Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2012 - 06.11.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M7 do přílohy M1
03Přijetí účelového neinvestičního příspěvku, návrh na provedení rozpočtového opatření
04Prodej pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
05Předání pozemků v k.ú. Heroltice u Jihlavy, v k.ú. Hruškové Dvory, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a v k.ú. Pávov k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
06Darování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice
07Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
08Darování pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
09Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15227 Lukov - průjezdní úsek
10Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
11Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bačice, k. ú. Udeřice a obci Bačice
12Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Olšany u Telče
13Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
14Darování pozemků v k. ú. a obci Lukavec
15Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Majetkoprávní příprava stavby kabelové přípojky ve Žďáře nad Sázavou
18Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
19Majetkoprávní příprava pro realizaci staveb v rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov
20Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
21Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
22Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
23Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2012
24Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
25Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
26Pracoviště Pelhřimov - prodloužení smlouvy o výpůjčce movitých věcí
27Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
29Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání radních
30Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o užití dat státního mapového díla
31Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
32Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce předmětů do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
33Návrh na vyřazení přebytečného sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
34Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce předmětů do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
35Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
37Vysočina Tourism, příspěvková organizace - smlouva o výpůjčce nebytových prostor a smlouva darovací na kancelářské vybavení
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí provozní dotace Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci
39Dlouhodobé výpůjčky knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. splátky 1. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republ
41Žádost obce Pohled o prodej silničních kostek
42Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
43Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
45Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 3
46Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
47Projektový záměr a žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč
48Snížení emisí ze sušení třísek a výstavba roštového generátoru horkých plynů sušáren OSB - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
49Žádost o spolufinancování projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV z Programu švýcarsko-české spolupráce
50Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce II. etapy projektu Biodiverzita z Operačního programu Životní prostředí
51Přeshraniční cena - obdarování vítězů
52Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/04.0001) v rámci OP VK
54Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
55Zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých v Kraji Vysočina
56Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava včetně poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
57Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2012
59Stanovení platu ředitelky Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
60Souhlas s uzavřením smluv - Střední škola stavební Třebíč
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
62Informace o krocích vedoucích k podpoře výuky německého jazyka v Kraji Vysočina
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
65Návrh na úpravu investičního plánu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2012
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace v souvislosti s poskytnutím půjčky určené na předfinancování provozních nákladů sociální služby
68Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
69Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za druhou etapu a navýšení rozpočtového limitu pro třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
70Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
71Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
72Projekt Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko - schválení Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
73Podání projektových žádostí Transformace ÚSP Křižanov II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
74Organizační řád Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
75Návrh na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou
76Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
77Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
78Náhrada výdělku
79Nákup elektrické energie a plynu - porovnání variant nákupu na komoditní burze x procesu zadávání veřejných zakázek
80Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz