Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2007 - 27.11.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Redakční rada novin Kraj Vysočina
03Informace ke cvičení "ZÓNA 2008"
04Žádost o finanční výpomoc na likvidaci škod po požáru v Polné
05Porušení rozpočtové kázně u Statutárního města Jihlava
06Fond Vysočiny - projekt FV 014/182/07
07Návrh na úpravu investičního plánu a rezervního fondu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
08Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
09Návrh na realizaci pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece
10Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2008
11Aktualizace programové části Programu rozvoje kraje Vysočina
12Postup při aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina
13Neuzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004
14Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na podporu zavádění a rozvoje místní Agendy 21
15Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
16Souhlas se stavbou v k. ú. Heroltice u Jihlavy a obci Jihlava
17Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi III/1333 a III/1334 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
18Stavební záměr "Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p. o., pracoviště Jihlava - Intervenční centrum"
19Darování pozemku v k. ú. a obci Řásná
20Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
21Smlouvy opravňující investora provést stavbu
22Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
23Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
24Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049 - 1
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - "Rozpočtový program ASPE"
26Projekt eParticipate - přijatá dotace
27Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2007
28Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
28upr1Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
29Jmenování ředitele SZŠ a VOŠ zdravotnické Žďár nad Sázavou
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky"
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
32Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 065/168/07)
33Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
34Stanovení počtu členů školské rady
35Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
36Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
37Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
38Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
39Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova důchodců Ždírec, Ústavu sociální péče Lidmaň a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkových organizací
40Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče
411. ročník celostátní konference "Dny bezpečí"
42Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Mistrovství České republiky v Dog Dancing
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Benefičního koncertu - Vysočina pro Krtečka
44Průběžná zpráva o dotačním řízení MPSV vyhlášeném pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2008
45Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
46Jmenování vedoucího Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz