Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 14/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2014, které se konalo dne 22. 4. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 22. 4. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2014
 2. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Hodíškov
 3. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. S III/3792
 4. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 6. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov, Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec a Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev
 7. Předání pozemků v k.ú. Panské Dubenky do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 8. Změna usnesení 1699/35/2011/RK, 1803/37/2011/RK, 0717/16/2012/RK, 0271/06/2013/RK, 0377/08/2013/RK a 0480/10/2013/RK
 9. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 10. Realizace úspor energie v 11 objektech krajského úřadu - projekty do Operačního programu Životní prostředí
 11. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 12. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014 - návrh na poskytnutí dotací
 13. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 14. FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2014
 15. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014
 16. Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
 17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky
 18. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. Záměr Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace financování nákupu techniky v roce 2014
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 22. Odvolání a jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
 23. Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací poskytující sociální služby - III. etapa
 24. Podstatná změna projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I č. XVIII
 25. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 26. Předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
 27. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 3 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
 28. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
 29. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 30. Dary a příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu projektovému partnerovi
 32. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
 33. FOND VYSOČINY - grantový program,,Rozvoj vesnice 2014
 34. Monitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe)
 35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola technická Jihlava
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
 37. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 38. Fond Vysočiny - Sportujeme 2014 - schválení navržených podpor
 39. Změny ve zřizovacích listinách
 40. Změna v projektu Od myšlenky k výrobku 2
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti žáků Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na GLOBE Learning Expedition
 42. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
 43. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
 44. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014
 45. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
 47. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 48. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
 49. Prováděcí smlouva na poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury
 50. Dar pro příspěvkovou organizaci
 51. Rozprava členů rady

Usnesení 0731/14/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 05, 07 - 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Hodíškov
Usnesení 0732/14/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-02.doc

03. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. S III/3792
Usnesení 0733/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv pozemky způsobem, v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv nájemní smlouvy v rozsahu, na dobu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 2;
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-14-2014-03, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-03.doc, RK-14-2014-03, př. 1, RK-14-2014-03, př. 2, RK-14-2014-03, př. 3, RK-14-2014-03, př. 4

04. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0734/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2014-04, př. 1 a RK-14-2014-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-04.doc, RK-14-2014-04, př. 1, RK-14-2014-04, př. 2

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0735/14/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-14-2014-05, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-14-2014-05, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1054/1 a 1054/8 v k. ú. Světlá nad Sázavou zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 2600/1 v k.ú. Horní Cerekev zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev.
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků 265/1 v k.ú. Mladé Bříště zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladé Bříště.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-05.doc, RK-14-2014-05, př. 1

07. Předání pozemků v k.ú. Panské Dubenky do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0736/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-07.doc, RK-14-2014-07, př. 1, RK-14-2014-07, př. 2

08. Změna usnesení 1699/35/2011/RK, 1803/37/2011/RK, 0717/16/2012/RK, 0271/06/2013/RK, 0377/08/2013/RK a 0480/10/2013/RK
Usnesení 0737/14/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-08.doc

09. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Usnesení 0738/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nepotřebnosti budovy - objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. st. 1995 v k.ú. Třebíč;
 • zařadit do rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Investice ve zdravotnictví novou akci Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště;
ukládá
odboru majetkovému podat žádost o vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby - budovy - objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. st. 1995 v k.ú. Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-09.doc, RK-14-2014-09, př. 1

06. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov, Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec a Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0739/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-14-2014-06, př. 1;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-14-2014-06, př. 2;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-14-2014-06, př. 3;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-06.doc, RK-14-2014-06, př. 1, RK-14-2014-06, př. 2, RK-14-2014-06, př. 3, RK-14-2014-06, př. 4, RK-14-2014-06, př. 5, RK-14-2014-06, př. 6, RK-14-2014-06, př. 7, RK-14-2014-06, př. 8, RK-14-2014-06, př. 9

10. Realizace úspor energie v 11 objektech krajského úřadu - projekty do Operačního programu Životní prostředí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o předložení projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí na akce realizace úspor energie v objektech ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0740/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projektové žádosti akcí realizace úspor energií dle materiálů RK-14-2014-10, př. 1, RK-14-2014-10, př. 2, RK-14-2014-10, př. 3, RK-14-2014-10, př. 4, RK-14-2014-10, př. 5, RK-14-2014-10, př. 6, RK-14-2014-10, př. 7, RK-14-2014-10, př. 8, RK-14-2014-10, př. 9, RK-14-2014-10, př. 10, RK-14-2014-10, př. 11 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-14-2014-10, př. 1RK-14-2014-10, př. 33;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem majetkovým předložit projektové žádosti dle příloh materiálu RK-14-2014-10 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-10.doc, RK-14-2014-10, př. 1, RK-14-2014-10, př. 2, RK-14-2014-10, př. 3, RK-14-2014-10, př. 4, RK-14-2014-10, př. 5, RK-14-2014-10, př. 6, RK-14-2014-10, př. 7, RK-14-2014-10, př. 8, RK-14-2014-10, př. 9, RK-14-2014-10, př. 10, RK-14-2014-10, př. 11, RK-14-2014-10, př. 12, RK-14-2014-10, př. 13, RK-14-2014-10, př. 14, RK-14-2014-10, př. 15, RK-14-2014-10, př. 16, RK-14-2014-10, př. 17, RK-14-2014-10, př. 18, RK-14-2014-10, př. 19, RK-14-2014-10, př. 20, RK-14-2014-10, př. 21, RK-14-2014-10, př. 22, RK-14-2014-10, př. 23, RK-14-2014-10, př. 24, RK-14-2014-10, př. 25, RK-14-2014-10, př. 26, RK-14-2014-10, př. 27, RK-14-2014-10, př. 28, RK-14-2014-10, př. 29, RK-14-2014-10, př. 30, RK-14-2014-10, př. 31, RK-14-2014-10, př. 32, RK-14-2014-10, př. 33

11. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0741/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2014-11, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2014-11, př. 4;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2014-11, př. 1;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2014-11, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-11.doc, RK-14-2014-11, př. 1, RK-14-2014-11, př. 2, RK-14-2014-11, př. 3, RK-14-2014-11, př. 4

12. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014 - návrh na poskytnutí dotací
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Čistá voda 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0742/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-12, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-12, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-12.doc, RK-14-2014-12, př. 1, RK-14-2014-12, př. 2

13. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0743/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2014-13, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2014-13, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadateli uvedenému v materiálu RK-14-2014-13, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-13.doc, RK-14-2014-13, př. 1, RK-14-2014-13, př. 2, RK-14-2014-13, př. 3

14. FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje návrh grantového programu na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0744/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Edice Vysočiny 2014 dle materiálu RK-14-2014-14, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-14.doc, RK-14-2014-14, př. 1, RK-14-2014-14, př. 2

15. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem grantového programu na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0745/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014 dle materiálu RK-14-2014-15, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 13. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-15.doc, RK-14-2014-15, př. 1, RK-14-2014-15, př. 2

L. Joukl navrhl projednání bodů 16 - 18 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
Usnesení 0746/14/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-14-2014-16, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-16.doc, RK-14-2014-16, př. 1, RK-14-2014-16, př. 2

17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky
Usnesení 0747/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec dle materiálu RK-14-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-17.doc, RK-14-2014-17, př. 1

18. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0748/14/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-18.doc

19. Záměr Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace financování nákupu techniky v roce 2014
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje se záměrem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0749/14/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zajistit financování nákupu techniky na letní a zimní údržbu pozemních komunikací bankovním úvěrem v předpokládané výši 50 000 000 Kč v roce 2014;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předložit radě kraje k vydání souhlasu úvěrovou smlouvu na financování nákupu techniky na letní a zimní údržbu pozemních komunikací v roce 2014.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-19.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 20, 21 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0750/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 570 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 25 570 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 570 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-20.doc, RK-14-2014-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0751/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 15 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o stejnou částku 15 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 15 000 000 Kč s určením na opravy silnic dle materiálu RK-14-2014-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-21.doc, RK-14-2014-21, př. 1

22. Odvolání a jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje návrhy odvolání a jmenování ředitelů příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0752/14/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-22.doc

23. Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací poskytující sociální služby - III. etapa
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámily radu kraje s návrhem vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací poskytující sociální služby. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0753/14/2014/RK
Rada kraje
vyhlašuje
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 1;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 2;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 3;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 4;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Domova ve Věži, příspěvkové organizace, Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvková organizace, Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace a Domova bez zámku, příspěvková organizace, dle materiálu RK-14-2014-23, př. 5.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-23.doc, RK-14-2014-23, př. 1, RK-14-2014-23, př. 2, RK-14-2014-23, př. 3, RK-14-2014-23, př. 4, RK-14-2014-23, př. 5

24. Podstatná změna projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I č. XVIII
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0754/14/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-14-2014-24, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-14-2014-24, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-24.doc, RK-14-2014-24, př. 1

25. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o způsobu proplácení faktur v uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0755/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur dle materiál RK-14-2014-25 v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. ve výši max. 40 000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů). Finance budou uvolňovány v průběhu roku 2014 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-25.doc

26. Předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje žádost o předfinancování projektu „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině“ z Fondu strategických rezerv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0756/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině v celkové výši max. 4 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 13. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-26.doc

27. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 3 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0757/14/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-14-2014-27, př. 1 a RK-14-2014-27, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-27, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-27.doc, RK-14-2014-27, př. 1, RK-14-2014-27, př. 2

28. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví v 1. čtvrtletí 2014. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0758/14/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 dle materiálu RK-14-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-28.doc, RK-14-2014-28, př. 1

29. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0759/14/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2014-29, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-29.doc, RK-14-2014-29, př. 1, RK-14-2014-29, př. 2

30. Dary a příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost ZZS o udělení souhlasu zřizovatele s přijetím darů. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0760/14/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-30.doc, RK-14-2014-30, př. 1

31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu projektovému partnerovi
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0761/14/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu SEN o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu (Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko, Odbor územního plánování a územní politiky) ve výši 20 004,06 EUR (549 711,57 Kč);
 • převod finančních prostředků ze zvláštního EUR účtu projektu SEN ve výši 7 244,06 EUR (199 066,77 Kč), které jsou podílem projektového partnera č. 1 Energieagentur der Regionen, na účet AT802027208300003806, SWIFT: SPZWAT21XXX;
 • převod finančních prostředků ze zvláštního EUR účtu projektu SEN ve výši 12 760,00 EUR (350 644,80 Kč), které jsou podílem projektového partnera č. 2 Energetická agentura Vysočina, z.s.p.o. na účet 1471281309/0800.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-31.doc

32. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje monitorovací zprávu v rámci projektu „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“ za 2. monitorovací období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0762/14/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-32, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-32, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-32.doc, RK-14-2014-32, př. 1, RK-14-2014-32, př. 2

33. FOND VYSOČINY - grantový program,,Rozvoj vesnice 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0763/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj vesnice 2014 dle materiálu RK-14-2014-33, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-33.doc, RK-14-2014-33, př. 1, RK-14-2014-33, př. 2

34. Monitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o stavu realizace projektu CEC5 z Operačního programu Nadnárodní spolupráce za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0764/14/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) dle materiálu RK-14-2014-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-34, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-34.doc, RK-14-2014-34, př. 1, RK-14-2014-34, př. 2

35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola technická Jihlava
Radě kraje byl předložen návrh vyřazení níže uvedeného nepotřebného majetku kraje. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0765/14/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením brusky hrotové poloautomatické BHU 25, inv. č. 00067 a programu Software Cadkey 99R2, inv. č. 9548, z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou technickou Jihlava dle materiálu RK-14-2014-35.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Jihlava.
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Radě kraje byla seznámena s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0766/14/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 v celkové výši 438 918 Kč dle materiálu RK-14-2014-36, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 školám uvedeným v materiálu RK-14-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-36.doc, RK-14-2014-36, př. 1

37. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
J. Běhounek informoval radu kraje o žádosti Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0767/14/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-37.doc, RK-14-2014-37, př. 1

38. Fond Vysočiny - Sportujeme 2014 - schválení navržených podpor
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu na podporu dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit Sportujeme 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0768/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-38, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-38.doc, RK-14-2014-38, př. 1, RK-14-2014-38, př. 2, RK-14-2014-38, př. 3

39. Změny ve zřizovacích listinách
Radě kraje byl předložen návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0769/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-14-2014-39, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-39.doc, RK-14-2014-39, př. 1

40. Změna v projektu Od myšlenky k výrobku 2
J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu změn v projektu Od myšlenky k výrobku 2. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0770/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o změnách v projektu Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-14-2014-40, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-40.doc, RK-14-2014-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti žáků Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na GLOBE Learning Expedition
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem podpory účasti žáků Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, na GLOBE Learning Expedition. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0771/14/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu, spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 20 000 Kč a v navýšení § 3121 Gymnázia o částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041, o částku 20 000 Kč na podporu účasti žáků na GLOBE Learning Expedition dle materiálu RK-14-2014-41.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-41.doc, RK-14-2014-41, př. 1, RK-14-2014-41, př. 2

42. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Radě kraje byl předložen projektový záměr Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0772/14/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč Mobilitou k rozšíření kompetencí a zvýšení kvality odborné praxe žáků dle materiálů RK-14-2014-42, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-42.doc, RK-14-2014-42, př. 1, RK-14-2014-42, př. 2

43. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0773/14/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu dle materiálu RK-14-2014-43, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-43.doc, RK-14-2014-43, př. 1

44. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, seznámili radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu Prevence kriminality 2014. I. Šteklová poté přednesla doporučující stanovisko Bezpečnostní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0774/14/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014 dle materiálu RK-14-2014-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-44.doc, RK-14-2014-44, př. 1, RK-14-2014-44, př. 2

45. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, předložili radě kraje upravený návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0775/14/2014/RK
Rada kraje
ruší
usnesení rady kraje č. 0452/09/2014/RK;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-14-2014-45, př. 1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-14-2014-45, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-45.doc, RK-14-2014-45, př. 1, RK-14-2014-45, př. 2, RK-14-2014-45, př. 3, RK-14-2014-45, př. 4

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0776/14/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ve výši 5 380 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR dle materiálu RK-14-2014-46, př. 1 a materiálu RK-14-2014-46, př. 2 rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014 v celkové výši 1 350 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-46.doc, RK-14-2014-46, př. 1, RK-14-2014-46, př. 2, RK-14-2014-46, př. 3

47. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0777/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 27 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČO: 00638056, se sídlem: Husova 54, 58601 Jihlava, dle materiálu RK-14-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-47.doc, RK-14-2014-47, př. 1

48. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu finanční podpory společností NET4GAS, s. r. o., Praha, určené na realizaci soutěže Poznej Vysočinu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0778/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o navázání spolupráce dle materiálu RK-14-2014-48, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-48.doc, RK-14-2014-48, př. 1

49. Prováděcí smlouva na poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0779/14/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Prováděcí smlouvu na poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury dle materiálu RK-14-2014-49, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-49.doc, RK-14-2014-49, př. 1

50. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy pro Dětský domov Senožaty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0780/14/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2014-50, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 22. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2014-50.doc, RK-14-2014-50, př. 1

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 4. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 14/2014 dne 22. 4. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 4. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz