Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2010, které se konalo dne 8. 6. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 6. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a přednesl návrh programu jednání.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
77. Návrh na poskytnutí daru
78. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Moravskoslezskému kraji, Olomouckému kraji a Zlínskému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2010
 2. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Příseka obchvat
 3. Darování pozemku v k.ú. a obci Hrotovice
 4. Nabytí porostů na pozemcích pro akci II/388 Bobrová - Zvole
 5. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
 6. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 7. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 8. Zahájení jednání o bezúplatném nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
 9. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž - změna usnesení 0105/02/2010/ZK
 10. Změna usnesení 0534/07/2009/ZK
 11. Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 12. Návrh na zařazení nové akce Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - oprava střechy - havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 13. Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M8
 15. Výkup pozemků v k. ú. a obci Černovice
 16. Úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Náměšť nad Oslavou a v k.ú. Velká Bíteš
 17. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 18. Výkup pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
 19. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
 20. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 22. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš - změna usnesení č. 0252/04/2009/ZK
 23. Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 24. Změna usnesení 0491/06/2009/ZK, darování nemovitého majetku a změna smlouvy o převzetí vzdělávací činnosti DDM Havlíčkův Brod
 25. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 26. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
 28. Změny ve zřizovací listině
 29. Změny ve školském rejstříku
 30. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - podpora projektu Centrum zelených vědomostí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina
 32. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 34. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 35. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 36. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 37. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 38. Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
 39. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
 40. Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII
 41. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 43. Návrh na zavedení integrovaného dopravního systému kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 44. Nové projektové záměry z oblasti dopravní infrastruktury pro spolufinancování z ROP Jihovýchod
 45. Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
 46. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 47. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013
 48. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
 49. Partnerská smlouva k projektu De-Lan
 50. ICT Standard - rozpočtové opatření
 51. Projekty kraje Vysočina spolufinancované z Integrovaného operačního programu
 52. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 53. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 54. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - poskytnutí dotací
 55. 010-55 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 56. FOND VYSOČINY - Bioodpady 2010 - schválení navržených podpor
 57. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - předfinancování projektu
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) a nominace člena a jeho náhradníka do řídícího výboru projektu za kraj
 59. Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina - projektový záměr
 60. Realizace akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace na podporu provozování sociálních služeb
 62. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
 63. Schválení aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina
 64. Schválení vlastního podílu na investiční akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, pro účely žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
 65. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
 66. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 67. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 - II.
 68. Dodatek ke smlouvě o půjčce
 69. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dočasné navýšení počtu zaměstnanců po dobu realiazace
 70. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010
 71. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
 72. Centrum popularizace vědy Vysočina
 73. 3. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 74. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
 75. Sdílené informační a datové zázemí pro realizaci projektů kraje Vysočina
 76. Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 007/04/2010/KV ze dne 10. 5. 2010
 77. Návrh na poskytnutí daru
 78. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Moravskoslezskému kraji, Olomouckému kraji a Zlínskému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 79. Rozprava členů rady
Usnesení 0847/18/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

23. Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
Usnesení 0848/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a společností ENERGOKLASTR CTT Vysočina - obecně prospěšná společnost, se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, 684 1 Vyškov, IČ: 292 01 055 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 182 250 Kč dle materiálu RK-18-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-23.doc, RK-18-2010-23, př. 1, RK-18-2010-23, př. 1a

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 12, 15 22 v bloku.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Příseka obchvat
Usnesení 0849/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků uvedenými v materiálu RK-18-2010-02, př. 1 jako budoucími povinnými z věcného břemene a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení s tím, že účastníkem smlouvy bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky sdělovacího vedení, za podmínek dle materiálu RK-18-2010-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-02.doc

03. Darování pozemku v k.ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0850/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 902/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2 oddělené GP č. 807-8002/2010 z pozemku par. č. 902/1 v k.ú. a obci Hrotovice do vlastnictví města Hrotovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek par. č. 902/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2 oddělený GP č. 807-8002/2010 z pozemku par. č. 902/1 v k.ú. a obci Hrotovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-03.doc, RK-18-2010-03, př. 1

04. Nabytí porostů na pozemcích pro akci II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0851/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně porosty na pozemcích v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-18-2010-04, př. 1 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-04.doc

05. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
Usnesení 0852/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat za cenu stanovenou dle výměru Ministerstva financí ČR č. 1/2010 ze dne 8. 12. 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 7 Kč/m2/rok v rozsahu dle materiálu RK-18-2010-05, př. 1 na dobu určitou a to na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-05.doc

06. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0853/18/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-06.doc

07. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0854/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem dle GP č. 5271-157/2009 nově oddělený pozemek par. č. 6119/9 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-07.doc, RK-18-2010-07, př. 1

08. Zahájení jednání o bezúplatném nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
Usnesení 0855/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Ministerstvem obrany, příp. s VÚSS Brno o bezúplatném převodu pozemků dle materiálu č. RK-18-2010-08, př. 1, z vlastnictví ČR a příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-08.doc, RK-18-2010-08, př. 1

09. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž - změna usnesení 0105/02/2010/ZK
Usnesení 0856/18/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-09.doc

10. Změna usnesení 0534/07/2009/ZK
Usnesení 0857/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0534/07/2009/ZK tak, že text
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2322/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 001 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina,
se nahrazuje textem
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2322/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 875 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, nově oddělený geometrickým plánem č. 6269-134/2010 z pozemku par. č. 2322/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-10.doc, RK-18-2010-10, př. 1

11. Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0858/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout finanční dar ve výši 4 921 550 Kč od města Ledeč nad Sázavou dle darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2010-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy) rozpočtu kraje o částku 4 921 550 Kč Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-11.doc, RK-18-2010-11, př. 1

12. Návrh na zařazení nové akce Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - oprava střechy - havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 0859/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - oprava střechy - havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-12.doc

15. Výkup pozemků v k. ú. a obci Černovice
Usnesení 0860/18/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. června 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-15.doc

16. Úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Náměšť nad Oslavou a v k.ú. Velká Bíteš
Usnesení 0861/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky:
 • par. č. 2975/3 - orná půda o výměře 862 m2 nově oddělený dle GP č. 1758 -122/2009, par. č. 4528/1 - orná půda o výměře 857 m2 nově oddělený dle GP č. 1758 -122/2009 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 000 Kč;
 • par. č. 10002/43 - orná půda o výměře 302 m2, par. č. 1002/49 - orná půda o výměře 271 m2, par. č. 1002/50 - orná půda o výměře 520 m2, par. č. 1002/59 - orná půda o výměře 274 m2 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou za dohodnutou kupní cenu 783 500 Kč a budovu č.p. 115 stojící na pozemku st. par. č. 13, včetně pozemku st. par. č. 13 - zast. plocha a nádvoří o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou za dohodnutou kupní cenu 2 344 170 Kč z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-16.doc, RK-18-2010-16, př. 1

17. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 0862/18/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-18-2010-17.
odpovědnost: ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 ředitel Střední školy Pelhřimov, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-17.doc

18. Výkup pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
Usnesení 0863/18/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. června 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-18.doc

19. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
Usnesení 0864/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje prostřednictvím schválení dodatku Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace předat do hospodaření organizace nemovitosti nově zřízeného výjezdového stanoviště Jemnice
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-19.doc

20. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0865/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2010-20, př. 1 a RK-18-2010-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-20.doc, RK-18-2010-20, př. 1, RK-18-2010-20, př. 2

21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0866/18/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-18-2010-21, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-18-2010-21, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných chodníky par. č. 1304, par. č. 1305/1, par. č. 1306 a par. č. 1308 v k. ú. Chotěboř, obci Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-21.doc, RK-18-2010-21, př. 1

22. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš - změna usnesení č. 0252/04/2009/ZK
Usnesení 0867/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0252/04/2009/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 336 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-14, př. 3
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 336 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-xx, př. 1 (obsah dle materiálu RK-18-2010-22, př. 1).
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-22.doc, RK-18-2010-22, př. 1

13. Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje materiál řešící nabytí pozemků pro realizaci akce „Přístavba k domovu důchodců Ždírec“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0868/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. par. č. 8/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 3 486 m2, par. č. 899/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 208 m2, st. par. č. 99 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 26 m2 a st. par. č. 98 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 32 m2 v k.ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec z vlastnictví obce Ždírec do vlastnictví kraje Vysočina za celkovou dohodnutou cenu 1 125 600 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. - nákupy nemovitostí o částku 1 125 000 Kč při současném snížení přílohy M9 - Činnost regionální správy o částku 1 125 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-13.doc, RK-18-2010-13, př. 1

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M8
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí spoluúčasti kraje Vysočina na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0869/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M8 - Investice v sociálních věcech o 12 800 tis.Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-14.doc

24. Změna usnesení 0491/06/2009/ZK, darování nemovitého majetku a změna smlouvy o převzetí vzdělávací činnosti DDM Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému upravenému materiálu týkajícího se změny výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0870/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-24.doc, RK-18-2010-24, př. 1, RK-18-2010-24, př. 2, RK-18-2010-24, př. 3, RK-18-2010-24, př. 4

25. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje materiál řešící převod vzdělávacích činností základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0871/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-25.doc, RK-18-2010-25, př. 1, RK-18-2010-25, př. 2, RK-18-2010-25, př. 3, RK-18-2010-25, př. 4, RK-18-2010-25, př. 5, RK-18-2010-25, př. 6, RK-18-2010-25, př. 7, RK-18-2010-25, př. 8, RK-18-2010-25, př. 9, RK-18-2010-25, př. 10, RK-18-2010-25, př. 11, RK-18-2010-25, př. 12, RK-18-2010-25, př. 13, RK-18-2010-25, př. 14, RK-18-2010-25, př. 15, RK-18-2010-25, př. 16, RK-18-2010-25, př. 17, RK-18-2010-25, př. 18, RK-18-2010-25, př. 19, RK-18-2010-25, př. 20

26. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod v souvislosti s převodem školské služby z kraje na město. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0872/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Havlíčkův Brod peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 171 000 Kč dle materiálu RK-18-2010-26, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-26.doc, RK-18-2010-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0873/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČ 00290629 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu RK-18-2010-27, př. 3upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 5 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-27.doc, RK-18-2010-27, př. 1, RK-18-2010-27, př. 2, RK-18-2010-27, př. 3

28. Změny ve zřizovací listině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh Dodatku č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0874/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř dle materiálu RK-18-2010-28, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-28.doc, RK-18-2010-28, př. 1

29. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o záměrech změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0875/18/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u střední školy zřizované krajem Vysočina označených v materiálu RK-18-2010-29, př. 1 kódy 2A, B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-18-2010-29, př. 1 kódy 1A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 7. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-29.doc, RK-18-2010-29, př. 1

30. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - podpora projektu Centrum zelených vědomostí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh podpory přípravy a realizace projektu Centrum zelených vědomostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0876/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Bystřice nad Pernštejnem peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 3 000 000 Kč darovací smlouvou dle materiálu RK-18-2010-30, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-30.doc, RK-18-2010-30, př. 1, RK-18-2010-30, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem finanční podpory a opatření k zajištění úspěšné realizace a dokončení uvedeného grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0877/18/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k zajištění průběžného financování aktivit projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012 Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2010-31, př. 2;
ukládá
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout půjčku Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041, ve výši 2 500 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012 Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nespecifikované o částku 2 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor regionálního rozvoje, ředitel Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
termín: do 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-31.doc, RK-18-2010-31, př. 1, RK-18-2010-31, př. 2, RK-18-2010-31, př. 3

32. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem studie dopadů demografického vývoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0878/18/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2011 dle materiálu RK-18-2010-32, př. 2;
ukládá
OŠMS zpracovat studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí uložení OŠMS zpracovat studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-32.doc, RK-18-2010-32, př. 1, RK-18-2010-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh podpory účasti na sportovních mistrovstvích. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0879/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 35 500 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-18-2010-33, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ 75070961 ve výši 15 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-18-2010-33, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-33.doc, RK-18-2010-33, př. 1, RK-18-2010-33, př. 2, RK-18-2010-33, př. 3, RK-18-2010-33, př. 4, RK-18-2010-33, př. 5

34. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2009 - 31. 5. 2010. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0880/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2009 - 31. 5. 2010 dle materiálu RK-18-2010-34, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-34.doc

35. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem odměn pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2009 - 31. 5. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0881/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2009 - 31. 5. 2010 dle materiálu RK-18-2010-35, př. 1 a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2009 - 31. 5. 2010 dle materiálu RK-18-2010-35, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-35.doc

36. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh udělení ceny Vesnice Vysočiny obci Vír. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0882/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Vír, okr. Žďár nad Sázavou;
rozhoduje
poskytnout dar obci Vír, okr. Žďár nad Sázavou, dle materiálu RK-18-2010-36, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj o částku 25 000 Kč na poskytnutí daru obci Vír dle materiálu RK-18-2010-36, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-36.doc, RK-18-2010-36, př. 1, RK-18-2010-36, př. 2, RK-18-2010-36, př. 3

37. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0883/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím Vír (okr. Žďár nad Sázavou), Modlíkov (okr. Havlíčkův Brod), Křižánky (okr. Žďár nad Sázavou), Bory (okr. Žďár nad Sázavou), Police (okr. Třebíč), Jiratice (okr. Třebíč), Římov (okr. Třebíč), Vysoké Studnice (okr. Jihlava), Blažkov (okr. Žďár nad Sázavou), Častohostice (okr. Třebíč) a Vilémovice (okr. Havlíčkův Brod) ve výši a struktuře dle materiálu RK-18-2010-37, př. 1 a dle vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2010-37, př. 3;
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 465 000 Kč při současném zvýšení § 3636 Územní rozvoj o částku 465 000 Kč na poskytnutí darů obcím oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2010 dle materiálu RK-18-2010-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-37.doc, RK-18-2010-37, př. 1, RK-18-2010-37, př. 2, RK-18-2010-37, př. 3

38. Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, předložili radě kraje žádosti obcí o poskytnutí dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0884/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část dle materiálu RK-18-2010-38, př. 1;
 • rozhodnout poskytnutí dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část dle materiálu RK-18-2010-38, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část dle materiálu RK-18-2010-38, př. 3;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část dle materiálu RK-18-2010-38, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-38.doc, RK-18-2010-38, př. 1, RK-18-2010-38, př. 2, RK-18-2010-38, př. 3, RK-18-2010-38, př. 4

77. Návrh na poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0885/18/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-77.doc

78. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Moravskoslezskému kraji, Olomouckému kraji a Zlínskému kraji  návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0886/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout peněžitý dar Moravskoslezskému kraji IČ 70890692 ve výši 500 000 Kč, Zlínskému kraji IČ 70891320 ve výši 250 000 Kč a Olomouckému kraji IČ 60609460 ve výši 250 000 Kč na obnovu území, které bylo zasaženo ničivou povodní, dle materiálů RK-18-2010-78, př. 2, RK-18-2010-78, př. 3 a RK-18-2010-78, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-78.doc, RK-18-2010-78, př. 1, RK-18-2010-78, př. 2, RK-18-2010-78, př. 3, RK-18-2010-78, př. 4

39. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska na program „Kulturní dědictví Vysočiny“. V průběhu jednání přišla M. Kružíková, odešel J. Matějek a V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0887/18/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu kraje FM EHP/Norsko -sub-projekty o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 1 531 233,76 Kč určenou na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - sub-projekty).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-39.doc, RK-18-2010-39, př. 1, RK-18-2010-39, př. 2

40. Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh poskytnutí finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0888/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2010-40, př. 1;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2010-40, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Edice vysočiny VII žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2010-40, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2010-40, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31.3.2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-40.doc, RK-18-2010-40, př. 1, RK-18-2010-40, př. 2, RK-18-2010-40, př. 3, RK-18-2010-40, př. 4

41. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o předloženém Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Jasenice. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0889/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-41.doc, RK-18-2010-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení a Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0890/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 41 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 9 500 000 Kč a dále položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, o částku 41 000 000 Kč s určením na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-18-2010-42, př. 1 a RK-18-2010-42, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-42.doc, RK-18-2010-42, př. 1, RK-18-2010-42, př. 2

43. Návrh na zavedení integrovaného dopravního systému kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení a Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh na zavedení integrovaného dopravního systému dopravní obslužnosti území kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0891/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-43.doc, RK-18-2010-43, př. 1, RK-18-2010-43, př. 2, RK-18-2010-43, př. 3

44. Nové projektové záměry z oblasti dopravní infrastruktury pro spolufinancování z ROP Jihovýchod
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení a Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje ke schválení projekty vhodné k předložení do ROP JV. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0892/18/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů:
 • II/385 křiž. s I/19 Dolní Rožínka hranice kraje
 • II/392 Velké Meziříčí Tasov
 • II/402 Třešť křiž. s I/38
 • II/411 Moravské Budějovice hranice kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů II/385 křiž. s I/19 Dolní Rožínka - hranice kraje; II/392 Velké Meziříčí Tasov; II/402 Třešť - křiž. s I/38; II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje v celkové maximální výši 430 mil. Kč. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu;
 • zavázat se, že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektů II/385 křiž. s I/19 Dolní Rožínka - hranice kraje; II/392 Velké Meziříčí Tasov; II/402 Třešť - křiž. s I/38; II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-44.doc, RK-18-2010-44, př. 1

45. Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0893/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o financování dle materiálu RK-18-2010-45, př. 3 na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B;
 • pověřit hejtmana kraje Vysočina k podpisu smlouvy o financování dle materiálu RK-18-2010-45, př. 3.
odpovědnost: OE
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-45.doc, RK-18-2010-45, př. 1, RK-18-2010-45, př. 2, RK-18-2010-45, př. 3, RK-18-2010-45, př. 4

46. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančních prostředků nemocnicím zřizovaným krajem Vysočina za účelem zlepšení jejich finanční situace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0894/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout ve smyslu § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, peněžitý dar pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 84 600 000 Kč dle materiálu RK-18-2010-46, př. 1;
 • Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 197 750 000 Kč dle materiálu RK-18-2010-46, př. 2;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 95 700 000 Kč dle materiálu RK-18-2010-46, př. 3;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 69 350 000 Kč dle materiálu RK-18-2010-46, př. 4;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 82 750 000 Kč dle materiálu RK-18-2010-46, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši poskytnutých darů z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2010 do kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice s tím, že prostředky se budou převádět postupně dle aktuálních možností.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-46.doc, RK-18-2010-46, př. 1, RK-18-2010-46, př. 2, RK-18-2010-46, př. 3, RK-18-2010-46, př. 4, RK-18-2010-46, př. 5

47. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému rozpočtovému výhledu kraje Vysočina na období 2011 - 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0895/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013 dle materiálu RK-18-2010-47, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2011 až 2013 dle materiálu RK-18-2010-47, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů na spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2010-47, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-47.doc, RK-18-2010-47, př. 1, RK-18-2010-47, př. 2, RK-18-2010-47, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 48 - 51 v bloku.
K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
Usnesení 0896/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2010-48, př. 1 a RK-18-2010-48, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 21. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-48.doc, RK-18-2010-48, př. 1, RK-18-2010-48, př. 2

49. Partnerská smlouva k projektu De-Lan
Usnesení 0897/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu projektu De-Lan dle materiálu RK-18-2010-49, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-49.doc, RK-18-2010-49, př. 1, RK-18-2010-49, př. 2

50. ICT Standard - rozpočtové opatření
Usnesení 0898/18/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) o částku 123 500 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) o částku 476 500 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 600 000 Kč;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvku na provoz a Investiční dotace u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v souvislosti s financováním vybavenosti této organizace výpočetní technikou a informačními technologiemi z rozpočtu kraje s určením dle materiálu RK-18-2010-50, př. 2;
 • zařazení investičních akcí dle materiálu RK-18-2010-50, př. 2 do investičního plánu na rok 2010 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-50.doc, RK-18-2010-50, př. 1, RK-18-2010-50, př. 2

51. Projekty kraje Vysočina spolufinancované z Integrovaného operačního programu
Usnesení 0899/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • realizaci projektů Vnitřní integrace úřadu, Digitalizace a ukládání a Digitální mapa veřejné správy dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace výzvy Integrovaného operačního programu č. 8;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 65 mil. Kč na zvláštní účty kraje Vnitřní integrace úřadu, Digitalizace a ukládání a Digitální mapa veřejné správy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-51.doc

52. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství, seznámili radu kraje s návrhem změny Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0900/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu RK-18-2010-52, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-52.doc, RK-18-2010-52, př. 1, RK-18-2010-52, př. 2, RK-18-2010-52, př. 3

53. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0901/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající v zapojení zůstatku ZBÚ - podzemní vody ve výši 2 300 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2010 kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu RK-18-2010-53, př. 2;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby vodního díla z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2010-53, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-53.doc, RK-18-2010-53, př. 1, RK-18-2010-53, př. 2, RK-18-2010-53, př. 3

54. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - poskytnutí dotací
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství, informovali radu kraje o předloženém seznamu subjektů a jejich projektů navržených či nenavržených k poskytnutí dotací. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0902/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2010-54, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-54.doc, RK-18-2010-54, př. 1, RK-18-2010-54, př. 2, RK-18-2010-54, př. 3

55. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství, předložili radě kraje žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0903/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-18-2010-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-18-2010-55, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-55.doc, RK-18-2010-55, př. 2

56. FOND VYSOČINY - Bioodpady 2010 - schválení navržených podpor
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje návrh řídícího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Bioodpady 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0904/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŽP
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-56.doc, RK-18-2010-56, př. 1, RK-18-2010-56, př. 2, RK-18-2010-56, př. 3, RK-18-2010-56, př. 4

57. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - předfinancování projektu
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0905/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky ve výši max. 5 846 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-57.doc

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) a nominace člena a jeho náhradníka do řídícího výboru projektu za kraj
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, informovali radu kraje o návrhu pověření Z. Ryšavého zastupováním kraje v řídícím výboru projektu a o návrhu rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0906/18/2010/RK
Rada kraje
pověřuje
 • Zdeňka Ryšavého, radního kraje, aby zastupoval kraj v řídícím výboru při přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina;
 • Ing. Bc. Martina Hyského, radního kraje, aby plnil funkci náhradníka Zdeňka Ryšavého, radního kraje, v řídícím výboru při přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady o částku 2 375 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Strategické a koncepční materiály o částku 2 375 tis. Kč určenou na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-58.doc, RK-18-2010-58, př. 1

59. Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina - projektový záměr
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje návrh projektu na provozování informačního systému o kvalitě ovzduší v kraji Vysočina nad rámec státního monitoringu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0907/18/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektu Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina;
ukládá
odboru životního prostředí pokračovat v přípravě projektu Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina a jednat s obcemi o partnerství v projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-59.doc, RK-18-2010-59, př. 1

60. Realizace akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
Z. Ryšavý, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje materiál řešící spolufinancování a předfinancování projektu na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov  Budkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0908/18/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy a stavu projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 500 000 Kč na zvláštní účet Revitalizace parků k předfinancování a spolufinancování realizace projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov, s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-60.doc, RK-18-2010-60, př. 1, RK-18-2010-60, př. 2

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace na podporu provozování sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0909/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 200 800,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-18-2010-61, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2010-61, př. 2;
 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0157/02/2010/ZK v části týkající se rozhodnutí poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci pro organizaci Agentura domácí zdravotní péče Třebíč s.r.o., IČ 28341341 ve výši 150 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-18-2010-61, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 20. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-61.doc, RK-18-2010-61, př. 1, RK-18-2010-61, př. 2, RK-18-2010-61, př. 3

62. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu dodatku Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0910/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2010-62, př. 1;
 • uložit odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-62.doc, RK-18-2010-62, př. 1

63. Schválení aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2010. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0911/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2010 dle materiálu RK-18-2010-63, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-63.doc, RK-18-2010-63, př. 1

64. Schválení vlastního podílu na investiční akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, pro účely žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0912/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o přípravě investičního záměru Přístavba k Domovu důchodců Ždírec dle materiálů RK-18-2010-64 a RK-18-2010-64, př. 1;
 • schválit závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast kraje Vysočina na akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec ve výši 30 % nákladů akce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-64.doc, RK-18-2010-64, př. 1

65. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0913/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu RK-18-2010-65, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Jinošov v celkové hodnotě max. 7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-65.doc, RK-18-2010-65, př. 1, RK-18-2010-65, př. 2

66. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0914/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 186 000,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-18-2010-66, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2010-66, př. 3 pro projekty uvedené v materiálu RK-18-2010-66, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 190 000,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-18-2010-66, př. 2;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2010-66, př. 3 pro projekty uvedené v materiálu RK-18-2010-66, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-66.doc, RK-18-2010-66, př. 1, RK-18-2010-66, př. 2, RK-18-2010-66, př. 3

67. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 - II.
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh na vyhlášení grantového programu na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor. V průběhu jednání přišla M. Kružíková a odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0915/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 - II. dle materiálu RK-18-2010-67, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-67.doc, RK-18-2010-67, př. 1

68. Dodatek ke smlouvě o půjčce
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke smlouvě o půjčce s Energetickou agenturou Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0916/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce s Energetickou agenturou Vysočina, se sídlem Křížová 2, Jihlava, IČ: 70938334 dle materiálu RK-18-2010-68, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-68.doc, RK-18-2010-68, př. 1, RK-18-2010-68, př. 2, RK-18-2010-68, př. 3

69. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dočasné navýšení počtu zaměstnanců po dobu realizace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0917/18/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 15. 7. 2010 na 425 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-69.doc

70. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančních dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2010“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0918/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2010-70, př. 1;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2010-70, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-70.doc, RK-18-2010-70, př. 1, RK-18-2010-70, př. 2

71. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančních podpory žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2010“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0919/18/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dotace ve výši uvedené v materiálu RK-18-2010-71, př. 1 v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2010-71, př. 1;
rozhoduje
neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2010-71, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-71.doc, RK-18-2010-71, př. 1, RK-18-2010-71, př. 2

72. Centrum popularizace vědy Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o nutnosti schválení finančního rámce projektu a povinných příloh, které je nutno doložit do projektové žádosti projektu Centrum popularizace vědy Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0920/18/2010/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-18-2010-72, př. 8, RK-18-2010-72, př. 9;
ukládá
odboru regionálního rozvoje, odboru majetkovému, odbor ekonomickému, odboru školství, mládeže a sportu připravit a předložit žádost o projekt Centrum popularizace vědy Vysočina do výzvy č. 1.3 Popularizace propagace medializace vědy a techniky Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Radě kraje Vysočina ke schválení s podmínkou, že Zastupitelstvo kraje Vysočina schválí usnesení o spolufinancování projektu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu dle materiálu RK-18-2010-72, př. 1;
 • schválit:
 • finanční rámec projektu dle materiálu RK-18-2010-72, př. 2;
 • závazek podílet se na budoucím spolufinancování projektu, a to zejména na úhradě provozních nákladů projektu dle materiálu RK-18-2010-72, př. 3;
 • převod finančních prostředků ve výši max. 484 mil. Kč z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Centrum popularizace vědy Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2010-72, př. 10;
 • rozhodnout poskytnout dotaci příjemcům uvedeným v materiálech RK-18-2010-72, př. 4, RK-18-2010-72, př. 5, RK-18-2010-72, př. 6, RK-18-2010-72, př. 7, ve výši a za podmínek uvedených v materiálech RK-18-2010-72, př. 4, RK-18-2010-72, př. 5, RK-18-2010-72, př. 6, RK-18-2010-72, př. 7.
odpovědnost: ORR, OE, OM
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-72.doc, RK-18-2010-72, př. 8, RK-18-2010-72, př. 9, RK-18-2010-72, př. 10

73. 3. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyhlášení třetího ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. V průběhu jednání odešli T. Škaryd a M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0921/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit vyhlášení třetího ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice. Do této soutěže se mohou přihlásit lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území ČR. Vítězné projekty budou oceněny Cenou hejtmana kraje Vysočina;
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení projektů přihlášených lůžkových zdravotnických zařízení dle materiálu RK-18-2010-73, př. 1upr1;
schvaluje
smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-18-2010-73, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-73.doc, RK-18-2010-73, př. 1, RK-18-2010-73, př. 2

74. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava. V průběhu jednání přišli T. Škaryd a M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0922/18/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje za podmínky vydání Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu:
 • převod finančních prostředků ve výši 51 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo úvěru do rozpočtu kraje na rok 2010 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky v částce 51 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány na základě žádosti nemocnice prokazatelně doložené dokladem o finančním závazku;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 9 000 000 Kč;
 • závazný ukazatel Investiční dotaci pro Nemocnic Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-74.doc, RK-18-2010-74, př. 1

76. Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 007/04/2010/KV ze dne 10. 5. 2010
Z. Dobrý, předseda finančního výboru, D. Oulehla, předseda legislativního výboru a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje se stanoviskem finančního výboru k uvedenému usnesení kontrolního výboru. Z jednání se omluvil L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0923/18/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-76.doc

75. Sdílené informační a datové zázemí pro realizaci projektů kraje Vysočina
J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0924/18/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2010-75.doc

79. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 6. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2010 dne 8. 6. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 10. 6. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz