Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2013, které se konalo dne 19. 6. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 6. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Chláda.
K navrženému programu jednání byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
04. Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Třebíč havárie, rekonstrukce opěrné zdi“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek;
05. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje;
06. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
  1. Zahájení
  2. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  3. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
  4. Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Třebíč havárie, rekonstrukce opěrné zdi“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
  5. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
  6. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  7. Rozprava členů rady
Usnesení 1137/23/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1138/23/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-23-2013-02, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-23-2013-02, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2013-02, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2013-02.doc, RK-23-2013-02, př. 1, RK-23-2013-02, př. 2, RK-23-2013-02, př. 3

03. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje udělit cenu Vesnice Vysočiny obci Jámy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1139/23/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Jámy, se sídlem Jámy 47, 59232 Jámy, IČO: 00842133;
rozhoduje
poskytnout dar obci Jámy, Jámy, se sídlem Jámy 47, 59232 Jámy, IČO: 00842133, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-23-2013-03, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2013-03.doc, RK-23-2013-03, př. 1, RK-23-2013-03, př. 2, RK-23-2013-03, př. 3

04. Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Třebíč havárie, rekonstrukce opěrné zdi“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navrhovaném řešení havarijního stavu opěrné zdi v areálu Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1140/23/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Nemocnice Třebíč havárie, rekonstrukce opěrné zdi“ do rozpočtu kraje, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví o 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o 5 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2013-04, RK-23-2013-04, př. 1

05. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji peněžitý dar na pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1141/23/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout peněžitý dar na pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2013-05, RK-23-2013-05, př. 1, RK-23-2013-05, př. 2, RK-23-2013-05, př. 3

06. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o navýšení příspěvku na provoz na částečnou úhradu dlužných dodavatelských faktur. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1142/23/2013/RK
Rada kraje
nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 40 000 000 Kč dle materiálu RK-23-2013-06, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví a odboru ekonomickému zapracovat poskytnutí půjčky do Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2012 v rámci rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, do podkapitoly 2.2 materiálu ZK-04-2013-12, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 000 Kč dle materiálu RK-23-2013-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2013-06, RK-23-2013-06, př. 1, RK-23-2013-06, př. 2

07. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 7. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2013 dne 19. 6. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 6. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz