Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 1/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 01/2014, které se konalo dne 7. 1. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 1. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 13. Zveřejnění Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2013
 2. Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Starý Telečkov - most ev. č. 35429-2
 3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 4. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Informační centra zdravotně sociálních služeb v kraji Vysočina
 5. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
 6. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 7. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 8. Schválení čerpání investičního fondu Střední průmyslové škole Třebíč
 9. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 1. monitorovací zprávy
 10. Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014
 11. Aktualizace Politiky územního rozvoje 2014
 12. Návrh na poskytnutí daru
 13. Zveřejnění Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina
 14. Rozprava členů rady
Usnesení 0001/01/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 40/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 03, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

02. Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Starý Telečkov - most ev. č. 35429-2
Usnesení 0002/01/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-02.doc

03. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0003/01/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-01-2014-03, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-01-2014-03, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 793/1 v k. ú. Rybné zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Rybné.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-03.doc, RK-01-2014-03, př. 1

04. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Informační centra zdravotně sociálních služeb v kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem projektu dle materiálu RK-01-2014-04, př. 1 a s partnerstvím v tomto projektu dle popisu uvedeného v materiálu RK-01-2014-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-04.doc, RK-01-2014-04, př. 1

05. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-01-2014-05, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na „III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-01-2014-05, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-05.doc, RK-01-2014-05, př. 1, RK-01-2014-05, př. 2, RK-01-2014-05, př. 3

06. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-01-2014-06, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na „II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-01-2014-06, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-06.doc, RK-01-2014-06, př. 1, RK-01-2014-06, př. 2, RK-01-2014-06, př. 3

07. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-01-2014-07, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-01-2014-07, př. 1 a prodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 01. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-07.doc, RK-01-2014-07, př. 1

08. Schválení čerpání investičního fondu Střední průmyslové škole Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání žádost Střední průmyslové školy Třebíč o schválení čerpání investičního fondu v roce 2014. V průběhu jednání přišli L. Joukl, P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání investičního fondu v roce 2014 Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 v celkové výši 2 153 tis. Kč na nákup automobilu, Wi-Fi sítě a zřízení IPS dle materiálu RK-01-2014-08.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-08.doc

09. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 1. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené v 1. monitorovací zprávě daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v 1. monitorovací zprávě projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-01-2014-09, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2014-09, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-09.doc, RK-01-2014-09, př. 1

10. Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014
L. Joukl předložil radě kraje ke schválení návrh plánu činnosti dopravní komise na rok 2014. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-01-2014-10, př. 1upr1.
odpovědnost: předseda dopravní komise
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-10.doc, RK-01-2014-10, př. 1

11. Aktualizace Politiky územního rozvoje 2014
M. Hyský, P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámili radu kraje s návrhem připomínek k Aktualizaci PÚR 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Připomínky odboru ÚPSŘ zpracované k návrhu Aktualizace PÚR 2014, adresované MMR.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 8. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-11.doc, RK-01-2014-11, př. 1

12. Návrh na poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dar prvnímu občánkovi Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-12.doc, RK-01-2014-12, př. 1, RK-01-2014-12, př. 2

13. Zveřejnění Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina
Z. Chlád upřesnil radě kraje návrh zveřejnit Studii proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na portále http://www.kr-vysocina.cz Studii proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů v Kraji Vysočina zpracované firmou ENVIROS, s. r. o. v roce 2012.
odpovědnost: OŽP
termín: 15. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2014-13.doc, RK-01-2014-13, př. 1

14. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 01/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 1. 2014, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 01/2014 dne 7. 1. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 8. 1. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz