Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2013, které se konalo dne 8. 10. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 10. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
50. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/406 Telč průtah
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2013
 2. Předání nemovitostí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 3. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
 4. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 5. Darování pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
 6. Darování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
 7. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
 8. Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora - GP č. 158-1086/2013
 10. Darování pozemků v k. ú. Horní Paseka, k. ú. Dolní Město a k. ú. Kamenná Lhota
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 13. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 14. Prohlášení k žádostem o podporu projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 - Golčův Jeníkov - Chotěboř
 15. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
 16. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
 17. Smlouva o převodu práv a povinností z územního řízení
 18. Veřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
 19. Podstatná změna č. X v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 20. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 2. monitorovací období
 21. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 23. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 24. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
 25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 26. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté půjčky
 28. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 29. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 30. Žádost o změnu rozpočtu
 31. Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - využití stavebnice Merkur
 32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách)
 33. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - příspěvková organizace
 34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 38. Poskytnutí dotace Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 39. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 40. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Informace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina
 42. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2014
 43. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina a informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
 44. Stanovení důležitých termínů na rok 2014
 45. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Screening kolorektálního karcinomu
 46. Právní podpora příspěvkových organizací
 47. Podlimitní veřejná zakázka - Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
 48. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 49. Smlouva zakládající právo stavby, vstup na pozemky a zahájení stavebních prací - k.ú. Hruškové Dvory
 50. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/406 Telč průtah
 51. Rozprava členů rady
Usnesení 1708/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 13 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Předání nemovitostí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1709/32/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-02.doc, RK-32-2013-02, př. 1

03. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
Usnesení 1710/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací nájemní smlouvu dle materiálu RK-32-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-03.doc, RK-32-2013-03, př. 1, RK-32-2013-03, př. 2

04. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1711/32/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-04.doc, RK-32-2013-04, př. 1

05. Darování pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 1712/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-32-2013-05, př. 1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-32-2013-05, př. 1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-05.doc, RK-32-2013-05, př. 1, RK-32-2013-05, př. 2

06. Darování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
Usnesení 1713/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku dle GP č. 163-3/2013 par. č. st. 134 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek dle GP č. 163-3/2013 par. č. st. 134 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou o výměře 2 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-06.doc, RK-32-2013-06, př. 1

07. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
Usnesení 1714/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, mezi Krajem Vysočina na straně investora a městysem Vilémov na straně vlastníka dotčených pozemků par. č. 93/1, par. č. 1523/3 a par. č. 1523/4 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obci Vilémov, zakládající právo investora provést stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-07.doc, RK-32-2013-07, př. 1

08. Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV
Usnesení 1715/32/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-08.doc

09. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora - GP č. 158-1086/2013
Usnesení 1716/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. par. č. 752/5 o výměře 499 m2, par. č. 752/6 o výměře 14 m2, par. č. 752/7 o výměře 23 m2, které se oddělily geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 752/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje dílu a o výměře 10 m2, který se oddělil z pozemku par. č. 752/1 dle geometrického plánu č. 158-1086/2013 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 752/5 o výměře 499 m2, par. č. 752/6 o výměře 14 m2, par. č. 752/7 o výměře 23 m2, které se oddělily geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 752/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora;
 • úplatně převést díl a o výměře 10 m2, který se oddělil z pozemku par. č. 752/1 dle geometrického plánu č. 158-1086/2013 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti BROUMOVKA s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 za cenu 1000 Kč;
 • nabýt darem pozemek par. č. 739/11 o výměře 46 m2 oddělený geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví obce Krásná Hora do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-09.doc, RK-32-2013-09, př. 1

10. Darování pozemků v k. ú. Horní Paseka, k. ú. Dolní Město a k. ú. Kamenná Lhota
Usnesení 1717/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, v k. ú. Horní Paseka, k. ú. Dolní Město a v k. ú. Kamenná Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Paseka, Dolní Město a Kamenná Lhota;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 1 do vlastnictví obce Horní Paseka, dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 2 do vlastnictví obce Dolní Město a dle materiálu RK-32-2013-10, př. 1, tab. 3 do vlastnictví obce Kamenná Lhota.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-10.doc, RK-32-2013-10, př. 1, RK-32-2013-10, př. 2

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1718/32/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-32-2013-11, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-32-2013-11, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2523/11, 1523/3 a 1558/1 v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova do vlastnictví městyse Vilémov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-11.doc, RK-32-2013-11, př. 1

12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1719/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2013-12, př. 1 a RK-32-2013-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-12.doc, RK-32-2013-12, př. 1, RK-32-2013-12, př. 2

13. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 1720/32/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-13.doc

49. Smlouva zakládající právo stavby, vstup na pozemky a zahájení stavebních prací - k.ú. Hruškové Dvory
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1721/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory a společností Cetimum s.r.o. se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory č.p. 60, 586 01 Jihlava, IČO: 292 15 293 na straně stavebníka smlouvu zakládající společnosti Cetimum s.r.o. právo postavit stavbu Výstavba nového závodu firmy Swoboda - Stamping, Hruškové Dvory, Jihlava včetně související technické a dopravní infrastruktury a vyvolaných přeložek inženýrských sítí a chodníků obsahující souhlas Kraje Vysočina s realizací přípojek inženýrských sítí, zpevněných manipulačních ploch o ploše do 300 m2, sjezdů na místní komunikaci, staveb podzemní přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, plynu a vedení VO včetně stožárů, resp. jejich přeložek, eventuálně i jiných stavebních a zemních prací nevyžadujících stavebního povolení, či jiných rozhodnutí správních orgánů a na základě ohlášení stavebnímu úřadu také staveb zpevněných manipulačních ploch o ploše nad 300 m2 do 1000 m2 před vydáním stavebního povolení na stavbu se závazkem stavebníka k uvedení pozemku do původního stavu v případě, že nebude vydáno stavební povolení na stavbu, a pokud se následně smluvní strany nedohodnou jinak.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-49.doc

14. Prohlášení k žádostem o podporu projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 - Golčův Jeníkov - Chotěboř
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informace obsažené v projektových žádostech a finančních a ekonomických hodnoceních uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1722/32/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-32-2013-14, př. 1 a RK-32-2013-14, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2013-14, př. 3.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-14.doc, RK-32-2013-14, př. 1, RK-32-2013-14, př. 2, RK-32-2013-14, př. 3

50. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/406 Telč průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení zprávu o realizaci projektu II/406 Telč průtah. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1723/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-32-2013-50, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-32-2013-50, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 11. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-50.doc, RK-32-2013-50, př. 1

15. Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem uzavření nájemní smlouvy na parkovací plochu pro vozidla zaměstnanců kraje pracoviště odboru školství, mládeže a sportu v Jihlavě, Věžní ulice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-32-2013-15, př. 1.
odpovědnost: OddHS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-15.doc, RK-32-2013-15, př. 1

16. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva) v rámci Operačního programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí oddělení rozvoje a podpory životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení doklady požadované k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekty „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon“ a „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/32/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-32-2013-16, př. 1, RK-32-2013-16, př. 2, RK-32-2013-16, př. 3 a RK-32-2013-16, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-16.doc, RK-32-2013-16, př. 1, RK-32-2013-16, př. 2, RK-32-2013-16, př. 3, RK-32-2013-16, př. 4, RK-32-2013-16, př. 5, RK-32-2013-16, př. 6, RK-32-2013-16, př. 7, RK-32-2013-16, př. 8

17. Smlouva o převodu práv a povinností z územního řízení
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí, kterým se převede právo realizovat stavbu z firmy OPTOKON, a.s. na Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1726/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí dle materiálu RK-32-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-17.doc, RK-32-2013-17, př. 1

18. Veřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče zakázky dle materiálu RK-32-2013-18, př. 4 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Systémová podpora softwarových produktů Esri;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-18.doc, RK-32-2013-18, př. 1, RK-32-2013-18, př. 2, RK-32-2013-18, př. 3, RK-32-2013-18, př. 4

19. Podstatná změna č. X v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změnách v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1728/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-32-2013-19, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-32-2013-19, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-19.doc, RK-32-2013-19, př. 1

20. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 2. monitorovací období
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu 2 k projektu SENIOR PLUS za 2. monitorovací období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1729/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 2 projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-32-2013-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2013-20, př. 1, části žádost o platbu.
odpovědnost: OSV
termín: 8. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-20.doc, RK-32-2013-20, př. 1

21. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem Organizačního řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1730/32/2013/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-21.doc, RK-32-2013-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1731/32/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 1. části půjčky poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací v souvislosti s realizací projektu EPC a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-22.doc

23. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1732/32/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Monitor Nihon Kohden Lifescope N9 r. v. 1998, pořizovací cena 689.689,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-23.doc, RK-32-2013-23, př. 1

24. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Obcí Lipnice nad Sázavou. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1733/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Obcí Lipnice nad Sázavou Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, ve znění dle materiálu RK-32-2013-24, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-24.doc, RK-32-2013-24, př. 1, RK-32-2013-24, př. 2, RK-32-2013-24, př. 3

25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1734/32/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírovacího stroje MINOLTA Di30 (inv. číslo 110) z majetku kraje a s jeho likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-25.doc

26. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1735/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 600 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 600 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 600 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-32-2013-26, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 600 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-26.doc, RK-32-2013-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté půjčky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1736/32/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 158 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu RK-32-2013-27.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-27.doc

28. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov o souhlas s dlouhodobým pronájmem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1737/32/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu operačních systémů a kancelářských aplikací Microsoft dle materiálu RK-32-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
termín: 1. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-28.doc, RK-32-2013-28, př. 1

29. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1738/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 dle materiálu RK-32-2013-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-32-2013-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-32-2013-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-29.doc, RK-32-2013-29, př. 1, RK-32-2013-29, př. 2, RK-32-2013-29, př. 3

30. Žádost o změnu rozpočtu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s. o změnu rozpočtu projektu The Traditional Country Life. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1739/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • schválit žádost o změnu rozpočtu u projektu The Traditional Country Life, Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce, o. s., se sídlem třída Legionářů 15, Jihlava, IČO 68685033 dle materiálu RK-32-2013-30, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19. 7. 2013 dle materiálu RK-32-2013-30, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-30.doc, RK-32-2013-30, př. 1, RK-32-2013-30, př. 2

31. Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - využití stavebnice Merkur
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje informaci o společném postupu Kraje Vysočina a firmy Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava při rozvoji technické tvořivosti žáků a žákyň základních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1740/32/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o společném postupu Kraje Vysočina a firmy Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava při rozvoji technické tvořivosti žáků a žákyň základních škol dle materiálu RK-32-2013-31;
ukládá
OŠMS organizačně zabezpečit činnost metodického týmu pro přípravu metodik pro učitele a propozic soutěže dle materiálu RK-32-2013-31;
souhlasí
s použitím prostředků Kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 (Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství) na zajištění činnosti metodického týmu a organizace soutěže dle materiálu RK-32-2013-31;
pověřuje
radní pro školství Janu Fialovou k jednání s dalšími zřizovateli základních škol a firmami;
ukládá
OŠMS připravit návrh na systémovou podporu vybavení dílen, laboratoří a učeben moderních technologií v základních školách a předložit k projednání radě kraje.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-31.doc, RK-32-2013-31, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 32, 34 36 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách)
Usnesení 1741/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu CEC5 o přijaté finanční prostředky ze strany Hlavního partnera - Regionalentwicklung Vorarlberg eGen ve výši 44 047,62 EUR (1 111 101,22 Kč).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-32.doc

34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1742/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 883 414,38 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-34.doc

35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1743/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 169 365,37 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-35.doc

36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1744/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 154 812,51 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-36.doc

33. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - příspěvková organizace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1745/32/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-33.doc

37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1746/32/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 613 344,12 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-37.doc

38. Poskytnutí dotace Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o žádosti Sdružení obrany spotřebitelů Asociace, Brno o poskytnutí finanční podpory na krytí vybraných nákladů spojených s projektem „Obrana spotřebitele v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1747/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, se sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČO 22832793 ve výši 16 000 Kč dle materiálu RK-32-2013-38, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 Vnitřní obchod o částku 16 000 Kč při současném snížení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 16 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-38.doc, RK-32-2013-38, př. 1, RK-32-2013-38, př. 2

39. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1748/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0110 dle materiálu RK-32-2013-39, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-39.doc, RK-32-2013-39, př. 1, RK-32-2013-39, př. 2, RK-32-2013-39, př. 3

40. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1749/32/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-40.doc

41. Informace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o přímém zadání zakázky malého rozsahu dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1750/32/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-32-2013-41.
odpovědnost: ORR
termín: 8. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-41.doc

42. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1751/32/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
navrhovaný seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2014 dle materiálu RK-32-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-42.doc, RK-32-2013-42, př. 1

43. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina a informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina a o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1752/32/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2013-43, př. 1;
 • informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2013-43, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-43.doc, RK-32-2013-43, př. 1, RK-32-2013-43, př. 2

44. Stanovení důležitých termínů na rok 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhy termínů zasedání zastupitelstva kraje a dalších důležitých termínů akcí pro rok 2014. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1753/32/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-32-2013-44upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2014.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-44.doc

45. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Screening kolorektálního karcinomu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Screening kolorektálního karcinomu“. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1754/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-32-2013-45, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-45.doc, RK-32-2013-45, př. 1, RK-32-2013-45, př. 2, RK-32-2013-45, př. 3

46. Právní podpora příspěvkových organizací
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o nabídce společnosti Nakladatelství CH Beck na využití právního systému Beck on-line. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1755/32/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky monitoringu dle materiálu RK-32-2013-46, př. 1;
rozhoduje
zachovat stávající právní informační systém používaný v rámci Kraje Vysočina a rozšířit jeho využití i pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina s výjimkou Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v nejbližším možném termínu řádně ukončit stávající závazkové vztahy týkající se právních informačních systémů.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-46.doc, RK-32-2013-46, př. 1, RK-32-2013-46, př. 2, RK-32-2013-46, př. 3

47. Podlimitní veřejná zakázka - Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1756/32/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitel, OddHS
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-47.doc

48. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1757/32/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-32-2013-48, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2013-48.doc, RK-32-2013-48, př. 1, RK-32-2013-48, př. 2, RK-32-2013-48, př. 3, RK-32-2013-48, př. 4

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 10. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2013 dne 8. 10. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 10. 10. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz