Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2010 - 25.10.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh dodatků zřizovacích listin Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
03Dotace na obnovu kapličky v k.ú. Řehořov - městys Kamenice u Jihlavy - návrh na provedení rozpočtového opatření
04Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
05Žádost o navýšení zálohové platby na globální grant financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
06Projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
07Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 27/57 na projekt Kvalita 10
08Výsledky 2. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
09Nominace do certifikační komise Vysočina - regionální produkt
10Projekt CEMSDI - návrh na provedení rozpočtového opatření
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - září 2010
12Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí I. tranše úvěru od EIB
13Žádost města Havlíčkův Brod o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina
14Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
15Smlouvy s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2011
16Darování pozemku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov
17Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat
18Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
19Převod a nabytí pozemků v k. ú. a obci Netín
20Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba , změna usnesení
21Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
22Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Košetice
23Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
24Změna usnesení 0292/04/2010/ZK
25Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
26Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
27Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
28Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
29Uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
30Nabytí pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
31Darování nemovitého majetku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
32Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
33Nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná, změna usnesení 0297/04/2010/ZK
34Ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd - informace o postupu, vypořádání některých majetkoprávních a personálních otázek
35Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
36Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
37Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - řešení záporných výsledků hospodaření
38Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování sociálněaktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII.
39Výběrové řízení Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - jmenování členů a náhradníků do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
40Členství ve správní radě Českého zdravotnického fóra, obecně prospěšná společnost
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2010
42Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2010
43Stanovení termínů jednání
43upr1Stanovení termínů jednání
44Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
45Grantová smlouva v rámci Programu celoživotního učení
46Projekt - Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU
47Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 2. pololetí 2009 do 3. čtvrtletí roku 2010
48Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - prohlášení o splnění akceptačního kritéria pro pokračování projektu
49Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154
50Změny ve zřizovacích listinách
51Změny ve školském rejstříku
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř na Základní škole a Praktické škole Chotěboř
53Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, městem Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Chotěboř - průtah
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
55Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
56Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz