Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2012 - 24.04.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Benátky u Houserovky a obci Pelhřimov
03Vzájemné darování pozemků - k. ú. Láz u Nových Syrovic, obec Láz
04Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetín
05Koupě pozemku v k. ú. a obci Budkov
06Vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá
07Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov, k. ú. Kamenice u Herálce a k. ú. Želetava
08Majetkoprávní vypořádání pozemků před stavbou II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
11Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
12Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2011
14Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
15Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
16Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
17Prohlášení k finanční zprávě projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
18Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
19Žádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
20Smlouva o zpracovávání osobních údajů mezi Krajem Vysočina a jimi zřizovanými nemocnicemi
20upr1Smlouva o zpracovávání osobních údajů mezi Krajem Vysočina, jimi zřizovanými nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
21Stanovení platu a obsahu pracovní činnosti ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
22Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na realizaci stavby čistírny odpadních vod ve Sněžném - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
23Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
24Souhlas k nabytí majetku děděním pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
25Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
26Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
27FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2012
28Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
29Darování počítačů neziskové organizaci
30Veřejná zakázka Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
31Dohoda o ukončení smluv o nájmu POPu Svojkovice
32Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
33Souhlas s uzavřením smlouvy
34Souhlas s nabytím movitého majetku do vlastnictví organizace
35Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012
37Výstup z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
38Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
40Fond Vysočiny - Sportujeme 2012 - schválení navržených podpor
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
42Fond Vysočiny - Sportoviště 2012 - schválení navržených podpor
43Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
44FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012
45Návrh na poskytnutí věcného daru
46Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Svazu učitelů tance České republiky
48Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Městské slavnosti
49Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
50FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2012
51Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2012
52Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
53Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. a 2. monitorovacího období projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
54Složení odborné pracovní skupiny pro výběr vítězných projektů - Cena Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2011 a do Přeshraniční soutěže
55Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
56FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
57FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - návrh na poskytnutí dotací
58Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
59Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
60Poskytnutí dotace na podporu realizace konference o manželském a rodinném poradenství Asociací manželských a rodinných poradců ČR, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
61Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
62Souhlas s výpůjčkou zařízení
632. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
64Transformační plán ÚSP Křižanova, příspěvkové organizace
65Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
66Návrh na poskytnutí dotace kraje pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
67Memoranda přijatá k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz