Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2015 - 13.10.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03Sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04Souhlas s nákupem věci na splátky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
05Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
06Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
07Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
08Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
10Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
11Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranných známek Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví
12Majetkoprávní vypořádání dalšího pozemku po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
13Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Radslavice
14Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí pro akci Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov - změna usnesení 0320/04/2015/ZK
16Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov po dokončení stavby II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
17Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
18Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - koupě pozemku
19Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Velké Meziříčí - oprava havárie ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
20Předání pozemků v k.ú. Telč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
21Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
22Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
23Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
24Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
25Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26Změna usnesení 1563/25/2015/RK
27Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
28Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
29Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
30Návrh na změnu názvu akce a návrh na zařazení nové akce Gymnázium Velké Meziříčí - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
31Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
32Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na změnu závazných ukazatelů a doplnění seznamu akcí přílohy D1 pro rok 2015
34Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
35Veřejná zakázka na služby: PD-01-2015, komunikace
36Veřejná zakázka na služby: PD-05-2015, mosty
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
38Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
39Podstatná změna č. XXI projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
40Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
42Návrh aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
43Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
44Návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
45Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu a přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci OP AT CZ
46Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
47Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská a Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
48Prezentace Kraje Vysočina na EXPU 2015 v Miláně
49Projektová žádost k projektu Biodiverzita PP Hajnice
50Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
51Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
52Zajištění výroby a dodání DVD s projektem k filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
53Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
54Informace o návrhu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a o finančním dopadu navržených změn za Kraj Vysočina (krajský úřad a krajem zřízené příspěvkové organizace)
55Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
56Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
58Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
59Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
60Změny v dokumentaci projektu
61Vyjádření ke společnému vzdělávání
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz