Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2017, které se konalo dne 3. 10. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 10. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2017
 2. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 6. Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 8. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2017
 13. Vyhodnocení fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
 15. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 16. Podstatná změna č. II. projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 17. 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 18. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 19. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
 20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2017
 21. Přijetí dotací z IROP na projekty silniční infrastruktury
 22. Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství.
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 24. Zveřejnění záměru darování mostu
 25. Výkup pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
 26. Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
 28. Návrh na změnu usnesení č. 0022/01/2017/ZK
 29. Návrh na změnu usnesení 0675/13/2017/RK
 30. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
 31. Prodej pozemku v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
 32. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
 33. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 36. Darování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
 37. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek
 38. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 39. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
 41. Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
 42. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 43. Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
 44. Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti školství a dary vítězným školám soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO
 45. Uzavření smluv pro účast Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol v roce 2017
 46. Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 47. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 48. Zpráva o projektu Connecting Regions AT-CZ a projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
 49. Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 50. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
 51. Rozprava členů rady
Usnesení 1706/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1707/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-02, př. 1 a RK-31-2017-02, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 13. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-02.doc, RK-31-2017-02, př. 1, RK-31-2017-02, př. 2

03. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1708/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-03, př. 1 a RK-31-2017-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 13. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-03.doc, RK-31-2017-03, př. 1, RK-31-2017-03, př. 2

04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1709/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-04, př. 1 a RK-31-2017-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 13. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-04.doc, RK-31-2017-04, př. 1, RK-31-2017-04, př. 2

05. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1710/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-05.doc, RK-31-2017-05, př. 1

06. Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1711/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijetí nadačního příspěvku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 99 858 Kč od Nadačního fondu Lidé sobě.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 15. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-06.doc, RK-31-2017-06, př. 1, RK-31-2017-06, př. 2

07. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedené nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1712/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku myčka laboratorního skla Miele do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: myčka laboratorního skla Miele (inv. č. 004-000-050-961), r. v. 1984, pořizovací cena 103 279 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-07.doc

08. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh schválit realizaci nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1713/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-08.doc, RK-31-2017-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1714/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-09, př. 1, RK-31-2017-09, př. 2, RK-31-2017-09, př. 3, RK-31-2017-09, př. 4, RK-31-2017-09, př. 5, RK-31-2017-09, př. 6, RK-31-2017-09, př. 7;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-09.doc, RK-31-2017-09, př. 1, RK-31-2017-09, př. 2, RK-31-2017-09, př. 3, RK-31-2017-09, př. 4, RK-31-2017-09, př. 5, RK-31-2017-09, př. 6, RK-31-2017-09, př. 7, RK-31-2017-09, př. 8, RK-31-2017-09, př. 9, RK-31-2017-09, př. 10

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1715/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-31-2017-10, př. 1, RK-31-2017-10, př. 2;
 • o zařazení žadatelů Daniely Chytilové a Michala Bartoše do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522  Ostatní nemocnice o částku 100 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 100 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-10.doc, RK-31-2017-10, př. 1, RK-31-2017-10, př. 2, RK-31-2017-10, př. 3, RK-31-2017-10, př. 4, RK-31-2017-10, př. 5

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1716/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-11.doc, RK-31-2017-11, př. 1, RK-31-2017-11, př. 2, RK-31-2017-11, př. 3, RK-31-2017-11, př. 4, RK-31-2017-11, př. 5, RK-31-2017-11, př. 6, RK-31-2017-11, př. 7, RK-31-2017-11, př. 8, RK-31-2017-11, př. 9, RK-31-2017-11, př. 10, RK-31-2017-11, př. 11, RK-31-2017-11, př. 12

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2017
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1717/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 478 880,84 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 15. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-12.doc

13. Vyhodnocení fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1718/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
konečné výsledky fotosoutěže „Příroda a krajina Vysočiny“ dle materiálu RK-31-2017-13, př. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční a věcné dary z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury autorům fotografií uvedeným v materiálu RK-31-2017-13, př. 2 dle materiálu RK-31-2017-13, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-13.doc, RK-31-2017-13, př. 1, RK-31-2017-13, př. 2, RK-31-2017-13, př. 3, RK-31-2017-13, př. 4, RK-31-2017-13, př. 5

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1719/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 229 422 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 229 422 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-31-2017-14;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 229 422 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov (90 110 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea Jemnice (49 234 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod (90 078 Kč);
ukládá
odboru analýz a podpory řízení, řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-31-2017-14, př. 1, RK-31-2017-14, př. 2, RK-31-2017-14, př. 3, RK-31-2017-14, př. 4, RK-31-2017-14, př. 5, RK-31-2017-14, př. 6 předložit do jednoho měsíce od ukončení projektu zprávu o provedených službách;
rozhoduje
o změně účelu finančních prostředků v rámci stanoveného závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši 599 465 Kč, a to z příspěvku na zabezpečení provozu organizace bez účelového určení na účelově určený příspěvek na administraci projektů, podléhající po ukončení projektu finančnímu vypořádání dle materiálu RK-31-2017-14, př. 10, a to bez dopadu na celkovou výši závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017;
bere na vědomí
změnu objednávky „SPŠ stavební Havlíčkův Brod přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení“ dle materiálů RK-31-2017-14, př. 7, RK-31-2017-14, př. 8 a RK-31-2017-14, př. 9.
odpovědnost: OAPŘ, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
termín: 1. 1. 2028
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-14.doc, RK-31-2017-14, př. 1, RK-31-2017-14, př. 2, RK-31-2017-14, př. 3, RK-31-2017-14, př. 4, RK-31-2017-14, př. 5, RK-31-2017-14, př. 6, RK-31-2017-14, př. 7, RK-31-2017-14, př. 8, RK-31-2017-14, př. 9, RK-31-2017-14, př. 10

15. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1720/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů);
ukládá
 • odboru informatiky, oddělení právnímu a krajského živnostenského úřadu a odboru analýz a podpory řízení připravit softwarové řešení pro plnění informačních povinností ze strany příspěvkových organizací vůči veřejnosti;
 • řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zřídit pracovní tým určený ke konzultacím problematiky osobních údajů pro příspěvkové organizace k plnění cílů GDPR;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací obsadit pozici „pověřence“ z interních zdrojů organizace.
odpovědnost: ředitel, OI, OddPKŽÚ, OAPŘ
termín: 25. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-15.doc, RK-31-2017-15, př. 1, RK-31-2017-15, př. 2

16. Podstatná změna č. II. projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit žádost o podstatnou změnu v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1721/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
žádost o podstatnou změnu projektu II. „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ reg. č. CZ.30X.0/0.0/16_003/0000006 v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit elektronické podání žádosti o podstatnou změnu II. projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ reg. č. CZ.30X.0/0.0/16_003/0000006 prostřednictvím IS KP14+.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-16.doc

17. 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1722/31/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2017-17, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 16. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-17.doc, RK-31-2017-17, př. 1

18. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1723/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-31-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-18.doc, RK-31-2017-18, př. 1

19. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-31-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-19.doc, RK-31-2017-19, př. 1

20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje doplňující detaily k návrhu vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden srpen 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden srpen 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 6. října 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-20.doc, RK-31-2017-20, př. 1

21. Přijetí dotací z IROP na projekty silniční infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1726/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš ul. Na Valech včetně okružní křižovatky o účelovou dotaci z IROP ve výši 8 798 702,26 Kč, ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/408 Jemnice křiž. s II/152 o účelovou dotaci z IROP ve výši 13 141 022,33 Kč a ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/388 Bobrová Zvole, 1. úsek o účelovou dotaci z IROP ve výši 77 096 399,84 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš ul. Na Valech včetně okružní křižovatky o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 798 702,26 Kč, ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/408 Jemnice křiž. s II/152 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 13 141 022,33 Kč a ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/388 Bobrová Zvole, 1. úsek o splátku kontokorentního úvěru ve výši 77 096 399,84 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-21.doc

22. Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu pověřit osobu k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit úředníka Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací Ing. Lukáše Valentu k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:
 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství;
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství.
odpovědnost: ODSH
termín: 6. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-22.doc

23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle návrhu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1728/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-31-2017-23, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-23.doc, RK-31-2017-23, př. 1

24. Zveřejnění záměru darování mostu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu zveřejnit záměr darování mostního objektu do vlastnictví obce Skuhrov. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1729/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování mostního objektu mostu ev. č. 38-058a nacházejícího se na pozemcích par. č. 1/3, par. č. 780/2, par. č. 780/3 a nad pozemkem par. č. 784/1 všechny v k. ů. Skuhrov u Havlíčkova Brodu a obci Skuhrov včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví obce Skuhrov.
odpovědnost: OM
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-24.doc, RK-31-2017-24, př. 1, RK-31-2017-24, př. 1a, RK-31-2017-24, př. 1b

V průběhu jednání odešla J. Fialová. K bodům 25 31, 34 36, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

25. Výkup pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
Usnesení 1730/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-25.doc, RK-31-2017-25, př. 1, RK-31-2017-25, př. 1a

26. Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
Usnesení 1731/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 1 do vlastnictví městyse Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 1 v k. ú. Rácov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 2 v k. ú. Rácov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 3 v k. ú. Rácov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-26.doc, RK-31-2017-26, př. 1, RK-31-2017-26, př. 2, RK-31-2017-26, př. 3, RK-31-2017-26, př. 3, RK-31-2017-26, př. 4

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
Usnesení 1732/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 1 do vlastnictví obce Černá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Černá;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-27.doc, RK-31-2017-27, př. 1, RK-31-2017-27, př. 2, RK-31-2017-27, př. 3, RK-31-2017-27, př. 3a, RK-31-2017-27, př. 3b, RK-31-2017-27, př. 3c, RK-31-2017-27, př. 3d, RK-31-2017-27, př. 3e, RK-31-2017-27, př. 3f

28. Návrh na změnu usnesení č. 0022/01/2017/ZK
Usnesení 1733/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0022/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017 tak, že materiál ZK-01-2017-21, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-31-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-28.doc, RK-31-2017-28, př. 1

29. Návrh na změnu usnesení 0675/13/2017/RK
Usnesení 1734/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0675/13/2017/RK tak, že v materiálu RK-13-2017-56, př. 2 se ruší žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v řádku pod pořadovým číslem 9.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-29.doc

30. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
Usnesení 1735/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování silnice III/4103 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 3900/15 ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú Stařeč a par. č. par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/4103;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Stařeč na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/4103 a pozemků par. č. 3900/15 ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú Stařeč a par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 v k. ú. Kracovice.
odpovědnost: OM
termín: 7. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-30.doc, RK-31-2017-30, př. 1

31. Prodej pozemku v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
Usnesení 1736/31/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-31.doc, RK-31-2017-31, př. 1, RK-31-2017-31, př. 1a, RK-31-2017-31, př. 2

34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1737/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-34.doc, RK-31-2017-34, př. 1

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1738/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-31-2017-35, př. 1 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-35.doc, RK-31-2017-35, př. 1

36. Darování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 1739/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • záměr prodeje pozemku par. č. 141/5 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 odděleného GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod,
 • záměr darování pozemku par. č. 141/3 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklého dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést:
 • úplatně pozemek par. č. 141/5 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2, oddělený GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s, Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60917628;
 • darem pozemek par. č. 141/3 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklý dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: OM
termín: 7. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-36.doc, RK-31-2017-36, př. 1

32. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje materiál projednala a na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel navrhl odložit tento materiál a po jeho dopracování jej znovu předložit na příštím zasedání rady kraje k projednání. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-32.doc

33. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na úpravu přílohy č. 1. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1740/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-31-2017-33, př. 1upr1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-33.doc, RK-31-2017-33, př. 1

37. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1741/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-31-2017-37, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-31-2017-37, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-31-2017-37, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-37.doc, RK-31-2017-37, př. 1, RK-31-2017-37, př. 2, RK-31-2017-37, př. 3, RK-31-2017-37, př. 4

38. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu škol. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1742/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • automobilu Renault Megane, inventární číslo DM6445-620512, rok pořízení 2003, pořizovací cena 250 000 Kč, zůstatková cena 74 675 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-31-2017-38;
 • Osobní automobil Peugeot 307, registrační značka ZRJ 49-80, inventární číslo DHM 101, rok pořízení 2002, pořizovací cena 460 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč a Osobní automobil Škoda Octavia GLX, registrační značka ZRI 99-58, inventární číslo DHM 100, rok pořízení 2000, pořizovací cena 415 802 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 a Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem.
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-38.doc

39. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1743/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-31-2017-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlé nad Sázavou
termín: 1. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-39.doc, RK-31-2017-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1744/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121  Gymnázia ve výši 1 553 865,60 Kč a § 3127 Střední školy ve výši 1 584 118,20 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 137 983,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 1 044 189,60 Kč;
 • Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041, o částku 509 676,00 Kč;
 • Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671, o částku 685 456,20 Kč;
 • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470, o částku 898 662,00 Kč,
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2017-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-40.doc

41. Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s přidělením zahraničních studijních středoškolských stipendií ve formě finančního daru. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1745/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání na základě darovacích smluv dle materiálu RK-31-2017-41, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-41.doc, RK-31-2017-41, př. 1, RK-31-2017-41, př. 2, RK-31-2017-41, př. 3

42. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou školu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1746/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-42.doc, RK-31-2017-42, př. 1

43. Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1747/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o částku 389 115 Kč určenou na nákup pozemků;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 389 115 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 na nákup pozemků;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 ve výši 389 115 Kč dle materiálu RK-31-2017-43;
 • řediteli Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 389 115 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, odbor ekonomický, ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
termín: říjen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-43.doc

44. Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti školství a dary vítězným školám soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit jednorázové pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1748/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-31-2017-44, př. 1;
rozhoduje
poskytnout věcné dary vítězům 2. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“:
 • Základní škole a Mateřské škole Žďírec nad Doubravou, se sídlem Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou, IČO 70909709;
 • Základní škole a Mateřské škole Dukovany, příspěvkové organizaci, se sídlem Dukovany 64, okres Třebíč, IČO 70996997;
 • Základní škole Polná, okres Jihlava, se sídlem Poděbradova 79, Polná, IČO 48461539,
na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2017-44, př. 2.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-44.doc, RK-31-2017-44, př. 1, RK-31-2017-44, př. 2

45. Uzavření smluv pro účast Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o nájmu a pronájmu pro účast Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol v roce 2017. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1749/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-31-2017-45, př. 1, RK-31-2017-45, př. 2, RK-31-2017-45, př. 3, RK-31-2017-45, př. 4 a RK-31-2017-45, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-45.doc, RK-31-2017-45, př. 1, RK-31-2017-45, př. 2, RK-31-2017-45, př. 3, RK-31-2017-45, př. 4, RK-31-2017-45, př. 5

46. Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s darováním nemovitostí a prodejem stávajícího zdroje tepla na pevná paliva pořízeného v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1750/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0481 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 32 110,88 Kč včetně DPH;
 • s darováním nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1504 a PR01537.1688 za podmínek uvedených v materiálech RK-31-2017-46, př. 5 a RK-31-2017-46, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-46.doc, RK-31-2017-46, př. 1, RK-31-2017-46, př. 2, RK-31-2017-46, př. 3, RK-31-2017-46, př. 4, RK-31-2017-46, př. 5, RK-31-2017-46, př. 6, RK-31-2017-46, př. 7

47. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1751/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-31-2017-47, př. 7, RK-31-2017-47, př. 8 a RK-31-2017-47, př. 9.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-47.doc, RK-31-2017-47, př. 1, RK-31-2017-47, př. 2, RK-31-2017-47, př. 3, RK-31-2017-47, př. 4, RK-31-2017-47, př. 5, RK-31-2017-47, př. 6, RK-31-2017-47, př. 7, RK-31-2017-47, př. 8, RK-31-2017-47, př. 9, RK-31-2017-47, př. 10

48. Zpráva o projektu Connecting Regions AT-CZ a projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve zprávě o daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1752/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-31-2017-48, př. 1 a RK-31-2017-48, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 3. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-48.doc, RK-31-2017-48, př. 1, RK-31-2017-48, př. 2

49. Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar obci Heřmanov daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1753/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-31-2017-49, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-49.doc, RK-31-2017-49, př. 1

50. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotace pro projekty zaměřené na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1754/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-31-2017-50, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličkovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“, př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok“.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2017-50.doc, RK-31-2017-50, př. 1, RK-31-2017-50, př. 2, RK-31-2017-50, př. 3

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 10. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fischerová, CSc.        ……...……………………………………Ing. Jan Hyliš                      …..………………………………….……Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2017 dne 3. 10. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 10. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz