Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2015, které se konalo dne 27. 10. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 10. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
74. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
75. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Poté byl přednesen návrh na stažení bodu 12. Návrh na financování rezidencí výtvarných umělců v Champagne-Ardenne a v Kraji Vysočina (Zdrojové materiály: RK-32-2015-12.doc, RK-32-2015-12, př. 1) z programu jednání.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2015
 2. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 3. Sponzorské příspěvky a peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2015
 8. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 9. Veřejná zakázka Systém pro řízení vzdělávání LMS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 10. Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
 11. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
 12. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 13. Prohlášení o veřejné podpoře k projektu RUMOBIL (INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020)
 14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
 15. Návrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 16. Dodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
 17. Změna účelu mimořádné dotace pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 18. Fond Vysočiny - projekt FV01187.0022
 19. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí - změna termínu výstavy
 20. Předání pozemku v k.ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 21. Darování pozemků v k.ú. Ořechov u Křižanova
 22. Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
 23. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
 25. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
 26. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
 27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 28. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 29. Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár
 30. Čestné prohlášení k projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 31. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 32. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
 33. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 34. Návrh na změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 36. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
 37. Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou III/3518 Měřín, most ev. č. 3518- 1
 38. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
 39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
 40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-02-2015, mosty
 41. Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči
 42. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
 43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015 a poskytnutí daru Městu Třebíč
 45. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
 47. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 48. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 49. Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
 50. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 51. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 52. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Habrová seč a jejího ochranného pásma
 53. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Horní Mrzatec a jejího ochranného pásma
 54. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kozének a jejího ochranného pásma
 55. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Lusthausu
 56. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma
 57. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Roštejnská
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
 59. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
 60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 61. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 62. Zapojení škol do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
 66. Informace o změnách v síti středních škol
 67. Projekt Od myšlenky k výrobku 2
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
 69. Motivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
 70. Projektová kancelář Kraje Vysočina
 71. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 72. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
 73. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
 74. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
 75. Rozprava členů rady

Usnesení 1915/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1916/32/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-02.doc

03. Sponzorské příspěvky a peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o nabídce sponzorského daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, od společnosti ŽĎAS, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1917/32/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením sponzorských smluv a darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-32-2015-03, př. 1, RK-32-2015-03, př. 2 a RK-32-2015-03, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 6. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-03.doc, RK-32-2015-03, př. 1, RK-32-2015-03, př. 2, RK-32-2015-03, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 04 05 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

04. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1918/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-32-2015-04, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-32-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-04.doc, RK-32-2015-04, př. 1

05. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1919/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-32-2015-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-32-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-05.doc, RK-32-2015-05, př. 1

06. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1920/32/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-06.doc, RK-32-2015-06, př. 1

07. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2015
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1921/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 40 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pelhřimovský chirurgický den 2015;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 10. 12. 2015.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-07.doc, RK-32-2015-07, př. 1, RK-32-2015-07, př. 2, RK-32-2015-07, př. 3

08. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1922/32/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 6. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-08.doc, RK-32-2015-08, př. 1

09. Veřejná zakázka Systém pro řízení vzdělávání LMS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1923/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 661 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice (ÚZ 00502) o částku 1 661 tis. Kč za účelem financování předmětu veřejné zakázky Systém pro řízení vzdělávání - LMS.
odpovědnost: OZ, OI, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-09.doc, RK-32-2015-09, př. 1

71. Projektová kancelář Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1924/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zřídit příspěvkovou organizaci Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace;
 • schválit zřizovací listinu organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace dle materiálu RK-32-2015-71, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní sjednanou ve prospěch třetí osoby dle materiálu RK-32-2015-71, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-71.doc, RK-32-2015-71, př. 1, RK-32-2015-71, př. 2, RK-32-2015-71, př. 3

10. Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti o změnu projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1925/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět žádosti o změnu projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice dle materiálu RK-32-2015-10, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-10.doc, RK-32-2015-10, př. 1, RK-32-2015-10, př. 2

11. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1926/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2015-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-11.doc, RK-32-2015-11, př. 1, RK-32-2015-11, př. 2

13. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1927/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2015-13, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-32-2015-13, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-32-2015-13, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2015-13, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-13.doc, RK-32-2015-13, př. 1, RK-32-2015-13, př. 2, RK-32-2015-13, př. 3

14. Prohlášení o veřejné podpoře k projektu RUMOBIL (INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1928/32/2015/RK
Rada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje a odboru dopravy a silničního hospodářství spolupracovat s partnery projektu na přípravě projektové žádosti pro 2. kolo hodnocení;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2015-14, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-14.doc, RK-32-2015-14, př. 1a, RK-32-2015-14, př. 1b

72. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o přípravě projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1929/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu RK-32-2015-72, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč);
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ;
 • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu RK-32-2015-72, př. 2;
 • vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu RK-32-2015-72, př. 3;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2015-72, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-72.doc, RK-32-2015-72, př. 1, RK-32-2015-72, př. 2, RK-32-2015-72, př. 3

15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1930/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015 dle materiálu RK-32-2015-15, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. listopad 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-15.doc, RK-32-2015-15, př. 1

16. Návrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1931/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle materiálu RK-32-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-16.doc, RK-32-2015-16, př. 1

17. Dodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje návrh výše uvedeného dodatku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1932/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009, dle materiálu RK-32-2015-17, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-17.doc, RK-32-2015-17, př. 1, RK-32-2015-17, př. 2, RK-32-2015-17, př. 3, RK-32-2015-17, př. 4

18. Změna účelu mimořádné dotace pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje ke schválení změnu účelu neinvestiční dotace pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na rok 2015. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1933/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu účelu části mimořádné dotace u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ve výši 49 660 Kč na zpracování projektu řešícího rozvod inženýrských sítí (voda, elektřina a v části IT) v tělesech cestiček parku Hradu Kámen, který navazuje na realizaci projektu Hrad Kámen - revitalizace parku.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-18.doc

19. Fond Vysočiny - projekt FV01187.0022
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s předloženým návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1934/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0022 dle materiálu RK-32-2015-19, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-19.doc, RK-32-2015-19, př. 1, RK-32-2015-19, př. 2, RK-32-2015-19, př. 3

20. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí - změna termínu výstavy
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovala radu kraje o návrhu zrušení usnesení č. 1683/27/2015/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1935/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení Rady Kraje Vysočina ze dne 15. 9. 2015 č. 1683/27/2015/RK;
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-20, př. 1, na vánoční výstavě v Kautzenu v Rakouské republice konané od 28. 11. 2015 do 9. 12. 2015 (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2015 do 14. 12. 2015).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-20.doc, RK-32-2015-20, př. 1, RK-32-2015-20, př. 2

74. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1936/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0023 dle materiálu RK-32-2015-74, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-74.doc, RK-32-2015-74, př. 1, RK-32-2015-74, př. 2, RK-32-2015-74, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 21 24, 26 - 29 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Předání pozemku v k.ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1937/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-21.doc, RK-32-2015-21, př. 1

22. Darování pozemků v k.ú. Ořechov u Křižanova
Usnesení 1938/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par.č. 1535/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 597 m2, par. č. 1535/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 465 m2, par. č. 1535/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 372 m2, par. č. 1535/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2, oddělené GP č. 329-486/2015 z pozemku par. č. 1535/1 a dále pozemek par. č. 1535/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 1535/8 a dále pozemek par. č. 1535/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 228 m2, vše v k. ú. Ořechov u Křižanova.
odpovědnost: OM
termín: 10. listopadu 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-22.doc, RK-32-2015-22, př. 1

23. Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
Usnesení 1939/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 959/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 59 m2, odděleného GP č. 481-1115/2015 z pozemku par. č. 959/23 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 959/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 59 m2, oddělený GP č. 481-1115/2015 z pozemku par. č. 959/23 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.
odpovědnost: OM
termín: 15. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-23.doc, RK-32-2015-23, př. 1

24. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1940/32/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-32-2015-24, př. 1, RK-32-2015-24, př. 2 a RK-32-2015-24, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-24.doc, RK-32-2015-24, př. 1, RK-32-2015-24, př. 2, RK-32-2015-24, př. 3

26. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 1941/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-32-2015-26, př. 1 vlastnictví fyzických osob a obce Jamné do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce II/353 Stáj - Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-26.doc, RK-32-2015-26, př. 1, RK-32-2015-26, př. 2

27. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
Usnesení 1942/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako vypůjčitelem a obcí Leština u Světlé, se sídlem Leština u Světlé 51, 58286, IČ 00267783, jako půjčitelem smlouvu o výpůjčce na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 2 v rámci majetkoprávní přípravy akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako stavebníkem a nájemcem a vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy jako vlastníkem a pronajímatelem smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu a smlouvu nájemní na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 3 za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do ukončení majetkoprávního vypořádání v rámci majetkoprávní přípravy akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu, za ceny a za podmínek dle materiálu RK-32-2015-27, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-27.doc, RK-32-2015-27, př. 1, RK-32-2015-27, př. 2, RK-32-2015-27, př. 3, RK-32-2015-27, př. 4, RK-32-2015-27, př. 5

28. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1943/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2015-28, př. 1 a RK-32-2015-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-28.doc, RK-32-2015-28, př. 1, RK-32-2015-28, př. 2

29. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 1944/32/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-29.doc, RK-32-2015-29, př. 1

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1945/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;
schvaluje
 • dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4;
 • dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4
 • dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-32-2015-25, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-25.doc, RK-32-2015-25, př. 1

30. Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zveřejnění záměru kraje převést předmětný nemovitý majetek na úřední desce. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskuzi doporučila předkladateli materiál k dopracování. P. Kolář doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-30.doc, RK-32-2015-30, př. 1, RK-32-2015-30, př. 2

73. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1946/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 179/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 179/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek par. č. 172/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 133 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-73.doc, RK-32-2015-73, př. 1

75. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1947/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-75, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-75.doc, RK-32-2015-75, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31 33 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

31. Čestné prohlášení k projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 1948/32/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2015-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-31.doc, RK-32-2015-31, př. 1

32. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 1949/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 125 271 752,78 Kč;
 • převod části přijaté dotace ve výši 108 271 752,78 Kč ze zvláštního účtu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-32.doc

33. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
Usnesení 1950/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty:
 • II/152 Moravské Budějovice - průtah: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč
 • II/405 Jihlava (Pančava) - most ev. č. 405-001: konečný zůstatek ve výši 0,14 Kč
 • II/405 Okříšky - průtah: konečný zůstatek ve výši 2 968,81 Kč
 • II/405 Okříšky - Krahulov: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč
 • II/405 Krahulov - I/23: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice na projekční práce projektu II/405 Okříšky - průtah v celkové výši 1 439 305,00 Kč z důvodu nerealizace projektu.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-33.doc

34. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o přípravě čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 - 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1951/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
projektové záměry dle materiálu RK-32-2015-34, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 1078/19/2015/RK tak, že materiál RK-19-2015-25, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-32-2015-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0330/04/2015/ZK tak, že materiál ZK-04-2015-58, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-32-2015-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-34.doc, RK-32-2015-34, př. 1, RK-32-2015-34, př. 2, RK-32-2015-34, př. 3

35. Návrh na změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení návrh změny finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1952/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-32-2015-35, př. 2.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-35.doc, RK-32-2015-35, př. 1, RK-32-2015-35, př. 2

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1953/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00999) o částku 1 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 800 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 800 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-32-2015-36, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-36.doc, RK-32-2015-36, př. 1

37. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1954/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-37.doc, RK-32-2015-37, př. 1

38. Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou III/3518 Měřín, most ev. č. 3518- 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu rozhodnutí o uzavření Smlouvy o provedení přeložky vodovodu ke stavbě „III/3518 Měřín, most ev. č. 3518-1“. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1955/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o přeložce vodovodu ke stavbě III/3518 Měřín, most ev. č. 3518-1 dle materiálu RK-32-2015-38, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-38.doc, RK-32-2015-38, př. 1

39. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1956/32/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o situaci ohledně projednávání návrhu dodatku č. 11;
 • informaci o problematice sporného řízení vedeného u ministerstva vnitra ve věci požadavků Jindřichohradeckých místních drah a.s.;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-32-2015-39, př. 4.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-39.doc, RK-32-2015-39, př. 1, RK-32-2015-39, př. 2, RK-32-2015-39, př. 3, RK-32-2015-39, př. 4

40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1957/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka dle materiálu RK-32-2015-40, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka vybrat nabídku dodavatele DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25284525, v souladu s materiálem RK-32-2015-40, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-40.doc, RK-32-2015-40, př. 1

41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-02-2015, mosty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1958/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky PD-02-2015, mosty dle materiálu RK-32-2015-41, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky PD-02-2015, mosty:
 • část 1) Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 14714 Praha, IČO 40763439
 • část 2) Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 62400 Brno, IČO 62087851
 • část 3) Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 62400 Brno, IČO 62087851
v souladu s materiálem RK-32-2015-41, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-41.doc, RK-32-2015-41, př. 1

42. Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavření sublicenční smlouvy za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1959/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči dle materiálu RK-32-2015-42, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-42.doc, RK-32-2015-42, př. 1

43. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1960/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-43, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Ždírec, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-43.doc, RK-32-2015-43, př. 1, RK-32-2015-43, př. 2

44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1961/32/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • vana Rhapsody s hydromasážní, inventární číslo 022/25, rok pořízení 1999, pořizovací cena 456 506,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč
 • elektrický stropní zvedák Bianca, inventární číslo 022/26, rok pořízení 1999, pořizovací cena 220 879,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč
a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-44.doc

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015 a poskytnutí daru Městu Třebíč
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015 a poskytnutí daru Městu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1962/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout Městu Pelhřimov dotaci na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu RK-32-2015-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-45, př. 1;
 • poskytnout Městu Havlíčkův Brod dotaci na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu RK-32-2015-45, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-45, př. 2;
 • poskytnout Městu Třebíč dotaci na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu RK-32-2015-45, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-45, př. 3;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu s Městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč, IČO 00290629, dle materiálu RK-32-2015-45, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-45.doc, RK-32-2015-45, př. 1, RK-32-2015-45, př. 2, RK-32-2015-45, př. 3, RK-32-2015-45, př. 4

46. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1963/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 789 627,02 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-46.doc

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1964/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 500 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu RK-32-2015-47, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-32-2015-47, př. 2, RK-32-2015-47, př. 3, RK-32-2015-47, př. 4, RK-32-2015-47, př. 5, RK-32-2015-47, př. 6, RK-32-2015-47, př. 7.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 03. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-47.doc, RK-32-2015-47, př. 1, RK-32-2015-47, př. 2, RK-32-2015-47, př. 3, RK-32-2015-47, př. 4, RK-32-2015-47, př. 5, RK-32-2015-47, př. 6, RK-32-2015-47, př. 7, RK-32-2015-47, př. 8

48. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1965/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 233 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 233 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 na financování provozních nákladů sociální služby Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč ve výši 1 233 000 Kč dle materiálu RK-32-2015-48, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2015-48, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-48.doc, RK-32-2015-48, př. 1, RK-32-2015-48, př. 2, RK-32-2015-48, př. 3

49. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Z jednání se omluvil J. Běhounek. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem dofinancování sociálních služeb na rok 2015. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1966/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 7 188 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 188 200 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 7 188 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-32-2015-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu RK-32-2015-49, př. 2upr1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-49.doc, RK-32-2015-49, př. 1, RK-32-2015-49, př. 2, RK-32-2015-49, př. 3, RK-32-2015-49, př. 4, RK-32-2015-49, př. 5

50. Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu zapojení výše uvedených příspěvkových organizací do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1967/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 10 000 000 Kč na předfinancování přípravné fáze a počátek realizací projektů, finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-50.doc

51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1968/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP v částce 4 853 042,91 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-51.doc

52. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1969/32/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 4;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-32-2015-52, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-32-2015-52, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-52.doc, RK-32-2015-52, př. 1, RK-32-2015-52, př. 2, RK-32-2015-52, př. 3, RK-32-2015-52, př. 4, RK-32-2015-52, př. 5, RK-32-2015-52, př. 6

V. Novotný navrhl projednání bodů 53 58 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

53. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Habrová seč a jejího ochranného pásma
Usnesení 1970/32/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 7/2015, o zřízení přírodní rezervace Habrová seč a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2015-53, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-53.doc, RK-32-2015-53, př. 1

54. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Horní Mrzatec a jejího ochranného pásma
Usnesení 1971/32/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 8/2015, o zřízení přírodní památky Horní Mrzatec a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2015-54, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-54.doc, RK-32-2015-54, př. 1

55. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kozének a jejího ochranného pásma
Usnesení 1972/32/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2015, o zřízení přírodní památky Kozének a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2015-55, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-55.doc, RK-32-2015-55, př. 1

56. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Lusthausu
Usnesení 1973/32/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2015, o zřízení přírodní památky U Lusthausu, dle materiálu RK-32-2015-56, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-56.doc, RK-32-2015-56, př. 1

57. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma
Usnesení 1974/32/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 11/2015, o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2015-57, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-57.doc, RK-32-2015-57, př. 1

58. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Roštejnská
Usnesení 1975/32/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 12/2015, o zřízení přírodní rezervace Roštejnská obora, dle materiálu RK-32-2015-58, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-58.doc, RK-32-2015-58, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1976/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3742 - Chráněné části přírody o částku 50 000 Kč na zajištění realizace aktivit směřujících k ochraně hnízd silně ohroženého motáka lužního a kriticky ohroženého orla mořského.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-59.doc

60. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace Stanici Pavlov o. p. s., na zajištění provozu v roce 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1977/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2016 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2016;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2015-60, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 15. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-60.doc, RK-32-2015-60, př. 1, RK-32-2015-60, př. 2

61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1978/32/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením tří průmyslových plochých pletacích strojů BROTHER CK 35 se stojany, inventární čísla PL-c-26-1, PL-c-27-1, PL-c-27-2, pořizovací cena každého stoje 113 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-32-2015-61.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-61.doc

62. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženou aktualizací Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1979/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-32-2015-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-62.doc, RK-32-2015-62, př. 1, RK-32-2015-62, př. 2

63. Zapojení škol do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele se zapojením základních škol do aktivit projektů předkládaných do výzvy „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1980/32/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením škol dle materiálu RK-32-2015-63, př. 2 do aktivit projektu na tvorbu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-63.doc, RK-32-2015-63, př. 1, RK-32-2015-63, př. 2

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1981/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 648 082 Kč dle materiálu RK-32-2015-64, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-32-2015-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-64.doc, RK-32-2015-64, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1982/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 7 000 000 Kč Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 666 01, IČO: 26954397
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-65.doc, RK-32-2015-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina na celoroční činnost výchovy talentované mládeže v programu Fotbalové asociace České republiky. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1983/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 600 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1, 586 01 Jihlava IČO: 04417909;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-66.doc, RK-32-2015-66, př. 1

67. Informace o změnách v síti středních škol
Z jednání se omluvil L. Joukl. K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o změnách v síti středních škol. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1984/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o vývoji v subjektech, které vznikly na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0308/04/2013/ZK k řešení důsledků demografického vývoje dle materiálu RK-32-2015-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-67.doc, RK-32-2015-67, př. 1

68. Projekt Od myšlenky k výrobku 2
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu a žádost o platbu projektu Od myšlenky k výrobku 2. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1985/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu projektu Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálů RK-32-2015-68, př. 1 a RK-32-2015-68, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-68.doc, RK-32-2015-68, př. 1, RK-32-2015-68, př. 2

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1986/32/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-69, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-69.doc, RK-32-2015-69, př. 1

70. Motivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol od školního roku 2015/16. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1987/32/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-32-2015-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2015-70.doc, RK-32-2015-70, př. 1, RK-32-2015-70, př. 2

76. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 32/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 11. 2015, v 7:30 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2015 dne 27. 10. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 30. 10. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz