Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2015, které se konalo dne 3. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2015
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 11. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
Radě kraje byl předložen návrh na stažení bodu 22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (Zdrojové materiály: RK-33-2015-22.doc) z programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2015
 2. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii
 5. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 6. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 7. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 8. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 9. Zprovoznění služby On-line vyjádření k existenci sítí pro Kraj Vysočina
 10. Návrh na financování rezidencí výtvarných umělců v Champagne-Ardenne a v Kraji Vysočina
 11. Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
 12. Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
 13. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 14. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 15. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
 16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 17. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
 18. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
 19. Projektová žádost na restaurování kulturní památky - zámek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 20. Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2015
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
 2. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina
 4. Projektový záměr příspěvkové organizace - Střední průmyslová škola Třebíč - rozvoj výuky anglického, německého a francouzského jazyka formou blended learningu
 5. Studijní stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
 6. Náhrada škody v souvislosti se škodní událostí Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 9. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 10. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
 12. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
 13. Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
 14. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kamenický rybník
 15. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma
 16. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory na vyšetření moru včelího plodu
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru
 18. Podstatná změna č. XXII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 19. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou
 20. Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
 21. Zpráva o přezkumu pravidel Rady Kraje Vysočina
 22. Rozprava členů rady
Usnesení 1988/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1989/33/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 13. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-02.doc, RK-33-2015-02, př. 1

03. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1990/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:
 • Přístroj anesteziologický Chirana, r. v. 1992, pořizovací cena 171.520,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Monitor lůžkový Nihon Kohden, r. v. 1996, pořizovací cena 281.611,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-33-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-03.doc, RK-33-2015-03, př. 1, RK-33-2015-03, př. 2

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci akce Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1991/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položka 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) o účelovou dotaci od Ministerstva zdravotnictví ve výši 6 697 346,00 Kč (ÚZ 35672) určenou na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice Pelhřimov, p. o. terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2015 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 6 697 346,00 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice Pelhřimov, p. o. terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro radioterapii“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-04.doc, RK-33-2015-04, př. 1, RK-33-2015-04, př. 2, RK-33-2015-04, př. 3

05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1992/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 488 524,50 Kč (ÚZ 35015 ve výši 692 290 Kč, ÚZ 35019 ve výši 796 234,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 643 737,00 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 136 800,00 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 281 400,00 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 198 605, 50 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 227 982,00 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 20. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-05.doc, RK-33-2015-05, př. 1, RK-33-2015-05, př. 2

K bodům 06 08, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

06. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 1993/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2015-06, př. 1, RK-33-2015-06, př. 2, RK-33-2015-06, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-06.doc, RK-33-2015-06, př. 1, RK-33-2015-06, př. 2, RK-33-2015-06, př. 3, RK-33-2015-06, př. 4, RK-33-2015-06, př. 5

07. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 1994/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2015-07, př. 1, RK-33-2015-07, př. 2, RK-33-2015-07, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-07.doc, RK-33-2015-07, př. 1, RK-33-2015-07, př. 2, RK-33-2015-07, př. 3, RK-33-2015-07, př. 4, RK-33-2015-07, př. 5

08. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 1995/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2015-08, př. 1, RK-33-2015-08, př. 2, RK-33-2015-08, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-08.doc, RK-33-2015-08, př. 1, RK-33-2015-08, př. 2, RK-33-2015-08, př. 3, RK-33-2015-08, př. 4, RK-33-2015-08, př. 5

09. Zprovoznění služby On-line vyjádření k existenci sítí pro Kraj Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1996/33/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprovoznění služby „On-line vyjádření k existenci sítí“ pro Kraj Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-09.doc

10. Návrh na financování rezidencí výtvarných umělců v Champagne-Ardenne a v Kraji Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh financovat výdaje spojené se zajištěním rezidencí pro umělce z regionu Champagne-Ardenne a Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1997/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
financovat výdaje se zajištěním rezidencí výtvarných umělců z regionu Champagne-Ardenne a Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2015-10.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-10.doc, RK-33-2015-10, př. 1

K bodům 11 16, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

11. Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 1998/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 709 94 234 dodatek k nájemní smlouvě č. j. S 15154/2013-OŘ BNO-ÚE ze dne 1. 10. 2013 VS 6398507813 dle materiálu RK-33-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-11.doc, RK-33-2015-11, př. 1

12. Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 1999/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 709 94 234 dodatek k nájemní smlouvě č. j. S 15833/2013-OŘ BNO-ÚE ze dne 21. 10. 2013 VS 6398507913 dle materiálu RK-33-2015-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-12.doc, RK-33-2015-12, př. 1

13. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2000/33/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-33-2015-13, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-33-2015-13, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-33-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-13.doc, RK-33-2015-13, př. 1

14. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2001/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2015-14, př. 1, RK-33-2015-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-14.doc, RK-33-2015-14, př. 1, RK-33-2015-14, př. 2

15. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
Usnesení 2002/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 1118/6, par. č. 1118/7, par. č. 1118/8 a par. č. 1118/9  v k. ú. Náměšť nad Oslavou;
 • zahájit jednání o bezúplatném převodu pozemku par. č. 1221/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem par. č. 1118/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 441 m2 a par. č. 1118/7- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 291 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
 • převést darem par. č. 1118/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2 a par. č. 1118/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 118 m2v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-15.doc, RK-33-2015-15, př. 1

16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 2003/33/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par č. 2892/5 ost. plocha, jiná plocha o výměře 28 m2, oddělený GP č. 2328-253/2015 z pozemku par. č. 2892/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Stavební společnosti V & K s.r.o., se sídlem K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48910961 za dohodnutou kupní cenu ve výši 4 200 Kč s tím, že kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-16.doc, RK-33-2015-16, př. 1, RK-33-2015-16, př. 1a, RK-33-2015-16, př. 1b

17. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2004/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny“ dle materiálu RK-33-2015-17, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PSJ, a. s., Jiráskova 32, 586 01 Jihlava, IČO 25337220 a Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť, IČO 46978194 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny“;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 ZVZ a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-17.doc, RK-33-2015-17, př. 1, RK-33-2015-17, př. 2

18. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2005/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů“ dle materiálu RK-33-2015-18, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů“;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 ZVZ a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-18.doc, RK-33-2015-18, př. 1, RK-33-2015-18, př. 2

19. Projektová žádost na restaurování kulturní památky - zámek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit znění projektové žádosti na zajištění nezbytných restaurátorských prací objektu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2006/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti dle materiálů RK-33-2015-19, př. 1 a RK-33-2015-19, př. 2;
pověřuje
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, aby ve spolupráci s odborem majetkovým předložil projektovou žádost dle materiálů RK-33-2015-19, př. 1 a RK-33-2015-19, př. 2 do „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 pro vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Nové Město na Moravě“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový
termín: 6. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-19.doc, RK-33-2015-19, př. 1, RK-33-2015-19, př. 2

20. Návrh na úpravu použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2015
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov v roce 2015. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2007/33/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití rezervního fondu pro rok 2015 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2015-20, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-20.doc, RK-33-2015-20, př. 1, RK-33-2015-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2008/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad s ÚZ 38586005) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 1 146 470,46 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 38586005) o částku 1 146 470,46 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 146 470,46 Kč na realizaci projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-21.doc

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2009/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad s ÚZ 38586005) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 1 630 493,96 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 38586005) o částku 1 630 493,96 Kč s určením pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 1 630 493,96 Kč na realizaci projektu „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-23.doc

24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2010/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Informovanost a publicita GG OP  VK v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 38 250,96 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-24.doc

25. Teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje úpravu termínu v předloženém návrhu usnesení. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2011/33/2015/RK
Rada kraje
bera na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-33-2015-25;
ukládá
Ing. Bc. Martinu Hyskému, členu rady kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina projednat s regionálními partnery problematiku popsanou v materiálu RK-33-2015-25 a předložit Radě Kraje Vysočina podklady k rozhodnutí o založení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-25.doc

26. Projektový záměr příspěvkové organizace - Střední průmyslová škola Třebíč - rozvoj výuky anglického, německého a francouzského jazyka formou blended learningu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s realizací daného projektového záměru. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2012/33/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-33-2015-26, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-26.doc, RK-33-2015-26, př. 1, RK-33-2015-26, př. 2, RK-33-2015-26, př. 3

27. Studijní stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2013/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nezařazení Nikol Chadimové do stipendijního programu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-27.doc, RK-33-2015-27, př. 1

28. Náhrada škody v souvislosti se škodní událostí Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o způsobu finančního vypořádání spoluúčasti při dopravní nehodě statutárního zástupce uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2014/33/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zaplacení náhrady škody vzniklé dne 11. 5. 2015 při škodní události (dopravní nehodě) ve výši 8 250 Kč ředitelkou Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní škola a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-28.doc, RK-33-2015-28, př. 1, RK-33-2015-28, př. 2

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2015/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 v celkové výši 19 809 308 Kč dle materiálu RK-33-2015-29;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 dle materiálu RK-33-2015-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-33-2015-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-33-2015-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-29.doc, RK-33-2015-29, př. 1, RK-33-2015-29, př. 2

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2016/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 425 000 Kč a § 3127 Střední školy o částku 482 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 907 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ jednotlivým organizacím na pokrytí odpisů vyplývajících z realizace projektů „Badatelská centra“ a „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-33-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé dotčených středních škol Kraje Vysočina
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-30.doc, RK-33-2015-30, př. 1

31. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
Ze zasedání se omluvil V. Novotný. K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje navrhovanou úpravu použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2017/33/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-33-2015-31, př. 1, RK-33-2015-31, př. 2, RK-33-2015-31, př. 3, RK-33-2015-31, př. 4, RK-33-2015-31, př. 5 a RK-33-2015-31, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-31.doc, RK-33-2015-31, př. 1, RK-33-2015-31, př. 2, RK-33-2015-31, př. 3, RK-33-2015-31, př. 4, RK-33-2015-31, př. 5, RK-33-2015-31, př. 6

32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2018/33/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-32.doc, RK-33-2015-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2019/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy a § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 581 804 Kč dle materiálu RK-33-2015-33, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-33-2015-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-33.doc, RK-33-2015-33, př. 1

34. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2020/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) o částku 458 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 616 tis. Kč a při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 616 tis. Kč z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády (změna platových tabulek od 1. 11. 2015);
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 18 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 18 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-34.doc

35. Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2015
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje předložený návrh vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2021/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ pro rok 2015 dle materiálu RK-33-2015-35, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ pro rok 2015 mezi organizacemi soukromého a veřejného sektoru působícími na území Kraje Vysočina;
 • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům, které určí Sdružení pro oceňování kvality.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-35.doc, RK-33-2015-35, př. 1, RK-33-2015-35, př. 2, RK-33-2015-35, př. 3

K bodům 36, 37, odboru životního prostředí a zemědělství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

36. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kamenický rybník
Usnesení 2022/33/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 13/2015, o zřízení přírodní památky Kamenický rybník, dle materiálu RK-33-2015-36, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-36.doc, RK-33-2015-36, př. 1

37. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma
Usnesení 2023/33/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 14/2015, o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-33-2015-37, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-37.doc, RK-33-2015-37, př. 1

38. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory na vyšetření moru včelího plodu
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2024/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2015-38, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-38.doc, RK-33-2015-38, př. 1, RK-33-2015-38, př. 1a

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru
Z. Chlád upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2025/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj ve výši 10 000 Kč Českému svazu chovatelů, Základní organizaci chovatelů zpěvných kanárů Havlíčkův Brod, Ledečská 2963, Havlíčkův Brod, IČO 02043645, dle materiálu RK-33-2015-39, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-39.doc, RK-33-2015-39, př. 1, RK-33-2015-39, př. 2

40. Podstatná změna č. XXII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu schválit oznámení o změně v projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2026/33/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-33-2015-40, př. 1upr1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-33-2015-40 a RK-33-2015-40, př. 1upr1 a zapracovat obsah materiálu RK-33-2015-40, př. 1upr1 do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-40.doc, RK-33-2015-40, př. 1

41. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování kontaktního Family Pointu Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2027/33/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování kontaktního Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou dle materiálu RK-33-2015-41, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-41.doc, RK-33-2015-41, př. 1, RK-33-2015-41, př. 2

42. Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky smluv o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2028/33/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotlivé nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí poskytující sociálních služby dle materiálu RK-33-2015-42, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-42.doc, RK-33-2015-42, př. 1

43. Zpráva o přezkumu pravidel Rady Kraje Vysočina
D. Oulehla, předseda legislativního výboru, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Zápis o přezkumu pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2029/33/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis o přezkumu komplexu Pravidel Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2015-43, př. 1.
odpovědnost: předseda LV
termín: 3. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2015-43.doc

44. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 11. 2015, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2015 dne 3. 11. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 11. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz