Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2014 - 29.04.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výkup pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
03Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
04Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
05Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
05upr1Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Změna usnesení 0814/17/2010/RK, usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK, odstoupení od uzavřených kupních smluv, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
07Změna usnesení 0639/12/2014/RK a uzavření nepojmenované smlouvy zakládající právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
08Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
09Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0089/02/2009/ZK
10Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
11Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
12Koupě pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II
13Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
14Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek v k. ú. a obci Kadolec pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec a uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu
15Záměr pronájmu majetku kraje v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
16Protokol o výsledku kontroly projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
17Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
18Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2013
19Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2014
20Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
21Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
22Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 6. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
24Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
25upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
26Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2014
27Monitorovací zpráva č. 4 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
28Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/04.0018
29Podstatné změny globálních grantů (dále také GG ) Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30Smlouva o spolupráci při pořádání konference SMART CITY Jihlava
31Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina - smlouva o poskytnutí dotace
32Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 2. monitorovací zprávy
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Trnava o dotaci na pořízení hasičského auta
34Volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
35Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
36Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2014
37Projekty Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
38Podstatná změna XI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
39Odměny ředitelce/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb
40Poskytnutí dotace na podporu realizace konference o manželském a rodinném poradenství Asociací manželských a rodinných poradců ČR, o. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
41Fond Vysočiny - Sportoviště 2014 - schválení navržených podpor
42Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
43Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Třebíč - změna závazných ukazatelů
44Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2014
45Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2014 - schválení navržených podpor
46Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
47Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2014 - schválení navržených podpor
48Soutěž Stavíme z Merkuru - 1. ročník
49Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
50Informace o změnách v síti středních škol
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz