Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2014 - 20.05.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 3. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
03Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+
04Žádost o finanční příspěvek na projekt Obrana spotřebitele v kraji Vysočina
05Monitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe)
06Skutek roku 2013 - dary oceněným
07FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
08Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
09Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
10Projekt 4BEES (Horizont 2020)
11Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
12Nabytí pozemků pro stavbu II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
13Přijetí daru pozemků v k. ú. Humpolec
14Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lipník u Hrotovic
15Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Poříčí u Přibyslavi
16Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
17Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003 , uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
18Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
19Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4054 k. ú. Uhřínovice u Jihlavy
20Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov nad Oslavou po stavbě chodníku a společné stezky pro cyklisty a chodce
21Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
22Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
23Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
24Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
25Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
26Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské
27Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
28Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
29Veřejná zakázka na služby: PD-03-2014, komunikace
30Veřejná zakázka na služby: PD-04-2014, mosty
31Veřejná zakázka na stavební práce: III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
32Veřejná zakázka na služby: III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
33Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
34Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35Návrh na stanovení odměny ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
36Monitorovací zpráva projektu II/405 Zašovice - Okříšky
37Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
38Evropský region Dunaj - Vltava: projektová fiše za oblast dopravy
39Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
40Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
41Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
42Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
43Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
44Peněžní dary, příspěvek a dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
45Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
46Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
47Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
48Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
49Spolupráce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Masarykovy univerzity
50Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
51Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
52Přihláška do programu Ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace
53Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
54Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
56Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
57Návrh na vyřazení majetku, škody kraje
58Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
58upr1Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
59Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací
60Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
61Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Jihlava
62Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014
64Návrh na uzavření smlouvy s Českým olympijským výborem o poskytnutí finančních prostředků Kraji Vysočina na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
66Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2013
67Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - smlouva o poskytnutí dotace
68Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
69Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
70Podpora účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
71Návrh na poskytnutí peněžního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
72Změny ve školském rejstříku
731. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
74Podstatná změna č. XIII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
75Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
76Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
775. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
78Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
79Vyhlášení dotačního řízení na podporu vzniku a provozu Senior pointů
80Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
81Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
82Dokumenty požadované SFŽP k ukončení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
83Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
84Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
85Návrh na udělení věcných darů
86Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
87Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2015
88Vyjádření podpory pořádání mistrovství světa horských kol 2016
89Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
90Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár v silniční cyklistice 2014
91Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Mistrovství Kraje Vysočina horských kol základních a středních škol
92Zpráva z pracovní cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan
93Rozsudek krajského soudu o vydání věcí Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz