Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2012 - 30.04.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Staré Bříště
03Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
04Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
05Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
06Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Budíkov
07Převody pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
08Soutěž stavba Vysočiny 2011 - návrh na účast Kraje Vysočina v kategorii B
09Darování pozemku v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
10Koupě pozemku v k.ú. a obci Budkov
11Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0118/02/2012/
12Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice Havlíčkův Brod
13Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Nabytí daru pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
16Podmínky čerpání neinvestiční dotace na projekt Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
18Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2012
19Klub českých turistů - žádost o prodloužení termínu realizace akce obnova a údržba značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2012
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Národnímu muzeu na výstavní projekt Staré pověsti české
21Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2012
22Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
23Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
25Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
26Podstatné změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
27Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011
28Poskytnutí dotace na projekt Síť prodejen regionálních produktů - rakouská inspirace , rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
29Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
30Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn
31Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2009, 2010 a 2011
32Odklad první splátky půjčky Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
33Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
34Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
35Zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina a návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
36Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
37Souhlas partnera s podstatnou změnou projektu
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenými organizacemi
39Vyhlášení druhého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
42Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na 21. MEF mezinárodní výstavě studentských výzkumných projektů v Istanbulu
43Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
44Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2012 - schválení navržených podpor
45Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
46Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu sportovní přípravy - návrh na provedení rozpočtového opatření
47Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
48Střední školství v Kamenici nad Lipou
49Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
50Účast Kraje Vysočina v projektu Umožnění a posouzení regionálních činitelů k podpoře energie z biomasy
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úhrada nákladů na organizační zabezpečení turnaje měst v malé kopané
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Slavnostní zpřístupnění národní kulturní památky
53Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
54Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
55Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP II
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz