Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2012, které se konalo dne 25. 6. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 6. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Ryšavého.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 4. Veřejná zakázka na stavební práce „Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnM“ do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2012
  2. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
  3. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
  4. Veřejná zakázka na stavební práce „Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnM“
  5. Rozprava členů rady
Usnesení 1180/25/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit cenu Vesnice Vysočiny obci Křižánky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1181/25/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Křižánky, okr. Žďár nad Sázavou;
rozhoduje
poskytnout dar obci Křižánky, okr. Žďár nad Sázavou, dle materiálu RK-25-2012-02, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 18 400 Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj o částku 18 400 Kč na poskytnutí daru obci Křižánky, okr. Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-25-2012-02, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2012-02.doc, RK-25-2012-02, př. 1, RK-25-2012-02, př. 2, RK-25-2012-02, př. 3

03. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1182/25/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím dle materiálu RK-25-2012-03, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-25-2012-03, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2012-03, př. 3;
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 500 000 Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč na poskytnutí darů obcím oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2012 dle materiálu RK-25-2012-03, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2012-03.doc, RK-25-2012-03, př. 1, RK-25-2012-03, př. 2, RK-25-2012-03, př. 3

04. Veřejná zakázka na stavební práce „Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnM“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu shora uvedené veřejné zakázky. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1183/25/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM Zázemí pro sportovce gymnázia NMnM“ dle materiálu RK-25-2012-04, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče OLSPOL s. r. o., T. G. Masaryka 30, 568 02 Svitavy, IČ 274 66 701 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami NMnM Zázemí pro sportovce gymnázia NMnM“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem po uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-25-2012-04.doc, RK-25-2012-04, př. 1, RK-25-2012-04, př. 2

05. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 7. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2012 dne 25. 6. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 6. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz