Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2010, které se konalo dne 1. 6. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2010
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 1. 6. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
Na základě nových skutečností rada kraje rozhodla neprojednávat bod 42. Doporučení (Zdrojové materiály: RK-17-2010-42.doc) a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2010
 2. Výkup pozemků v k. ú. Závidkovice a obci Světlá nad Sázavou
 3. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 4. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jeřišno
 5. Výkup pozemků v k. ú. a obci Kejžlice
 6. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
 9. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 10. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/344 Dolní Krupá
 11. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 12. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 13. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 14. Veřejná zakázka Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa
 15. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investiční akce
 16. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Chotěboř
 19. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 20. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 21. Zařazení akcí III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 - rekonstrukce mostu a II/350 Polnička - most ev. č. 350-009 - rekonstrukce mostu do přílohy D2 Investice v dopravě
 22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/152 Jaroměřice - Hrotovice
 23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/344 Dolní Krupá
 24. Prohlášení o vzájemné spolupráci
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 26. Sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 28. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 29. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
 30. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
 34. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 35. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2009
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 37. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2010
 38. Doporučení
 39. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 40. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 1. Rozprava členů rady
Usnesení 0807/17/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 09, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Výkup pozemků v k. ú. Závidkovice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0808/17/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-02.doc, RK-17-2010-02, př. 1

03. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Usnesení 0809/17/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 15. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-03.doc

04. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jeřišno
Usnesení 0810/17/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-04.doc, RK-17-2010-04, př. 1

05. Výkup pozemků v k. ú. a obci Kejžlice
Usnesení 0811/17/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-05.doc, RK-17-2010-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0812/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-17-2010-06, př. 1 a RK-17-2010-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-06.doc, RK-17-2010-06, př. 1, RK-17-2010-06, př. 2

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0813/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-17-2010-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-17-2010-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-07.doc, RK-17-2010-07, př. 1

08. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 0814/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dočasných záborů dle materiálu RK-17-2010-08, př. 2 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 5 Kč/m2/rok;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2010-08, př. 1 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-08.doc, RK-17-2010-08, př. 1, RK-17-2010-08, př. 2, RK-17-2010-08, př. 3

09. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0815/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třebíč jako půjčitelem a krajem Vysočina jako vypůjčitelem smlouvu o výpůjčce na pozemek par. č. 1809/1 ostatní plocha v katastrálním území Pocoucov, na dobu určitou a to na dobu pěti let s účinností ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-09.doc

10. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/344 Dolní Krupá
L. Joukl, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podali doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0816/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a Českou republikou - Pozemkovým fondem ČR nájemní smlouvu na užívání pozemků vedených ve ZE- původ PK st. par. č. 37, původ EN par. č. 81 a původ PK par. č. 1491/33 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá, a to od 1. 6. 2010 na dobu neurčitou za nájemné do doby právní moci stavebního povolení na stavbu II/344 Dolní Krupá ve výši 100,- Kč a po nabytí právní moci stavebního povolení za nájemné 2,- Kč/m2/rok (roční nájemné 1 108,- Kč);
 • zahájit jednání s PF ČR o bezúplatném převodu pozemků vedených ve ZE- původ PK st. par. č. 37, původ EN par. č. 81 a původ PK par. č. 1491/33v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá, resp. jejich částí, jejichž přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem na zaměření stavby II/344 Dolní Krupá .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-10.doc, RK-17-2010-10, př. 1

16. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0817/17/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období dle materiálu RK-17-2010-16, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pro aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2010-16, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-16.doc, RK-17-2010-16, př. 1, RK-17-2010-16, př. 2

34. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení žádost KOUS, o. s., o pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Plénum Santvincenské deklarace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0818/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2010-34, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-34.doc, RK-17-2010-34, př. 1, RK-17-2010-34, př. 2, RK-17-2010-34, př. 3

35. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout věcný dar vítězům soutěže Stavba Vysočiny 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0819/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar - skleněnou plastiku v pořizovací ceně 3 800,- Kč, dle materiálu RK-17-2010-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-35.doc

20. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
P. Krčál předložil radě kraje návrh stanovit plat ředitelce Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0820/17/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Bc. Simoně Tomanové, ředitelce Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 6. 2010 dle materiálu RK-17-2010-20, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-20.doc, RK-17-2010-20, př. 1, RK-17-2010-20, př. 2, RK-17-2010-20, př. 3

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0821/17/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu RK-17-2010-36, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3113 Základní školy o částku 55 tis. Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku 55 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu RK-17-2010-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-36.doc, RK-17-2010-36, př. 1

37. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2010
J. Běhounek upřesnil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit medaile navrhovaným kandidátům. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0822/17/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina udělit medaile dle materiálu RK-17-2010-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-37.doc, RK-17-2010-37, př. 1

K bodům 11 13, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

11. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 0823/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Bodypletysmograf, rok výroby 1997; inventární číslo 990-777-004-284.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-11.doc, RK-17-2010-11, př. 1

12. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0824/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku vedeného v evidenci Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Analyzátor glukosový Müller - Super GL; r. v. 2000; inv. č. 01279700;
 • Analyzátor acidobazický Nova Biomedical - Stat Profile; r. v. 2001; inv. č. 01279900;
 • Autokláv Chirana - PS 625; r. v. 1986; inv. č. 01262600;
 • Kardiotokograf Oxford Sonicaid - Meridián 800; r. v. 1992; inv. č. 01185300;
 • barevná tiskárna obrazu AGFA Drystar 2000 ze sestavy Gamakamera Toshiba GCA 7200; r. v. 1998; inv. č. 01262000/1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-12.doc, RK-17-2010-12, př. 1

13. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 0825/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Automobil Škoda Forman; rok výroby 1994; inventární číslo: 9081;
 • Nízkoteplotní skříň; rok výroby 1992; inventární číslo: 8242;
 • Chladící skříň s cirkulací; rok výroby 1994; inventární číslo: 8437.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-13.doc, RK-17-2010-13, př. 1

14. Veřejná zakázka Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0826/17/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na dodávky Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa dle materiálů RK-17-2010-14, př. 3, RK-17-2010-14, př. 4, RK-17-2010-14, př. 5;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, IČ 00149331, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie 3. a 4. etapa;
ukládá
odboru zdravotnictví:
 • oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky dle materiálů RK-17-2010-14, př. 1, RK-17-2010-14, př. 2;
 • zajistit uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem v souladu s materiálem RK-17-2010-14, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-14.doc

15. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investiční akce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s žádostí uvedené příspěvkové organizace o souhlasné stanovisko s nákupem investiční akce „Hysteroskopie”. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0827/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením investiční akce Hysteroskopie do investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tuto akci bude nemocnice financovat z vlastních zdrojů investičního fondu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-15.doc

K bodům 17 19, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

17. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
Usnesení 0828/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia kombi, registrační značka JIH 86 - 23 a jeho bezúplatným převodem příspěvkové organizaci kraje Vysočina Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod dle návrhu Dětského domova, Telč, Štěpnická 111.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Telč
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Chotěboř
Usnesení 0829/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia investiční dotaci ve výši 813 510 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 951 310 Kč Gymnáziu Chotěboř, IČ 60126639, za účelem vybavení odborných učeben;
schvaluje
zvýšení závazných ukazatelů Investiční dotace o částku 813 510 Kč a Příspěvek na provoz o částku 951 310 Kč u Gymnázia Chotěboř, IČ 60126639.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-18.doc

19. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
Usnesení 0830/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací dle materiálu RK-17-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-19.doc, RK-17-2010-19, př. 1

21. Zařazení akcí III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 - rekonstrukce mostu a II/350 Polnička - most ev. č. 350-009 - rekonstrukce mostu do přílohy D2 Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh zařadit shora uvedené akce do kapitoly Doprava. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0831/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 - rekonstrukce mostu a II/350 Polnička - most ev. č. 350-009 - rekonstrukce mostu do přílohy D2, Investice v dopravě, kapitola Doprava s tím, že finanční krytí zařazených akcí bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy D2, Investice v dopravě.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-21.doc

22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/152 Jaroměřice - Hrotovice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0832/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/152 Jaroměřice - Hrotovice dle materiálu RK-17-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-22.doc, RK-17-2010-22, př. 1

23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/344 Dolní Krupá
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu veřejné zakázky na stavební práce na uvedenou akci. Rada kraje jmenovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0833/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/344 Dolní Krupá formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-17-2010-23, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/344 Dolní Krupá dle materiálu RK-17-2010-23, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/344 Dolní Krupá, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-17-2010-23, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/344 Dolní Krupá dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-17-2010-23, př. 1, a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-23.doc

24. Prohlášení o vzájemné spolupráci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít prohlášení o spolupráci za účelem součinnosti při vytváření národní strategie a standardů v oblasti informačních systémů ve veřejné dopravě. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0834/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít prohlášení o vzájemné spolupráci dle materiálu RK-17-2010-24, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-24.doc, RK-17-2010-24, př. 1

K bodům 25, 27, 28, 30 - 33, odboru kultury a památkové péče, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý.

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0835/17/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 210 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 210 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2010 o částku 210 000 Kč určenou na realizaci projektu Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v ČR - téma: a) Společenské vztahy, b) Výtvarná kultura .
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-25.doc

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
Usnesení 0836/17/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 7 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na XXVII. Celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-27.doc

28. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0837/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2010-28, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 11. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-28.doc, RK-17-2010-28, př. 1

30. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0838/17/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2010-30, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2010 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-30.doc, RK-17-2010-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0839/17/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 645 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 645 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2010 o částku 645 000 Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2010 .
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-31.doc

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Usnesení 0840/17/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, na realizaci projektu Podpora celoroční výstavní činnosti ve výši 80 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 80 000 Kč s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, na rok 2010 o částku 80 000 Kč určenou na realizaci projektu Podpora celoroční výstavní činnosti .
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 0841/17/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Záchranný výzkum lidové architektury na okr. Jihlava - specifikum bývalého jihlavského německého ostrova ve výši 30 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 30 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2010 o částku 30 000Kč určenou na realizaci projektu Záchranný výzkum lidové architektury na okr. Jihlava - specifikum bývalého jihlavského německého ostrova.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-33.doc

26. Sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje sloučit dvě příspěvkové organizace zřizované krajem na úseku kultury. Projednávání se zúčastnila K. Nováková, právník odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/17/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout sloučit Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-17-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Hradu Kámen, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-26.doc, RK-17-2010-26, př. 1, RK-17-2010-26, př. 2

29. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s žádostí obce Jasenice o prodloužení termínu ukončení realizace akce ke dni 10. 7. 2010. Projednávání se zúčastnila K. Nováková, právník odboru kultury a památkové péče. Na základě doporučení právního oddělení rada kraje rozhodla materiál odložit a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání. Předkladatel rozhodnutí rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-29.doc, RK-17-2010-29, př. 1

39. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, sdělili radě kraje podrobnosti k navrhovanému záměru pokračovat v aktualizaci Programu rozvoje kraje. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/17/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí 3. verzi SWOT analýzy a Programové části Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2010-39, př. 2;
 • uložit Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu RK-17-2010-39, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-39.doc, RK-17-2010-39, př. 1, RK-17-2010-39, př. 2, RK-17-2010-39, př. 3

40. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0844/17/2010/RK
Rada kraje
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-17-2010-40, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-17-2010-40, př. 1 ve výši 337 Kč organizaci Městu Pacov se sídlem náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ 00248789;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Město Pacov se sídlem náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ 00248789, ve výši 337 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-17-2010-40, př. 9 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-17-2010-40, př. 2 ve výši 92 Kč organizaci Základní škole Pelhřimov, Na Pražské 1543 se sídlem Na Pražské 1543, 393 01 Pelhřimov, IČ 70876100;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školu Pelhřimov, Na Pražské 1543 se sídlem Na Pražské 1543, 393 01 Pelhřimov, IČ 70876100, ve výši 92 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-17-2010-40, př. 10 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-17-2010-40, př. 3 ve výši 4 Kč organizaci Základní škole a mateřské škole Štoky, příspěvkové organizaci se sídlem Štoky 220, 582 53 Štoky, IČ 75016362;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školu a mateřskou školu Štoky, příspěvkovou organizaci se sídlem Štoky 220, 582 53 Štoky, IČ 75016362, ve výši 4 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-17-2010-40, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-17-2010-40, př. 4 ve výši 129 Kč organizaci Základní škole Jihlava, Kollárova 30 se sídlem Kollárova 30, 586 01 Jihlava, IČ 70881413;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školu Jihlava, Kollárova 30 se sídlem Kollárova 30, 586 01 Jihlava, IČ 70881413, ve výši 129 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-17-2010-40, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-17-2010-40, př. 5 ve výši 43 980 Kč organizaci Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234, ve výši 43 980 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-17-2010-40, př. 13 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-17-2010-40, př. 6 ve výši 2 Kč organizaci Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234, ve výši 2 Kč;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-17-2010-40, př. 14 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-17-2010-40, př. 7 ve výši 120 Kč organizaci Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234, ve výši 120 Kč.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-40.doc

41. Protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvková organizace
M. Černý předložil radě kraje na vědomí protokol o výsledku kontroly u dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0845/17/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
protokol z kontroly dle materiálu RK-17-2010-41, př. 1;
ukládá
řediteli krajského úřadu do 30. 6. 2010 opakovaně předložit protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, radě kraje k projednání, a to včetně návrhů na přijetí opatření a stanovisek k navrhovaným opatřením od zřizovatelského odboru odboru regionálního rozvoje, ředitele sekce pro rozvoj regionu a odborů zúčastněných na kontrole.
odpovědnost: ředitel
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-41.doc

38. Organizační doporučení zastoupení kraje v Bruselu
J. Běhounek zdůvodnil radě kraje předložené doporučení týkající se převodu agendy zástupce kraje Vysočina v Bruselu v rámci krajského úřadu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0846/17/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
řediteli Krajského úřadu kraje Vysočina zvážit provedení organizačního opatření v rámci Krajského úřadu kraje Vysočina, které by optimalizovalo činnost zástupce kraje Vysočina v Bruselu, spočívajícího v převodu agendy zástupce kraje Vysočina v Bruselu v rámci krajského úřadu z odboru regionálního rozvoje na odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů.
vyjadřuje
nespokojenost s rozsahem a způsobem informování o činnosti zástupce kraje Vysočina v Bruselu za období od 1. 11. 2009 do současnosti (nepravidelnost a nedostatečnost poskytovaných informací) a
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Radě kraje Vysočina do 30. 6. 2010 komplexní podrobnou zprávu o aktivitách v Bruselu za období od 1. 11. 2009 do současnosti.
odpovědnost: ředitel, ORR
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2010-38.doc

43. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 6. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2010 dne 1. 6. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 6. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz