Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2015, které se konalo dne 18. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 18. 11. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2015
 2. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
 3. Souhlas s realizací nových investičních akcí včetně návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 4. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 6. Podstatná změna v projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
 7. Následná intenzivní péče v Kraji Vysočina
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
 9. Informace o návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a o finančním dopadu navržených změn za krajem zřízené příspěvkové organizace
 10. Jmenování ředitele organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
 11. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu přeložky plynového potrubí v rámci stavby kraje II/3443 Dolní Krupá - přeložka
 12. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
 13. Změna usnesení 0474/09/2015/RK
 14. Změna usnesení 1465/24/2015/RK
 15. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 17. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Havlíčkův Brod
 18. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 19. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 2 projektu II/405 Příseka - obchvat
 20. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
 21. Postoupení smluv na akci III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
 22. Možnosti zajištění veřejné železniční dopravy v rámci závazku veřejné služby po roce 2019
 23. Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu Havlíčkův Brod
 24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Ždírec, příspěvkovou organizaci, na projekt Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
 26. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka části nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II
 27. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2015
 28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - průběžná vratka části nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 29. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00860.0026
 30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01178.0077
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
 32. Změna investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2015
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí daru na tisk publikace Centenary of Jaroslav Palliardi s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology
 34. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava závazných ukazatelů u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání mimořádného příspěvku a změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 36. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
 37. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Na Ostrážné
 38. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Hamrů a jejího ochranného pásma
 39. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Havranka
 40. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Mohelnička a jejího ochranného pásma
 41. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká skála a jejího ochranného pásma
 42. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suchá hora
 43. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 44. Podpora technického vzdělávání
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2015
 47. Změny ve školském rejstříku
 48. Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky - změna usnesení č. 0919/16/2015/RK
 49. Veřejná zakázka na stavební práce Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce DM T. Bati
 50. Rozprava členů rady

Usnesení 2030/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení projektů přijatých v rámci 8. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2031/34/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 8. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice:
 • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic;
 • Lukáš Kettner - Zdravotní komise Kraje Vysočina;
 • Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina;
 • Helena Jungová - Project HOPE - Česká republika, o. p. s.;
 • Martina Šochmanová - Česká asociace sester, o. s.;
 • Vladimír Kosek - Johnson & Johnson, s. r. o.;
 • zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR;
 • David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-02.doc

03. Souhlas s realizací nových investičních akcí včetně návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh zařazení nových investičních akcí do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2032/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zařazení akcí:
 • souprava pro transfer tuku v předpokládané pořizovací ceně 60 000 Kč
 • koagulační přístroj na ošetření hemeroidů v předpokládané pořizovací ceně 80 000 Kč
 • přístroj EKG v předpokládané pořizovací ceně 70 000 Kč
do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2015;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 000051) o částku 9 890 000 Kč při současném snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 000051) o stejnou částku 9 890 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 9 890 000 Kč z důvodu převodu prostředků k posílení investičních zdrojů potřebných k financování investičních záměrů nemocnice;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2015 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 9 890 000 Kč určenou k pokrytí investičních záměrů nemocnice.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-03.doc, RK-34-2015-03, př. 1

04. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančních prostředků pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina určených na realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2033/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 3 000 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy ve stejné výši 3 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 650 000 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 810 000 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 520 000 Kč
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 620 000 Kč
 • za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu Standard ICT 2015;
 • změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu Standard ICT 2015 dle materiálu RK-34-2015-04, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu Standard ICT 2015 v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-04.doc, RK-34-2015-04, př. 1, RK-34-2015-04, př. 2

05. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2034/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-34-2015-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-34-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-05.doc, RK-34-2015-05, př. 1

06. Podstatná změna v projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí informaci o změnách ve výše uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2035/34/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálů RK-34-2015-06, př. 1, RK-34-2015-06, př. 2 a RK-34-2015-06, př. 3;
ukládá
odboru zdravotnictví zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-06.doc, RK-34-2015-06, př. 1, RK-34-2015-06, př. 2, RK-34-2015-06, př. 3

07. Následná intenzivní péče v Kraji Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem podání přihlášek všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina do výběrového řízení vyhlášeného MZ ČR na poskytování následné intenzivní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 2036/34/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s podáním přihlášek všech zřizovaných nemocnic Krajem Vysočina do výběrového řízení vyhlášeného MZ ČR na poskytování následné intenzivní péče, a to dle varianty a) zřízení po 2 lůžcích NIP v každé ze zřizovaných nemocnic;
 • se zajištěním potřeby následné intenzivní péče v Kraji Vysočina otevřením 8 lůžek NIP v Nemocnici Nové Město na Moravě v případě, pokud předchozí varianta nebude akceptována ze strany výběrové komise MZ ČR.
odpovědnost: ředitelé zřizovaných nemocnic, odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-07.doc

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu financování výdajů spojených se zajištěním přípravy týmu na soutěž Trofej Philippa Milla ve francouzské Remeši. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2037/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 58001 Havlíčkův Brod, IČO: 60126817, o částku 17 750 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Francii v Remeši.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-08.doc

09. Informace o návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a o finančním dopadu navržených změn za krajem zřízené příspěvkové organizace
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje na vědomí informaci o návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2038/34/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů;
 • informaci o finančním dopadu navržených změn za krajem zřízené příspěvkové organizace, který je uveden v materiálu RK-34-2015-09, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-09.doc, RK-34-2015-09, př. 1

10. Jmenování ředitele organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, požádala radu kraje o jmenování ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2039/34/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Martu Valešovou, MBA na vedoucí pracovní místo ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2015-10, př. 1 s účinností od 1. 1. 2016.
odpovědnost: OAPŘ, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-10.doc, RK-34-2015-10, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 11 18 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu přeložky plynového potrubí v rámci stavby kraje II/3443 Dolní Krupá - přeložka
Usnesení 2040/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 1497 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá mezi Krajem Vysočina jako budoucím povinným a RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným, spočívající v právu zřízení a provozování stavby III/3443 Dolní Krupá - přeložka - přeložka STL plynovodu (č. stavby 8800081651) a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu budoucího oprávněného na pozemek za účelem prohlídky a údržby stavby, za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč bez DPH, a to dle smlouvy dle materiálu RK-34-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-11.doc, RK-34-2015-11, př. 1, RK-34-2015-11, př. 2, RK-34-2015-11, př. 2a

12. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
Usnesení 2041/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi RWE GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako budoucím povinným z věcného břemene, dle materiálu RK-34-2015-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-12.doc, RK-34-2015-12, př. 1

13. Změna usnesení 0474/09/2015/RK a usnesení 1132/24/2011/RK
Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 2042/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0474/09/2015/RK tak, že v materiálu RK-09-2015-42, př. 1 se u smlouvy zakládající právo provést stavbu pod pořadovým číslem 1 název akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. třídy v Polné“ nahrazuje názvem akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Polné“;
 • změnit usnesení 1132/24/2011/RK tak, že v materiálu RK-24-2011-09, př. 1 se u smlouvy zakládající právo provést stavbu pod pořadovým číslem 3 název akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. třídy v Polné“ nahrazuje názvem akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Polné“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-13.doc

14. Změna usnesení 1465/24/2015/RK
Usnesení 2043/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1465/24/2015/RK ze dne 11. 8. 2015 tak, že v materiálu RK-24-2015-30, př. 1 se u smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7 pozemek par. č. 601/1 v k. ú. Klášter u Vilémova nahrazuje pozemkem par. č. 605/1 v k. ú. Klášter u Vilémova.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-14.doc

15. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2044/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2015-15, př. 1 a RK-34-2015-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-15.doc, RK-34-2015-15, př. 1, RK-34-2015-15, př. 2

16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2045/34/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-34-2015-16, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-34-2015-16, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-34-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-16.doc, RK-34-2015-16, př. 1

17. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 2046/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Havlíčkův Brod na straně vlastníka dotčeného pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu, kterou bude dotčen pozemek par. č. 778/85 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod.
odpovědnost: OM
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-17.doc, RK-34-2015-17, př. 1, RK-34-2015-17, př. 1a

18. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 2047/34/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-18.doc

49. Veřejná zakázka na stavební práce Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce DM T. Bati
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2048/34/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-49.doc

19. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 2 projektu II/405 Příseka - obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženou závěrečnou monitorovací zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2049/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu č. 2 projektu II/405 Příseka - obchvat dle materiálu RK-34-2015-19, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-34-2015-19, př. 1 a RK-34-2015-19, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-19.doc, RK-34-2015-19, př. 1, RK-34-2015-19, př. 2

20. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2050/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-34-2015-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-34-2015-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-20.doc, RK-34-2015-20, př. 1

21. Postoupení smluv na akci III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností na akci „III/3452 Klášter most ev. č. 3452-1“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2051/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, IČO: 00090450, na straně postupitele a Krajem Vysočina, na straně postupníka, smlouvu o postoupení práv a povinností dle přílohy materiálu RK-34-2015-21, př. 3 na akci III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-21.doc, RK-34-2015-21, př. 1, RK-34-2015-21, př. 2, RK-34-2015-21, př. 3

22. Možnosti zajištění veřejné železniční dopravy v rámci závazku veřejné služby po roce 2019
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu postupu zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po 31. 12. 2019. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. H. Strnadová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-22.doc, RK-34-2015-22, př. 1, RK-34-2015-22, př. 2

23. Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu Havlíčkův Brod
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh uzavření sublicenční smlouvy za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2052/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-34-2015-23, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-23.doc, RK-34-2015-23, př. 1

24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2053/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 509 911,01 Kč určenou na financování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 20. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Ždírec, příspěvkovou organizaci, na projekt Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2054/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 41117007) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 143 664,99 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 41117883) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 54 060,00 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 143 664,99 Kč a závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 54 060 Kč u Domova Ždírec, příspěvkové organizace na financování projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-25.doc, RK-34-2015-25, př. 1

26. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka části nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2055/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod části nevyčerpaných prostředků ve výši 721 919,80 Kč ze zvláštního účtu projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 821001/0710;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o vratku části nevyčerpaných prostředků na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 721 919,80 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 20. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-26.doc, RK-34-2015-26, př. 1

27. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2015
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2056/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-34-2015-27, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-34-2015-27, př. 2;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-34-2015-27, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-27.doc, RK-34-2015-27, př. 1, RK-34-2015-27, př. 2, RK-34-2015-27, př. 3

28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - průběžná vratka části nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2057/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod části nevyčerpaných prostředků ve výši 9 348 387,25 Kč ze zvláštního účtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty, projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o vratku části nevyčerpaných prostředků na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 9 348 387,25 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 25. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-28.doc, RK-34-2015-28, př. 1

29. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00860.0026
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2014“. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2058/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00860.0026 dle materiálu RK-34-2015-29, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-29.doc, RK-34-2015-29, př. 1, RK-34-2015-29, př. 2, RK-34-2015-29, př. 3

30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01178.0077
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2059/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0077 dle materiálu RK-34-2015-30, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-30.doc, RK-34-2015-30, př. 1, RK-34-2015-30, př. 2, RK-34-2015-30, př. 3

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2060/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 - Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad s ÚZ 38586005) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 4 324 770,67 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 38586005) o částku 4 324 770,67 Kč s určením pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 4 324 770,67 Kč na realizaci projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-31.doc

32. Změna investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení návrh změny investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2061/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • odpisový plán Horácké galerie v Novém Městě na rok 2015 dle materiálu RK-34-2015-32, př. 1;
 • změnu investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2015 dle materiálu RK-34-2015-32, př. 1 včetně položkového rozpisu investičních akcí;
stanoví
u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Nové Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-32.doc, RK-34-2015-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí daru na tisk publikace Centenary of Jaroslav Palliardi s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru Univerzitě Hradec Králové. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2062/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 32 100 Kč Univerzitě Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, IČO 62690094, dle materiálu RK-34-2015-33, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 32 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 32 100 Kč s určením na poskytnutí daru dle materiálu RK-34-2015-33, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-33.doc, RK-34-2015-33, př. 1, RK-34-2015-33, př. 2

34. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava závazných ukazatelů u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2063/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2143 - Cestovní ruch, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 395 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 395 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 395 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
 • změnu finančního plánu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace pro rok 2015 dle materiálu RK-34-2015-34, př. 1;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci ve výši 395 000 Kč dle materiálu RK-34-2015-34;
 • řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 395 000 Kč nejpozději do 30. 11. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-34.doc, RK-34-2015-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání mimořádného příspěvku a změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh změny mimořádného neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na rok 2015. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. L. Seidl doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
V průběhu jednání přišla J. Fialová.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-35.doc, RK-34-2015-35, př. 1, RK-34-2015-35, př. 2

36. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA, předložil radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, o jejímž zadání rozhodl Zdeněk Chlád, člen rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2064/34/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodl Zdeněk Chlád, člen rady kraje, dle materiálu RK-34-2015-36, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-36.doc, RK-34-2015-36, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 37 42 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

37. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Na Ostrážné
Usnesení 2065/34/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 15/2015, o zřízení přírodní památky Na Ostrážné, dle materiálu RK-34-2015-37, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-37.doc, RK-34-2015-37, př. 1

38. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Hamrů a jejího ochranného pásma
Usnesení 2066/34/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 16/2015, o zřízení přírodní památky U Hamrů a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-34-2015-38, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-38.doc, RK-34-2015-38, př. 1

39. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Havranka
Usnesení 2067/34/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 17/2015, o zřízení přírodní rezervace Havranka, dle materiálu RK-34-2015-39, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-39.doc, RK-34-2015-39, př. 1

40. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Mohelnička a jejího ochranného pásma
Usnesení 2068/34/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 18/2015, o zřízení přírodní rezervace Mohelnička a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-34-2015-40, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-40.doc, RK-34-2015-40, př. 1

41. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká skála a jejího ochranného pásma
Usnesení 2069/34/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 19/2015, o zřízení přírodní rezervace Velká skála a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-34-2015-41, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-41.doc, RK-34-2015-41, př. 1

42. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suchá hora
Usnesení 2070/34/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 20/2015, o zřízení přírodní rezervace Suchá hora, dle materiálu RK-34-2015-42, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-42.doc, RK-34-2015-42, př. 1

47. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Z jednání se omluvili J. Běhounek a P. Krčál. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2071/34/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-34-2015-47, př. 1upr1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 6A, 6B, 7A, 9A, 9B, 9C, 12A, 12B, 15A, 15B, 18A, 19A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-34-2015-47, př. 1upr1 kódy 1A, 1B, 4A, 4E, 4F, 4C, 4D, 4B, 5A, 8A, 10A, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13I, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 17A, 20A, 20B, 20C, 20D;
nesouhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-34-2015-47, př. 1upr1 kódy 13G, 13H;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-34-2015-47, př. 1upr1 kódy 1A, 1B, 4A, 4E, 4F, 4C, 4D, 4B, 5A, 8A, 10A, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13I, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 17A, 20A, 20B, 20C, 20D na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-34-2015-47, př. 1upr1 kódy 1A, 1B, 4A, 4E, 4F, 4C, 4D, 4B, 5A, 8A, 10A, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13I, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 17A, 20A, 20B, 20C, 20D.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-47.doc, RK-34-2015-47, př. 1, RK-34-2015-47, př. 2

43. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV. Z jednání se omluvil P. Piňos. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2072/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Badatelská centra pro přírodní vědy a projekt Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálů RK-34-2015-43, př. 1 a RK-34-2015-43, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-43.doc, RK-34-2015-43, př. 1, RK-34-2015-43, př. 2

44. Podpora technického vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy se společností BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2073/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-34-2015-44, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-44.doc, RK-34-2015-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2074/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 458 438 Kč dle materiálu RK-34-2015-45, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-34-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-45.doc, RK-34-2015-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2075/34/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 34 677 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-34-2015-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-46.doc, RK-34-2015-46, př. 1

48. Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky - změna usnesení č. 0919/16/2015/RK
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení Rady Kraje Vysočina z důvodu úpravy dohody o spolupráci v oblasti energetiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2076/34/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0919/16/2015/RK ze dne 19. 5. 2015 tak, že materiál RK-16-2015-62, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-34-2015-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2015-48.doc, RK-34-2015-48, př. 1, RK-34-2015-48, př. 2, RK-34-2015-48, př. 3

50. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 34/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 11. 2015, v 8:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2015 dne 18. 11. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 19. 11. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz