Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2007, které se konalo dne 13. 11. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2007
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 11. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil, omluvil nepřítomnost M. Černé, P. Hájka a pozdější příchod V. Kodeta.
S. Zikmundová předložila radě kraje návrh na zařazení bodu 53. Vnitřní předpis č. 16/07 Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2007
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
 4. Výsledek hospodaření u zrušené Vyšší odborné školy Jihlava, Tolstého 16 za 1. pololetí 2007 a jeho další použití, změna závazných ukazatelů
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
 6. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou - vzdání se funkce ředitele
 7. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Dětského domova Budkov
 8. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví Školství na rok 2007
 9. Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
 10. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
 12. Dílčí aktivita v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
 14. Fond Vysočiny - projekt FV 020/149/06
 15. Fond Vysočiny - projekt FV 011/133/06
 16. Fond Vysočiny - projekt FV 021/169/07
 17. Fond Vysočiny - projekt FV 003/182/07
 18. Souhlas s účastí Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě betlémů "100 PRESEPI" v Římě
 19. Návrh na změnu závazného ukazatele "Investiční dotace" pro rok 2007 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 20. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna závazného ukazatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
 22. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 23. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
 24. Stavební záměr "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely"
 25. Stavební záměr "Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM, ul. Věžní , Jihlava"
 26. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
 27. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo - "Domov mládeže a školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
 28. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 29. Převod pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy do vlastnictví obce Lomy
 30. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
 31. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 32. Smlouva opravňující investora provést stavbu
 33. Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
 34. Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
 35. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 36. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 37. Rekonstrukce silnice "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" - uzavření dodatku smlouvy o dílo
 38. Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"
 39. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
 40. Nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz - svěření krajskému úřadu
 41. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 42. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 43. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 44. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 45. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 46. Odpis pohledávky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 47. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
 48. Záměr připojení stanoviště v Humpolci ke Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o finanční pomoc na odstranění povodňových škod
 51. Veřejná zakázka na dodávky "ÚSP Zboží - rekonstrukce - vybavení interiéru"
 52. Veřejná zakázka na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací"
 53. Vnitřní předpis č. 16/07 Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
 54. Rozprava členů rady
Usnesení 1506/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedené rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 117 472 Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na financování uznatelných výdajů grantového projektu "Metodika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na střední škole" dle materiálu RK-32-2007-02, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve výši 117 472 Kč určenou pro Střední školu stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava, IČ 60545267 na projekt "Metodika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na střední škole";
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava, IČ 60545267 o částku 117 472 Kč dle materiálu RK-32-2007-02.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-02.doc, RK-32-2007-02, př. 1

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 238 800,- Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty dle materiálu RK-32-2007-03, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v celkové výši 238 800 Kč v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty dle materiálu RK-32-2007-03;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci projektů v rámci rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty Základní škole a Mateřské škole Myslibořice (IČ 70279993) ve výši 88 800 Kč, Základní škole Přibyslav (IČ 70944938) ve výši 70 000 Kč a Základní škole Budišov (IČ 70283915) ve výši 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-03.doc, RK-32-2007-03, př. 1

04. Výsledek hospodaření u zrušené Vyšší odborné školy Jihlava, Tolstého 16 za 1. pololetí 2007 a jeho další použití, změna závazných ukazatelů
Na jednání se dostavil V. Kodet. Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1509/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • u Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, IČ 60545411 výsledek hospodaření za 1. pololetí 2007 ve výši 626 576,90 Kč;
 • příděl ve výši 626 576,90 Kč do rezervního fondu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČ 48895598 jako nástupnické organizace v souvislosti s vypořádáním zlepšeného výsledku hospodaření za 1. pololetí 2007 u zaniklé Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16 s tím, že prostředky rezervního fondu budou použity v potřebné výši na dofinancování provozních výdajů nástupnické organizace;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-32-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-04.doc, RK-32-2007-04, př. 1

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1510/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze ve formě účelové dotace v celkové výši 28 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR na program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit určenou pro Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč a Základní uměleckou školu Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 dle materiálu RK-32-2007-05, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže ve výši 15 tis. Kč a § 3231 Základní umělecká školy ve výši 13 tis. Kč) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva kultury ČR na program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit určenou pro Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč, IČ 64271927 na "XVII. Celostátní přehlídku školních dětských pěveckých sborů" a pro Základní uměleckou školu Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, IČ 70265429 na "Tanec, tanec... Žďár 2007 - XII. postupová přehlídka";
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč, IČ 64271927, o částku 15 tis. Kč a Základní uměleckou školu Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, IČ 70265429, o částku 13 tis. Kč dle materiálu RK-32-2007-05.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-05.doc, RK-32-2007-05, př. 1

06. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou - vzdání se funkce ředitele
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k oznámení vzdání se funkce ředitele. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1511/32/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou ke dni 31. 12. 2007;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-06.doc, RK-32-2007-06, př. 1

07. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Dětského domova Budkov
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1512/32/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu TOYOTA HIACE LXH 12L - RGMSW, SPZ TRH 38-43 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Dětského domova, Budkov 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Budkov 1
termín: 20. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-07.doc

08. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví Školství na rok 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, okomentoval radě kraje návrh na změnu použití investičního fondu příspěvkových organizací a objemu čerpání rezervního fondu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1513/32/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2007 dle materiálu RK-32-2007-08, př. 1;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2007 dle materiálu RK-32-2007-08, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1, 2 tohoto materiálu
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-08.doc, RK-32-2007-08, př. 1, RK-32-2007-08, př. 2

09. Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doplňující navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1514/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 220 tis. Kč Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČ 60126647 dle materiálu RK-32-2007-09, př. 1 za účelem krytí vstupního poplatku spojeného s připojením do metropolitní sítě města Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a to zvýšení § 3121 - Gymnázia, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku 220 tis. Kč s určením pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou dle RK-32-2007-09, př. 1, při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 220 tis. Kč (UZ 00305 Podpora technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou a software);
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 220 tis. Kč u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-32-2007-09, př. 1 a to za účelem krytí vstupního poplatku spojeného s připojením do metropolitní sítě města Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-09.doc, RK-32-2007-09, př. 1, RK-32-2007-09, př. 2, RK-32-2007-09, př. 3, RK-32-2007-09, př. 4, RK-32-2007-09, př. 5

10. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1515/32/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-32-2007-10, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-10.doc, RK-32-2007-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu ve dvou variantách. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1516/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 2 500 tis. Kč z MŠMT na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech dle materiálu RK-32-2007-11, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ve výši 2 500 tis. Kč na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech dle materiálu RK-32-2007-11;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz Střední škole stavební Jihlava, IČ 60545267, (§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže) o částku 2 500 tis. Kč na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech dle materiálu RK-32-2007-11;
 • snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střední škole stavební Jihlava, IČ 60545267, (§ 3123 - Střední odborné učiliště a učiliště) o částku 1 420 tis. Kč z důvodu poskytnutí dotace z MŠMT na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3123 Střední odborné učiliště a učiliště) o částku 1 420 tis. Kč a zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o tutéž částku 1 420 tis. Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení neinvestiční dotace z MŠMT pro Střední školu stavební Jihlava na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech ve výši 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy stavební Jihlava
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-11.doc, RK-32-2007-11, př. 1, RK-32-2007-11, př. 2, RK-32-2007-11, př. 3

12. Dílčí aktivita v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko s realizací níže uvedených dílčích aktivit. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1517/32/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s realizaci dílčí aktivity "Práce s talenty v Rakousku - krátkodobá stáž" dle materiálu RK-32-2007-12, př. 1 v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů;
 • s realizaci dílčí aktivity "Anglický jazyk - třetí aprobace" dle materiálu RK-32-2007-12, př. 2 v rámci Dlouhodobého plánu kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů a pověřuje OŠMS ke zpracování a předložení pravidel rady kraje.
odpovědnost: OŠMS
termín: 21. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-12.doc, RK-32-2007-12, př. 1, RK-32-2007-12, př. 2

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1518/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Střední průmyslové škole Třebíč, IČ 66610702 ve výši 182 784 Kč na dofinancování evropského projektu Průmyslová ekologie, nakládání s odpady & Grafické rozhraní CAD/CAM a technologie zpracování obrazu;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČ 66610702 o částku 182 784 Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 1. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-13.doc, RK-32-2007-13, př. 1

22. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemní smlouvu na užívání nemovitého majetku s níže uvedenými nájemci. V průběhu jednání odešla M. Matějková a přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1519/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s nájemci Jan Ruč, Ingrid Pištěková, MUDr. Michaela Násirová, Zdeněk Strejček na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-32-2007-22.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-22.doc

23. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh na zařazení akce “SŠ Pelhřimov - Oprava okapového systému” do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "SŠ Pelhřimov - Oprava okapového systému" do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-23.doc

24. Stavební záměr "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko se stavebním záměrem "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely". Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1521/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely" dle materiálu RK-32-2007-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-24.doc, RK-32-2007-24, př. 1

25. Stavební záměr "Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM, ul. Věžní, Jihlava"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko se stavebním záměrem "Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM, ul. Věžní, Jihlava". Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1522/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr "Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM, ul. Věžní, Jihlava" dle materiálu RK-32-2007-25, př. 1upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny vyjmout k 1. 1. 2008 budovu č. p. 4284 občanská vybavenost postavenou na pozemku par. č. 2728/3 a pozemek par. č. 2728/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2 v k. ú. a obci Jihlava ze správy Střední školy stavební Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-25.doc, RK-32-2007-25, př. 1

26. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na zařazení akce "Střední škola řemesel Třebíč - oprava kanalizace". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1523/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "Střední škola řemesel Třebíč - oprava kanalizace" do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-26.doc

27. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo - "Domov mládeže a školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s rozhodnutím M. Houšky uzavřít dodatek smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/32/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2007 na akci "Domov mládeže a školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně".
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-27.doc

28. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemních smluv na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1525/32/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-32-2007-28.
odpovědnost: ředitel ZZS kraje Vysočina, ředitel Gymnázia Chotěboř, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, odbor majetkový
termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-28.doc

29. Převod pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy do vlastnictví obce Lomy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1526/32/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací stavby chodníku, jejímž investorem bude obec Lomy na částech pozemků par. č. 142 a par. č. 513 v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy;
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Lomy části pozemků par. č. 142 ostatní plocha, silnice a par. č. 513 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít budoucí smlouvu o smlouvě darovací, kterou se kraj Vysočina zaváže k budoucímu převodu chodníkem zastavěných pozemků par. č. 142 a par. č. 513 v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy do vlastnictví obce Lomy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-29.doc

30. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje informace k návrhu doporučit zastupitelstvu kraje zrušit usnesení 0036/01/2007/ZK a rozhodnout nabýt koupí pozemků pro uvedený stavební záměr. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/32/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0036/01/2007/ZK;
 • rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1 - 3 úsek" v rozsahu dle materiálu č. RK-32-2007-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina a to za ceny určené znaleckými posudky vyhotovenými na základě oceňovacích předpisů a Výměru MF ČR platných pro rok 2008.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-30.doc, RK-32-2007-30, př. 1

31. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-32-2007-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-31.doc, RK-32-2007-31, př. 1

32. Smlouva opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko se stavbou rozšíření uvedené silnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/32/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou rozšíření silnice II/130 - dopravní napojení pro prodejnu potravin na pozemku par. č. PK 2259/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou dle podmínek stanovených KSÚS Vysočiny, příspěvkovou organizací;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo společnosti PRO-SIN, s.r.o. Roztoky, U Háje 1451, okres Praha-západ, PSČ 25263, IČ 26433982 provést stavbu rozšíření silnice II/130 - dopravní napojení pro prodejnu potravin na pozemku par. č. PK 2259/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-32.doc

51. Veřejná zakázka na dodávky "ÚSP Zboží - rekonstrukce - vybavení interiéru"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1530/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku "ÚSP Zboží - rekonstrukce - vybavení interiéru" dle materiálu RK-32-2007-51, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 28, Humpolec, PSČ 396 01, IČ 48202118 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "ÚSP Zboží - rekonstrukce - vybavení interiéru";
ukládá
zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření písemné smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-51.doc

52. Veřejná zakázka na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a požádal o úpravu návrhu usnesení. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1531/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací" dle materiálu RK-32-2007-52, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací" označenou jako "Varianta VII" uchazeče Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, Templová 747, 110 01 Praha 1;
ukládá
 • odboru majetkovému ve spolupráci s makléřskou společností Aon Stach Česká republika spol. s r. o., IČ: 47123672, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření rámcové pojistné smlouvy;
 • odboru majetkovému ve spolupráci s makléřskou společností Aon Stach Česká republika spol. s r. o., IČ: 47123672, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 201/17, informovat ředitele příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina o rozhodnutí Rady kraje Vysočina o výběru nejvhodnější nabídky na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací" označené jako "Varianta VII" uchazeče Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-52.doc

14. Fond Vysočiny - projekt FV 020/149/06
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku k uvedené Smlouvě o poskytnutí podpory. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 020/149/06 dle materiálu RK-32-2007-14, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-14.doc, RK-32-2007-14, př. 1, RK-32-2007-14, př. 2

15. Fond Vysočiny - projekt FV 011/133/06
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku k uvedené Smlouvě o poskytnutí podpory. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 011/133/06 dle materiálu RK-32-2007-15, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-15.doc, RK-32-2007-15, př. 1, RK-32-2007-15, př. 2

16. Fond Vysočiny - projekt FV 021/169/07
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku k uvedené Smlouvě o poskytnutí podpory. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1534/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 021/169/07 dle materiálu RK-32-2007-16, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-16.doc, RK-32-2007-16, př. 1, RK-32-2007-16, př. 2

17. Fond Vysočiny - projekt FV 003/182/07
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku k uvedené Smlouvě o poskytnutí podpory. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1535/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 003/182/07 dle materiálu RK-32-2007-17, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-17.doc, RK-32-2007-17, př. 1, RK-32-2007-17, př. 2

18. Souhlas s účastí Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě betlémů "100 PRESEPI" v Římě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1536/32/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s účastí Muzea Vysočiny Třebíč na 32. ročníku výstavy "100 PRESEPI" v Římě, která se koná ve dnech od 21. 11. 2007 do 6. 1. 2008.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-18.doc

19. Návrh na změnu závazného ukazatele "Investiční dotace" pro rok 2007 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na změnu závazného u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1537/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazného ukazatele Investiční dotace z rozpočtu kraje u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro rok 2007 snížením o částku 90 tis. Kč z důvodu jejího nedočerpání a přesunu do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-19.doc

20. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna závazného ukazatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření o požádala o úpravu administrativní chyby částky 990,01 tis. Kč ve schvalovací části návrhu usnesení. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1538/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přijmout jako příjem kraje peněžní plnění z pronájmů majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00094811, ve výši 990,1 tis. Kč realizované v období leden-říjen 2007;
 • poskytnout neinvestiční dotaci pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00094811 ve výši 990,1 tis. Kč určenou na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje pro rok 2007 u § 3311-Divadelní činnost, položky 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich součástí o příjmy z pronájmu majetku ve správě Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 990,1 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2007 u kapitoly Kultura, § 3311-Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 990,1 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 990,1 tis. Kč s určením na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace s tím, že finanční prostředky budou poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z pronájmů nemovitostí;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, promítnout změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" do návrhu finančního plánu organizace na rok 2007 a upravený návrh předložit odboru kultury a památkové péče.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-20.doc

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím na úseku kultury
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1539/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nabýt peníze ve formě účelové neinvestiční dotace ve výši 25 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00091766;
 • nabýt peníze ve formě účelové neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090735;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 175 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Kultura, § 3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 175 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace Muzeum Vysočiny Třebíč (25 tis. Kč) a Muzeum Vysočiny Jihlava (150 tis. Kč);
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2007 o částku 25 tis. Kč určenou na realizaci projektu "Dokumentace jevů TLK v kraji Vysočina" a téma "Lidová religiozita, sídlo, dům, bydlení";
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2007 o částku 150 tis. Kč určenou na realizaci projektu "Kroje na Horácku - publikace k 80. výročí narození Míly Brtníka".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický; ředitelé příspěvkových organizací Muzea Vysočina Třebíč a Muzea Vysočiny Jihlava
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-21.doc

33. Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, okomentoval radě kraje navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Jednání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1540/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nabýt peníze ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (prostřednictvím centrálního účtu Ministerstva financí ČR) ve výši 1 214 372,- Kč na zvláštní bankovní účet grantového schématu (236 67);
 • zvýšit příjmy (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 9000, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) rozpočtu zvláštního účtu Sociální integrace o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 214 372,- Kč.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-33.doc, RK-32-2007-33, př. 1

34. Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, doplnil radě kraje informace k předloženému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1541/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zvýšit příjmy (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 9000 - odbor regionálního rozvoje, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) rozpočtu zvláštního účtu Sociální integrace v roce 2007 a 2008 (o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci 1., 2. a 3. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 ve výši maximálně 55 900 000,- Kč;
souhlasí
s průběžným vyplácením přijatých dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci 1., 2. a 3. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v roce 2007 a 2008 oprávněným příjemcům ve výši a za podmínek stanovených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0290/04/2005/ZK, 0565/09/2005/ZK a 0472/07/2006/ZK s tím, že Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předloží Radě kraje Vysočina přehled o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků vždy samostatně po ukončení 1. pololetí a 2. pololetí rozpočtového roku.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-34.doc

35. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro hodnocení nabídek. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnila H. Motlová, právník odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1542/32/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana ing. Ladislava Nechvátala a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Dr. Ing. arch Jaroslava Huňáčka a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Řešení a realizaci firemní serverové infrastruktury, která se uskuteční dne 21. 11. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-35.doc

36. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro hodnocení nabídek. Jednání se zúčastnila H. Motlová, právník odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1543/32/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Jaroslava Huláka a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Iva Rohovského a zástupce politického klubu ČSSD a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Dodávku motorové nafty do nadzemních - podzemních nádrží", která se uskuteční dne 3. 1. 2008.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 21. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-36.doc

37. Rekonstrukce silnice "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" - uzavření dodatku smlouvy o dílo
H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o rozhodnutí V. Kodeta uzavřít dodatek smlouvy o dílo na výše uvedený stavební záměr. Jednání se zúčastnila H. Motlová, právník odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1544/32/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana kraje o uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu "Silnice III/4065 Třešť - ul. Čenkovská".
odpovědnost: odbor dopravy a sil. hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-37.doc

38. Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"
H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči a požádala o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnila H. Motlová, právník odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1545/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zadat veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice Pavlíkov - Vilémovice" dodavateli STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit jednání o uzavření Dodatku č. 1 na dodatečné stavební práce s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-38.doc

39. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
Z jednání se omluvila M. Matějková. A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Jednání se zúčastnili I. Šmídová, vedoucí oddělení organizačního a hospodářské správy, M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Na základě vznesené připomínky se rada kraje s předkladatelem dohodli na odložení daného materiálu a opětovném předložení na příštím zasedání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-39.doc

40. Nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz - svěření krajskému úřadu
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh rozhodnout o svěření movitých věcí na kraj včetně peněz. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1546/32/2007/RK
Rada kraje
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu kraje Vysočina - Odboru ekonomickému rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje;
ukládá
odboru ekonomickému dvakrát do roka (na konci 1. a 2. pololetí) předložit radě kraje přehled o nabytí movitých věcí včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-40.doc

41. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
M. Rojková, pracovník oddělení koncepčního odboru informatiky, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1547/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-32-2007-41, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-41.doc, RK-32-2007-41, př. 1, RK-32-2007-41, př. 2

42. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
M. Rojková, pracovník oddělení koncepčního odboru informatiky, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-32-2007-42, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-42.doc, RK-32-2007-42, př. 1, RK-32-2007-42, př. 2

53. Vnitřní předpis č. 16/07 Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
S. Zikmundová sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu schválit Vnitřní předpis č. 16/07. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1549/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Vnitřní předpis č. 16/07 Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat podle materiálu RK-32-2007-53, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ
termín: 13. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-53.doc

43. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro hodnocení nabídek. V průběhu jednání přišel V. Kodet a odešel J. Vondráček. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1550/32/2007/RK
Rada kraje
deleguje
ing Pavla Hájka, zástupce politické strany ČSSD a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Iva Rohovského, zástupce politické strany ČSSD, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka 2 ks ultrazvukových diagnostických přístrojů", pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 16. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-43.doc

44. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jeho náhradníků do komisí pro hodnocení nabídek. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1551/32/2007/RK
Rada kraje
deleguje
 • ing. Pavla Hájka, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a mgr. Jaromíra Brychtu, zástupce politické strany KSČM, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Nízkomolekulární hepariny" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě;
 • ing. Pavla Hájka, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a mgr. Jaromíra Brychtu, zástupce politické strany KSČM, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Diagnostika a výpůjčka analyzátoru" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 14. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-44.doc

45. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, okomentovala radě kraje navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 1 100 tis. Kč za účelem nákupu kamerového systému;
schvaluje
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 1 100 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) ve stejné výši 1 100 tis. Kč za účelem nákupu kamerového systému;
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 9 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 9 000 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 10 100 tis. Kč za účelem nákupu kamerového systému, zdravotnické techniky a provedení stavebních úprav dle materiálu RK-32-2007-45, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 9 000 tis. Kč v souvislosti se zvýšením investiční dotace na rok 2007;
 • zvýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" o 9 000 tis. Kč;
 • změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2007-45, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-45.doc, RK-32-2007-45, př. 1

46. Odpis pohledávky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/32/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávky vůči společnosti Sevac, a.s. Praha, IČ 60192968 v ceně 846 869,34 Kč, kterou eviduje ve svém účetnictví Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace;
ukládá
řediteli Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvková organizace provést odepsání této pohledávky ve výši 846 869,34 Kč v účetnictví za rok 2007.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-46.doc, RK-32-2007-46, př. 1, RK-32-2007-46, př. 2, RK-32-2007-46, př. 3

47. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na změnu investičního plánu dané příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1554/32/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-32-2007-47, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-47.doc, RK-32-2007-47, př. 1

48. Záměr připojení stanoviště v Humpolci ke Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnější komentář k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1555/32/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr transformace záchranné služby provozované Zdravotními službami Města Humpolec, p. o. do Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o.;
rozhoduje
 • poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 1 552,1 tis. Kč za účelem nákupu vozidla Volkswagen Transporter VWT5, 2,5 TDI, 4 MOTION od Zdravotních služeb Města Humpolec, p. o.;
 • poskytnout neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 391 tis. Kč za účelem nákupu movitého majetku a OOPP;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 552,1 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 552,1 tis. Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 391 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 391 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 1 552,1 tis. Kč k nákupu vozidla Volkswagen Transporter VWT5, 2,5 TDI, 4 MOTION od Zdravotních služeb Města Humpolec, p. o. v roce 2007;
 • zvýšení závazného ukazatele "Dotace na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 391 tis. Kč za účelem nákupu movitého majetku a OOPP;
vydává
Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2007-48, př. 1;
ukládá
řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. ukončit všechny smlouvy se Zdravotními službami Města Humpolec, p. o.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor, ZZS kraje Vysočina, p. o.
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-48.doc, RK-32-2007-48, př. 1, RK-32-2007-48, př. 2, RK-32-2007-48, př. 3

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření a vrácení nevyčerpané účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích státnímu rozpočtu
J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1556/32/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zvýšit příjmovou část rozpočtu kraje (pol. 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a současně zvýšit výdajovou část rozpočtu kraje (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) na rok 2007 o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve stejné finanční výši 1 371 151 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu;
 • vrátit nevyčerpanou účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu (Ministerstva zemědělství) na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu v celkové finanční výši 472 849 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 21. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-49.doc

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o finanční pomoc na odstranění povodňových škod
K materiálu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné návrhy na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1557/32/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod ve výši 37 543 Kč dle materiálu RK-32-2007-50, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 37 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 37 600 Kč za účelem poskytnutí dotace městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod podle materiálu RK-32-2007-50, př. 3.
odpovědnost: sekretariát hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2007-50.doc, RK-32-2007-50, př. 1, RK-32-2007-50, př. 2, RK-32-2007-50, př. 3

54. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, sdělily radě kraje podrobnější komentář k informativnímu materiálu týkající se návrhu vytvoření sochy plukovníka Josefa Jiřího Švece.
Dále se rada kraje za účasti V. Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičové, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabývala následujícími informativními materiály:
 • Informace o rozvoji sítě výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace;
 • Zrušení akciových společností.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 32/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 11. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2007 dne 13. 11. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 16. 11. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz