Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2012 - 23.10.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zařazení nové akce Gymnázium Třebíč - oprava havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1.
03Podání žádosti o pokácení stromu - k. ú. Želetava
04Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
05Prodej části pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
06Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu a Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
07Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
08Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency
09Veřejná zakázka na stavební práce Základní škola Ledeč nad Sáz. - Rekonstrukce budovy Komenského č. p. 626
10Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les - k. ú. Ždírec nad Doubravou
11Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Nové Město na Moravě
12Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
13Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
16Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěných staveb
17Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013
18Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
19Prohlášení k žádosti o platbu projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
20Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
21Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 4
22Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
23Výdaje Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, související s investiční akcí
24Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
25Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
26Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
27Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
28Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
29Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
30Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
31Projekt Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
32Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
33Smlouva o spolupráci s Masarykovou univerzitou
34Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
36Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
37Pravidla Rady Kraje Vysočina na přidělování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
39Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele
40Řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
41Dar klubu Třebíč Nuclears na dofinancování ME juniorů U 21 v baseballu.
42Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
43Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
46Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
47Renominace člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21
48Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
49Veřejná zakázka - Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz