Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2015, které se konalo dne 6. 10. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2015
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 10. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 33. Návrh na poskytnutí věcného daru premiérovi České republiky do programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2015
 2. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
 4. Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - pořízení MR
 5. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
 6. Materiál pro informaci - účast zahraničních partnerských regionů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě
 7. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
 8. Poskytnutí finančních darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 9. Poskytnutí finančního daru autorům a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 10. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
 13. Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křiž. s II/399
 14. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35012 Pořežín, most ev. č. 35012-3
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
 16. Školní statek Humpolec, Dusilov 384 - Dohoda o narovnání
 17. Změna usnesení 1818/30/2014/RK
 18. Změny ve zřizovacích listinách
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 25. 9. 2015
 20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 21. Uzavření darovacích smluv Gymnáziem Havlíčkův Brod
 22. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 23. Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 - modernizace v oblasti chovu skotu
 24. Monitorování kvality vzdělávání
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
 26. Podstatná změna č. XX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 27. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 28. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka dotace od Domova bez zámku, příspěvkové organizace, u projektu Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost sociální práce
 31. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
 32. Poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 33. Návrh na poskytnutí věcného daru premiérovi České republiky
 34. Rozprava členů rady
Usnesení 1759/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1760/29/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 16. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-02.doc, RK-29-2015-02, př. 1

03. Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1761/29/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o úvěru mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a.s., dle materiálů RK-29-2015-03, př. 4, RK-29-2015-03, př. 5 a RK-29-2015-03, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s., dle materiálu RK-29-2015-03, př. 7;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zasílat ročně nejpozději k 31. 12. na odbor zdravotnictví informaci o měsíčních splátkách schváleného úvěru.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-03.doc, RK-29-2015-03, př. 1, RK-29-2015-03, př. 2, RK-29-2015-03, př. 3, RK-29-2015-03, př. 4, RK-29-2015-03, př. 5, RK-29-2015-03, př. 6, RK-29-2015-03, př. 7

04. Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - pořízení MR
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu ohledně investičního záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1762/29/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit závazek Kraje Vysočina spočívající v poskytnutí:
 • investičního příspěvku ve výši 50 % investičních nákladů, maximálně však 15 mil. Kč,
 • investiční zápůjčky ve výši zbývající části pořizovací ceny,
určených na úhradu nákladů souvisejících s pořízením magnetické rezonance pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:
 • zahájit přípravu veřejné zakázky na dodávku magnetické rezonance;
 • předložit zřizovateli v dostatečném časovém předstihu informaci o termínu čerpání finančních prostředků (splatnosti závazku) tak, aby bylo možné projednat v příslušných orgánech kraje rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-04.doc, RK-29-2015-04, př. 1, RK-29-2015-04, př. 2

05. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1763/29/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2015-05, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-05.doc, RK-29-2015-05, př. 1, RK-29-2015-05, př. 2

06. Materiál pro informaci - účast zahraničních partnerských regionů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o účasti zahraničních partnerských regionů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/29/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o účasti zahraničních partnerských regionů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-29-2015-06.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 6. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-06.doc

07. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje žádost sdružení La Pellicule ensorcelée o příspěvek na svůj projekt promítání krátkých filmů v termínu od 27. října do 1. listopadu 2015 v Jihlavě. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-29-2015-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-07.doc, RK-29-2015-07, př. 1, RK-29-2015-07, př. 2

08. Poskytnutí finančních darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší informace k žádosti studentek Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín o podporu jejich studijní cesty do střední školy Tredu v Tampere. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálů RK-29-2015-08, př. 3 a RK-29-2015-08, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-08.doc, RK-29-2015-08, př. 1, RK-29-2015-08, př. 2, RK-29-2015-08, př. 3, RK-29-2015-08, př. 4

33. Návrh na poskytnutí věcného daru premiérovi České republiky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout věcný dar premiérovi České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/29/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-33.doc

09. Poskytnutí finančního daru autorům a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout finanční dar autorům a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury finanční dary v celkové výši 30 000 Kč autorům a dále 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, dle materiálů RK-29-2015-09, př. 1, RK-29-2015-09, př. 2, RK-29-2015-09, př. 3, RK-29-2015-09, př. 4 a RK-29-2015-09, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-09.doc, RK-29-2015-09, př. 1, RK-29-2015-09, př. 2, RK-29-2015-09, př. 3, RK-29-2015-09, př. 4, RK-29-2015-09, př. 5, RK-29-2015-09, př. 6

K bodům 10 17 odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

10. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1769/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2015-10, př. 1 a RK-29-2015-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-10.doc, RK-29-2015-10, př. 1, RK-29-2015-10, př. 2

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1770/29/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-29-2015-11, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-29-2015-11, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-29-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-11.doc, RK-29-2015-11, př. 1

12. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Usnesení 1771/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Gymnázium Třebíč - havárie, oprava podlah“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 9. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-12.doc

13. Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křiž. s II/399
Usnesení 1772/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč křiž. s II/399“:
 • mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu a za nájemné dle materiálu RK-29-2015-13, př. 1;
 • mezi obcí Slavičky na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-29-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-13.doc, RK-29-2015-13, př. 1

14. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35012 Pořežín, most ev. č. 35012-3
Usnesení 1773/29/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-14.doc, RK-29-2015-14, př. 1, RK-29-2015-14, př. 2, RK-29-2015-14, př. 3, RK-29-2015-14, př. 4, RK-29-2015-14, př. 5, RK-29-2015-14, př. 6, RK-29-2015-14, př. 7, RK-29-2015-14, př. 8, RK-29-2015-14, př. 8a, RK-29-2015-14, př. 9

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Usnesení 1774/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 772 346,30 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
odpovědnost: OM, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-15.doc

16. Školní statek Humpolec, Dusilov 384 - Dohoda o narovnání
Usnesení 1775/29/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-29-2015-16 a RK-29-2015-16, př. 1.
odpovědnost: ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, odbor majetkový
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-16.doc, RK-29-2015-16, př. 1

17. Změna usnesení 1818/30/2014/RK
Usnesení 1776/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1818/30/2014/RK ze dne 24. 10. 2014 tak, že text usnesení:
„Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Třebíč na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Třebíč most ev. č. 351-024 na částech pozemků dle materiálu RK-30-2014-10, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Českou republikou, zastoupenou Povodím Moravy, s.p. na straně vlastníka pozemků smlouvu nájemní na části pozemků dle materiálu RK-30-2014-10, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a ČR-Generálním finančním ředitelstvím na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Třebíč most ev. č. 351-024 na části pozemku dle materiálu RK-30-2014-10, př. 3;
 • uzavřít trojstrannou budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene o uložení plynového potrubí do pozemku par. č. 1461/1 v k. ú. Třebíč a do pozemku par. č. 107/3 v k. ú. Podklášteří, kde budoucím povinným bude město Třebíč, budoucím oprávněným bude RWE GasNet, s.r.o. a Kraj Vysočina bude osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a plátce úhrady za zřízení věcného břemene;
 • uzavřít trojstrannou budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene o uložení plynového potrubí do pozemku par. č. 628/2 v k. ú. Podklášteří, kde budoucím povinným bude ČR-Povodí Moravy, s.p., budoucím oprávněným bude RWE GasNet, s.r.o. a Kraj Vysočina bude osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a plátce úhrady za zřízení věcného břemene“
se nahrazuje textem:
„Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Třebíč na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Třebíč most ev. č. 351-024 na částech pozemků dle materiálu RK-29-2015-17, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a ČR-Generálním finančním ředitelstvím na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Třebíč most ev. č. 351-024 na části pozemku dle materiálu RK-30-2014-10, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-29-2015-17, př. 2“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-17.doc, RK-29-2015-17, př. 1, RK-29-2015-17, př. 2, RK-29-2015-17, př. 3

18. Změny ve zřizovacích listinách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1777/29/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle materiálu RK-29-2015-18, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-29-2015-18, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-18.doc, RK-29-2015-18, př. 1, RK-29-2015-18, př. 2

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 25. 9. 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1778/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 dle materiálu RK-29-2015-19, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-29-2015-19, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-29-2015-19, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-19.doc, RK-29-2015-19, př. 1, RK-29-2015-19, př. 2, RK-29-2015-19, př. 3

20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1779/29/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia Combi, rok výroby 1995, SPZ HBH 98-24, inventární číslo Z-HM-102, pořizovací cena 115 000 Kč, zůstatková cena  0 Kč a softwaru Microsoft Office XP, pořízený v roce 2003, inventární číslo Y-VT-599, pořizovací cena 118 024 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-29-2015-20.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-20.doc

21. Uzavření darovacích smluv Gymnáziem Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o uzavření darovacích smluv Gymnáziem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1780/29/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření darovacích smluv Gymnáziem Havlíčkův Brod dle materiálů RK-29-2015-21, př. 1, RK-29-2015-21, př. 2, RK-29-2015-21, př. 3, RK-29-2015-21, př. 4, RK-29-2015-21, př. 5, RK-29-2015-21, př. 6, RK-29-2015-21, př. 7 a RK-29-2015-21, př. 8.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-21.doc, RK-29-2015-21, př. 1, RK-29-2015-21, př. 2, RK-29-2015-21, př. 3, RK-29-2015-21, př. 4, RK-29-2015-21, př. 5, RK-29-2015-21, př. 6, RK-29-2015-21, př. 7, RK-29-2015-21, př. 8

22. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit se změnami čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1781/29/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-29-2015-22, př. 1, RK-29-2015-22, př. 2 a RK-29-2015-22, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-22.doc

23. Projektový záměr příspěvkové organizace - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 - modernizace v oblasti chovu skotu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s realizací projektového záměru uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1782/29/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-29-2015-23, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-23.doc, RK-29-2015-23, př. 1, RK-29-2015-23, př. 2

24. Monitorování kvality vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout školám finanční podporu na monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1783/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit záměr poskytnout středním školám zřizovaným krajem finanční podporu na používání standardizovaného monitorovacího nástroje v učebních oborech skupiny H:
 • ve výši 110 Kč na každého žáka či žákyni ze třetího ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů;
 • částkou 110 Kč na každého žáka či žákyni z prvního ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-24.doc, RK-29-2015-24, př. 1

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1784/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách ve výši 1 209 130  Kč (ÚZ 33057) dle materiálu RK-29-2015-25;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole Humpolec, Husova 391, IČO 70844585, o poskytnuté účelové prostředky na realizaci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách ve výši 21 000 Kč dle materiálu RK-29-2015-25, př. 4;
 • Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina č. 5/15 dle materiálu RK-29-2015-25, př. 5;
rozhoduje
 • poskytnout dotace na realizaci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách právnickým osobám dle materiálu RK-29-2015-25, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-29-2015-25, př. 2;
 • neposkytnout dotace na realizaci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách právnickým osobám dle materiálu RK-29-2015-25, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-25.doc, RK-29-2015-25, př. 1, RK-29-2015-25, př. 2, RK-29-2015-25, př. 3, RK-29-2015-25, př. 4, RK-29-2015-25, př. 5

26. Podstatná změna č. XX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh schválit oznámení příjemce o změnách v daném projektu. V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1785/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-29-2015-26, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-29-2015-26 a RK-29-2015-26, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-29-2015-26, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-26.doc, RK-29-2015-26, př. 1

27. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 1 128 533,12 Kč na zvláštním účtu projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-27.doc, RK-29-2015-27, př. 1, RK-29-2015-27, př. 2

28. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/29/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2015-28, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-28.doc, RK-29-2015-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka dotace od Domova bez zámku, příspěvkové organizace, u projektu Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla M. Kružíková, odešli M. Hyský, P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1788/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem) rozpočtu kraje o vratku účelové neinvestiční dotace ve výši 279 003,77 Kč poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením“ Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci (částka 237 153,21 Kč reprezentující evropský podíl s UZ 33513233, částka 41 850,56 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113233);
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova bez zámku, příspěvkové organizace o částku 279 003,77 Kč původně určenou na financování projektu „Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením“.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-29.doc, RK-29-2015-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost sociální práce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad. V průběhu jednání přišli M. Hyský, P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1789/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 045 000 Kč na zabezpečení výkonu sociální práce Kraje Vysočina v roce 2015 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) o částku 759 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-30.doc, RK-29-2015-30, př. 1

31. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1790/29/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 718 190,53 Kč určenou na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt III“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-31.doc

32. Poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1791/29/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
 • poskytnout dotaci organizaci Cirle of Life, o.p.s., IČO 65761758 ve výši 200 000 Kč na financování služby následné péče;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-29-2015-32, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2015-32.doc, RK-29-2015-32, př. 1, RK-29-2015-32, př. 2

34. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 29/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 10. 2015, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2015 dne 6. 10. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 10. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz