Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2009, které se konalo dne 11. 5. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 5. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 39. Smlouva o partnerství do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2009
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - projekt eParticipate
 3. Převod pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 4. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 6. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 7. Poskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 8. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Gymnázium Chotěboř - přístavba tělocvičny s učebnami
 9. Stavba I/19 Kámen obchvat - budoucí uspořádání silniční sítě po realizaci stavby
 10. Návrh rozpočtového opatření - převod zůstatku ze zvláštního bankovního účtu Půjčky na projekty EU do Fondu strategických rezerv
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
 12. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy Kamenice nad Lipou
 13. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč
 14. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
 15. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 16. Veřejná zakázka Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie
 17. Veřejná zakázka Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod
 18. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví sociální péče
 19. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí
 20. III/1316 Jihlava - Zborná - výběr zhotovitele stavby
 21. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací
 22. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka průmyslové posypové soli
 23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/351 Přibyslav - Polná
 24. Rozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
 25. II/360 Jimramov - Horka - výběr zhotovitele stavby
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 27. Návrh na podporu
 28. Pracovní cesta do Bruselu
 29. Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
 30. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby
 31. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec kraje Vysočina 2008
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru obci Čihošť
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR
 34. Veřejná zakázka na služby Tisk prezentačních materiálů kraje Vysočina
 35. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 36. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 37. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 38. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 39. Smlouva o partnerství
 40. Rozprava členů rady
Usnesení 0694/17/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - projekt eParticipate
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0695/17/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 800 000 Kč určenou na financování aktivit projektu eParticipate v roce 2009.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-02.doc

Na zasedání se dostavil P. Krčál. K bodům odboru majetkového 03 06 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

03. Převod pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
Usnesení 0696/17/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-03.doc

04. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice Okříšky
Usnesení 0697/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-17-2009-04, př. 1 za cenu 5,- Kč/ m2/rok s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na dobu určitou a to na dobu jednoho roku od předání stavby jejímu zhotoviteli krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-04.doc

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0698/17/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-17-2009-05, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-17-2009-05, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných stavbami, jejímž investory jsou obec Nárameč a město Přibyslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-05.doc, RK-17-2009-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0699/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-17-2009-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-06.doc, RK-17-2009-06, př. 1

07. Poskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout investiční dotaci městu Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0700/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v příloze M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - Rekonstrukce střechy a odhlučnění na nový název Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí - odhlučnění;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci městu Velké Meziříčí ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci střechy budovy Poštovní ulice 1663/3 ve Velkém Meziříčí dle materiálu RK-17-2009-07, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o částku 1,5 mi. Kč při současném snížení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1,5 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-07.doc, RK-17-2009-07, př. 1

08. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Gymnázium Chotěboř - přístavba tělocvičny s učebnami
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uvedené veřejné zakázky a požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0701/17/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-08.doc

09. Stavba I/19 Kámen obchvat - budoucí uspořádání silniční sítě po realizaci stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0702/17/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souvislosti s přípravou stavby I/19 Kámen obchvat ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR:
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina, podle které Ředitelství silnic a dálnic ČR převede a kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví po dokončení stavby I/19 Kámen obchvat úsek stávající silnice I/19 od křižovatky se silnicí III/01922 po křižovatku se silnicí III/01923;
 • nepřevzít stávající silnici I/19 a nově plánovanou komunikaci v úseku od stávající křižovatky silnic I/19 a III/01922 po novou křižovatku silnic I/19 a II/128.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-09.doc

10. Návrh rozpočtového opatření - převod zůstatku ze zvláštního bankovního účtu Půjčky na projekty EU do Fondu strategických rezerv
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0703/17/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 34 857 269,56 Kč ze zvláštního účtu Půjčky na projekty EU včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení předfinancování grantových projektů v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty EU ve výši převodu konečného zůstatku 34 857 269,56 Kč včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-10.doc, RK-17-2009-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci Obchodní akademii a Jazykové škole Jihlava na realizaci krajského kola soutěže Talenti 1. ročníků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0704/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, náměstí Svobody 127/1, Jihlava, IČ 60545887 ve výši 12 750 Kč na realizaci krajského kola soutěže Talenti 1. ročníků;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, náměstí Svobody 127/1, Jihlava, IČ 60545887 o částku 12 750 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-11.doc, RK-17-2009-11, př. 1

12. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy Kamenice nad Lipou
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele do konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) uvedené střední školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0705/17/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy Kamenice nad Lipou;
souhlasí
s přizváním zástupce města a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-12.doc, RK-17-2009-12, př. 1

13. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele do konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) shora uvedené střední školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0706/17/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč dle doplněného materiálu RK-17-2009-13, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-13.doc, RK-17-2009-13, př. 1

39. Smlouva o partnerství
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlas s podpisem Smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0707/17/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s podpisem Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Výzkumným ústavem pro chov skotu, s. r. o., se sídlem Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13, IČ: 49608851 a Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou se sídlem Školní 764, 396 01 Humpolec, IČ: 62540050.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-39, RK-17-2009-39, př. 1

14. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0708/17/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu kraje FM EHP/Norsko -sub-projekty o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 6 811 590,42 Kč určenou na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - sub-projekty).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-14.doc, RK-17-2009-14, př. 1, RK-17-2009-14, př. 2

15. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje návrh na udělení souhlasu s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro výstavu v zahraničí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0709/17/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavu Grafika 60. let 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě konanou od 19. 5. 2009 do 20. 6. 2009 v budově Evropské komise v Berlaymont, rue de la Loi, 200, 1040 - Bruxelles, dle materiálu RK-17-2009-15, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-17-2009-15, př. 2.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-15.doc, RK-17-2009-15, př. 1, RK-17-2009-15, př. 2

16. Veřejná zakázka Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0710/17/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na dodávky Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie dle materiálu RK-17-2009-16, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče B. Braun Medical s. r. o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 48586285, jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku na dodávky Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie;
ukládá
odboru zdravotnictví:
 • oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům uvedeným v materiálu RK-17-2009-16, př. 2;
 • zajistit s vybraným uchazečem uzavření kupní smlouvy v souladu s materiálem RK-17-2009-16, př. 3.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-16.doc

17. Veřejná zakázka Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0711/17/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod dle materiálu RK-17-2009-17, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, IČ 00149331, jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod;
ukládá
odboru zdravotnictví:
 • oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům uvedeným v materiálu RK-17-2009-17, př. 2;
 • zajistit s vybraným uchazečem uzavření kupní smlouvy v souladu s materiálem RK-17-2009-17, př. 3.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-17.doc

18. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informovali radu kraje o návrhu finančního plánu výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2009. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0712/17/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
potřebu navýšení počtu pracovníků u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o jednoho pracovníka a Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace o dva pracovníky. O tento nárůst není upraven Limit prostředků na platy a bude se řešit až při případném navýšení finančních prostředků ze strany MPSV;
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2009 dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2009 dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009:
  • celkový objem použití investičního fondu;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
   • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina odvětví sociální péče:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. 6. 2009, za 2. a 3. čtvrtletí do 15 dne následujícího měsíce a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2009;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
 • předkládat vývoj hospodaření čtvrtletně v radě kraje, tedy za 1. pololetí 2009 do 31. 8. 2009 a za 3. čtvrtletí 2009 nejpozději do 20. 11. 2009.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, majetkový odbor a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-18.doc, RK-17-2009-18, př. 1

19. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0713/17/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 8 129 tis. Kč dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-17-2009-19, př. 1 při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 8 129 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-19.doc, RK-17-2009-19, př. 1

20. III/1316 Jihlava - Zborná - výběr zhotovitele stavby
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložily radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0714/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce III/1316 Jihlava - Zborná uchazeči STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 v souladu s materiálem RK-17-2009-20;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-20.doc

21. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádaly radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0715/17/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Libora Joukla a zástupce politického klubu KDU-ČSL a pana Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Vladimíra Novotného a zástupce politického klubu KDU-ČSL a pana Bc. Pavla Hamáčka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na: Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací, která se uskuteční dne 17. června 2009 od 10:00 hodin.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-21.doc

22. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka průmyslové posypové soli
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádaly radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0716/17/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Mgr. Miroslava Báňu a zástupce politického klubu ODS a paní Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Jaroslava Doležala a zástupce politického klubu ODS a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na: Dodávka průmyslové posypové soli, která se uskuteční dne 28. května 2009 od 9:00 hodin.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-22.doc

23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/351 Přibyslav - Polná
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádaly radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0717/17/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Libora Joukla a zástupce politického klubu KSČM a paní Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Jiřího Uchytila a zástupce politického klubu KSČM a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na: II/351 Přibyslav - Polná, která se uskuteční dne 3. června 2009 od 9:00 hodin.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-23.doc

24. Rozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámily radu kraje s návrhem řešení současné situace ohledně projektu „II/360 Třebíč Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0718/17/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3 bude zúžen o projekt II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky a zároveň rozšířen o projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov dle materiálu RK-17-2009-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-24.doc, RK-17-2009-24, př. 1

25. II/360 Jimramov - Horka - výběr zhotovitele stavby
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložily radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0719/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce II/360 Jimramov - Horka uchazeči Skanska DS a. s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 262 71 303 v souladu s materiálem RK-17-2009-25;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-25.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0720/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout finanční dar ve výši 3 333,- Kč vítězi Novinářské křepelky dle materiálu RK-17-2009-26, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 400,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 3 400,- Kč dle materiálu RK-17-2009-26, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-26.doc

27. Návrh na podporu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0721/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar (2 karty CCS BONUS) Martině Sáblíkové, v celkové výši 93.141,- Kč dle materiálu RK-17-2009-27, př. 1, jako uznání za vynikající sportovní úspěchy a skvělou reprezentaci Vysočiny.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-27.doc

28. Pracovní cesta do Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený záměr pracovní cesty do Bruselu. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0722/17/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem pracovní cesty zástupců kraje Vysočina do Bruselu ve dnech 18. - 21. 5. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-28.doc

29. Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh na vyslovení souhlasu s pracovní cestou do Zakarpatské oblasti. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0723/17/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem pracovní cesty členů Stálé konference do Zakarpatské oblasti ve dnech 13. - 17. 5. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-29.doc

30. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s výsledkem hodnocení jednotlivých nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na distribuci tiskovin, která byla rozhodnutím náměstka hejtmana zadána vybranému uchazeči. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0724/17/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana kraje pro oblast financí a grantových programů, o výběru nejvhodnější nabídek a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Věstník a Zpravodaj společnosti Visual Agency s. r. o., Lazebnická 60/12, 586 01 Jihlava, IČ: 25322401.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-30.doc

31. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec kraje Vysočina 2008
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnout dar vítězům krajské ankety Sportovec kraje Vysočina 2008, v kategoriích mládež do 15ti let, dospělí, trenér roku, senioři a zdravotně postižený sportovec. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0725/17/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-31.doc

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru obci Čihošť
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s žádostí obce Číhošť o finanční podporu na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „Otevření turistické stezky pátera Josefa Toufara“. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0726/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000,- Kč Obci Číhošť, IČ: 00267295, dle materiálu RK-17-2009-32, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000,- Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 10 000,- Kč dle materiálu dle materiálů RK-17-2009-32, př. 1 a RK-17-2009-32, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-32.doc, RK-17-2009-32, př. 1, RK-17-2009-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, upřesnili radě kraje návrh poskytnout finanční dar Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0727/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000,- Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR, Křižíkova 20, 180 00 Praha 8, IČ: 49279319, dle materiálu RK-17-2009-33, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 20 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000,- Kč dle materiálů RK-17-2009-33, př. 1 a RK-17-2009-33, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-33.doc, RK-17-2009-33, př. 1, RK-17-2009-33, př. 2

34. Veřejná zakázka na služby Tisk prezentačních materiálů kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0728/17/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 18. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-34.doc

35. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvu o pronájmu zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina s Českou společností pro ochranu netopýrů. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0729/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2009-35, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-35.doc

36. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvu o pronájmu zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0730/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2009-36, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-36.doc

37. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvu o pronájmu zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina se sdružením KOUS o. s. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0731/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2009-37, př. 3upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-37.doc

38. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvu o pronájmu zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina se společností Tyflo Vysočina Jihlava, o. p. s. Projednávání se zúčastnili K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0732/17/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2009-38, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2009-38.doc

40. Rozprava členů rady
V rámci diskuse rada kraje projednala navržené termíny Zastupitelstva kraje Vysočina na druhé pololetí roku 2009: 22. 9. 2009, 10. 11. 2009 a 15. 12. 2009.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 5. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2009 dne 11. 5. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 13. 5. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz