Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2010, které se konalo dne 18. 10. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2010
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 18. 10. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové, V. Novotného.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 30. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“ do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2010
 2. Darovací smlouva
 3. Podlicenční smlouva
 4. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 6. do 30. 9. 2010
 5. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na akci SŠ řemesel a služeb M. Budějovice, rekonstrukce kuchyně a DM
 6. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 7. Zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - rekonstrukce střechy pavilonu U do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
 10. Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
 11. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
 12. Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
 13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Jihlava - Centrum popularizace vědy Vysočina
 14. Připsání dotací na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
 15. Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - rozpočtové opatření
 16. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 18. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 20. Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám - aktualizace
 21. Informace o dopadu navrhovaného úsporného státního rozpočtu na rok 2011 na fungování bezpečnostního systému v kraji Vysočina
 22. Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
 23. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 24. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 25. Riziko vzniku neuznatelných nákladů v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 26. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
 27. Penále z porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 28. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 - II
 29. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 30. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
 31. Rozprava členů rady
Usnesení 1562/33/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Darovací smlouva
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh poskytnout dar níže uvedené organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1563/33/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar neziskové organizaci Okresní agrární komora pro okres Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1190/1, dle materiálu RK-33-2010-02, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-02.doc, RK-33-2010-02, př. 1, RK-33-2010-02, př. 2

03. Podlicenční smlouva
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Podlicenční smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1564/33/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Podlicenční smlouvu dle materiálu RK-33-2010-03, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-03.doc, RK-33-2010-03, př. 1

04. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 6. do 30. 9. 2010
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1565/33/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-33-2010-04, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 18. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-04.doc, RK-33-2010-04, př. 1

K bodům 05 - 09, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.
vyjma

05. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na akci SŠ řemesel a služeb M. Budějovice, rekonstrukce kuchyně a DM
Usnesení 1566/33/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci SŠ řemesel a služeb M. Budějovice, rekonstrukce kuchyně a DM .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-05.doc

06. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 1567/33/2010/RK
Rada kraje
Bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-33-2010-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-06.doc, RK-33-2010-06, př. 1

07. Zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - rekonstrukce střechy pavilonu U do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Usnesení 1568/33/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Třebíč - rekonstrukce střechy pavilonu U do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 20. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-07.doc, RK-33-2010-07, př. 1, RK-33-2010-07, př. 2

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1569/33/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2010-08, př. 1 a RK-33-2010-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-08.doc, RK-33-2010-08, př. 1, RK-33-2010-08, př. 2

09. Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
Usnesení 1570/33/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2423 - ostatní plocha, silnice o výměře 6474 m2 v k. ú. a obci Vysoké Popovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-09.doc

10. Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření dodatků smlouvy o dílo na shora uvedenou akci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1571/33/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o rozhodnutí o přímém zadání veřejných zakázek na dodatečné stavební práce na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí dodavateli PKS INPOS a. s. Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ 46980059;
 • informaci o rozhodnutí o uzavření dodatků č. 3 a 4 Smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-10.doc, RK-33-2010-10, př. 1, RK-33-2010-10, př. 1a, RK-33-2010-10, př. 2

11. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku smlouvy o dílo na danou veřejnou zakázku. Rada kraje upravený přijala návrh usnesení.
Usnesení 1572/33/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě dodavateli původních stavebních prací;
 • informaci o rozhodnutí o uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na akci Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-11.doc, RK-33-2010-11, př. 1

12. Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření dodatků smlouvy o dílo na shora uvedenou akci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1573/33/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o rozhodnutí o přímém zadání veřejných zakázek na dodatečné stavební práce na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodatečné stavební práce sdruženému dodavateli Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČ 60932171 a TIPASTAV Třebíč s. r. o., Hrotovická 169, Třebíč, IČ 27746402;
 • informaci o rozhodnutí o uzavření dodatků č. 6 a 7 Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-12.doc, RK-33-2010-12, př. 1, RK-33-2010-12, př. 1a

13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Jihlava - Centrum popularizace vědy Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1574/33/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby STL plynovod - Jihlava, multifunkční objekt, ul. Ke Skalce včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v rámci akce Centrum popularizace vědy Vysočina mezi krajem Vysočina jako budoucím povinným z věcného břemene a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841 jako budoucím oprávněným z věcného břemene k pozemkům par. č. 3939/1, 3939/2, 3940 v k. ú. Jihlava za jednorázovou úhradu 500 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, na základě které bude uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudovaného středotlakového plynovodu v délce cca 74 m a plynovodní přípojky v délce cca 3 m a v k. ú. a obci Jihlava za dohodnutou kupní cenu 183 000 Kč v rámci akce Centrum popularizace vědy Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-13.doc, RK-33-2010-13, př. 1

14. Připsání dotací na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1575/33/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/352 Jihlava - Heroltice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 32 011 736,10 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/352 Jihlava - Heroltice o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 738 379,59 Kč a splátku půjčky SFDI ve výši 29 416 189,93 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 18 708 593,41 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 1 935 414,66 Kč a splátku půjčky SFDI ve výši 16 789 665,28 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Příseka - Brtnice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 42 368 079,62 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Příseka - Brtnice o splátku kontokorentního úvěru ve výši 9 586 430,32 Kč a splátku půjčky SFDI ve výši 32 754 303,90 Kč;
 • rozpočtové opatření č. 88/EF ze dne 31. 3. 2010, kterým bylo provedeno krytí závazku vyplývajícího z usnesení zastupitelstva kraje č. 0217/03/2009/ZK;
 • rozpočtové opatření č. 207/EF ze dne 31. 8. 2010, kterým bylo provedeno krytí závazku vyplývajícího z usnesení zastupitelstva kraje č. 0217/03/2009/ZK.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-14.doc

15. Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - rozpočtové opatření
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1576/33/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod o splátku kontokorentního úvěru ve výši 21 585 127,16 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-15.doc

16. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1577/33/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu RK-33-2010-16, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-16.doc, RK-33-2010-16, př. 1, RK-33-2010-16, př. 2

17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1578/33/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením konvektomatu LAINOX, výrobní číslo 402495/HAELXM-1995 ME 110T z majetku kraje likvidací dle návrhu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod odvozem do sběrných surovin.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: do 31. 12 .2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-17.doc

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1579/33/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělání (ÚZ 00320) o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 25 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 na podporu pořádání sportovního mistrovství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-19.doc, RK-33-2010-19, př. 1

18. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Pravidel. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1580/33/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-33-2010-18, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-18.doc, RK-33-2010-18, př. 1

20. Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám - aktualizace
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Pravidel. Projednávání se zúčastnil J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1581/33/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina o výkonu vlastnického práva kraje Vysočina k ochranným známkám dle materiálu RK-33-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31.10.2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-20.doc, RK-33-2010-20, př. 1

21. Informace o dopadu navrhovaného úsporného státního rozpočtu na rok 2011 na fungování bezpečnostního systému v kraji Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě návrh vzít na vědomí informace o dopadu navrhovaného úsporného státního rozpočtu na rok 2011 na fungování bezpečnostního systému v kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnil J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1582/33/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
J. Běhounek, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 22. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-21.doc

22. Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, D. Vacková, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, podali radě kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout shora uvedené společnosti dotaci na činnost státní stanice ochrany fauny.
Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladatelům materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání k projednání. Předkladatelé doporučení rady kraje akceptovali.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-22.doc, RK-33-2010-22, př. 1, RK-33-2010-22, př. 2, RK-33-2010-22, př. 3, RK-33-2010-22, př. 4, RK-33-2010-22, př. 5

23. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem udělit souhlasné stanovisko se změnou použití investičního fondu u níže uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1583/33/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, pro rok 2010 dle materiálu RK-33-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-23.doc, RK-33-2010-23, př. 1, RK-33-2010-23, př. 2, RK-33-2010-23, př. 3

24. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh jmenovat ředitelku uvedené příspěvkové organizace v souladu se závěry výběrové komise. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1584/33/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitelky Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, PaedDr. Martinu Matějkovou dle materiálu RK-33-2010-24, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-24.doc

25. Riziko vzniku neuznatelných nákladů v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1585/33/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí dle materiálu RK-33-2010-25, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-33-2010-25, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-25.doc, RK-33-2010-25, př. 1

26. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1586/33/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, Zdeněk Ryšavý, člen Rady kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování a Ing. Tomáš Škaryd, člen Rady kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury v období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-33-2010-26, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-26.doc, RK-33-2010-26, př. 1

27. Penále z porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje k projednání žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1587/33/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2010-27, př. 3 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-33-2010-27, př. 1 ve výši 44 065 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621; Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621, ve výši 44 065 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2010-27, př. 4 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-33-2010-27, př. 2 ve výši 57 285 Kč, Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizací Chaloupky o. p. s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 57 285 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-27.doc

28. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 - II
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí finančních dotací žadatelům v rámci daného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1588/33/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dotace ve výši uvedené v materiálu RK-33-2010-28, př. 2 v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 - II žadatelům uvedeným v materiálu RK-33-2010-28, př. 2;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 - II žadatelům uvedeným v materiálu RK-33-2010-28, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-28.doc, RK-33-2010-28, př. 1, RK-33-2010-28, př. 2

29. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje k projednání žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1589/33/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2010-29, př. 5 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-33-2010-29, př. 1 ve výši 38 880 Kč organizaci Základní škole Jihlava, Seifertova 5 se sídlem Seifertova 5, Jihlava, 586 01 Jihlava, IČ 65269870;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Jihlava, Seifertova 5 se sídlem Seifertova 5, Jihlava, 586 01 Jihlava, IČ 65269870, ve výši 38 880 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
nepovoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2010-29, př. 6 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-33-2010-29, př. 2 ve výši 3 476 Kč, Městu Pacov se sídlem nám. Svobody 320, Pacov, 395 01 Pacov, IČ 00248789;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2010-29, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-33-2010-29, př. 3 ve výši 27 272 Kč Městysi Lukavec se sídlem Náměstí sv. Václava 67, 39426, Lukavec, IČ 00248606;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Městysem Lukavec se sídlem Náměstí sv. Václava 67, 39426, Lukavec, IČ 00248606, ve výši 27 272 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-33-2010-29, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-33-2010-29, př. 4 ve výši 45 000 Kč organizaci EUFORALLu o. s. , se sídlem Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, IČ 26657066. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizací EUFORALL o. s., se sídlem Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, IČ 26657066, ve výši 45 000 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-29.doc

30. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu prodloužit termín pro podání nabídek na danou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1590/33/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
prodloužení termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku „„Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“ dle materiálu RK-33-2010-30.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2010-30

31. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 10. 2010, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2010 dne 18. 10. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 10. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz