Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 15/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2014, které se konalo dne 29. 4. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2014
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 4. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla, J. Fialové.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 50. Informace o změnách v síti středních škol do programu jednání.
Dále byl z programu jednání vyřazen bod 47. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2014 - schválení navržených podpor (Zdrojové materiály: RK-15-2014-47.doc, RK-15-2014-47, př. 1, RK-15-2014-47, př. 2, RK-15-2014-47, př. 3, RK-15-2014-47, př. 4), který se obsahem shoduje s bodem 45.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2014
 2. Výkup pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
 3. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
 4. Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 5. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 6. Změna usnesení 0814/17/2010/RK, usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK, odstoupení od uzavřených kupních smluv, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
 7. Změna usnesení 0639/12/2014/RK a uzavření nepojmenované smlouvy zakládající právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
 8. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 9. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0089/02/2009/ZK
 10. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
 11. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 12. Koupě pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II
 13. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
 14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek v k. ú. a obci Kadolec pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec a uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu
 15. Záměr pronájmu majetku kraje v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 16. Protokol o výsledku kontroly projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 17. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 18. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2013
 19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2014
 20. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 21. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 22. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 6. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
 26. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2014
 27. Monitorovací zpráva č. 4 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
 28. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/04.0018
 29. Podstatné změny globálních grantů (dále také GG ) Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 30. Smlouva o spolupráci při pořádání konference SMART CITY Jihlava
 31. Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina - smlouva o poskytnutí dotace
 32. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 2. monitorovací zprávy
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Trnava o dotaci na pořízení hasičského auta
 34. Volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
 35. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
 36. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2014
 37. Projekty Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 38. Podstatná změna XI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 39. Odměny ředitelce/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb
 40. Poskytnutí dotace na podporu realizace konference o manželském a rodinném poradenství Asociací manželských a rodinných poradců ČR, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 41. Fond Vysočiny - Sportoviště 2014 - schválení navržených podpor
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Třebíč - změna závazných ukazatelů
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2014
 45. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2014 - schválení navržených podpor
 46. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 1. Soutěž Stavíme z Merkuru - 1. ročník
 2. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
 3. Informace o změnách v síti středních škol
 4. Rozprava členů rady
Usnesení 0781/15/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

26. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotaci subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0782/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-26.doc, RK-15-2014-26, př. 1, RK-15-2014-26, př. 2, RK-15-2014-26, př. 3, RK-15-2014-26, př. 4

27. Monitorovací zpráva č. 4 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informace o stavu realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0783/15/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu RAILHUC Railway Hub Cities and TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) dle materiálu RK-15-2014-27, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2014-27, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-27.doc, RK-15-2014-27, př. 1, RK-15-2014-27, př. 2

28. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/04.0018
Na zasedání se dostavila M. Kružíková. I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0784/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/04.0018 dle materiálu RK-15-2014-28, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-28.doc, RK-15-2014-28, př. 1, RK-15-2014-28, př. 2

29. Podstatné změny globálních grantů (dále také GG ) Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem podat Žádost o schválení podstatných změn globálních grantů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0785/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o schválení podstatných změn v GG CZ.1.07/1.2.37 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-15-2014-29, př. 1 a Žádost o schválení podstatných změn v GG CZ.1.07/1.3.50 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-15-2014-29, př. 2;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Žádosti o schválení podstatných změn v GG CZ.1.07/1.2.37 a GG CZ.1.07/1.3.50 Řídícímu orgánu OP VK (tj. MŠMT).
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-29.doc, RK-15-2014-29, př. 1, RK-15-2014-29, př. 2

30. Smlouva o spolupráci při pořádání konference SMART CITY Jihlava
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci. Rada kraje návrh projednala a doporučila předkladateli na základě závěrů rady kraje materiál dopracovat a znovu jej předložit ke schválení. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-30.doc, RK-15-2014-30, př. 1

31. Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina - smlouva o poskytnutí dotace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválit Smlouvu o poskytnutí dotace k uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0786/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace k projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dle materiálu RK-15-2014-31, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-31.doc, RK-15-2014-31, př. 1

32. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 2. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informace o stavu realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0787/15/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v 2. monitorovací zprávě projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-15-2014-32, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2014-32, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-32.doc, RK-15-2014-32, př. 1

V průběhu jednání odešel P. Krčál. K bodům 02 15, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Výkup pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Usnesení 0788/15/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-02.doc, RK-15-2014-02, př. 1

03. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
Usnesení 0789/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi městysem Jimramov, se sídlem náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IČ 002 94 471 jako vlastníkem pozemků a povinným ze služebnosti, firmou Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ 601 93 336 jako oprávněným ze služebnosti, spočívající v užívání částí pozemků par. č. 875/1, par. č. 1246 a par. č. 1248/5 v k. ú. a obci Jimramov v rozsahu GP č. 405-158/2013 a pozemků par. č. 811/6, par. č. 813/1, par. č. 813/17 a par. č. 847/1 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov v rozsahu GP č. 195-158/2013 za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě vybudované v rámci stavby „II/375 Jimramov - most. ev. č. 375-001“, kdy účastníkem této smlouvy bude i Kraj Vysočina, jako investor stavby, který povinnému za služebnosti uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 700 Kč a dále náklady spojené s podáním návrhu na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí dle materiálu RK-15-2014-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-03.doc, RK-15-2014-03, př. 1, RK-15-2014-03, př. 2

04. Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 0790/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně převést pozemek par. č. st. 6017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1694 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným Horka-Domky, č.p. 1320, objekt občanské vybavenosti, stavba stojící na pozemku par. č. st. 6017, adresní místo Družstevní č. p. 1320, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč za kupní cenu 9 150 000 Kč;
 • převést darem pozemek par. č. 502/3 ostatní plocha o výměře 4836 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-04.doc, RK-15-2014-04, př. 1, RK-15-2014-04, př. 2

05. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0791/15/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-15-2014-05, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-15-2014-05, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných chodníky par. č. 5783/2 a 2784/1 v k. ú. Jihlava a 283/1 v k. ú. Staré Hory z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlavy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-05.doc, RK-15-2014-05, př. 1

06. Změna usnesení 0814/17/2010/RK, usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK, odstoupení od uzavřených kupních smluv, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 0792/15/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-06.doc, RK-15-2014-06, př. 1, RK-15-2014-06, př. 2

07. Změna usnesení 0639/12/2014/RK a uzavření nepojmenované smlouvy zakládající právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
Usnesení 0793/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
„Rada kraje rozhoduje uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23“ mezi Krajem Vysočina na straně investora a ČR - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10“ se nahrazuje textem:
„Rada kraje rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-15-2014-07, př. 1 na dobu pěti měsíců s účinností ode dne protokolárního předání pozemku pro stavbu „III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23“;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést přeložku vodovodu v rámci stavby „III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23“ mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Náměšť nad Oslavou na straně vlastníka pozemků dle materiálu RK-15-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-07.doc, RK-15-2014-07, př. 1, RK-15-2014-07, př. 2, RK-15-2014-07, př. 3

08. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0794/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-15-2014-08, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-08.doc, RK-15-2014-08, př. 1

09. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0089/02/2009/ZK
Usnesení 0795/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0089/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že materiál ZK-02-2009-25, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-15-2014-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-09.doc, RK-15-2014-09, př. 1

10. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
Usnesení 0796/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1461 zahrada o výměře 1911 m2 a par. č. 1464/2 trvalý travní porost o výměře 760 m2, vše v k. ú. a obci Chotěboř, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-10.doc, RK-15-2014-10, př. 1

11. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0797/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2014-11, př. 1upr1 a RK-15-2014-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-11.doc, RK-15-2014-11, př. 1, RK-15-2014-11, př. 2

12. Koupě pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II
Usnesení 0798/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky par. č. 30/40 orná půda o výměře 950 m2, par. č. 30/41 orná půda o výměře 593 m2 a par. č. 30/42 orná půda o výměře 589 m2, vše v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci realizace projektu „Transformace ÚSP Křižanov II“ za celkovou kupní cenu 1 066 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-12.doc, RK-15-2014-12, př. 1

13. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
Usnesení 0799/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/385 Dolní Rožínka hranice kraje, II. stavba“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-15-2014-13, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-13.doc, RK-15-2014-13, př. 1

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek v k. ú. a obci Kadolec pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec a uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu
Usnesení 0800/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem stavby a Václavem Kobylkou, bytem Kadolec 37, 594 51 Kadolec, jako vlastníkem pozemku, smlouvu zakládající právo provést stavbu na části pozemku par. č. 93/1 zahrada o výměře cca 1600 m2 v k. ú. Kadolec, v rámci realizace projektu „Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem stavby a obcí Kadolec jako vlastníkem pozemků smlouvu zakládající právo provést stavbu k pozemkům par. č. 1424/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 389 m2 a par. č. 1413 ostatní plocha, silnice o výměře 6844 m2, vše v k. ú. Kadolec, v rámci realizace projektu „Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku par. č. 93/1 zahrada o výměře cca 1600 m2 v k. ú. Kadolec z vlastnictví Václava Kobylky, bytem Kadolec 37, 594 51 Kadolec do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci realizace projektu „Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec“ za budoucí kupní cenu 230 Kč/m2 bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-14.doc, RK-15-2014-14, př. 1

15. Záměr pronájmu majetku kraje v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0801/15/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-15.doc, RK-15-2014-15, př. 1, RK-15-2014-15, př. 2, RK-15-2014-15, př. 3, RK-15-2014-15, př. 4

16. Protokol o výsledku kontroly projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí protokol o výsledku kontroly uvedeného projektu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0802/15/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál RK-15-2014-16, př. 1;
rozhoduje
podat podle § 13 zákona č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu dle materiálu RK-15-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 7. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-16.doc, RK-15-2014-16, př. 1

17. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba úsek č. 1
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0803/15/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-15-2014-17, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 16. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-17.doc, RK-15-2014-17, př. 1

18. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2013
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh schválit řádnou účetní uzávěrku uvedené příspěvkové organizace za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0804/15/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2013 dle materiálů RK-15-2014-18, př. 1, RK-15-2014-18, př. 2, RK-15-2014-18, př. 3, RK-15-2014-18, př. 4, RK-15-2014-18, př. 5, RK-15-2014-18, př. 6, RK-15-2014-18, př. 7, RK-15-2014-18, př. 8, RK-15-2014-18, př. 9, RK-15-2014-18, př. 10, RK-15-2014-18, př. 11;
bere na vědomí
zprávu o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2013 dle materiálu RK-15-2014-18, př. 8.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel PO
termín: do 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-18.doc, RK-15-2014-18, př. 1, RK-15-2014-18, př. 2, RK-15-2014-18, př. 3, RK-15-2014-18, př. 4, RK-15-2014-18, př. 5, RK-15-2014-18, př. 6, RK-15-2014-18, př. 7, RK-15-2014-18, př. 8, RK-15-2014-18, př. 9, RK-15-2014-18, př. 10, RK-15-2014-18, př. 11, RK-15-2014-18, př. 12

19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2014
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden březen 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0805/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2014 dle materiálu RK-15-2014-19, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-19.doc, RK-15-2014-19, př. 1

20. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0806/15/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 29. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-20.doc, RK-15-2014-20, př. 1

21. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0807/15/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 29. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-21.doc, RK-15-2014-21, př. 1

22. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci daného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0808/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2014-22, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2014-22, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2014-22, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2014-22, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-22.doc, RK-15-2014-22, př. 1, RK-15-2014-22, př. 2, RK-15-2014-22, př. 3, RK-15-2014-22, př. 4

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 6. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0809/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 4 303 571,04 Kč v souvislosti s vratkou šesté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu „Porta culturae“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-23.doc, RK-15-2014-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0810/15/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 dle materiálu RK-15-2014-24, př. 1;
 • výběr projektů postupujících do přeshraniční soutěže dle materiálu RK-15-2014-24, př. 2;
rozhoduje
poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-15-2014-24, př. 5 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-15-2014-24, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-15-2014-24, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 dle materiálu RK-15-2014-24, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-24.doc, RK-15-2014-24, př. 1, RK-15-2014-24, př. 2, RK-15-2014-24, př. 3, RK-15-2014-24, př. 4, RK-15-2014-24, př. 5, RK-15-2014-24, př. 6

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zdůvodnila radě kraje úpravu navrhovaného rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0811/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Horáckému folklornímu sdružení, se sídlem Vrchlického 19, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-15-2014-25, př. 3upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2014-25, př. 3upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-25.doc, RK-15-2014-25, př. 1, RK-15-2014-25, př. 2, RK-15-2014-25, př. 3

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Trnava o dotaci na pořízení hasičského auta
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace Obci Trnava na pořízení hasičského auta. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0812/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Obci Trnava, IČO 00290599 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-15-2014-33, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-33.doc, RK-15-2014-33, př. 1, RK-15-2014-33, př. 2, RK-15-2014-33, př. 3, RK-15-2014-33, př. 4

34. Volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zvolit člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0813/15/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-34.doc, RK-15-2014-34, př. 1

35. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rezignaci a volbu člena výboru pro udělování medailí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0814/15/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-35.doc, RK-15-2014-35, př. 1, RK-15-2014-35, př. 2

36. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2014
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu udělit medaile navrhovaným kandidátům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0815/15/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-36.doc, RK-15-2014-36, př. 1, RK-15-2014-36, př. 2

37. Projekty Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0816/15/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 40 159,90 Kč za zrealizovanou druhou dílčí část projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina rybníky s kuňkou ohnivou“.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-37.doc

38. Podstatná změna XI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit oznámení příjemce o změnách v projektu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0817/15/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-15-2014-38, př. 1;
ukládá
 • odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-15-2014-38, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-15-2014-38, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-38.doc, RK-15-2014-38, př. 1

39. Odměny ředitelce/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu stanovit odměny ředitelce/ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0818/15/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelce/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-15-2014-39, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-39.doc, RK-15-2014-39, př. 1

40. Poskytnutí dotace na podporu realizace konference o manželském a rodinném poradenství Asociací manželských a rodinných poradců ČR, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0819/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00511), organizaci Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, občanské sdružení, IČO: 00539384, na financování provozních nákladů spojených s pořádáním konference v celkové výši 80 000 Kč dle materiálu RK-15-2014-40, př. 2;
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-40.doc, RK-15-2014-40, př. 1, RK-15-2014-40, př. 2

41. Fond Vysočiny - Sportoviště 2014 - schválení navržených podpor
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0820/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-41.doc, RK-15-2014-41, př. 1, RK-15-2014-41, př. 2, RK-15-2014-41, př. 3, RK-15-2014-41, př. 4

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opaření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0821/15/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí v celkové výši 69 625 Kč určenou školám dle materiálu RK-15-2014-42, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí školám dle materiálu RK-15-2014-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-42.doc, RK-15-2014-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Třebíč - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0822/15/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 133 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 133 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Hotelové škole Třebíč, IČO 66610699 o částku 133 000 Kč na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami dle materiálu RK-15-2014-43.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitelka Hotelové školy Třebíč
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-43.doc, RK-15-2014-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0823/15/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 3 685 200 Kč dle materiálu RK-15-2014-44;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 1 388 800 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-15-2014-44;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 2 296 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-15-2014-44;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 388 800 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 296 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-15-2014-44.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-44.doc

45. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2014 - schválení navržených podpor
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0824/15/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-45.doc, RK-15-2014-45, př. 1, RK-15-2014-45, př. 2, RK-15-2014-45, př. 3, RK-15-2014-45, př. 4

46. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0825/15/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-46.doc, RK-15-2014-46, př. 1

48. Soutěž Stavíme z Merkuru - 1. ročník
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí darů účastníkům soutěže „Stavíme z Merkuru“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0826/15/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nákladech 1. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-15-2014-48, př. 1;
rozhoduje
poskytnout věcné dary účastníkům 1. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-15-2014-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-48.doc, RK-15-2014-48, př. 1, RK-15-2014-48, př. 2

49. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu schválit zapojení Kraje Vysočina do společného projektu regionů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0827/15/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, Střední školy obchodu a služeb Jihlava, Hotelové školy Třebíč, Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí do projektu „Vaříme společně“ dle materiálu RK-15-2014-49, př. 1upr1;
ukládá
 • OŠMS předložit poskytovateli dotace (Domu zahraničních služeb) projektovou žádost dle materiálů RK-15-2014-49, př. 1upr1 a RK-15-2014-49, př. 3;
 • OŠMS v případě schválení projektu před podpisem smlouvy o financování předložit zastupitelstvu kraje smlouvu o spolupráci mezi oběma partnery;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-49.doc, RK-15-2014-49, př. 1, RK-15-2014-49, př. 1a, RK-15-2014-49, př. 1b, RK-15-2014-49, př. 2, RK-15-2014-49, př. 3, RK-15-2014-49, př. 4, RK-15-2014-49, př. 5, RK-15-2014-49, př. 6, RK-15-2014-49, př. 7

50. Informace o změnách v síti středních škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o změnách v síti středních škol. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0828/15/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o naplňování usnesení zastupitelstva kraje k řešení dopadů demografického vývoje do sítě středních škol č. 0308/04/2013/ZK;
ukládá
OŠMS předložit na červnovém zasedání zastupitelstva kraje konkrétní informace k jednotlivým školám.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2014-50, RK-15-2014-50, př. 1

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 15/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 5. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2014 dne 29. 4. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 4. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz