Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2012, které se konalo dne 23. 10. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 23. 10. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2012
 2. Zařazení nové akce Gymnázium Třebíč - oprava havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1.
 3. Podání žádosti o pokácení stromu - k. ú. Želetava
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
 5. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
 6. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu a Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
 7. Informace o uzavření        dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
 8. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency
 9. Veřejná zakázka na stavební práce Základní škola Ledeč nad Sáz. - Rekonstrukce budovy Komenského č. p. 626
 10. Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les - k. ú. Ždírec nad Doubravou
 11. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Nové Město na Moravě
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
 13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 16. Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěných staveb
 17. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013
 18. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
 19. Prohlášení k žádosti o platbu projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
 20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
 21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 4
 22. Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 23. Výdaje Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, související s investiční akcí
 24. Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
 25. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
 26. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
 27. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
 28. Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 30. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 31. Projekt Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
 32. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 33. Smlouva o spolupráci s Masarykovou univerzitou
 34. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 36. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 37. Pravidla Rady Kraje Vysočina na přidělování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze středním školám
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele
 40. Řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 41. Dar klubu Třebíč Nuclears na dofinancování ME juniorů U 21 v baseballu.
 42. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
 43. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
 46. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 47. Renominace člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21
 48. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
 49. Veřejná zakázka - Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina
 50. Rozprava členů rady
Usnesení 1821/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 05 - 16, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Zařazení nové akce Gymnázium Třebíč - oprava havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
Usnesení 1822/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium Třebíč - oprava havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1-Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 400 tis. Kč, při současném snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, o částku 400 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-02.doc

05. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
Usnesení 1823/35/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-05.doc, RK-35-2012-05, př. 1

06. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu a Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
Usnesení 1824/35/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření:
 • dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu dle materiálu RK-35-2012-06, př. 1;
 • dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice dle materiálu RK-35-2012-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-06.doc, RK-35-2012-06, př. 1, RK-35-2012-06, př. 2

07. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
Usnesení 1825/35/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-35-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-07.doc, RK-35-2012-07, př. 1

08. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency
Usnesení 1826/35/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci Nemocnice Havlíčkův Brod -emergency dle materiálu RK-35-2012-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-08.doc, RK-35-2012-08, př. 1

09. Veřejná zakázka na stavební práce Základní škola Ledeč nad Sáz. - Rekonstrukce budovy Komenského č. p. 626
Usnesení 1827/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Základní škola Ledeč nad Sáz. - Rekonstrukce budovy Komenského č. p. 626 dle materiálu RK-35-2012-09, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče UNIMONT J.C.K. s. r. o., Znojemská 80, 586 01 Jihlava, IČ 25305727 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Základní škola Ledeč nad Sáz. - Rekonstrukce budovy Komenského č. p. 626;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem po uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-09.doc, RK-35-2012-09, př. 1, RK-35-2012-09, př. 2

10. Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les - k. ú. Ždírec nad Doubravou
Usnesení 1828/35/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava o pokácení 11 ks stromů rostoucích mimo les na pozemku par. č. 413/7 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Jihlava, v níž se Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava zaváže uhradit veškeré náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s vydáním povolení s pokácením 11 ks dřevin.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-10.doc, RK-35-2012-10, př. 1

11. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1829/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, na straně investora, smlouvu zakládající právo provést stavbu Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 2956/27 - ost. plocha, zeleň, par. č. 2958/1 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 2959/2 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy na tomto pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-11.doc, RK-35-2012-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
Usnesení 1830/35/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-12.doc

13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1831/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2012-13, př. 1 a RK-35-2012-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-13.doc, RK-35-2012-13, př. 1, RK-35-2012-13, př. 2

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1832/35/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-35-2012-14, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-35-2012-14, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části par. č. par. č. 2007/1 v k. ú. Příseka zastavěný chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-14.doc, RK-35-2012-14, př. 1

15. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Usnesení 1833/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2012-15, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-15.doc, RK-35-2012-15, př. 1

16. Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěných staveb
Usnesení 1834/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a investora stavby a Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací na straně budoucího uživatele stavby Smlouvy o zajištění správy rozestavěných staveb:
 • „Transformace ÚSP Jinošov I. Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská A";
 • „Transformace ÚSP Jinošov I. Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská B";
 • „Transformace ÚSP Jinošov I. Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V.  Nezvala“;
 • „Transformace ÚSP Jinošov I. Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem A";
 • „Transformace ÚSP Jinošov I. Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem B";
dle materiálů RK-35-2012-16, př. 1, RK-35-2012-16, př. 2, RK-35-2012-16, př. 3, RK-35-2012-16, př. 4, RK-35-2012-16, př. 5.
odpovědnost: majetkový
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-16.doc, RK-35-2012-16, př. 1, RK-35-2012-16, př. 2, RK-35-2012-16, př. 3, RK-35-2012-16, př. 4, RK-35-2012-16, př. 5

03. Podání žádosti o pokácení stromu - k. ú. Želetava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí obce Želetava o pokácení stromu na pozemku par. č. 3379/1- ostatní plocha, silnice o výměře 8357 m2 v k. ú. a obci Želetava Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1835/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • podat u Obecního úřadu Želetava žádost o pokácení 1 ks stromu rostoucího mimo les na pozemku par. č. 3379/1v k. ú. a obci Želetava;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Obcí Želetava, v níž se Obec Želetava zaváže uhradit veškeré náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s pokácením 1 ks dřevin dle materiálu RK-35-2012-03, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-03.doc, RK-35-2012-03, př. 1, RK-35-2012-03, př. 2

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k návrhu majetkoprávní vypořádání silnice č. III/34417 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1836/35/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru majetkovému zahájit:
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-35-2012-04, př. 1 z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-35-2012-04, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-35-2012-04, př. 3upr1 za kupní cenu 40 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemek dle materiálu RK-35-2012-04, př. 4 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-04.doc, RK-35-2012-04, př. 1, RK-35-2012-04, př. 2, RK-35-2012-04, př. 3, RK-35-2012-04, př. 4

17. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1837/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadávání veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona, z důvodů daných ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona;
 • vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 stávajícího poskytovatele pojišťovacích služeb pro Kraj Vysočina a jím zřizované organizace;
schvaluje
 • návrh pojistného programu Kraje Vysočina na rok 2013, dle materiálu RK-35-2012-17, př. 1;
 • zadávací podmínky veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013dle materiálu RK-35-2012-17, př. 2;
pověřuje
 • zástupce zadavatele dle materiálu RK-35-2012-17, př. 3 k jednání s vyzvaným dodavatelem;
 • společnost KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o., IČO 257 11 229, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013“ v rozsahu materiálu RK-35-2012-17, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-17.doc, RK-35-2012-17, př. 1, RK-35-2012-17, př. 2, RK-35-2012-17, př. 3, RK-35-2012-17, př. 4, RK-35-2012-17, př. 5

K bodům 18, 19, 22, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

18. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
Usnesení 1838/35/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-18.doc, RK-35-2012-18, př. 1

19. Prohlášení k žádosti o platbu projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
Usnesení 1839/35/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-19.doc, RK-35-2012-19, př. 1

22. Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Usnesení 1840/35/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-35-2012-22, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-22, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-22.doc, RK-35-2012-22, př. 1, RK-35-2012-22, př. 2

20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložily radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1841/35/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-35-2012-20, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-20.doc, RK-35-2012-20, př. 1

21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 4
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložily radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1842/35/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-21.doc, RK-35-2012-21, př. 1

23. Výdaje Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, související s investiční akcí
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s úplatným převodem nedokončeného dlouhodobého majetku. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1843/35/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a převodem nedokončeného majetku dle materiálu RK-35-2012-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-35-2012-23, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 Nespecifikované rezervy s účelovým znakem 00999 o částku 168 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Investice ve zdravotnictví o stejnou částku 168 000 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-23.doc, RK-35-2012-23, př. 1, RK-35-2012-23, př. 2

24. Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu stanovit odměny ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1844/35/2012/RK
Rada kraje
stanoví
odměny ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV dle materiálu RK-35-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic a ZZS KV
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-24.doc, RK-35-2012-24, př. 1, RK-35-2012-24, př. 2, RK-35-2012-24, př. 3, RK-35-2012-24, př. 4, RK-35-2012-24, př. 5, RK-35-2012-24, př. 6, RK-35-2012-24, př. 7

25. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1845/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) o částku 3 520 531,50 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2012, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o celkovou částku 3 520 531,50 Kč s určením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 186 359,00 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 292 348,00 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 787 246,00 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 469 285,50 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 785 293,00 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2012 o částku:
 • 186 359,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 1 292 348,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 787 246,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 469 285,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 785 293,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-25.doc, RK-35-2012-25, př. 1, RK-35-2012-25, př. 2

26. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydaném MMR pod č. j. 30676/2012-91/1 dle materiálu RK-35-2012-26, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydané MMR pod č. j. 30676/2012-91/1 dle materiálu RK-35-2012-26, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-26.doc, RK-35-2012-26, př. 1, RK-35-2012-26, př. 2

27. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1847/35/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 3 460 100 Kč při současném zvýšení kapitoly Informatika § 3636 - Územní rozvoj o částku 3 460 100 Kč na realizaci veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-27.doc

28. Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s nákupem na splátky pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/35/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením hybridního přístroje SPECT/CT nákupem na splátky dle textu kupní smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem veřejné zakázky a obsažené v materiálu RK-35-2012-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-28.doc, RK-35-2012-28, př. 1

29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1849/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 200 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-29.doc, RK-35-2012-29, př. 1, RK-35-2012-29, př. 2, RK-35-2012-29, př. 3, RK-35-2012-29, př. 4

30. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1850/35/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-30.doc, RK-35-2012-30, př. 1

31. Projekt Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1851/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina o platbu z evropských fondů ve výši 5 521 464 Kč za 1. etapu projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina o splátku kontokorentního úvěru ve výši 5 521 464 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-31.doc

32. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1852/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen dle materiálů RK-35-2012-32, př. 1, RK-35-2012-32, př. 2, RK-35-2012-32, př. 4 a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene;
 • zaplatit 300 Kč PFČR po oboustranném zpodpisování smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-32.doc, RK-35-2012-32, př. 1, RK-35-2012-32, př. 2, RK-35-2012-32, př. 3, RK-35-2012-32, př. 4

33. Smlouva o spolupráci s Masarykovou univerzitou
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o spolupráci s Masarykovou univerzitou. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1853/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu zařízení Masarykovy univerzity dle materiálu RK-35-2012-33, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-33.doc, RK-35-2012-33, př. 1

34. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou školu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1854/35/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-34.doc, RK-35-2012-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1855/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 20 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-35-2012-35, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-35.doc, RK-35-2012-35, př. 1, RK-35-2012-35, př. 2

36. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2012. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1856/35/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-35-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-36.doc, RK-35-2012-36, př. 1

37. Pravidla Rady Kraje Vysočina na přidělování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1857/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-35-2012-37, př. 2.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-37.doc, RK-35-2012-37, př. 1, RK-35-2012-37, př. 2

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1858/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Střední odborná učiliště a učiliště, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 9 101 548,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 1 024 573,20 Kč;
 • Střední průmyslové škole Jihlava, IČO 60545992 o částku 913 440 Kč;
 • Střední škole řemesel a služeb Velké Meziříčí, IČO 00055450 o částku 669 793,20 Kč;
 • Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 1 285 334,40 Kč;
 • Gymnáziu Pacov, IČO 62540076 o částku 408 200,40 Kč;
 • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 1 321 567,20 Kč;
 • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 870 575,40 Kč;
 • Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou o částku 973 328,40 Kč;
 • Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou o částku 992 654,40 Kč;
 • SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 o částku 642 082,20 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu „EU peníze středním školám“ dle materiálu RK-35-2012-38.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-38.doc

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1859/35/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-39.doc, RK-35-2012-39, př. 1

40. Řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou a doplnil stanoviska odborů ekonomického a informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1860/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 35 000 Kč a v navýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 35 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 o částku 35 000 Kč za účelem zajištění vybavení rehabilitační třídy dle materiálu RK-35-2012-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 15. listopad 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-40.doc

41. Dar klubu Třebíč Nuclears na dofinancování ME juniorů U 21 v baseballu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dar klubu Třebíč Nuclears na dofinancování ME juniorů U 21 v baseballu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1861/35/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Třebíči Nuclears, IČ 26596792 ve výši 85 000 Kč dle materiálu RK-35-2012-41, př. 2upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-41.doc, RK-35-2012-41, př. 1, RK-35-2012-41, př. 2

42. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1862/35/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2012-42, př. 1, RK-35-2012-42, př. 2, RK-35-2012-42, př. 3, RK-35-2012-42, př. 4, RK-35-2012-42, př. 5, RK-35-2012-42, př. 6, RK-35-2012-42, př. 7, RK-35-2012-42, př. 8, RK-35-2012-42, př. 9, RK-35-2012-42, př. 10, RK-35-2012-42, př. 11, RK-35-2012-42, př. 12, RK-35-2012-42, př. 13, RK-35-2012-42, př. 14, RK-35-2012-42, př. 15, RK-35-2012-42, př. 16, RK-35-2012-42, př. 17, RK-35-2012-42, př. 18.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-42.doc, RK-35-2012-42, př. 1, RK-35-2012-42, př. 2, RK-35-2012-42, př. 3, RK-35-2012-42, př. 4, RK-35-2012-42, př. 5, RK-35-2012-42, př. 6, RK-35-2012-42, př. 7, RK-35-2012-42, př. 8, RK-35-2012-42, př. 9, RK-35-2012-42, př. 10, RK-35-2012-42, př. 11, RK-35-2012-42, př. 12, RK-35-2012-42, př. 13, RK-35-2012-42, př. 14, RK-35-2012-42, př. 15, RK-35-2012-42, př. 16, RK-35-2012-42, př. 17, RK-35-2012-42, př. 18

43. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1863/35/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, v období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-35-2012-43.
odpovědnost: OSH
termín: 23. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-43.doc

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout uvedeným obcím neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1864/35/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 136 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • Obec Brzkov, IČO: 00285676 7 000 Kč;
 • Obec Dobronín, IČO: 00285749 8 000 Kč;
 • Obec Stonařov, IČO: 00286656 11 000 Kč;
 • Město Havlíčkův Brod, IČO: 00267449 8 000 Kč;
 • Obec Slavíkov, IČO: 00268241 8 000 Kč;
 • Obec Šlapanov, IČO: 00268348 11 000 Kč;
 • Obec Těmice, IČO: 00249203 11 000 Kč;
 • Obec Černovice, IČO: 00248037 11 000 Kč;
 • Obec Senožaty, IČO: 00249050 11 000 Kč;
 • Obec Opatov, IČO: 00290068 11 000 Kč;
 • Obec Budišov, IČO: 00289159 11 000 Kč;
 • Obec Třebenice, IČO: 00545627 4 000 Kč;
 • Obec Kuklík, IČO: 00599514 8 000 Kč;
 • Obec Dolní Heřmanice, IČO: 00842443 8 000 Kč;
 • Obec Bory, IČO: 00294055 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-44.doc, RK-35-2012-44, př. 1, RK-35-2012-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout vybraným obcím Kraje Vysočina neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1865/35/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové výši 2 053 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-35-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-45.doc, RK-35-2012-45, př. 1, RK-35-2012-45, př. 2

46. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zvolit členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1866/35/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zvolit členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-46.doc

47. Renominace člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu zástupce Kraje Vysočina v Pracovní skupině Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1867/35/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Danu Kratochvílovou zástupcem Kraje Vysočina v Pracovní skupině Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-47.doc

48. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1868/35/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-48, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 23. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-48.doc, RK-35-2012-48, př. 1

49. Veřejná zakázka - Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1869/35/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2012-49, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče UDIMO, spol. s r. o., se sídlem Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069 v rámci Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2012-49.doc, RK-35-2012-49, př. 1

50. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 11. 2012, v 8:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2012 dne 23. 10. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 10. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz