Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2012 - 03.07.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
03Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
04Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka a silnicí II/346 k. ú. Leština u Světlé
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
06Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
07Prohlášení pro majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty
08Uzavření dohody o financování Změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod
09Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
10Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11262 Třeštice - průjezdní úsek
11Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
12Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
13Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - komunikace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
14Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
15Návrh na zařazení nové akce Hrad Kámen - oprava nádvoří a severní brány do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
16Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2012
17Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku
18Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč - výběr zhotovitele
19Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line
20Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - hlášení o pokroku
21Předběžný projektový záměr Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
22Vyřazení vozidel z majetku kraje
23Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
24Žádost o prominutí pohledávky
25II/130 Miletín - most ev. číslo 130 - 011 - smlouva o poskytnutí dotace
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
27Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2012
28Zajištění servisní podpory SW systému pro procesní a projektové řízení - rozpočtové opatření
29Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
30Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
31Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
32Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
33Porušení rozpočtové kázně příjemce dotace ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, občanské sdružení
34Informace o uložení penále z odvodů za porušení rozpočtové kázně a žádosti o jejich prominutí
35Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
36Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
37Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
38Organizační řád Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
39Zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých v Kraji Vysočina
40Smlouvy o zpracovávání dat s nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
41Rozpočtové opatření - realizace prostorového pasportu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
42Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
43Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava, příspěvkovou organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
44Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
45Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
46Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Transformace ÚSP Jinošov
47Podstatná změna č. IV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
48Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
49Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
50Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ptáčovský kopeček
51Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Baba - V Bukách a přírodní památky Belfrídský potok
52Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
53Změna financování akce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
54Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
55Rozhodnutí zřizovatele o nabývání dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
58Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 6. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov
60Projektový záměr příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
61Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
62Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
63Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
64Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
65Projektový záměr příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
66Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
67Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
68Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
69Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
70Přijatá opatření - Dětský domov Hrotovice
71Projekt Effective School Management - příspěvek partnerům na realizaci projektu
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
73Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu
74Soutěž S Vysočinou do Evropy
75Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava - změna člena komise
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
77Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
78Informace o aktivitě Bezpečně do školy, bezpečně ze školy určené žákům 1. tříd Kraje Vysočina
79Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Finále - Skokový pohár Vysočiny
80Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár na silnici
81Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2012
82Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
83Návrh na zařazení nové akce Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz