Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2014, které se konalo dne 20. 5. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 5. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 93. Rozsudek krajského soudu o vydání věcí Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace do navrženého programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2014
 2. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 3. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 3. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+
 4. Žádost o finanční příspěvek na projekt Obrana spotřebitele v kraji Vysočina
 5. Monitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe)
 6. Skutek roku 2013 - dary oceněným
 7. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
 8. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 9. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 10. Projekt 4BEES (Horizont 2020)
 11. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 12. Nabytí pozemků pro stavbu II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
 13. Přijetí daru pozemků v k. ú. Humpolec
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lipník u Hrotovic
 15. Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Poříčí u Přibyslavi
 16. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 17. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003 , uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
 18. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4054 k. ú. Uhřínovice u Jihlavy
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov nad Oslavou po stavbě chodníku a společné stezky pro cyklisty a chodce
 21. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 22. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 23. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 24. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 25. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 26. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské
 27. Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 28. Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
 29. Veřejná zakázka na služby: PD-03-2014, komunikace
 30. Veřejná zakázka na služby: PD-04-2014, mosty
 31. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
 32. Veřejná zakázka na služby: III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
 33. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
 34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 35. Návrh na stanovení odměny ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 36. Monitorovací zpráva projektu II/405 Zašovice - Okříšky
 37. Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
 38. Evropský region Dunaj - Vltava: projektová fiše za oblast dopravy
 39. Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
 40. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 41. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
 42. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
 43. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 44. Peněžní dary, příspěvek a dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 45. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 46. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 47. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 48. Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 49. Spolupráce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Masarykovy univerzity
 50. Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 51. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 52. Přihláška do programu Ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace
 53. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 56. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 57. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje
 58. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
 59. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací
 60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
 61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Jihlava
 62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014
 64. Návrh na uzavření smlouvy s Českým olympijským výborem o poskytnutí finančních prostředků Kraji Vysočina na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 65. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 66. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2013
 67. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - smlouva o poskytnutí dotace
 68. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
 70. Podpora účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 71. Návrh na poskytnutí peněžního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 72. Změny ve školském rejstříku
 73. 1. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 74. Podstatná změna č. XIII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 75. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 76. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 77. 5. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 78. Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
 79. Vyhlášení dotačního řízení na podporu vzniku a provozu Senior pointů
 80. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
 81. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 82. Dokumenty požadované SFŽP k ukončení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 83. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 85. Návrh na udělení věcných darů
 86. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
 87. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2015
 88. Vyjádření podpory pořádání mistrovství světa horských kol 2016
 89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár v silniční cyklistice 2014
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Mistrovství Kraje Vysočina horských kol základních a středních škol
 92. Zpráva z pracovní cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan
 93. Rozsudek krajského soudu o vydání věcí Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
 94. Rozprava členů rady
Usnesení 0871/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 07, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 3. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 0872/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 748 928,23 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-02.doc

03. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+
Usnesení 0873/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 350 532,26 Kč (12 864 Eur), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-03.doc

04. Žádost o finanční příspěvek na projekt Obrana spotřebitele v kraji Vysočina
Usnesení 0874/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti dle materiálu RK-17-2014-04, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-04.doc, RK-17-2014-04, př. 1

05. Monitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe)
Usnesení 0875/17/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-17-2014-05, př. 1 a RK-17-2014-05, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-05.doc, RK-17-2014-05, př. 1, RK-17-2014-05, př. 2

06. Skutek roku 2013 - dary oceněným
Usnesení 0876/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2014-06, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2014-06, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2014-06, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-06.doc, RK-17-2014-06, př. 1, RK-17-2014-06, př. 2, RK-17-2014-06, př. 3

07. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
Usnesení 0877/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00621.0030 dle materiálu RK-17-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-07.doc, RK-17-2014-07, př. 1, RK-17-2014-07, př. 2, RK-17-2014-07, př. 3

08. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0878/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-08.doc, RK-17-2014-08, př. 1, RK-17-2014-08, př. 2

09. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádostí příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0879/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-09.doc, RK-17-2014-09, př. 1, RK-17-2014-09, př. 2, RK-17-2014-09, př. 3, RK-17-2014-09, př. 4

10. Projekt 4BEES (Horizont 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu 4BEES. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0880/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu 4BEES dle materiálu RK-17-2014-10, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-10.doc, RK-17-2014-10, př. 1

K bodům 11 27, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

11. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 0881/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-11.doc, RK-17-2014-11, př. 1, RK-17-2014-11, př. 2, RK-17-2014-11, př. 3, RK-17-2014-11, př. 4

12. Nabytí pozemků pro stavbu II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
Usnesení 0882/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-12.doc, RK-17-2014-12, př. 1

13. Přijetí daru pozemků v k. ú. Humpolec
Usnesení 0883/17/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2455/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 361 m2, par. č. 2455/6 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 908 m2 a par. č. 1614/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-13.doc, RK-17-2014-13, př. 1

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lipník u Hrotovic
Usnesení 0884/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-14.doc, RK-17-2014-14, př. 1

15. Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Poříčí u Přibyslavi
Usnesení 0885/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-15.doc, RK-17-2014-15, př. 1

16. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Usnesení 0886/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-16.doc, RK-17-2014-16, př. 1, RK-17-2014-16, př. 1a, RK-17-2014-16, př. 2, RK-17-2014-16, př. 3, RK-17-2014-16, př. 4

17. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003 , uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Usnesení 0887/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít v rámci realizace stavby II/129 Březina - most ev. č. 129-003 mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem pozemku par. č. 481 v k. ú. Březina u Hořepníku a obci Hořepník Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, na straně pronajímatele, nájemní smlouvu dle materiálu RK-17-2014-17, př. 1 za nájemní cenu stanovenou dohodou ve výši 10 Kč/m2/rok a to na dobu od 1. 4. 2015 do dne podání návrhu na vklad práva smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí;
 • uzavřít v rámci realizace stavby II/129 Březina - most ev. č. 129-003 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-17-2014-17, př. 2, spočívající v právu umístění stavby na cizím pozemku, mezi oprávněným Krajem Vysočina a vlastníkem pozemku Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, jako povinným, a to na část pozemku par. č. 481 v k. ú. Březina u Hořepníku a obci Hořepník.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-17.doc, RK-17-2014-17, př. 1, RK-17-2014-17, př. 2

18. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0888/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitelka Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočiny, příspěvková organizace, ředitelka Domov bez zámku, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-18.doc, RK-17-2014-18, př. 1, RK-17-2014-18, př. 2, RK-17-2014-18, př. 3, RK-17-2014-18, př. 4

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4054 k. ú. Uhřínovice u Jihlavy
Usnesení 0889/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-19.doc, RK-17-2014-19, př. 1, RK-17-2014-19, př. 2

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov nad Oslavou po stavbě chodníku a společné stezky pro cyklisty a chodce
Usnesení 0890/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 1 v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedené v materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
 • nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedený v materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 2 z vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedené v materiálu RK-17-2014-20, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-20.doc, RK-17-2014-20, př. 1, RK-17-2014-20, př. 2

21. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0891/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje nemovitostí dle materiálu RK-17-2014-21, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
schvaluje
podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitostí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-17-2014-21, př. 3;
jmenuje
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek materiálu RK-17-2014-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-21.doc, RK-17-2014-21, př. 1, RK-17-2014-21, př. 2, RK-17-2014-21, př. 3, RK-17-2014-21, př. 4

22. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 0892/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry dle materiálu RK-17-2014-22, př. 1.
odpovědnost: majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-22.doc, RK-17-2014-22, př. 1

23. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0893/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-17-2014-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-17-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-23.doc, RK-17-2014-23, př. 1

24. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0894/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2014-24, př. 1 a RK-17-2014-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-24.doc, RK-17-2014-24, př. 1, RK-17-2014-24, př. 2

25. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Usnesení 0895/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých dle materiálu RK-17-2014-25, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-25.doc, RK-17-2014-25, př. 1

26. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské
Usnesení 0896/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské dle materiálu RK-17-2014-26, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 27094359 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-26.doc, RK-17-2014-26, př. 1, RK-17-2014-26, př. 2

27. Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 0897/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu pozemku par. č. st. 2488/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba Jejkov č.p. 68, bydlení, pozemku par. č. 2429 ostatní plocha o výměře 1621 m2 a pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha o výměře 856 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-27.doc, RK-17-2014-27, př. 1

28. Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0898/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-17-2014-28, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2014-28, př. 2upr1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-28.doc, RK-17-2014-28, př. 1, RK-17-2014-28, př. 2, RK-17-2014-28, př. 3, RK-17-2014-28, př. 4

29. Veřejná zakázka na služby: PD-03-2014, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0899/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-03-2014, komunikace formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-17-2014-29, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-03-2014, komunikace dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-17-2014-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-29.doc, RK-17-2014-29, př. 1, RK-17-2014-29, př. 2, RK-17-2014-29, př. 3

30. Veřejná zakázka na služby: PD-04-2014, mosty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení dané veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0900/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-04-2014, mosty formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-17-2014-30, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-04-2014, mosty dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-17-2014-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-30.doc, RK-17-2014-30, př. 1, RK-17-2014-30, př. 2, RK-17-2014-30, př. 3

31. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0901/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-17-2014-31, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-17-2014-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-31.doc, RK-17-2014-31, př. 1, RK-17-2014-31, př. 2, RK-17-2014-31, př. 3

32. Veřejná zakázka na služby: III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení dané veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0902/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby III/34529 Chotěboř - ul. 5. května formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-17-2014-32, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na III/34529 Chotěboř - ul. 5. května dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-17-2014-32, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-32.doc, RK-17-2014-32, př. 1, RK-17-2014-32, př. 2, RK-17-2014-32, př. 3

33. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařadit jmenovité akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0903/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/405 křiž. II/404 Brtnice,
 • II/152 Jemnice hr. kraje,
 • II/361 Příštpo - most ev. č. 361-003,004,
 • II/602 Velké Meziříčí - vysokorychlostní vážení,
 • II/379, II/602 Velká Bíteš ul. Na Valech včetně OK,
 • III/36075 Třebíč ul. Znojemská a Nádražní,
do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě;
schvaluje
změnu názvu akce „II/351 Dobrá Macourov, výhybny“ zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 Investice v dopravě, na nový název „II/351 Dobrá Macourov“.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-33.doc

34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0904/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-17-2014-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-34.doc, RK-17-2014-34, př. 1

35. Návrh na stanovení odměny ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnout odměnu řediteli KSÚSV za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0905/17/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2014-35, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-35.doc, RK-17-2014-35, př. 1, RK-17-2014-35, př. 2

K bodům 36, 37, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

36. Monitorovací zpráva projektu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0906/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-17-2014-36, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-36.doc, RK-17-2014-36, př. 1

37. Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Usnesení 0907/17/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-37.doc, RK-17-2014-37, př. 1

38. Evropský region Dunaj - Vltava: projektová fiše za oblast dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí projektovou fiši za oblast dopravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0908/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
projektovou fiši pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava dle materiálu RK-17-2014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-38.doc, RK-17-2014-38, př. 1, RK-17-2014-38, př. 2

39. Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby k níže uvedeným stavbám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0909/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby ke stavbě:
 • II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - 2. úsek - SO 401 - ochrana sdělovacích kabelů km 6,316 a SO 402 - zabezpečení přípojky sděl., km 6,451 dle materiálu RK-17-2014-39, př. 1;
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavby - 1. úsek - SO 463 - přeložka metalické trasy PVSEK O2 v km 42,345, SO 464 Přeložky metalické trasy PVSEK O2 v km 44,785 - 45,350, SO 483 Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km 42,345 a SO 484 - Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km 44,785 - 45,350 dle materiálu RK-17-2014-39, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-39.doc, RK-17-2014-39, př. 1, RK-17-2014-39, př. 2

40. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0910/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-17-2014-40.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-40.doc

41. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku na realizaci projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0911/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Virtualizované desktopy v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2014-41, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-17-2014-41, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Virtualizované desktopy plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Virtualizované desktopy posoudí hodnotící komise;
ukládá
 • odboru informatiky dopracovat zadávací dokumentaci dle případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR a následně takto upravený materiál předložit radě kraje na vědomí;
 • odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Virtualizované desktopy dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-41.doc, RK-17-2014-41, př. 1, RK-17-2014-41, př. 2

42. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit projektový záměr Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0912/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-42, př. 2;
ukládá
odboru zdravotnictví, odboru informatiky, odboru analýz a podpory řízení a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zajistit přípravu projektové žádosti Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina v souladu s 23. výzvou z Integrovaného operačního programu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • udělit souhlas s realizací plánovaného projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-42, př. 2 a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši max. 80 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • schválit závazek Kraje Vysočina o spolufinancování projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-42.doc, RK-17-2014-42, př. 1, RK-17-2014-42, př. 2

K bodům 43 47, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

43. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0913/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 411 575 Kč dle materiálu RK-17-2014-43, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-43.doc, RK-17-2014-43, př. 1, RK-17-2014-43, př. 2, RK-17-2014-43, př. 3

44. Peněžní dary, příspěvek a dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0914/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2014-44, př. 1, RK-17-2014-44, př. 2, RK-17-2014-44, př. 3, RK-17-2014-44, př. 4, RK-17-2014-44, př. 5, RK-17-2014-44, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-44.doc, RK-17-2014-44, př. 1, RK-17-2014-44, př. 2, RK-17-2014-44, př. 3, RK-17-2014-44, př. 4, RK-17-2014-44, př. 5, RK-17-2014-44, př. 6

45. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0915/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2014-45, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-45.doc, RK-17-2014-45, př. 1, RK-17-2014-45, př. 2

46. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 0916/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-17-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-46.doc, RK-17-2014-46, př. 1

47. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 0917/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-17-2014-47, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-17-2014-47, př. 1 fyzickou likvidací.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-47.doc, RK-17-2014-47, př. 1

48. Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0918/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky za podmínek dle materiálů RK-17-2014-48, př. 2 a RK-17-2014-48, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-48.doc, RK-17-2014-48, př. 1, RK-17-2014-48, př. 2, RK-17-2014-48, př. 3

49. Spolupráce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Masarykovy univerzity
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Smlouvu o vzájemné odborné a akademické spolupráci mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, a Masarykovou univerzitou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0919/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Memorandum o budoucí spolupráci dle materiálu RK-17-2014-49, př. 1, a Smlouvu o vzájemné odborné a akademické spolupráci dle materiálu RK-17-2014-49, př. 2, mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, a Masarykovou univerzitou.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-49.doc, RK-17-2014-49, př. 1, RK-17-2014-49, př. 2

50. Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0920/17/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2014-50, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-50.doc, RK-17-2014-50, př. 1, RK-17-2014-50, př. 2

51. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0921/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2014-51, př. 1, RK-17-2014-51, př. 2, RK-17-2014-51, př. 3, RK-17-2014-51, př. 6;
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 200 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-51.doc, RK-17-2014-51, př. 1, RK-17-2014-51, př. 2, RK-17-2014-51, př. 3, RK-17-2014-51, př. 4, RK-17-2014-51, př. 5, RK-17-2014-51, př. 6

52. Přihláška do programu Ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o přihlášení Kraje Vysočina do programu Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2014. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0922/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina do Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2014 s produktem Portál příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-52, př. 1;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit účast Kraje Vysočina v programu Ceny Ministerstva vnitra.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-52.doc, RK-17-2014-52, př. 1

53. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných v 1. čtvrtletí roku 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0923/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2014 dle materiálu RK-17-2014-53, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-53.doc, RK-17-2014-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0924/17/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 047 204,25 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 04. 07. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-54.doc, RK-17-2014-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Krajské knihovně Vysočiny. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0925/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (ÚZ 34053) na realizaci projektu Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR - 2013) - Krajská knihovna Vysočiny ve výši 38 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o částku 38 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 38 000 Kč určenou na realizaci projektu Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR - 2013) - Krajská knihovna Vysočiny.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-55.doc

56. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0926/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 5 851 812,53 Kč, určené na financování projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace;
 • převod konečného zůstatku ve výši 630 446,81 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2014 ze zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-56.doc, RK-17-2014-56, př. 1

93. Rozsudek krajského soudu o vydání věcí Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0927/17/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-93.doc, RK-17-2014-93, př. 1, RK-17-2014-93, př. 2, RK-17-2014-93, př. 3

57. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje
V. Novotný podal radě kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí zápis z jednání škodní a likvidační skupiny a rozhodnout o vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0928/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 1/2014 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-57, př. 1;
rozhoduje
vyřadit majetek dle materiálu RK-17-2014-57, př. 1;
ukládá
oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-17-2014-57, př. 1 z majetkové evidence.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-57.doc, RK-17-2014-57, př. 1

58. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje předložený návrh navýšení pracovních míst na jednotlivých odborech krajského úřadu.
Rada kraje návrh projednala a závěrem diskuse se s předkladatelem shodli odložit materiál k dopracování a znovu jej předložit na některém z příštích zasedání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-58.doc, RK-17-2014-58, př. 1

59. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na odvolání ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací v souvislosti se změnami v síti škol a školských zařízení, ke kterým dochází s účinností od 1. 7. 2014. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0929/17/2014/RK
Rada kraje
odvolává
 • PhDr. Marii Říhovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava,
 • RNDr. Pavla Svobodu z vedoucího pracovního místa ředitele Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč,
 • Mgr. Josefa Vácu z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy technické Jihlava,
 • Mgr. Milana Vebera z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí,
 • Ing. Radoslava Kučeru z vedoucího pracovního místa ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875,
 • Ing. Zdeňka Širokého z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy řemesel Třebíč,
 • Ing. Josefa Crhu z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy technické Žďár nad Sázavou,
ke dni 30. 6. 2014, dle materiálu RK-17-2014-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-59.doc, RK-17-2014-59, př. 1

V průběhu jednání odešel P. Krčál. K bodům 60 62, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Usnesení 0930/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením Projektoru ASK C 105, inventární číslo 36/02 z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-17-2014-60.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-60.doc

61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Jihlava
Usnesení 0931/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením 8 kusů PC Leo Intellect P4, inventární číslo VT 550 a počítače AT 486/50MHz, inventární číslo VT 219/1 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Jihlava dle materiálu RK-17-2014-61.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava.
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-61.doc

62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
Usnesení 0932/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA, registrační značka 3J49149 z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Obchodní akademií Velké Meziříčí dle materiálu RK-17-2014-62.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-62.doc, RK-17-2014-62, př. 1

V průběhu jednání přišel P. Krčál. K bodům 63 65, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014
Usnesení 0933/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 v celkové výši 463 000 Kč dle materiálu RK-17-2014-63, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 dle tabulky 1 materiálu RK-17-2014-63, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 školám dle materiálu RK-17-2014-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-63.doc, RK-17-2014-63, př. 1

64. Návrh na uzavření smlouvy s Českým olympijským výborem o poskytnutí finančních prostředků Kraji Vysočina na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0934/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu s ČOV o poskytnutí finančních prostředků Kraji Vysočina ve výši 1 000 000 Kč na výdaje spojené s organizací ZODM 2014 dle materiálů RK-17-2014-64, př. 1, RK-17-2014-64, př. 2, RK-17-2014-64, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost) rozpočtu kraje o finanční prostředky od ČOV ve výši 1 000 000 Kč na výdaje spojené s organizací ZODM 2014.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-64.doc, RK-17-2014-64, př. 1, RK-17-2014-64, př. 2, RK-17-2014-64, př. 3

65. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
Usnesení 0935/17/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2014-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-65.doc, RK-17-2014-65, př. 1

66. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2013
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 dle dokladu („Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“) za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé škol a školských zařízení
termín: do 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-66.doc, RK-17-2014-66, př. 1

67. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - smlouva o poskytnutí dotace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Od myšlenky k výrobku 2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Od myšlenky k výrobku 2 reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619 dle materiálu RK-17-2014-67, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-67.doc, RK-17-2014-67, př. 1

68. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem využití notebooků zapůjčených žákům v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ po dokončení studia. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/17/2014/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2013/14 vzdělávacího programu Energetika notebooky zapůjčené v rámci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za 2 000 Kč a to každému nejvýše jeden kus.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-68.doc, RK-17-2014-68, př. 1

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 265 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 265 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418428:
 • Příspěvek na provoz o částku 115 000 Kč na výdaje spojené s přestěhováním budov školy;
 • Investiční dotace o částku 150 000 Kč na pořízení termoskříně z důvodu zajištění stravování pro vyšší počet strávníků.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
termín: srpen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-69.doc, RK-17-2014-69, př. 1, RK-17-2014-69, př. 2

70. Podpora účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o dotaci na účast na sportovních mistrovstvích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0940/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 82 788 Kč na podporu účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-17-2014-70, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, IČO 00530948, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, ve výši 12 320 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-70.doc, RK-17-2014-70, př. 1, RK-17-2014-70, př. 2, RK-17-2014-70, př. 3, RK-17-2014-70, př. 4, RK-17-2014-70, př. 5, RK-17-2014-70, př. 6

71. Návrh na poskytnutí peněžního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0941/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 9 800 Kč Dětskému pěveckému sboru Zvoneček dle materiálu RK-17-2014-71, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 9 800 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 9 800 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-71.doc, RK-17-2014-71, př. 1, RK-17-2014-71, př. 2

72. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2014-72, př. 1 kódy 5A, 5B, 5C, 5D;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2014-72, př. 1 kódy 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-17-2014-72, př. 1 kódy 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2014-72, př. 1 kódy 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-72.doc, RK-17-2014-72, př. 1

V průběhu jednání odešel Z. Chlád. K bodům 73 77, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

73. 1. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
Usnesení 0943/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-17-2014-73, př. 1 a RK-17-2014-73, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-73, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-73.doc, RK-17-2014-73, př. 1, RK-17-2014-73, př. 2

74. Podstatná změna č. XIII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 0944/17/2014/RK
Rada kraje
bere ne vědomí
informace o aktuálním stavu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-17-2014-74, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-17-2014-74RK-17-2014-74, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-17-2014-74, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-74.doc, RK-17-2014-74, př. 1

75. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0945/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na zpracování modelu návaznosti zdravotní a sociální péče na území Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-75.doc, RK-17-2014-75, př. 1

76. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 0946/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-17-2014-76, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-17-2014-76, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-17-2014-76, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-76.doc, RK-17-2014-76, př. 1

77. 5. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Usnesení 0947/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-17-2014-77, př. 1 a RK-17-2014-77, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-77, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-77.doc, RK-17-2014-77, př. 1, RK-17-2014-77, př. 2

78. Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o vyhlášení výzvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0948/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-17-2014-78, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-78.doc, RK-17-2014-78, př. 1

79. Vyhlášení dotačního řízení na podporu vzniku a provozu Senior pointů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje úpravu přílohy č. 1 předloženého materiálu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0949/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-79, př. 1upr1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-79.doc, RK-17-2014-79, př. 1

80. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 258 225,00 Kč určenou na financování projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-80.doc

81. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Z. Chlád předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-81, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-81.doc, RK-17-2014-81, př. 1

82. Dokumenty požadované SFŽP k ukončení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0952/17/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-17-2014-82, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-17-2014-82, př. 1 a RK-17-2014-82, př. 2;
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 538 525,71 Kč ze zvláštního účtu Natura 2000 - základní ochrana, včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2014, do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-82.doc, RK-17-2014-82, př. 1, RK-17-2014-82, př. 2, RK-17-2014-82, př. 3

83. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít dohodu o podnájmu nebytových prostor kancelář Kraje Vysočina v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0953/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-17-2014-83, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-83.doc, RK-17-2014-83, př. 1, RK-17-2014-83, př. 2, RK-17-2014-83, př. 3

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout finanční dar vítězi soutěže Novinářská křepelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0954/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar vítězi Novinářské křepelky ve výši 3 333 Kč dle materiálu RK-17-2014-84, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 3 340 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 340 Kč, dle materiálu RK-17-2014-84.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-84.doc, RK-17-2014-84, př. 1, RK-17-2014-84, př. 2

85. Návrh na udělení věcných darů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh udělit věcný dar oceněným osobám za mimořádně hrdinský čin. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0955/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-17-2014-85, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2014-85, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-85.doc, RK-17-2014-85, př. 1, RK-17-2014-85, př. 2

86. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-86, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 20. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-86.doc, RK-17-2014-86, př. 1

87. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o spolupráci. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-17-2014-87, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-87.doc, RK-17-2014-87, př. 1

88. Vyjádření podpory pořádání mistrovství světa horských kol 2016
J. Běhounek předložil radě kraje k projednání žádost občanského sdružení Merida Biking Team o podporu pořadatelství mistrovství světa horských kol 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dopis dle materiálů RK-17-2014-88, př. 1, RK-17-2014-88, př. 2;
podporuje
přidělení pořadatelství mistrovství světa horských kol 2016 občanskému sdružení Merida Bike team.
odpovědnost: hejtman
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-88.doc, RK-17-2014-88, př. 1, RK-17-2014-88, př. 2

89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0959/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v hodnotě 5 000 Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČO: 15825329, dle materiálu RK-17-2014-89, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 Kč, dle materiálu RK-17-2014-89.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-89.doc, RK-17-2014-89, př. 1, RK-17-2014-89, př. 2

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár v silniční cyklistice 2014
J. Fialová předložila radě kraje návrh schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0960/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč společnosti MERK, s. r. o., Blažimská 1781/4,149 00 Praha 4, IČO: 47903325, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Český pohár v silniční cyklistice dle materiálu RK-17-2014-90, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč dle materiálu RK-17-2014-90.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-90.doc, RK-17-2014-90, př. 1, RK-17-2014-90, př. 2, RK-17-2014-90, př. 3

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Mistrovství Kraje Vysočina horských kol základních a středních škol
J. Fialová předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/17/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v hodnotě 3 500 Kč spolku VYSOČINA MTB CUP, Hodická 1321/18, 58901 Třešť, IČO: 01296752, dle materiálu RK-17-2014-91, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 3 500 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 500 Kč, dle materiálu RK-17-2014-91.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-91.doc, RK-17-2014-91, př. 1, RK-17-2014-91, př. 2

92. Zpráva z pracovní cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu z pracovní cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan. V průběhu jednání odešli J. Běhounek, P. Piňos, P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0962/17/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu z cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan dle materiálu RK-17-2014-92, př. 1;
ukládá
řediteli KrÚ zajistit plnění úkolů dle materiálu RK-17-2014-92, př. 1.
odpovědnost: ředitel KrÚ, ředitelka SEP, OI, OKPP
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2014-92.doc, RK-17-2014-92, př. 1

94. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 5. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2014 dne 20. 5. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 5. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz