Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2010, které se konalo dne 25. 10. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2010
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 10. 2010.
Náměstek hejtmana V. Novotný zahájil zasedání rady kraje, omluvil nepřítomnost hejtmana J. Běhounka a pozdější příchod M. Hyského. Poté přednesl návrh na stažení bodu 48. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - prohlášení o splnění akceptačního kritéria pro pokračování projektu (Zdrojové materiály: RK-34-2010-48.doc) z programu jednání.
Rada kraje vznesený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2010
 2. Návrh dodatků zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 3. Dotace na obnovu kapličky v k.ú. Řehořov - městys Kamenice u Jihlavy - návrh na provedení rozpočtového opatření
 4. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 5. Žádost o navýšení zálohové platby na globální grant financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 6. Projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
 7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 27/57 na projekt Kvalita 10
 8. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 9. Nominace do certifikační komise Vysočina - regionální produkt
 10. Projekt CEMSDI - návrh na provedení rozpočtového opatření
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - září 2010
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí I. tranše úvěru od EIB
 13. Žádost města Havlíčkův Brod o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina
 14. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 15. Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
 16. Darování pozemku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov
 17. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat
 18. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 19. Převod a nabytí pozemků v k. ú. a obci Netín
 20. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, změna usnesení
 21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 22. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
 23. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
 24. Změna usnesení 0292/04/2010/ZK
 25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 26. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 27. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 28. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 29. Uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
 30. Nabytí pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
 31. Darování nemovitého majetku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 33. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná, změna usnesení 0297/04/2010/ZK
 34. Ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd - informace o postupu, vypořádání některých majetkoprávních a personálních otázek
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 36. Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 37. Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - řešení záporných výsledků hospodaření
 38. Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování sociálněaktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII.
 39. Výběrové řízení Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - jmenování členů a náhradníků do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 40. Členství ve správní radě Českého zdravotnického fóra, obecně prospěšná společnost
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2010
 42. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2010
 43. Stanovení termínů jednání
 44. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
 45. Grantová smlouva v rámci Programu celoživotního učení
 46. Projekt - Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU
 47. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010

 1. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154
 2. Změny ve zřizovacích listinách
 3. Změny ve školském rejstříku
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř na Základní škole a Praktické škole Chotěboř
 5. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, městem Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Chotěboř - průtah
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 7. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 8. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
 9. Rozprava členů rady
Usnesení 1591/34/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh dodatků zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1592/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálů RKRK-34-2010-02, př. 1 a RK-34-2010-02, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-02.doc, RK-34-2010-02, př. 1, RK-34-2010-02, př. 2

03. Dotace na obnovu kapličky v k.ú. Řehořov - městys Kamenice u Jihlavy - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Krčál a dostavil se M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1593/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura Městysi Kamenice, Kamenice u Jihlavy č.p. 481, IČ 00286079 ve výši 50 000 Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících s obnovou střechy kapličky v k.ú. Řehořov.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-03.doc, RK-34-2010-03, př. 1, RK-34-2010-03, př. 2, RK-34-2010-03, př. 3

04. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1594/34/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-34-2010-04, př. 1, RK-34-2010-04, př. 2 a RK-34-2010-04, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2010-04, př. 1, RK-34-2010-04, př. 2 a RK-34-2010-04, př. 3.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-04.doc, RK-34-2010-04, př. 1, RK-34-2010-04, př. 2, RK-34-2010-04, př. 3

05. Žádost o navýšení zálohové platby na globální grant financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1595/34/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-34-2010-05, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-05.doc, RK-34-2010-05, př. 1

06. Projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o korekci uznatelných nákladů při realizaci projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1596/34/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o 2% korekci uznatelných nákladů při realizaci projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina dle materiálu RK-34-2010-06.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-06.doc, RK-34-2010-06, př. 1, RK-34-2010-06, př. 2, RK-34-2010-06, př. 3

07. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 27/57 na projekt Kvalita 10
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kvalita 10. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1597/34/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 27/57 vydané Ministerstvem vnitra v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00009 dle materiálu RK-34-2010-07, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 27/57 vydané Ministerstvem vnitra v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00009 dle materiálu RK-34-2010-07, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-07.doc, RK-34-2010-07, př. 1

08. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1598/34/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravu Směrnice Zprostředkujícího subjektu OP VK dle materiálu RK-34-2010-08, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • schválit
  • rozhodnout
   • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2010-08, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-34-2010-08, př. 3;
   • uzavřít Smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu RK-34-2010-08, př. 3 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-34-2010-08, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-08.doc, RK-34-2010-08, př. 1, RK-34-2010-08, př. 2, RK-34-2010-08, př. 3, RK-34-2010-08, př. 4, RK-34-2010-08, př. 5

09. Nominace do certifikační komise Vysočina - regionální produkt
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, požádali radu kraje o nominaci členů certifikační komise Vysočina regionální produkt. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1599/34/2010/RK
Rada kraje
nominuje
Ing. Bc. Martina Hyského a Ing. Josefa Matějka do certifikační komise Vysočina - regionální produkt.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-09.doc, RK-34-2010-09, př. 1

10. Projekt CEMSDI - návrh na provedení rozpočtového opatření
V. Jáchim, vedoucí koncepčního oddělení, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu CEMSDI. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1600/34/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu CEMSDI o platbu z evropských fondů ve výši 3 029 601,09 Kč určenou na předfinancování projektu CEMSDI.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-10.doc

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - září 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1601/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - září 2010 dle materiálu RK-34-2010-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 9. listopad 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-11.doc, RK-34-2010-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí I. tranše úvěru od EIB
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1602/34/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení zdrojů (položka 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) a výdajů (kapitola Doprava o částku 43,8 mil. Kč, kapitoly Nemovitý majetek o částku 40 mil. Kč a kapitola Evropské projekty o částku 41,2 mil. Kč) rozpočtu kraje o dlouhodobé půjčené prostředky od EIB ve výši 125 mil. Kč na krytí výdajů Projektu B dle materiálu RK-34-2010-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: říjen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-12.doc, RK-34-2010-12, př. 1

13. Žádost města Havlíčkův Brod o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, informovali radu kraje o žádosti města Havlíčkův Brod o poskytnutí finančních prostředků na úhradu provedených opatření k nápravě závadného stavu na vodním toku Žabinec. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1603/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepředložit žádost dle materiálu RK-34-2010-13, př. 1 města Havlíčkův Brod zastupitelstvu kraje.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-13.doc, RK-34-2010-13, př. 1

14. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, informovali radu kraje o žádostech o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1604/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, položky Lesní hospodářství o částku 2 428 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 428 000 Kč;
  • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
  • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, a 3, žadatelům uvedeným v materiálu RK-34-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-14.doc, RK-34-2010-14, př. 1

15. Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
Z. Ryšavý, D. Vacková, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů a M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace na přípravu projektu do OPŽP. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1605/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se společností Stanice Pavlov, o. p. s., IČO 28771028 smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč na přípravu projektu do OPŽP dle materiálu RK-34-2010-15, př. 3upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 600 000,- Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2011 dle materiálu RK-34-2010-15, př. 4upr1;
  • rozhodnout uzavřít Smlouvu o partnerství na projekt 2. etapa rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově se společností Stanice Pavlov, o. p. s., IČO 28771028 dle materiálu RK-34-2010-15, př. 5.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-15.doc, RK-34-2010-15, př. 1, RK-34-2010-15, př. 2, RK-34-2010-15, př. 3, RK-34-2010-15, př. 4, RK-34-2010-15, př. 5

56. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
Z. Ryšavý, D. Vacková, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů a M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU, předložili radě kraje na vědomí informaci o pracích na přípravě projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1606/34/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o pracích na přípravě projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 621 000 Kč na maximální výši 1 221 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-56.doc, RK-34-2010-56, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 16 32 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Darování pozemku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov
Usnesení 1607/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl b oddělený z pozemku par. č. 2307/1 o výměře 47 m2, který byl sloučen do pozemku 1241/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 191 m2, dle GP č. 204-478/2010 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-16.doc, RK-34-2010-16, př. 1

17. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat
Usnesení 1608/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2132/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 61 m2, par. č. 2194/25 - vodní plocha o výměře 27 m2 a par. č. 2132/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 69 m2, všechny v k.ú. Bohdalov z vlastnictví městyse Bohdalov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-17.doc

18. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1609/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že pozemek par. č. 3026/4 ostatní plocha o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, požadovaný k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, je pro činnost školy Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytný a že převod nemovitosti pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-18.doc, RK-34-2010-18, př. 1

19. Převod a nabytí pozemků v k. ú. a obci Netín
Usnesení 1610/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 1509/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, par. č. 1509/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, par. č. 1509/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 1509/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 1509/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, díl d o výměře 22 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1509/1 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1509/58 a díl ch o výměře 2 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1509/26 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1553/1, dle GP č. 327-471/2010, vše v k. ú. a obci Netín do vlastnictví obce Netín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
  • převést darem pozemky par. č. 1509/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, par. č. 1509/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, par. č. 1509/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 1509/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 1509/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, díl d o výměře 22 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1509/1 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1509/58 a díl ch o výměře 2 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1509/26 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1553/1, dle GP č. 327-471/2010, vše v k. ú. a obci Netín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
 • nabýt darem díl b o výměře 1 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 11541/11 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1509/1, dle GP č. 327-471/2010, v k. ú. a obci Netín z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-19.doc, RK-34-2010-19, př. 1

20. Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, změna usnesení
Usnesení 1611/34/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-20.doc, RK-34-2010-20, př. 1

21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1612/34/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-21.doc, RK-34-2010-21, př. 1, RK-34-2010-21, př. 2, RK-34-2010-21, př. 3

22. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
Usnesení 1613/34/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-22.doc, RK-34-2010-22, př. 1

23. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
Usnesení 1614/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr prodeje nemovitého majetku dle materiálu RK-34-2010-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-23.doc, RK-34-2010-23, př. 1, RK-34-2010-23, př. 2

24. Změna usnesení 0292/04/2010/ZK
Usnesení 1615/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0292/04/2010/ZK tak, že text
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem vodovodní řad v celkové délce cca 479 m v členění potrubí PE 90 - délka 110 m, potrubí PE-110 - délka 179 m a potrubí PE-125 - délka 200 m včetně 7-mi zemních hydrantů a kanalizační řad v celkové délce 998 m v členění stoka A - délka 487 m, stoka A-1 - délka 172 m, stoka A-2 - délka 150,5 m, stoka A-2-1 - délka 20,5 m, stoka A-3 - délka 139 m, stoka A-3-1 - délka 29 m, nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem vodovodní řad v celkové délce cca 391,26 m v členění potrubí PE 125 - délka 115,70 m, potrubí PE-110 - délka 198,13 m a potrubí PE-90 - délka 74,18 m včetně pěti zemních hydrantů a kanalizační řad v celkové délce 998 m v členění stoka A - délka 487 m, stoka A-1 - délka 172 m, stoka A-2 - délka 150,5 m, stoka A-2-1 - délka 20,5 m, stoka A-3 - délka 139 m, stoka A-3-1 - délka 29 m, nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-24.doc

25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1616/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-34-2010-25, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-25.doc, RK-34-2010-25, př. 1

26. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1617/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2010-26, př. 1 a RK-34-2010-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-26.doc, RK-34-2010-26, př. 1, RK-34-2010-26, př. 2

27. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1618/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci Nemocnice Pelhřimov - Demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
 • nezveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 1679/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m2 a budovy č.p. 414, stavba občanského vybavení na něm postavené v k.ú. a obci Pelhřimov;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 -Investice ve zdravotnictví o částku 1 900 tis. Kč při současném snížení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 1 900 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-27.doc, RK-34-2010-27, př. 1

28. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1619/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-34-2010-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-28.doc, RK-34-2010-28, př. 1

29. Uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 1620/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ: 70 88 99 53 nájemní smlouvu na nájem části pozemku par. č. 2434/55 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu RK-34-2010-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-29.doc, RK-34-2010-29, př. 1, RK-34-2010-29, př. 2

30. Nabytí pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
Usnesení 1621/34/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-30.doc, RK-34-2010-30, př. 1

31. Darování nemovitého majetku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1622/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem nemovitý majetek v rozsahu materiálu RK-34-2010-31, př. 3.
odpovědnost: OM, OŠMS
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-31.doc, RK-34-2010-31, př. 1, RK-34-2010-31, př. 2, RK-34-2010-31, př. 3

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 1623/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání:
 • s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-34-2010-32, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy; s tím, že kupní cena za výkup pozemků v k. ú. Horní Paseka bude činit 50 Kč /m2;
 • s obcí Leština u Světlé a ČR - Pozemkovým fondem ČR o darování a bezúplatném převodu pozemků v rozsahu materiálu RK-34-2010-32, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2010-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy s tím že pozemky v k. ú. a obci Horní Paseka budou vykupovány za 50 Kč/m2;
 • nabýt darem a bezúplatným převodem pozemky v rozsahu materiálu RK-34-2010-32, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-32.doc, RK-34-2010-32, př. 1, RK-34-2010-32, př. 2

33. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná, změna usnesení 0297/04/2010/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení zastupitelstva kraje č. 0297/04/2010/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1624/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0297/04/2010/ZK tak, že text
Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1485/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2 oddělený GP č. 1709-121/2010 z pozemku par. č. 1485/2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 1485/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví města Polná do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-33.doc, RK-34-2010-33, př. 1

34. Ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd - informace o postupu, vypořádání některých majetkoprávních a personálních otázek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1625/34/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
harmonogram kroků v souvislosti s ukončením činnosti Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2010-34, př. 1;
odvolává
pana Ing. Jaroslava Pokorného z pracovního místa ředitele Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, s účinností k 31. 12. 2010, dle materiálu RK-34-2010-34, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nemovitý majetek dle materiálu RK-34-2010-34, př. 3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČO: 00406473.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-34.doc, RK-34-2010-34, př. 1, RK-34-2010-34, př. 2, RK-34-2010-34, př. 3

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1626/34/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 1 600 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 13307) o 1 600 000 Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 800 000 Kč a pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 800 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 800 000 Kč souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky budou vyplaceny ve výši stanovené rozhodnutím správního orgánu;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 800 000 Kč v souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky byly vyplaceny ve výši stanovené rozhodnutím správního orgánu.
odpovědnost: OSVZ, OE, ředitelka Dětského centra Jihlava a ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-35.doc

36. Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválení převodu finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1627/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o 3 000 000 Kč na maximální výši 4 070 000 Kč, s tím že finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-36.doc

37. Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - řešení záporných výsledků hospodaření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení upravené finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1628/34/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2010 dle materiálu RK-34-2010-37, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje v rámci § 4357 - Domovy u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-34-2010-37, př. 2 při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věcí, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu RK-34-2010-37, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-34-2010-37, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-34-2010-37, př. 2 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče:
   • zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku;
   • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-34-2010-37, př. 2 nejpozději do 15. 12. 2010.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-37.doc, RK-34-2010-37, př. 1, RK-34-2010-37, př. 2

38. Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování sociálněaktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1629/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit zadání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb s názvem Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII. formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2010-38, př. 1;
jmenuje
  • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na zajištění sociální služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII. dle materiálu RK-34-2010-38, př. 9;
  • hodnotící komisi veřejné zakázky na zajištění sociální služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII. dle materiálu RK-34-2010-38, př. 10; Rada kraje Vysočina, jako zadavatel, zároveň pověřuje hodnotící komisi, ve smyslu § 59 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách, posouzením kvalifikace dodavatelů dle doplněného materiálu;
schvaluje
přílohy zadávacích dokumentací dle materiálů RK-34-2010-38, př. 2, RK-34-2010-38, př. 3, RK-34-2010-38, př. 4, RK-34-2010-38, př. 5, RK-34-2010-38, př. 6, RK-34-2010-38, př. 7, RK-34-2010-38, př. 8;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII. dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb, to vše v navržených termínech.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-38.doc, RK-34-2010-38, př. 1, RK-34-2010-38, př. 2, RK-34-2010-38, př. 3, RK-34-2010-38, př. 4, RK-34-2010-38, př. 5, RK-34-2010-38, př. 6, RK-34-2010-38, př. 7, RK-34-2010-38, př. 8, RK-34-2010-38, př. 9, RK-34-2010-38, př. 10

39. Výběrové řízení Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - jmenování členů a náhradníků do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, požádal radu kraje o jmenování členů komise pro otevírání obálek a členů hodnotící komise pro výše uvedené výběrové řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1630/34/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-39.doc, RK-34-2010-39, př. 1, RK-34-2010-39, př. 2

40. Členství ve správní radě Českého zdravotnického fóra, obecně prospěšná společnost
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1631/34/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1632/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2010 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 100 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
  • obec Jezdovice, IČ 42634628 14 000 Kč;
  • obec Třebenice, IČ 00545627 14 000 Kč;
  • obec Větrný Jeníkov, IČ 00286842 6 000 Kč;
  • městys Luka nad Jihlavou, IČ 00286192 6 000 Kč;
  • obec Zhoř, IČ 00286974 6 000 Kč;
  • městys Kamenice, IČ 00286079 6 000 Kč;
  • město Humpolec, IČ 00248266 6 000 Kč;
  • obec Želiv, IČ 00249483 6 000 Kč;
  • městys Měřín, IČ 00294799 6 000 Kč;
  • město Velké Meziříčí, IČ 00295671 6 000 Kč;
  • město Velká Bíteš, IČ 00295647 6 000 Kč;
  • obec Tasov, IČ 00290581 6 000 Kč;
  • obec Herálec, IČ 00267457 6 000 Kč;
  • městys Štoky, IČ 00268356 6 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-41.doc, RK-34-2010-41, př. 1

42. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje na vědomí zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1633/34/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2010;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-34-2010-42, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2010 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-34-2010-42, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-42.doc, RK-34-2010-42, př. 1, RK-34-2010-42, př. 2

43. Stanovení termínů jednání
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s návrhy termínů jednání pro 1. pololetí 2011. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1634/34/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-34-2010-43upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na 1. pololetí 2011.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-43.doc

44. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných hejtmanem kraje v rámci působnosti OSH za 3. čtvrtletí 2010. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1635/34/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina v rámci působnosti OSH za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-34-2010-44.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-44.doc

45. Grantová smlouva v rámci Programu celoživotního učení
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, informovali radu kraje o návrhu grantové smlouvy v rámci Programu celoživotního učení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1636/34/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít grantovou smlouvu s Domem zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, příspěvková organizace, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, IČO: 61386839, se sídlem Na poříčí 1035/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, dle materiálu RK-34-2010-45, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-45.doc, RK-34-2010-45, př. 1

46. Projekt - Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s návrhem schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu „Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1637/34/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana spolupracovat na přípravě projektové žádosti s leadpartnerem projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU a spolupracovat s Vedoucím partnerem předložení projektové žádosti do Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 dle materiálu RK-34-2010-46, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2010-46, př. 4upr1, část druhá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • schválit účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 6 388,- EUR, tj. 156 506,00 Kč (pro výpočet převodu byl použit aktuální převodní kurz 24,50 Kč);
  • schválit převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 63 870 EUR, tj. 1 564 815,00 Kč, z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na předfinancování a realizaci projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
  • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-34-2010-46, př. 3;
  • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2010-46, př. 4upr1, v části první.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-46.doc, RK-34-2010-46, př. 1, RK-34-2010-46, př. 2, RK-34-2010-46, př. 3, RK-34-2010-46, př. 4

47. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s pravidelnou roční zprávou o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období předcházejícího roku. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1638/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010 dle materiálu RK-34-2010-47, př. 1.
odpovědnost: OSH (oddělení vnějších vztahů)
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-47.doc, RK-34-2010-47, př. 1

49. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1639/34/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Kvalitní vzdělávání - ZŠ Malá, Nové město na Moravě Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154 dle materiálu RK-34-2010-49, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 19. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-49.doc, RK-34-2010-49, př. 1, RK-34-2010-49, př. 2

50. Změny ve zřizovacích listinách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1640/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
  • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 dle materiálu RK-34-2010-50, př. 1;
  • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 dle materiálu RK-34-2010-50, př. 2;
  • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu RK-34-2010-50, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-50.doc, RK-34-2010-50, př. 1, RK-34-2010-50, př. 2, RK-34-2010-50, př. 3

51. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o záměrech změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem i u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1641/34/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v materiálu RK-34-2010-51, př. 1 kódy 8A, 8B, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11A, 11B, C, 12A, 12B, 12D, E, F,G;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-34-2010-51, př. 1 kódy 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 13A, B, C, 13D, 14A, 14B, 15A, 16A, 16B, C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-51.doc, RK-34-2010-51, př. 1

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř na Základní škole a Praktické škole Chotěboř
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1642/34/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k zajištění průběžného financování aktivit projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0002 Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř dle materiálu RK-34-2010-52, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • rozhodnout poskytnout půjčku Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČ 70836329, ve výši 300 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0002 Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř dle materiálu RK-34-2010-52, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální školy o částku 300 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-52.doc, RK-34-2010-52, př. 1, RK-34-2010-52, př. 2

53. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, městem Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Chotěboř - průtah
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení, seznámil radu kraje s návrhem smlouvy o společném postupu zadavatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1643/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, Městem Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. dle materiálu RK-34-2010-53, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-53.doc, RK-34-2010-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1644/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akce III/3507 Havlíčkova Borová zahrnuté v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 2 300 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 131 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva na opravy havárií úseků silnic dle materiálu RK-34-2010-54;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 2 300 000 Kč s určením na zajištění demolice objektu akce III/3507 Havlíčkova Borová;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 6 131 000 Kč s určením na opravy havárií úseků silnic dle materiálu RK-34-2010-54.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-54.doc, RK-34-2010-54, př. 1, RK-34-2010-54, př. 2, RK-34-2010-54, př. 3

55. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1645/34/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 136P/2010/1 ke Smlouvě č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010;
 • schválit jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2010/1, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie;
 • přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Smlouvy č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a jejího Dodatku č. 136P/2010/1 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2010/1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2010-55.doc, RK-34-2010-55, př. 1

57. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 34/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 11. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2010 dne 25. 10. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 27. 10. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz