Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2012, které se konalo dne 24. 4. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 4. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka.
Radě kraje byl předložen návrh na stažení bodu 05. Koupě pozemku v k. ú. a obci Budkov (Zdrojové materiály: RK-17-2012-05.doc, RK-17-2012-05, př. 1, RK-17-2012-05, př. 2).
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2012
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov
 3. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Láz u Nových Syrovic, obec Láz
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetín
 1. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov, k. ú. Kamenice u Herálce a k. ú. Želetava
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků před stavbou II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
 4. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 5. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 6. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
 7. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 8. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2011
 9. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
 10. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 11. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
 12. Prohlášení k finanční zprávě projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
 13. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 14. Žádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 15. Smlouva o zpracovávání osobních údajů mezi Krajem Vysočina a jimi zřizovanými nemocnicemi
 16. Stanovení platu a obsahu pracovní činnosti ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 17. Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na realizaci stavby čistírny odpadních vod ve Sněžném - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 18. Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
 19. Souhlas k nabytí majetku děděním pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 20. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
 22. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2012
 23. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
 24. Darování počítačů neziskové organizaci
 25. Veřejná zakázka Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 26. Dohoda o ukončení smluv o nájmu POPu Svojkovice
 27. Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 28. Souhlas s uzavřením smlouvy
 29. Souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
 30. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012
 32. Výstup z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 33. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 35. Fond Vysočiny - Sportujeme 2012 - schválení navržených podpor
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 37. Fond Vysočiny - Sportoviště 2012 - schválení navržených podpor
 38. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
 39. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012
 40. Návrh na poskytnutí věcného daru
 41. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Svazu učitelů tance České republiky
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Městské slavnosti
 44. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
 45. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2012
 46. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2012
 47. Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
 48. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. a 2. monitorovacího období projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
 49. Složení odborné pracovní skupiny pro výběr vítězných projektů - Cena Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2011 a do Přeshraniční soutěže
 50. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 51. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 52. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - návrh na poskytnutí dotací
 53. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 54. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 55. Poskytnutí dotace na podporu realizace konference o manželském a rodinném poradenství Asociací manželských a rodinných poradců ČR, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 56. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
 57. Souhlas s výpůjčkou zařízení
 58. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 59. Transformační plán ÚSP Křižanova, příspěvkové organizace
 60. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
 61. Návrh na poskytnutí dotace kraje pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 62. Memoranda přijatá k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany
 63. Rozprava členů rady
Usnesení 0748/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 04, 06 - 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov
Usnesení 0749/17/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-02.doc, RK-17-2012-02, př. 1, RK-17-2012-02, př. 2, RK-17-2012-02, př. 3

03. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Láz u Nových Syrovic, obec Láz
Usnesení 0750/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 448/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 63 m2, par. č. 448/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 a par. č. 448/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2 oddělených GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 448/1, vše v k. ú. Láz u Nových Syrovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 448/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 63 m2, par. č. 448/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2 a par. č. 448/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2 oddělených GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 448/1, vše v k. ú. Láz u Nových Syrovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/4 - ost. plocha, silnice o výměře 2 m2 oddělený GP č. 126-3865/2007 z pozemku par. č. 451 v k. ú. Láz u Nových Syrovic z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-03.doc, RK-17-2012-03, př. 1

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetín
Usnesení 0751/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 902/15 o výměře 615 m2, par. č. 902/16 o výměře 1197 m2, par. č. 902/17 o výměře 910 m2, par. č. 902/18 o výměře 131 m2 a par. č. 902/19 o výměře 251 m2, oddělené geometrickým plánem č. 129-480/2011 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Bořetín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bořetín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 902/15 o výměře 615 m2, par. č. 902/16 o výměře 1197 m2, par. č. 902/17 o výměře 910 m2, par. č. 902/18 o výměře 131 m2 a par. č. 902/19 o výměře 251 m2, oddělené geometrickým plánem č. 129-480/2011 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Bořetín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bořetín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-04.doc, RK-17-2012-04, př. 1

06. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
Usnesení 0752/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1329/4 o výměře 109 m2, par. č. 1329/5 o výměře 108 m2, par. č. 1329/6 o výměře 422 m2, par. č. 1329/7 o výměře 81 m2 a díl l o výměře 44 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č. 1329 a pozemky par. č. 1367/13 o výměře 273 m2, par. č. 1367/14 o výměře 796 m2, par. č. 1367/15 o výměře 39 m2, par. č. 1367/16 o výměře 249 m2, par. č. 1367/17 o výměře 307 m2, par. č. 1367/18 o výměře 111 m2 a díl k o výměře 135 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č 1367/1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1329/4 o výměře 109 m2, par. č. 1329/5 o výměře 108 m2, par. č. 1329/6 o výměře 422 m2, par. č. 1329/7 o výměře 81 m2 a díl l o výměře 44 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č. 1329 a pozemky par. č. 1367/13 o výměře 273 m2, par. č. 1367/14 o výměře 796 m2, par. č. 1367/15 o výměře 39 m2, par. č. 1367/16 o výměře 249 m2, par. č. 1367/17 o výměře 307 m2, par. č. 1367/18 o výměře 111 m2 a díl k o výměře 135 m2, oddělené geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku par. č 1367/1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1328/41 o výměře 21 m2, oddělený geometrickým plánem č. 214-436/2011 z pozemku PK par. č. 1328/1 v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví obce Veselá do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-06.doc, RK-17-2012-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov, k. ú. Kamenice u Herálce a k. ú. Želetava
Usnesení 0753/17/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-07.doc, RK-17-2012-07, př. 1

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků před stavbou II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
Usnesení 0754/17/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-17-2012-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-08.doc, RK-17-2012-08, př. 1

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0755/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2012-09, př. 1 a RK-17-2012-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 05. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-09.doc, RK-17-2012-09, př. 1, RK-17-2012-09, př. 2, RK-17-2012-09, př. 3

10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0756/17/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-17-2012-10, př. 1, RK-17-2012-10, př. 2, RK-17-2012-10, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ředitel Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, odbor majetkový
termín: 30. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-10.doc, RK-17-2012-10, př. 1, RK-17-2012-10, př. 2, RK-17-2012-10, př. 3

11. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
Usnesení 0757/17/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou zpomalovacího semaforu, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1532/3 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Vilémov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 1532/3 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov, nezbytnou pro vybudování zpomalovacího semaforu, a to na dobu určitou 4 let, počínaje dnem podpisu smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-11.doc, RK-17-2012-11, př. 1

K bodům 12 15, 17 19, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0758/17/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-17-2012-12, př. 1;
 • s bezúplatným předáním vyřazovaného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Školnímu statku Humpolec, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2012-12, př. 2.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV, ředitel Školního statku Humpolec, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-12.doc, RK-17-2012-12, př. 1, RK-17-2012-12, př. 2

13. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2011
Usnesení 0759/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2011 dle materiálu RK-17-2012-13, př. 1;
 • návrh přídělu ze zisku za rok 2011 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2012-13, př. 1;
souhlasí
s převodem částky 25 028 637,93 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2012.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-13.doc

14. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
Usnesení 0760/17/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 dle materiálu RK-17-2012-14, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 24. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-14.doc, RK-17-2012-14, př. 1

15. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Usnesení 0761/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
- II/344 Dolní Krupá;
- II/602 Olešná - průtah;
- III/35116, III/36061 Budíkovická - okružní křižovatka;
- II/345 Ždírec nad Doubravou - průtah
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-15.doc, RK-17-2012-15, př. 1

17. Prohlášení k finanční zprávě projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
Usnesení 0762/17/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2012-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-17.doc, RK-17-2012-17, př. 1

18. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0763/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 11 709 458,70 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje o splátku kontokorentního úvěru ve výši 2 268 935,65 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje o splátku půjčky SFDI ve výši 9 440 523,05 Kč;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje ve výši 4 353,77 Kč včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje ve výši převodu konečného zůstatku do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 8 080 563,86 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-18.doc, RK-17-2012-18, př. 1

19. Žádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0764/17/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím předpokládaných úspor z akce II/407 Jemnice, ul. Dačická na dofinancování akce III/12420 Zhořec most 12420-3 dle materiálu RK-17-2012-19.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-19.doc

16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o projednání předloženého návrhu veřejné zakázky na příštím zasedání RK. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-16.doc, RK-17-2012-16, př. 1

20. Smlouva o zpracovávání osobních údajů mezi Krajem Vysočina a jimi zřizovanými nemocnicemi
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh smlouvy o zpracování osobních údajů s níže uvedenými příspěvkovými organizacemi. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0765/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zpracovávání osobních údajů s Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-17-2012-20, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic a ZZS zřizované Krajem Vysočina
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-20.doc, RK-17-2012-20, př. 1

21. Stanovení platu a obsahu pracovní činnosti ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelce dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0766/17/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 1. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-21.doc, RK-17-2012-21, př. 1, RK-17-2012-21, př. 2

22. Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na realizaci stavby čistírny odpadních vod ve Sněžném - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0767/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 2 000 000 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 2 000 000 Kč s tím, že případný další výdaje nekryté investiční dotací uhradí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, z vlastních zdrojů - odpisů;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
ukládá
 • ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zapracovat výši schválené mimořádné investiční dotace do investičního plánu na rok 2012;
 • ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit kopie faktur, na jejichž základě bude dotace poskytnuta a po poskytnutí investiční dotace a úhradě faktury zaslat výpis z bankovního účtu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-22.doc

23. Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu stanovit odměny ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0768/17/2012/RK
Rada kraje
stanoví
odměny ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV dle materiálu RK-17-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic a ZZS KV
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-23.doc, RK-17-2012-23, př. 1

24. Souhlas k nabytí majetku děděním pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s nabytím majetku pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0769/17/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím majetku děděním Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 145 067,95 Kč dle Protokolu Marie Strnadové 19 D 1388/2011, Nd 3/2012 - 57 ze dne 22. 3. 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-24.doc, RK-17-2012-24, př. 1

25. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0770/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2012-25, př. 1;
 • neposkytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2012-25, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2012-25, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2012-25, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-25.doc, RK-17-2012-25, př. 1, RK-17-2012-25, př. 2, RK-17-2012-25, př. 3, RK-17-2012-25, př. 4

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0771/17/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 dle materiálu RK-17-2012-26, př. 1;
 • výběr projektů postupujících do přeshraniční soutěže dle materiálu RK-17-2012-26, př. 2;
rozhoduje
poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-17-2012-26, př. 5 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-17-2012-26, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-17-2012-26, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 dle materiálu RK-17-2012-26, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-26.doc, RK-17-2012-26, př. 1, RK-17-2012-26, př. 2, RK-17-2012-26, př. 3, RK-17-2012-26, př. 4, RK-17-2012-26, př. 5, RK-17-2012-26, př. 6

27. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit návrh grantového programu Památkově chráněná území 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0772/17/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Památkově chráněná území 2012 dle materiálu RK-17-2012-27, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-27.doc, RK-17-2012-27, př. 1, RK-17-2012-27, př. 2

28. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0773/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-17-2012-28, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-28.doc, RK-17-2012-28, př. 1

29. Darování počítačů neziskové organizaci
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem darovat počítače níže uvedené neziskové organizaci. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0774/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar občanskému sdružení CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Kraje Vysočina, IČO: 26594706, dle materiálu RK-17-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-29.doc, RK-17-2012-29, př. 1, RK-17-2012-29, př. 2

30. Veřejná zakázka Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0775/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče zakázky dle materiálu RK-17-2012-30, př. 5 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 4 679 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 4 679 tis. Kč za účelem financování předmětu veřejné zakázky Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-30.doc, RK-17-2012-30, př. 1, RK-17-2012-30, př. 2, RK-17-2012-30, př. 3, RK-17-2012-30, př. 4, RK-17-2012-30, př. 5

31. Dohoda o ukončení smluv o nájmu POPu Svojkovice
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít dohodu o ukončení smluv o nájmu POPu Svojkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0776/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o ukončení smluv dle materiálů RK-17-2012-31, př. 1 a RK-17-2012-31, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-31.doc, RK-17-2012-31, př. 1, RK-17-2012-31, př. 2

32. Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0777/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu eCitizen II o platbu z evropských fondů ve výši 542 741,33 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 04. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-32.doc

33. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu ohřívače talířů OTP 2. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0778/17/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu ohřívače talířů OTP 2 dle materiálu RK-17-2012-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 11. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-33.doc, RK-17-2012-33, př. 1

34. Souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s nabytím movitého majetku do vlastnictví níže uvedené organizace. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0779/17/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím osobního automobilu dle materiálu RK-17-2012-34 koupí do vlastnictví Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Humpolec, Dusilov 384
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-34.doc

35. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0780/17/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-17-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-35.doc, RK-17-2012-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0781/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním v celkové výši 681 631 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012 organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným v materiálu RK-17-2012-36, př. 1
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-36.doc, RK-17-2012-36, př. 1

37. Výstup z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0782/17/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy hodnotící komise;
ukládá
OŠMS postupovat dle návrhů hodnotící komise popsaných v materiálu č. RK-17-2012-37, př. 1;
stanoví
ředitelům škol a školských zařízení mimořádnou odměnu dle materiálu RK-17-2012-37, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 40 500 Kč, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 13 500 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 54 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz škol a školských zařízení dle materiálu RK-17-2012-37, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-37.doc, RK-17-2012-37, př. 1, RK-17-2012-37, př. 2

38. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat ředitele uvedených škol a školských zařízení v souladu se závěry konkurzní komise. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0783/17/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava - PhDr. Marii Říhovou; Dětského domova, Humpolec, Libická 928 - Ing. Pavla Matouška; Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice - Ing. Jaroslava Doležala; Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - Etelu Coufalovou; Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 - Bc. Dagmar Průšovou; Dětského domova, Telč, Štěpnická 111 - Mgr. Milana Opravila; Pedagogicko-psychologické poradny, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 - Mgr. Evu Stloukalovou; Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov - PaedDr. Janu Svobodovou; Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč - PhDr. Miluši Němcovou - podle materiálu RK-17-2012-38, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-38.doc, RK-17-2012-38, př. 1, RK-17-2012-38, př. 2, RK-17-2012-38, př. 3

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0784/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 18 000 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-17-2012-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-39.doc, RK-17-2012-39, př. 1, RK-17-2012-39, př. 2, RK-17-2012-39, př. 3

40. Fond Vysočiny - Sportujeme 2012 - schválení navržených podpor
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o navržených podporách subjektům. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu.
Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0785/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-40.doc, RK-17-2012-40, př. 1, RK-17-2012-40, př. 2, RK-17-2012-40, př. 3, RK-17-2012-40, př. 4

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na podporu účasti na sportovním mistrovství. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0786/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 17 070 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-17-2012-41, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 51 448 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 2 materiálu RK-17-2012-41, př. 7;
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-41.doc, RK-17-2012-41, př. 1, RK-17-2012-41, př. 2, RK-17-2012-41, př. 3, RK-17-2012-41, př. 4, RK-17-2012-41, př. 5, RK-17-2012-41, př. 6, RK-17-2012-41, př. 7

42. Fond Vysočiny - Sportoviště 2012 - schválení navržených podpor
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o navržených podporách subjektům. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. J. Běhounek sdělil radě kraje rozhodnutí týkající se GP Tělovýchovné jednoty Spartak Pelhřimov, a že o předloženém návrhu usnesení nebude hlasovat. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0787/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-42.doc, RK-17-2012-42, př. 1, RK-17-2012-42, př. 2, RK-17-2012-42, př. 3, RK-17-2012-42, př. 4

43. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí Národní sítě Zdravých měst o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešli P. Krčál, M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0788/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2012-43, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 24. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-43.doc, RK-17-2012-43, př. 1, RK-17-2012-43, př. 2, RK-17-2012-43, př. 3

44. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0789/17/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012 dle materiálu RK-17-2012-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-44.doc, RK-17-2012-44, př. 1, RK-17-2012-44, př. 2

45. Návrh na poskytnutí věcného daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0790/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálů RK-17-2012-45, př. 1 a RK-17-2012-45, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-45.doc, RK-17-2012-45, př. 1, RK-17-2012-45, př. 2, RK-17-2012-45, př. 3

46. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0791/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu dle materiálu RK-17-2012-46, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-46.doc, RK-17-2012-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Svazu učitelů tance České republiky
T. Škaryd předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0792/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč Svazu učitelů tance České republiky, občanské sdružení, se sídlem Národní 10, 110 00 Praha 1, IČO: 00444944 dle materiálu RK-17-2012-47, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 10 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-47.doc, RK-17-2012-47, př. 1, RK-17-2012-47, př. 2

49. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje materiál týkající se nedodržení podmínek Smlouvy o realizaci grantových projektů příjemců podpory. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0793/17/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-49.doc, RK-17-2012-49, př. 1, RK-17-2012-49, př. 2

50. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2012
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj vesnice 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0794/17/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj vesnice 2012 dle materiálu RK-17-2012-50, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-50.doc, RK-17-2012-50, př. 1, RK-17-2012-50, př. 2

51. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2012
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o navržených podporách subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0795/17/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2012-51, př. 1 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2012-51, př. 3;
nedoporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2012-51, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-51.doc, RK-17-2012-51, př. 1, RK-17-2012-51, př. 2, RK-17-2012-51, př. 3

52. Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0796/17/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-52.doc, RK-17-2012-52, př. 1, RK-17-2012-52, př. 2, RK-17-2012-52, př. 3, RK-17-2012-52, př. 4, RK-17-2012-52, př. 5, RK-17-2012-52, př. 6, RK-17-2012-52, př. 7

53. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. a 2. monitorovacího období projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0797/17/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-17-2012-53, př. 1 a RK-17-2012-53, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 24. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-53.doc, RK-17-2012-53, př. 1, RK-17-2012-53, př. 2

54. Složení odborné pracovní skupiny pro výběr vítězných projektů - Cena Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2011 a do Přeshraniční soutěže
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem jmenovat odborné pracovní skupiny pro výběr shora uvedených vítězných projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0798/17/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
odbornou pracovní skupinu pro vyhodnocení projektů soutěže Cena Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2011 dle materiálu RK-17-2012-54, př. 1 a odbornou porotu pro vyhodnocení Přeshraniční soutěže dle materiálu RK-17-2012-54, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-54.doc, RK-17-2012-54, př. 1, RK-17-2012-54, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Městské slavnosti
Ze zasedání se omluvil T. Škaryd. Z. Čech, úředník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli materiál projednat na příštím zasedání RK.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-48.doc, RK-17-2012-48, př. 1, RK-17-2012-48, př. 2, RK-17-2012-48, př. 3

55. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0799/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-17-2012-55, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-17-2012-55, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-55.doc, RK-17-2012-55, př. 1, RK-17-2012-55, př. 2

56. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0800/17/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00072.0040 dle materiálu RK-17-2012-56, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-56.doc, RK-17-2012-56, př. 1, RK-17-2012-56, př. 2, RK-17-2012-56, př. 3

57. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - návrh na poskytnutí dotací
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o návrhu na poskytnutí dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0801/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci grantového programu Čistá voda 2012 žadateli na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2012-57, př. 1na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2012-57, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2012-57, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2012-57, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2012-57, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-57.doc, RK-17-2012-57, př. 1, RK-17-2012-57, př. 2, RK-17-2012-57, př. 3, RK-17-2012-57, př. 4

58. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0802/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 30 241 573,47 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-58.doc

59. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0803/17/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - vyplachovač ložních mís, inventární číslo 50/30, rok pořízení 1994, pořizovací cena 169 034 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a jeho likvidaci odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-59.doc

60. Poskytnutí dotace na podporu realizace konference o manželském a rodinném poradenství Asociací manželských a rodinných poradců ČR, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnout dotaci na financování provozních nákladů spojených s pořádáním konference. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0804/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o. s. IČO: 00539384, na financování provozních nákladů spojených s pořádáním konference v celkové výši 80 000 Kč dle materiálu RK-17-2012-60, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-60.doc, RK-17-2012-60, př. 1, RK-17-2012-60, př. 2, RK-17-2012-60, př. 3

61. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem schválit finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0805/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje v rámci § 4357 Domovy u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-17-2012-61, př. 2;
 • snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 621 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 170 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu RK-17-2012-61, př. 2 na částečné pokrytí plánovaného záporného výsledku hospodaření v roce 2012;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-17-2012-61, př. 2 v souvislosti s částečným pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-17-2012-61, př. 2;
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2012 dle materiálu RK-17-2012-61, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2012 dle materiálu RK-17-2012-61, př. 1;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2012:
  • celkový objem použití investičního fondu;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu
  • RK-17-2012-61, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-17-2012-61, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
   • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 100 000 Kč do investičního fondu u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace.
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 9. 10. 2012 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2012 včetně případného návrhu na změnu finančního plánu na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2012, za 3. čtvrtletí do 15. 9. 2012 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2012;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
 • předložit výsledky hospodaření za 1. pololetí 2012 společně s výhledem ke konci letošního roku odboru sociálních věcí v termínu do 22. 7. 2012;
 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají vliv na projednaný finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, majetkový odbor a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-61.doc, RK-17-2012-61, př. 1, RK-17-2012-61, př. 2, RK-17-2012-61, př. 3

62. Souhlas s výpůjčkou zařízení
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí výpůjčku na dávkovací zařízení na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0806/17/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavřenou smlouvou o výpůjčce dle materiálu RK-17-2012-62, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-62.doc, RK-17-2012-62, př. 1, RK-17-2012-62, př. 2

63. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení návrh podání Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0807/17/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Monitorovací zprávu projektu dle materiálu RK-17-2012-63, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-17-2012-63, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2012-63, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí podat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 27. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-63.doc, RK-17-2012-63, př. 1, RK-17-2012-63, př. 2

64. Transformační plán ÚSP Křižanova, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení návrh Transformačního plánu ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0808/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2012-64, př. 1;
ukládá
ÚSP Křižanov, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem majetkovým podle tohoto plánu postupovat, odboru sociálních věcí předložit transformační plán hodnotící komisi MPSV a použít ho jako přílohu k projektové žádosti projektu Transformace ÚSP Křižanov.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-64.doc

65. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0809/17/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2012-65, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-65.doc, RK-17-2012-65, př. 1

66. Návrh na poskytnutí dotace kraje pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dotaci na činnost Krajské rady seniorů na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0810/17/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 tis. Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 50 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s. IČ: 63829797 ve výši 100 tis. Kč na činnost Krajské rady seniorů v Kraji Vysočina dle materiálu RK-17-2012-66, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-66.doc, RK-17-2012-66, př. 1, RK-17-2012-66, př. 2

67. Memoranda přijatá k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany
Z. Kadlec podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0811/17/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o memorandech přijatých k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-17-2012-67;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyjádřit podporu záměrům a požadavkům vyjádřeným v dokumentech:
 • Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-17-2012-67, př. 2;
 • Memorandum o zachování a udržení provozu JE Dukovany dle materiálu RK-17-2012-67, př. 3.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2012-67.doc, RK-17-2012-67, př. 1, RK-17-2012-67, př. 2, RK-17-2012-67, př. 3

68. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 4. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2012 dne 24. 4. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 4. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz