Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2012, které se konalo dne 30. 4. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 4. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla v úvodu jednání.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
53. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
54. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Pelhřimov ul. Slovanského bratrství“
55. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP II“
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2012
 2. Darování pozemků v k. ú. a obci Staré Bříště
 3. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 5. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Budíkov
 7. Převody pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
 8. Soutěž stavba Vysočiny 2011 - návrh na účast Kraje Vysočina v kategorii B
 9. Darování pozemku v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
 10. Koupě pozemku v k.ú. a obci Budkov
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0118/02/2012/
 12. Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice Havlíčkův Brod
 13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Nabytí daru pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
 16. Podmínky čerpání neinvestiční dotace na projekt Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 18. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2012
 19. Klub českých turistů - žádost o prodloužení termínu realizace akce obnova a údržba značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2012
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Národnímu muzeu na výstavní projekt Staré pověsti české
 21. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2012
 22. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
 23. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
 25. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 26. Podstatné změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 27. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011
 28. Poskytnutí dotace na projekt Síť prodejen regionálních produktů - rakouská inspirace, rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 29. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 30. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn
 31. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2009, 2010 a 2011
 32. Odklad první splátky půjčky Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 33. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
 34. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
 35. Zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina a návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 36. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
 37. Souhlas partnera s podstatnou změnou projektu
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenými organizacemi
 39. Vyhlášení druhého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na 21. MEF mezinárodní výstavě studentských výzkumných projektů v Istanbulu
 43. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 44. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2012 - schválení navržených podpor
 45. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
 46. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu sportovní přípravy - návrh na provedení rozpočtového opatření
 47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 48. Střední školství v Kamenici nad Lipou
 49. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 50. Účast Kraje Vysočina v projektu Umožnění a posouzení regionálních činitelů k podpoře energie z biomasy
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úhrada nákladů na organizační zabezpečení turnaje měst v malé kopané
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Slavnostní zpřístupnění národní kulturní památky
 53. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 54. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Pelhřimov ul. Slovanského bratrství“
 55. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP II“
 56. Rozprava členů rady
Usnesení 0812/18/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

16. Podmínky čerpání neinvestiční dotace na projekt Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o předloženém návrhu vyjádření souhlasu s Podmínkami čerpání neinvestiční dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0813/18/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s Podmínkami čerpání neinvestiční dotace dle materiálu RK-18-2012-16, př. 1 k projektu Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadu ZEVO.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-16.doc, RK-18-2012-16, př. 1

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
V. Novotný podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0814/18/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 20 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-17.doc

18. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2012
V. Novotný seznámil radu kraje s pravidelnou zprávou o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za uplynulé období. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0815/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2012 dle materiálu RK-18-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-18.doc, RK-18-2012-18, př. 1

19. Klub českých turistů - žádost o prodloužení termínu realizace akce obnova a údržba značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti Klubu českých turistů o prodloužení termínu realizace akce „obnova a údržba značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2012“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0816/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2012-19, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-19.doc, RK-18-2012-19, př. 1, RK-18-2012-19, př. 2, RK-18-2012-19, př. 3

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Národnímu muzeu na výstavní projekt Staré pověsti české
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace Národnímu muzeu na výstavní projekt Staré pověsti české. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0817/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3317 Výstavní činnost v kultuře Národnímu muzeu, IČO: 00023272, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-18-2012-20, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-20.doc, RK-18-2012-20, př. 1, RK-18-2012-20, př. 2

21. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2012
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0818/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit medaile dle materiálu RK-18-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-21.doc, RK-18-2012-21, př. 1, RK-18-2012-21, př. 2

25. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0819/18/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-25.doc

26. Podstatné změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválení Oznámení o změně v projektech. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0820/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Oznámení o změně v projektech dle materiálů RK-18-2012-26, př. 1, RK-18-2012-26, př. 2 a RK-18-2012-26, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí podat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-26.doc, RK-18-2012-26, př. 1, RK-18-2012-26, př. 2, RK-18-2012-26, př. 3, RK-18-2012-26, př. 4

27. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0821/18/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011 dle materiálu RK-18-2012-27, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-27.doc, RK-18-2012-27, př. 1

28. Poskytnutí dotace na projekt Síť prodejen regionálních produktů - rakouská inspirace, rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na spolufinancování projektu s názvem „Síť prodejen regionálních produktů rakouská inspirace“. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladatelce materiál k dopracování. I. Fryšová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-28.doc, RK-18-2012-28, př. 1, RK-18-2012-28, př. 2

29. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0822/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 4 204 805 Kč v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Nemocnice Jihlava - urgentní péče o částku 4 204 805 Kč určenou na zajištění spolufinancování investiční akce Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava z ROP 2 NUTS;
 • u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 4 204 805 Kč k zajištění spolufinancování investiční akce Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava z ROP 2 NUTS a rozpočtu kraje;
 • uložit Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 4 204 805 Kč ke spolufinancování investiční akce Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava z ROP 2 NUTS a rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor regionálního rozvoje, majetkový odbor, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 17. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-29.doc

30. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem stanovení odměn uvedeným ředitelům příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0823/18/2012/RK
Rada kraje
stanoví
 • odměny pro ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2012-30, př. 1 v souladu se systémem odměňování ředitelů schváleným usnesením č. 0389/09/2011/RK dle materiálu RK-09-2011-84, př. 1upr1;
 • mimořádné odměny ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-30.doc, RK-18-2012-30, př. 1

31. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2009, 2010 a 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0824/18/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2009, 2010 a 2011 (ÚZ 35015) o částku 3 259 026 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2012, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku:
  • 186 359,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  • 1 292 348,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  • 747 227,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  • 469 285,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  • 563 806,50 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa 2009, 2010 a 2011 na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2012 o částku:
  • 186 359,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  • 1 292 348,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  • 747 227,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  • 469 285,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  • 563 806,50 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa 2009, 2010 a 2011 na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 05. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-31.doc, RK-18-2012-31, př. 1, RK-18-2012-31, př. 2

32. Odklad první splátky půjčky Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh odkladu splátky půjčky uvedeným nemocnicím kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0825/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít dodatek č. 1 ke smlouvám o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-18-2012-32, př. 2, RK-18-2012-32, př. 3, RK-18-2012-32, př. 4 a RK-18-2012-32, př. 5 s posunem termínu 1. splátky půjčky z 30. 6. 2012 na 30. 9. 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-32.doc, RK-18-2012-32, př. 1, RK-18-2012-32, př. 2, RK-18-2012-32, př. 3, RK-18-2012-32, př. 4, RK-18-2012-32, př. 5

33. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví v 1. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0826/18/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 dle materiálu RK-18-2012-33, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-33.doc, RK-18-2012-33, př. 1

34. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0827/18/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012. Žádná takováto zakázka nebyla v I. Q. 2012 zadána.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-34.doc

35. Zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina a návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o způsobu zajištění pohotovostní služby, lékařské pohotovostní služby a lékárenské pohotovostní služby v kraji. Na jednání se dostavil L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0828/18/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
způsob zajištění pohotovostní služby dle materiálu RK-18-2012-35 a způsob zajištění lékařské pohotovostní služby a lékárenské pohotovostní služby dle materiálu RK-18-2012-35, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2012-35, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2012-35, př. 4;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2012-35, př. 5;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2012-35, př. 6;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2012-35, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných krajem
termín: 30. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-35.doc, RK-18-2012-35, př. 1, RK-18-2012-35, př. 2, RK-18-2012-35, př. 3, RK-18-2012-35, př. 4, RK-18-2012-35, př. 5, RK-18-2012-35, př. 6, RK-18-2012-35, př. 7

36. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Akademie Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou o souhlas s použitím provozních prostředků na částečné krytí mzdových výdajů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0829/18/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 128 500 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 45 000 Kč dle materiálu RK-18-2012-36.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-36.doc

37. Souhlas partnera s podstatnou změnou projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyjádření souhlasu s podstatnou změnou projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož je Kraj Vysočina partnerem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0830/18/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s podstatnou změnou projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0004 Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 11. květen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-37.doc, RK-18-2012-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenými organizacemi
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0831/18/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3231 - Základní umělecké školy, položka 2141 - Příjmy z úroků) o částku 27,71 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy) o částku 27,71 Kč rozpočtu kraje dle materiálu RK-18-2012-38;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položka 2141 - Příjmy z úroků) o částku 111,62 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) o částku 111,62 Kč rozpočtu kraje dle materiálu RK-18-2012-38.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-38.doc

39. Vyhlášení druhého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o vyhlášení druhého kola konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) Střední školy technické Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0832/18/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhlášení druhého kola konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) Střední školy technické Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0833/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 44 890 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-18-2012-40, př. 4.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-40.doc, RK-18-2012-40, př. 1, RK-18-2012-40, př. 2, RK-18-2012-40, př. 3, RK-18-2012-40, př. 4

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace na podporu pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0834/18/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 50 230 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 50 230 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 130 780 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-18-2012-41, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-41.doc, RK-18-2012-41, př. 1, RK-18-2012-41, př. 2, RK-18-2012-41, př. 3, RK-18-2012-41, př. 4

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na 21. MEF mezinárodní výstavě studentských výzkumných projektů v Istanbulu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0835/18/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 24 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00038) o částku 24 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Gymnázia Havlíčkův Brod, IČO 60126621, o částku 24 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na 21. MEF mezinárodní výstavě studentských výzkumných projektů v Istanbulu dle materiálu RK-18-2012-42, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 11. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-42.doc, RK-18-2012-42, př. 1, RK-18-2012-42, př. 2

43. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0836/18/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-18-2012-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-43.doc, RK-18-2012-43, př. 1

44. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2012 - schválení navržených podpor
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh řídícího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Jednorázové akce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0837/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-44.doc, RK-18-2012-44, př. 1, RK-18-2012-44, př. 2, RK-18-2012-44, př. 3, RK-18-2012-44, př. 4

45. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s úpravou textu v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0838/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu textu v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-18-2012-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-45.doc, RK-18-2012-45, př. 1, RK-18-2012-45, př. 2

46. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu sportovní přípravy - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0839/18/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-46.doc

47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0840/18/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením videodataprojektoru IMPRESION S/N 3214, inventární číslo Vi66, z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Jihlava dle materiálu RK-18-2012-47.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava.
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-47.doc

48. Střední školství v Kamenici nad Lipou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje informaci o zájmech města Kamenice nad Lipou ve vztahu ke střední škole zřizované krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0841/18/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Zastupitelstva města Kamenice nad Lipou dle materiálu RK-18-2012-48, př. 1;
ukládá
 • odboru majetkovému připravit návrh řešení nemovitostí ve vlastnictví kraje svěřených Střední škole Kamenice nad Lipou s ohledem na zájem města a restrukturalizaci střední školy;
 • odboru školství, mládeže a sportu připravit návrh restrukturalizace Střední školy Kamenice nad Lipou ve spojení se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 26. červen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-48.doc, RK-18-2012-48, př. 1

53. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenování ředitelů škol a školských zařízení v souladu s výsledky konkursního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/18/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov Mgr. Pavla Hlaváčka; Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou - PaedDr. Milana Pavlíka; Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou - PaedDr. Milenu Vávrovou; Základní školy Humpolec, Husova 391 - Mgr. Boženu Janákovou; Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 - Mgr. Miroslavu Zvěřinovou; Základní školy a Praktické školy Chotěboř - Mgr. Bc. Drahomíru Danielkovou; Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí - Mgr. Josefa Prokopa; Základní školy Bystřice na Pernštejnem, Tyršova 106 - Mgr. Ivetu Ostrýžovou; Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 - Ing. Jana Máchu - podle materiálu RK-18-2012-53, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-53.doc, RK-18-2012-53, př. 1, RK-18-2012-53, př. 2, RK-18-2012-53, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 10, 13 - 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemků v k. ú. a obci Staré Bříště
Usnesení 0843/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 722/5 o výměře 13 m2 a par. č. 722/6 o výměře 17 m2, oddělené geometrickým plánem č. 156-46/2011 z pozemku par. č. 722 v k. ú. a obci Staré Bříště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Staré Bříště;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 722/5 o výměře 13 m2 a par. č. 722/6 o výměře 17 m2, oddělené geometrickým plánem č. 156-46/2011 z pozemku par. č. 722 v k. ú. a obci Staré Bříště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Staré Bříště.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-02.doc, RK-18-2012-02, př. 1

03. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladeruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
Usnesení 0844/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-18-2012-03, př. 1 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany a příslušnosti k organizační složce právnické osoby pro VÚSS Brno do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-03.doc, RK-18-2012-03, př. 1, RK-18-2012-03, př. 2

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0845/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky evidovanými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-18-2012-04, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-18-2012-04, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-04.doc, RK-18-2012-04, př. 1

05. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0846/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-18-2012-05, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-05.doc, RK-18-2012-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Budíkov
Usnesení 0847/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1102/31 o výměře 1328 m2, oddělený z pozemku par. č. 1102/1 geometrickým plánem č. 285-294-2011 v k. ú. a obci Budíkov z vlastnictví obce Budíkov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-06.doc, RK-18-2012-06, př. 1

07. Převody pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
Usnesení 0848/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 527/2 o výměře 1575 m2, par. č. 527/3 o výměře 144 m2 a par. č. 527/4 o výměře 87 m2 oddělené z pozemku par. č. 527/2 geometrickým plánem č. 139-435/2011 a pozemek par. č. 513/7 o výměře 116 m2 oddělený z pozemku par. 513/4 geometrickým plánem č. 139-435/2011, vše v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 527/2 o výměře 1575 m2, par. č. 527/3 o výměře 144 m2 a par. č. 527/4 o výměře 87 m2 oddělené z pozemku par. č. 527/2 geometrickým plánem č. 139-435/2011 a pozemek par. č. 513/7 o výměře 116 m2 oddělený z pozemku par. 513/4 geometrickým plánem č. 139-435/2011, vše v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 137/5 o výměře 168 m2, oddělený z pozemku par. č. 137/1, díl a o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 506/4 a díl b o výměře 799 m2, oddělený z pozemku par. č. 519/1 a pozemek par. č. 513/6 o výměře 64 m2, oddělený z pozemku par. č. 513/, vše dle geometrického plánu č. 139-435/2011 v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-07.doc, RK-18-2012-07, př. 1

08. Soutěž stavba Vysočiny 2011 - návrh na účast Kraje Vysočina v kategorii B
Usnesení 0849/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přihlásit do soutěže Stavba Vysočiny 2011 v kategorii B - Občanské stavby stavby:
 • Nová budova Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
 • Nová budova Domova pro seniory Velké Meziříčí
 • uhradit účastnický poplatek z Kapitoly Nemovitý majetek, položka Výdaje spojené s majetkem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. května 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-08.doc

09. Darování pozemku v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0850/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. par. č. 715/11 o výměře 92 m2, oddělený geometrickým plánem č. 524-305/2012 z pozemku par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-09.doc, RK-18-2012-09, př. 1

10. Koupě pozemku v k.ú. a obci Budkov
Usnesení 0851/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1083/1 ostatní plocha o výměře 193 m2 v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví Římskokatolické farnosti Budkov, Budkov 3, IČO 64268900 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu ve výši 6 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-10.doc, RK-18-2012-10, př. 1, RK-18-2012-10, př. 2

13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0852/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2012-13, př. 1 a RK-18-2012-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-13.doc, RK-18-2012-13, př. 1, RK-18-2012-13, př. 2

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0853/18/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-18-2012-14, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-18-2012-14, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1066/4 v k. ú. Příseka u Světlé nad Sázavou zastavěné chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-14.doc, RK-18-2012-14, př. 1

15. Nabytí daru pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
Usnesení 0854/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 126/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 543 m2 oddělený GP č. 67-22/2011 z pozemku par. č. 126 v k. ú. Mitrov, obec Strážek z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. května 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-15.doc, RK-18-2012-15, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0118/02/2012/
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení zastupitelstva kraje spočívající v úpravě kupních cen u vykupovaných pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0855/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-11.doc, RK-18-2012-11, př. 1, RK-18-2012-11, př. 2

12. Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh převodu pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod využitého k realizaci přístavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0856/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit s městem Havlíčkův Brod jednání o bezúplatném převodu pozemků par. č. 182/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, par. č. 182/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, par. č. 182/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 a dílu h o výměře 551 m2 odděleného z pozemku par. č. 182/1 a sloučeného do pozemku st. par. č. 612 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, všechny nově zaměřené geometrickým plánem č. 6696-241/2011 ze dne 27. 9. 2011 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-12.doc, RK-18-2012-12, př. 1

55. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP II“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0857/18/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-55.doc

22. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0858/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle materiálu RK-18-2012-22, př. 1upr1.
odpovědnost: ODSH
termín: do 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-22.doc, RK-18-2012-22, př. 1

23. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0859/18/2012/RK
Rada kraje
stanoví
ukazatele hodnocení a systém hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-23.doc, RK-18-2012-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0860/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2251 Letiště v celkové výši 2 425 687 Kč na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina aeroklubům dle materiálu RK-18-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-24.doc, RK-18-2012-24, př. 1

54. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Pelhřimov ul. Slovanského bratrství“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0861/18/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „II/602 Pelhřimov ul. Slovanského bratrství“, dle materiálu RK-18-2012-54, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/602 Pelhřimov ul. Slovanského bratrství“ podanou uchazečem Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ: 45273910 (Organizační složka Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. odštěpný závod 6 Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov);
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-54.doc, RK-18-2012-54, př. 1, RK-18-2012-54, př. 2

49. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek a J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0862/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-18-2012-49, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť) o nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali ve výši 150 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-49.doc, RK-18-2012-49, př. 1

50. Účast Kraje Vysočina v projektu Umožnění a posouzení regionálních činitelů k podpoře energie z biomasy
J. Matějek a J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti, seznámili radu kraje s nabídkou spolupráce v připravovaném projektu: „Umožnění a posouzení regionálních činitelů k podpoře energie z biomasy“. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0863/18/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o účasti Kraje Vysočina jako klíčového aktéra v projektu Umožnění a posouzení regionálních činitelů k podpoře energie z biomasy blíže specifikovaného v materiálu RK-18-2012-50, př. 1;
ukládá
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství spolupracovat na přípravě projektové žádosti.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-50.doc, RK-18-2012-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úhrada nákladů na organizační zabezpečení turnaje měst v malé kopané
T. Škaryd informoval radu kraje o návrhu úhrady nákladů spojených s organizačním zabezpečením turnaje měst v malé kopané. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0864/18/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 15 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 15 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s organizačním zabezpečením turnaje měst v malé kopané.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-51.doc

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Slavnostní zpřístupnění národní kulturní památky
T. Škaryd předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0865/18/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Městu Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČO: 002 86 435, na krytí nákladů souvisejících se Slavnostním zpřístupněním národní kulturní památky dle materiálu RK-18-2012-52, př. 3upr1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-18-2012-52.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2012-52.doc, RK-18-2012-52, př. 1, RK-18-2012-52, př. 2, RK-18-2012-52, př. 3

56. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 5. 2012, v 9:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2012 dne 30. 4. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 5. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz