591 m2, oddělené geometrickým č. 601-165-2012 z pozemků par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1 a pozemky par. č. 1351/10 o výměře 160 m2 a par. č. 1351/11 o výměře 219 m2, oddělené geometrickým plánem č. 602-166-2012 z pozemků 1351/1 a par. č. 1352/15, vše v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-13.doc, RK-36-2012-13, př. 1

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Lukavec
Usnesení 1883/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2697/6 o výměře 5 m2, oddělený geometrickým č. 549-160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2697/6 o výměře 5 m2 oddělený geometrickým č. 549-160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-14.doc, RK-36-2012-14, př. 1

15. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1884/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2012-15, př. 1 a RK-36-2012-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-15.doc, RK-36-2012-15, př. 1, RK-36-2012-15, př. 2

16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1885/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-36-2012-16, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-36-2012-16, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 653/1 a 1908 v k.ú. Rozsochatec;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. PK 163 v k.ú. Bačkov;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 814/1 a 834/1 v k.ú. Vídeň.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-16.doc, RK-36-2012-16, př. 1

17. Majetkoprávní příprava stavby kabelové přípojky ve Žďáře nad Sázavou
Usnesení 1886/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího povinného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění a postavení stavby kabelové přípojky - sdělovacího optického kabelu pro KSÚS Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou, ul. Jihlavská, Žďár nad Sázavou 1 na částech pozemků par. č. 5986/1 a č. 5989/1, v k. ú. Město Žďár a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-17.doc, RK-36-2012-17, př. 1

18. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1887/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-36-2012-18, př. 1.
odpovědnost: ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-18.doc, RK-36-2012-18, př. 1

19. Majetkoprávní příprava pro realizaci staveb v rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov
Usnesení 1888/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a Krajem Vysočina smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu sjezdu na pozemku par. č. 1100/8 (dle GP č. 2109-78/2012) v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, spočívající ve zřízení sjezdu k nově budovanému sociálnímu zařízení v rámci akce Transformace ÚSP Křižanov;
 • uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v uložení inženýrských sítí k nově budovanému sociálnímu zařízení v rámci akce Transformace ÚSP Křižanov na pozemcích par. č. 1082/1, par. č. 1098/1 a par. č. 1100/7 (dle GP č. 2109-78/2012), vše v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem;
 • uzavřít mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu sjezdu na pozemku par. č. 3800/66 v k. ú. Velké Meziříčí, spočívající ve zřízení sjezdu k nově budovanému sociálnímu zařízení v rámci akce Transformace ÚSP Křižanov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-19.doc, RK-36-2012-19, př. 1

20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 1889/36/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-36-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-20.doc, RK-36-2012-20, př. 1

21. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. P. Kolář doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-21.doc

22. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o uzavření dodatků smluv na níže uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1890/36/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň;
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency;
 • uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-22.doc, RK-36-2012-22, př. 1, RK-36-2012-22, př. 2, RK-36-2012-22, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 41, 42, 44, 45 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

41. Žádost obce Pohled o prodej silničních kostek
Usnesení 1891/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem silničních žulových kostek za cenu 300 Kč/m2 obci Pohled.
odpovědnost: ODSH
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-41.doc

42. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1892/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu OP AT-CZ o účelovou dotaci z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 a z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 37 897 963,14 Kč, která je určena na financování projektu II/152 Jaroměřice - Dědice;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/152 Jaroměřice - Dědice o splátku půjčky SFDI ve výši 29 550 000 Kč;
 • převod části přijaté dotace ve výši 6 500 000 Kč ze zvláštního účtu II/152 Jaroměřice - Dědice do FSR a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-42.doc

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
Usnesení 1893/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-36-2012-44, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2012-44, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-44.doc, RK-36-2012-44, př. 1, RK-36-2012-44, př. 2

45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 3
Usnesení 1894/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky: Projektové dokumentace - soubor 3 dle materiálu RK-36-2012-45, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 3:
 • pro část 1) uchazeče IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce s.r.o., Vodní 1. 602 00 Brno, IČ: 27689328
 • pro část 2) uchazeče MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938
 • pro část 3) MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938
 • pro část 4) AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218
 • pro část 5) DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 13, 602 00 Brno, IČ: 18824943
 • pro část 6) AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218
 • pro část 7) AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218
 • pro část 8) MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938
 • pro část 9) PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha, IČ: 47122706
v souladu s materiálem RK-36-2012-45, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-45.doc, RK-36-2012-45, př. 1

43. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetní evidence. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1895/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 14 840 716 Kč v členění:
  • Přeložka silnice Štoky II/348 - hodnota 276 598 Kč
  • Vír - průtah - hodnota 389 550 Kč
  • SÚS Žďár nad Sázavou - výstavba skladu posypové soli Pohledec - hodnota 150 150 Kč
  • Silnice Jihlava - Třebíč II/405 - hodnota 2 776 100 Kč
  • Silnice Moravské Budějovice - hodnota 204 033 Kč
  • Bodová závada Radešínská Svratka - hodnota 94 010 Kč
  • Mimoúrovňová křižovatka Měšín - hodnota 2 278 969 Kč
  • Silnice III/12936 Jiřice - rekonstrukce mostu ev. č. 12936-1 - hodnota 816 459 Kč
  • Silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat - hodnota 711 120 Kč
  • Silnice III/4102 Lesonice - hodnota 77 969 Kč
  • Vyhledávací studie - křižovatka silnic II/360 a I/19 v Novém Městě na Moravě - hodnota 152 250 Kč
  • Vyhledávací studie a studie technické proveditelnosti II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř - zkapacitnění komunikace - hodnota 291 900 Kč
  • Vyhledávací studie a studie technické proveditelnosti - II/150 Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - zkapacitnění komunikace - hodnota 297 150 Kč
  • Technická studie - silnice II/360 Velké Meziříčí - obchvat JV - hodnota 325 542 Kč
  • Studie na zkapacitnění silnice II/353 Jihlava - Žďár nad Sázavou - hodnota 349 650 Kč
  • Severojižní propojení kraje Vysočina - vyhledávací studie - hodnota 2 153 317 Kč
  • Prověření obnovení železniční dopravy Slavonice - Fratres - hodnota 680 400 Kč
  • Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému Kraje Vysočina - hodnota 2 415 000 Kč
  • Studie využitelnosti a rozvoje letiště Jihlava - hodnota 400 549 Kč
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 14 840 716 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-43.doc

23. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1896/36/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2012 dle materiálu RK-36-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-23.doc, RK-36-2012-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1897/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 20 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-24.doc

25. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu uzavření Nájemní smlouvy k zajištění parkování vozidel u objektu pracoviště Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1898/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-36-2012-25, př. 1.
odpovědnost: OddHS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-25.doc, RK-36-2012-25, př. 1

26. Pracoviště Pelhřimov - prodloužení smlouvy o výpůjčce movitých věcí
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí pro pracoviště Krajského úřadu v Pelhřimově. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1899/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí č. 2/2009 dle materiálu RK-36-2012-26, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-26.doc, RK-36-2012-26, př. 1

27. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1900/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad a § 6172 Činnost regionální správy spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 20 000 Kč při současném zvýšení kapitálových výdajů o částku 20 000 Kč na realizaci veřejné zakázky Dodávka regálových systémů.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-27.doc

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem přijetí dotace z ERDF určené na financování projektu INTERREG IVC - DE-LAN. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1901/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu DE-LAN o přijatou dotaci z ERDF ve výši 768 258,14 Kč určenou na financování projektu INTERREG IVC - DE-LAN.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-28.doc

29. Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání radních
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1902/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s postupem při prodeji movitých věcí dle materiálu RK-36-2012-29;
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálech RK-36-2012-29, př. 1 a RK-36-2012-29, př. 2 za ceny tam uvedené na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-36-2012-29, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-29.doc, RK-36-2012-29, př. 1, RK-36-2012-29, př. 2, RK-36-2012-29, př. 3

30. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o užití dat státního mapového díla
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření dodatku ke smlouvě o užití dat státního mapového díla mezi Zeměměřickým úřadem a Krajem Vysočinou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1903/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k nevýhradní licenční smlouvě mezi Zeměměřickým úřadem a Krajem Vysočinou dle materiálu RK-36-2012-30, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-30.doc, RK-36-2012-30, př. 1

31. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s aktualizací Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1904/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu RK-36-2012-31, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-31.doc, RK-36-2012-31, př. 1, RK-36-2012-31, př. 2

32. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce předmětů do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavření smlouvy o výpůjčce předmětů mobiliárního fondu do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1905/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce předmětů mobiliárního fondu do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2012-32, př. 1, a to na dobu určitou do 1. 12. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-32.doc, RK-36-2012-32, př. 1

33. Návrh na vyřazení přebytečného sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1906/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením přebytečného sbírkového předmětu (Plynutí, inv. č. 1 7 345) ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-33.doc, RK-36-2012-33, př. 1, RK-36-2012-33, př. 2, RK-36-2012-33, př. 3

34. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce předmětů do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce předmětů do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1907/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce předmětů do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2012-34, př. 1, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-34.doc, RK-36-2012-34, př. 1

35. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti Vysočina Tourism o prodloužení termínu vrácení půjčky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1908/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-36-2012-35, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-35.doc, RK-36-2012-35, př. 1, RK-36-2012-35, př. 2, RK-36-2012-35, př. 3

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1909/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v úhrnné výši 1 412 130,43 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 297 633,37 Kč a ÚZ 38186001 o 114 497,06 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 412 130,43 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 297 633,37 Kč a ÚZ 38186001 o 114 497,06 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 412 130,43 Kč na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-36.doc

37. Vysočina Tourism, příspěvková organizace - smlouva o výpůjčce nebytových prostor a smlouva darovací na kancelářské vybavení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s Vysočina Tourism, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1910/36/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření nájemní smlouvy dle materiálu RK-36-2012-37, př. 2;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor dle materiálu RK-36-2012-37, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Darovací smlouvu dle materiálu RK-36-2012-37, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-37.doc, RK-36-2012-37, př. 1, RK-36-2012-37, př. 2, RK-36-2012-37, př. 3, RK-36-2012-37, př. 4

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí provozní dotace Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1911/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 471 674,96 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci za účelem pokrytí povinné spoluúčasti (podíl 7,5 % na celkových způsobilých výdajích projektu) příspěvkové organizace na financování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 471 674,96 Kč;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 471 674,96 Kč za účelem zajištění vlastního podílu spolufinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-38.doc, RK-36-2012-38, př. 1

39. Dlouhodobé výpůjčky knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem dlouhodobé výpůjčky. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelce materiál k dopracování. K. Lisá doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-39.doc, RK-36-2012-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. splátky 1. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace ze státního rozpočtu určené Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na projekt „Porta culturae“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1912/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117007) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 68 504,24 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 68 504,24 Kč (ÚZ 41117007) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 68 504,24 Kč na realizaci projektu Porta culturae.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 15. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-40.doc

46. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina označení hranic se základní ochranou“. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1913/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 11097456 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-36-2012-46, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-46.doc, RK-36-2012-46, př. 1, RK-36-2012-46, př. 2

47. Projektový záměr a žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s návrhem projektového záměru Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1914/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • schválit projektový záměr Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč;
 • předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory dle materiálu RK-36-2012-47, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-36-2012-47, př. 1, RK-36-2012-47, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč dle materiálu RK-36-2012-47, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-47.doc, RK-36-2012-47, př. 1, RK-36-2012-47, př. 2

48. Snížení emisí ze sušení třísek a výstavba roštového generátoru horkých plynů sušáren OSB - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, informovali radu kraje o záměru KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., Jihlava. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1915/36/2012/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Kraj Vysočina, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů, že celkový dopad záměru bude z pohledu ochrany ovzduší i vlivů na lidské zdraví významným přínosem;
souhlasí
se záměrem Snížení emisí ze sušení třísek a výstavba roštového generátoru horkých plynů sušáren OSB a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: Z. Ryšavý
termín: 6. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-48.doc

49. Žádost o spolufinancování projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV z Programu švýcarsko-české spolupráce
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1916/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
ukládá
odboru životního prostředí zajistit předložení Žádosti o grant z Fondu Partnerství Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV dle materiálů RK-36-2012-49, př. 1, RK-36-2012-49, př. 2, RK-36-2012-49, př. 3, RK-36-2012-49, př. 4, RK-36-2012-49, př. 5, RK-36-2012-49, př. 6, RK-36-2012-49, př. 7, RK-36-2012-49, př. 8, RK-36-2012-49, př. 9, RK-36-2012-49, př. 10, RK-36-2012-49, př. 11, RK-36-2012-49, př. 12 s tím, že k rozhodnutí o předložení žádosti je dle zákona o krajích příslušné zastupitelstvo kraje a pokud na svém zasedání zastupitelstvo kraje nerozhodne předložit Žádost o grant z Fondu Partnerství Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV, žádost bude stažena.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-49.doc, RK-36-2012-49, př. 1, RK-36-2012-49, př. 2, RK-36-2012-49, př. 3, RK-36-2012-49, př. 4, RK-36-2012-49, př. 5, RK-36-2012-49, př. 6, RK-36-2012-49, př. 7, RK-36-2012-49, př. 8, RK-36-2012-49, př. 9, RK-36-2012-49, př. 10, RK-36-2012-49, př. 11, RK-36-2012-49, př. 12, RK-36-2012-49, př. 13

50. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce II. etapy projektu Biodiverzita z Operačního programu Životní prostředí
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje ke schválení čtyři samostatné žádosti druhé etapy projektu „Biodiverzita“ o poskytnutí finanční podpory do Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1917/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádosti Kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na akce II. etapy projektu Biodiverzita dle materiálů RK-36-2012-50, př. 1, RK-36-2012-50, př. 2, RK-36-2012-50, př. 3 a RK-36-2012-50, př. 4 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-36-2012-50, př. 1, RK-36-2012-50, př. 2, RK-36-2012-50, př. 3 a RK-36-2012-50, př. 4;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádosti Kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na akce II. etapy projektu Biodiverzita dle materiálů RK-36-2012-50, př. 1, RK-36-2012-50, př. 2, RK-36-2012-50, př. 3 a RK-36-2012-50, př. 4 do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-50.doc, RK-36-2012-50, př. 1, RK-36-2012-50, př. 2, RK-36-2012-50, př. 3, RK-36-2012-50, př. 4

51. Přeshraniční cena - obdarování vítězů
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh poskytnutí darů vítězům soutěže Přeshraniční cena. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1918/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-36-2012-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-51.doc, RK-36-2012-51, př. 1

52. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1919/36/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-52.doc

53. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/04.0001) v rámci OP VK
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1920/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/04.0001 dle materiálu RK-36-2012-53, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 23. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-53.doc, RK-36-2012-53, př. 1, RK-36-2012-53, př. 2

54. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o záměru společnosti ROCHE s.r.o. darovat Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, peněžní účelový dar na rekonstrukci onkologického stacionáře a zlepšení prostředí jeho pacientů. V průběhu jednání odešli P. Krčál a T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1921/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na peněžitý dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2012-54, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-54.doc, RK-36-2012-54, př. 1, RK-36-2012-54, př. 2, RK-36-2012-54, př. 3

55. Zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých v Kraji Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišli P. Krčál a T. Škaryd a odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1922/36/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení zajištění lékařské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých), lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v Kraji Vysočina ke dni 30. 9. 2012 dle materiálů RK-36-2012-55, př. 1, RK-36-2012-55, př. 2, RK-36-2012-55, př. 3 a RK-36-2012-55, př. 4;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví do 28. 2. 2013 ekonomicko-provozní data a informace za jednotlivé nemocnice a předložit společný návrh ke zvýšení efektivnosti nemocnicemi zajišťovaných služeb (lékařské pohotovostní služby /včetně prohlídek těl zemřelých/, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů), který dále povede k postupnému sjednocování systému v rámci kraje v průběhu roku 2013;
 • odboru zdravotnictví vyhodnotit provozní, organizační i finanční hledisko zajištění lékařské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých), lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v Kraji Vysočina ke dni 31. 12. 2012 a předložit vyhodnocení radě kraje do 31. 3. 2013, včetně případného návrhu na přijetí nezbytných opatření a sjednocení fungování této služby na území Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-55.doc, RK-36-2012-55, př. 1, RK-36-2012-55, př. 2, RK-36-2012-55, př. 3, RK-36-2012-55, př. 4

56. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava včetně poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1923/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava v celkové výši 19 888 776 Kč jako součást investičního plánu na rok 2012;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce ke krytí investičních i neinvestičních výdajů projektu dle materiálu RK-36-2012-56, př. 1;
 • schválit:
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 17 138 000 Kč za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n. a položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 17 138 000 Kč;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 983 320 Kč a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 950 Kč obojí s účelovým znakem 00000 s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 s účelovým znakem 00000 o stejnou částku 3 024 270 Kč;
  • pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci zvýšení závazných ukazatelů Investiční dotace, o částku 2 983 320 Kč a Příspěvek na provoz o částku 40 950 Kč v souvislosti se zajištěním povinného podílu ve výši 15 % spoluúčasti při financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
 • zapracovat schválenou investiční akci do investičního plánu na rok 2012, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí výše uvedené rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít Smlouvu o půjčce;
 • předložit kopie faktur, na základě kterých budou dotace a půjčka poskytnuty. Po poskytnutí dotací a půjčky a následné úhradě faktury zaslat výpis z bankovního účtu. Obojí za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí výše uvedené rozpočtové opatření.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-56.doc, RK-36-2012-56, př. 1, RK-36-2012-56, př. 2, RK-36-2012-56, př. 3, RK-36-2012-56, př. 4, RK-36-2012-56, př. 5

57. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, požádal radu kraje o jmenování hodnotící komise pro vyhodnocení 5. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1924/36/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 5. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice:
 • Jiří Běhounek - Kraj Vysočina
 • Helena Jungová - Project HOPE - Česká republika, o. p. s.
 • Dana Jurásková - Česká asociace sester, o. s.
 • Libuše Kyzlinková - Johnson & Johnson s. r. o.;
 • Ferdinand Polák - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
 • Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-57.doc

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1925/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 422 578,51 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-58.doc

59. Stanovení platu ředitelky Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelky Dětského domova, Náměšť nad Oslavou. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1926/36/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-59.doc

60. Souhlas s uzavřením smluv - Střední škola stavební Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední školy stavební Třebíč o souhlas zřizovatele s dlouhodobým pronájmem. V průběhu jednání přišel P. Krčál a odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1927/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o dlouhodobém pronájmu 12 ks lahví na technické plyny dle materiálu RK-36-2012-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč.
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-60.doc, RK-36-2012-60, př. 1

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1928/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 16 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) o částku 16 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 16 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 16 000 Kč Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek, dle materiálu RK-36-2012-61;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 ve výši 16 000 Kč dle materiálu RK-36-2012-61.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-61.doc

62. Informace o krocích vedoucích k podpoře výuky německého jazyka v Kraji Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o stavu jednání o zajištění německého lektora pro působení na středních školách v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1929/36/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o stavu jednání o zajištění německého lektora pro působení na středních školách v Kraji Vysočina;
ukládá
OŠMS pokračovat v činnostech směřujících k naplnění záměrů definovaných v materiálu RK-36-2012-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-62.doc, RK-36-2012-62, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1930/36/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední odbornému učilišti technickému Chotěboř, Žižkova 1501 ve výši 88 000 Kč dle materiálu RK-36-2012-63;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (§ 3121 Gymnázia, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 190 000 Kč při současném snížení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia) o částku 335 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 88 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 233 000 Kč;
 • snížení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 190 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 190 000 Kč Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč, IČO 60545941 z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 88 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 233 000 Kč Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, Žižkova 1501, IČO 67441351 na pokrytí odpisů z movitého majetku;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 145 000 Kč Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 z důvodu pokrytí nájemného z rozvojového programu z MŠMT ČR Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia O. Březiny a SOŠ Telč, ředitel SOU technického Chotěboř, Žižkova 1501, ředitel Gymnázia Jihlava
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-63.doc

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelové dotace z MŠMT určené na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1931/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 33 863 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2012 dle materiálu RK-36-2012-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-64.doc, RK-36-2012-64, př. 1

65. Návrh na úpravu investičního plánu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1932/36/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2012 dle materiálu RK-36-2012-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-65.doc, RK-36-2012-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh podpory účasti na sportovním mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1933/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00323) o částku 27 966 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 27 966 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 40 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-36-2012-66, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-66.doc, RK-36-2012-66, př. 1, RK-36-2012-66, př. 2

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace v souvislosti s poskytnutím půjčky určené na předfinancování provozních nákladů sociální služby
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1934/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2459 - Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů o částku 3 mil. Kč v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci na předfinancování provozních nákladů sociální služby domova pro seniory a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-67.doc

68. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1935/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-36-2012-68, př. 1 a RK-36-2012-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-68.doc, RK-36-2012-68, př. 1, RK-36-2012-68, př. 2

69. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za druhou etapu a navýšení rozpočtového limitu pro třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí dotace za druhou etapu a navýšení rozpočtového limitu pro třetí etapu projektu „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1936/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 6 809 966,- Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Limitní - Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 23 219 806,83 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-69.doc

70. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci působnosti odboru sociálních věcí ve 3. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1937/36/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Mgr. et. Bc. Petrem Krčálem, radním Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-36-2012-70, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-36-2012-70, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 6. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-70.doc, RK-36-2012-70, př. 1, RK-36-2012-70, př. 2

71. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změnách v projektu Transformace ÚSP Křižanov I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1938/36/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-36-2012-71, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-36-2012-71, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-71.doc, RK-36-2012-71, př. 1

72. Projekt Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko - schválení Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1939/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 dle materiálu RK-36-2012-72, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 14. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-72.doc, RK-36-2012-72, př. 1

73. Podání projektových žádostí Transformace ÚSP Křižanov II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu a předložené upravené příloze. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1940/36/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Transformace ÚSP Křižanov II. dle materiálu RK-36-2012-73, př. 1 a projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz II. dle materiálu RK-36-2012-73, př. 2upr1, a to v rámci Integrovaného operačního programu k výzvě č. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-73.doc, RK-36-2012-73, př. 1, RK-36-2012-73, př. 2

74. Organizační řád Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem Organizačního řádu Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1941/36/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2012-74, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, odbor sociálních věcí
termín: 1. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-74.doc, RK-36-2012-74, př. 1

75. Návrh na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Města Žďár nad Sázavou o poskytnutí finančních prostředků na krytí části nákladů spojených s organizací 2. ročníku festivalu sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1942/36/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, dle materiálu RK-36-2012-75, př. 2 dar Městu Žďár nad Sázavou ve výši 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-75.doc, RK-36-2012-75, př. 1, RK-36-2012-75, př. 2

76. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1943/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu RK-36-2012-76, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-76.doc, RK-36-2012-76, př. 1

77. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1944/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu RK-36-2012-77, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu RK-36-2012-77, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého byl za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012, dle materiálu RK-36-2012-77, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-77.doc, RK-36-2012-77, př. 1, RK-36-2012-77, př. 2, RK-36-2012-77, př. 3

78. Náhrada výdělku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu stanovení výše paušální částky, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1945/36/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-36-2012-78.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-78.doc

79. Nákup elektrické energie a plynu - porovnání variant nákupu na komoditní burze x procesu zadávání veřejných zakázek
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o způsobu nákupu elektrické energie a plynu pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina v roce 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1946/36/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí,
informace uvedené v materiálu RK-36-2012-79;
ukládá
  • řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit nákup elektrické energie a plynu za Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace prostřednictvím otevřeného nadlimitního řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek s tím, že odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na nákup elektrické energie a plynu za Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace bude k projednání zastupitelstvu kraje předloženo v prosinci 2012 a bude vycházet z předmětu veřejné zakázky nákup elektrické energie a plynu za Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace pro rok 2012;
  • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit předmět veřejné zakázky na nákup elektrické energie a plynu za Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace pro rok 2013 tak, aby mohlo být otevřené nadlimitní řízení na výběr dodavatele elektrické energie a plynu pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace oznámeno do 31. 3. 2012, přičemž takto připravený předmět veřejné zakázky musí vycházet z aktualizovaných auditů odběrů elektrické energie a plynu na základě odběrů v roce 2012.
odpovědnost: ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-79.doc, RK-36-2012-79, př. 1, RK-36-2012-79, př. 2, RK-36-2012-79, př. 3, RK-36-2012-79, př. 4, RK-36-2012-79, př. 5, RK-36-2012-79, př. 6, RK-36-2012-79, př. 7, RK-36-2012-79, př. 8

80. Veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013“
V. Novotný podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1947/36/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2012-80.doc

81. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 11. 2012, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2012 dne 6. 11. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 11. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz