Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2013 - 08.10.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Předání nemovitostí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
03Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
04Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
05Darování pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
06Darování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
07Majetkoprávní příprava pro stavbu II/345, II/340, III/3455 Vilémov
08Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV
09Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora - GP č. 158-1086/2013
10Darování pozemků v k. ú. Horní Paseka, k. ú. Dolní Město a k. ú. Kamenná Lhota
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
13Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
14Prohlášení k žádostem o podporu projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 - Golčův Jeníkov - Chotěboř
15Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
16Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
17Smlouva o převodu práv a povinností z územního řízení
18Veřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
19Podstatná změna č. X v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
20Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 2. monitorovací období
21Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
22Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
23Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
24Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
25Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
26Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté půjčky
28Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
29Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30Žádost o změnu rozpočtu
31Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - využití stavebnice Merkur
32Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovit
33Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - příspěvková organizace
34Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
35Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
37Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
38Poskytnutí dotace Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
39FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
40Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Informace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina
42VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2014
43Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina a informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
44Stanovení důležitých termínů na rok 2014
44upr1Stanovení důležitých termínů na rok 2014
45Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Screening kolorektálního karcinomu
46Právní podpora příspěvkových organizací
47Podlimitní veřejná zakázka - Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
48Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
49Smlouva zakládající právo stavby, vstup na pozemky a zahájení stavebních prací - k.ú. Hruškové Dvory
50Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/406 Telč - průtah
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz