Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2015 - 24.11.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Peněžní dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
06Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
09Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
10Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
11Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava
12Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
13Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov, změna usnesení 0113/02/2013/ZK
14Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3512 v k. ú. Macourov
15Předání pozemků v k. ú. Znětínek a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
16Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
17Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
18Vzdání se předkupního práva v k. ú. Ježená
19Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
20Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
21Změna usnesení 1563/25/2015/RK
22Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení služebnosti OM 506/2015, Smlouva o zřízení služebnosti OM 506/2015 II
23Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
24Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
25Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
26Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 2 projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
27Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
28Ukončení projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 - návrh na rozpočtové opatření
29Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
30Návrh na změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015
31Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou ll/351 Třebíč, most ev. č. 351 - 024
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančních darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
33Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce.
34Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
35Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
36Veřejná zakázka na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
37Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba-úsek č. 2
38Veřejná zakázka na služby: PD-07-2015, komunikace
39Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
40Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2015/2016 Jihomoravským krajem
41Možnosti zajištění veřejné železniční dopravy v rámci závazku veřejné služby po roce 2019
42Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016
43Pavilon urgentní a intenzivní péče - 3. zpráva o udržitelnosti projektu
44Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou , Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí
45Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně a jeho ukončení
46Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu , Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova , Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učebn
47Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
48Neposkytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015
49Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
50Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
51Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
52Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2015
53Žádost o dotaci na projekt Obrana spotřebitele v kraji Vysočina
54Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídících výborů MAP (místních akčních plánů rozvoje vzdělávání)
55Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01188.0030
56Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
57Ukončení projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením pr
58Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
59Ukončení projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Komplexní propagace Zámku Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
60Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
61Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
62Stanovení platu řediteli Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
63Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Budkov 1
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 16. 11. 2015
65Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015
66Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
67Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
68Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
69Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
71Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
72Změny ve školském rejstříku
73Podpora technického vzdělávání
74Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
75Průběžná zpráva o realizaci sociální služby Klub Lebeda - sociální rehabilitace s využitím principů zahradní terapie za období od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015
76Podstatná změna XXII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
77Podstatná změna č. XXIII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
78Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
79Závěrečná monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
80Předložení žádosti projektu Pro začlenění. Rozvoj kvality pobytových služeb v komunitě Domova bez zámku, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
81Předložení projektu Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
82Předložení projektu Pomoz mi žít doma - vzdělávání neformálních pečovatelů v Kraji Vysočina Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
83Návrh rozpočtového opatření na řešení uschlých dřevin, řešení následků extrémních letních přísušků na výsadbách v revitalizovaných parcích (udržitelnost projektu OPŽP)
84Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
85Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 2 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
86Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, prodej movitých věcí do vlastnictví nemocnice
87Návrh na zařazení nové akce VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava inženýrských sítí U sv. Jána do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz