Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 14/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2015, které se konalo dne 28. 4. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2015
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 4. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
73. Majetkoprávní příprava akce „II/357 Bystřice nad Pernštejnem most ev. č. 357-025“
74. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2015
 2. Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 3. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 4. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 5. Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 6. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 7. Souhlas s realizací nových investičních akcí včetně návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - investiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 8. Změna ročního poplatku za členství v Institutu regionů Evropy (IRE)
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru spolku KIDS FOR KIDS, o.s.
 10. Dar pro příspěvkovou organizaci
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2015 (ISS 2015)
 12. Poskytnutí dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
 13. Projektové záměry příspěvkových organizací
 14. Změny ve zřizovacích listinách
 15. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvoj technické tvořivosti a zručnosti v základních školách s využitím technických stavebnic
 16. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
 17. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
 18. Změny ve školském rejstříku
 19. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Tábory 2015
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
 21. Návrh vypořádání pozemků a staveb po předpokládaném vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v ul. Havířská v Havlíčkově Brodě
 22. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova - změna usnesení 0119/02/2015/ZK
 23. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
 24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 26. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 29. Darování silnice III/41014 včetně zastavěného pozemku - k.ú. Louka u Jemnice
 30. Darování silnice III/34523 včetně zastavěného pozemku - k.ú. Nová Ves u Chotěboře
 31. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou a prohlášení pro ČR, Správu železniční dopravní cesty
 32. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
 34. Darování pozemků - k.ú. Polná
 35. Darování inženýrských objektů vybudovaných v rámci stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích
 36. Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1
 37. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu č. 1, projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
 38. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 39. Smlouva o převodu investorství
 40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
 41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
 42. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015
 43. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
 44. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015
 45. Návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
 46. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cykloturistika a cyklodoprava 2015
 47. Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 48. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 49. Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 50. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 51. Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
 52. Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
 53. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 54. Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
 55. Podlicenční smlouvy
 56. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015
 57. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 5. monitorovací zprávy
 58. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2015
 59. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
 60. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 61. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
 62. 2. monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
 64. Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
 65. Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 66. Návrh na poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Podnik přátelský rodině 2014
 67. Schválení smlouvy o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava - akce slavnostní předání cen Podnik přátelský rodině 2014
 68. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2015
 69. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2014
 70. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - nevrácení nevyúčtované části zálohy poskytnuté dle Smlouvy o zajištění sociální služby ze dne 23. 4. 2013
 71. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015
 72. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
 73. Majetkoprávní příprava akce „II/357 Bystřice nad Pernštejnem most ev. č. 357-025“
 74. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
 75. Rozprava členů rady

Usnesení 0754/14/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 05 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0755/14/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí věcných darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 8. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-02.doc, RK-14-2015-02, př. 1

03. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0756/14/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 8. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-03.doc, RK-14-2015-03, př. 1

04. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0757/14/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce biochemického analyzátoru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 7. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-04.doc, RK-14-2015-04, př. 1

05. Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0758/14/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce tabletu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2015-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 7. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-05.doc, RK-14-2015-05, př. 1, RK-14-2015-05, př. 2

06. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci investičních záměrů nemocnice Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0759/14/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
termín: 28. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-06.doc, RK-14-2015-06, př. 1

07. Souhlas s realizací nových investičních akcí včetně návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - investiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 0760/14/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2015 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 1 000 000 Kč určený na vybudování bezpečnostního přístupového systému dle materiálu RK-14-2015-07, př. 2;
 • zařazení akcí:
 • technologie argon plasma koagulace pro gastroenterologii v předpokládané hodnotě 605 000 Kč
 • osobní automobil pro potřeby ředitelství v předpokládané hodnotě 500 000 Kč
dle materiálu RK-14-2015-07, př. 1 do investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2015.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-07.doc, RK-14-2015-07, př. 1, RK-14-2015-07, př. 2, RK-14-2015-07, př. 3, RK-14-2015-07, př. 4

08. Změna ročního poplatku za členství v Institutu regionů Evropy (IRE)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o nové výši ročního poplatku za členství v Institutu regionů Evropy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0761/14/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výši členského příspěvku organizaci IRE dle materiálu RK-14-2015-08, př. 3, tedy dle usnesení generálního shromáždění Spolku pro podporu Institutu regionů Evropy ze dne 13. 10. 2013.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-08.doc, RK-14-2015-08, př. 1, RK-14-2015-08, př. 2, RK-14-2015-08, př. 3

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru spolku KIDS FOR KIDS, o.s.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0762/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 40 000 Kč spolku KIDS FOR KIDS, o.s., se sídlem Okrajová 505, 675 22 Stařeč, IČO: 22719750 dle materiálu RK-14-2015-09, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 Hudební činnost o částku 40 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 40 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-09.doc, RK-14-2015-09, př. 1, RK-14-2015-09, př. 2

10. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy pro Dětské centrum Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0763/14/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2015-10, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 28. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-10.doc, RK-14-2015-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2015 (ISS 2015)
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0764/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2015-11, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-11.doc, RK-14-2015-11, př. 1, RK-14-2015-11, př. 2, RK-14-2015-11, př. 3

12. Poskytnutí dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0765/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 361 780 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-14-2015-12, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2015-12, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 65 000 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-14-2015-12, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-12.doc, RK-14-2015-12, př. 1, RK-14-2015-12, př. 2, RK-14-2015-12, př. 3, RK-14-2015-12, př. 4, RK-14-2015-12, př. 5

13. Projektové záměry příspěvkových organizací
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu realizace projektových záměrů Střední školy stavební Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0766/14/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Střední školy stavební Jihlava dle materiálu RK-14-2015-13, př. 1 a Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-14-2015-13, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-13.doc, RK-14-2015-13, př. 1, RK-14-2015-13, př. 2, RK-14-2015-13, př. 3

14. Změny ve zřizovacích listinách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrhy dodatků zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0767/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu RK-14-2015-14, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Senožaty 199 dle materiálu RK-14-2015-14, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-14-2015-14, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 1. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-14.doc, RK-14-2015-14, př. 1, RK-14-2015-14, př. 2, RK-14-2015-14, př. 3

15. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvoj technické tvořivosti a zručnosti v základních školách s využitím technických stavebnic
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0768/14/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o společném postupu Kraje Vysočina a firmy BOSCH DIESEL, s.r.o. při rozvoji technické tvořivosti a zručnosti žáků a žákyň základních škol dle materiálu RK-14-2015-15;
ukládá
OŠMS zabezpečit pořízení stavebnic pro rozvoj zručnosti a tvořivosti v prvním až třetím ročníku základních škol včetně metodik a pracovních listů;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy o částku 2 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 mil. Kč na pořízení technických stavebnic pro rozvoj zručnosti a tvořivosti v prvním až třetím ročníku základních škol.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-15.doc

16. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací na projekty zařazené ve výše uvedeném grantovém programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0769/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
rozhoduje
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-14-2015-16, př. 5 a RK-14-2015-16, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-16.doc, RK-14-2015-16, př. 1, RK-14-2015-16, př. 2, RK-14-2015-16, př. 3, RK-14-2015-16, př. 4, RK-14-2015-16, př. 5, RK-14-2015-16, př. 6, RK-14-2015-16, př. 7

17. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0770/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-17.doc, RK-14-2015-17, př. 1, RK-14-2015-17, př. 2, RK-14-2015-17, př. 3, RK-14-2015-17, př. 4, RK-14-2015-17, př. 5, RK-14-2015-17, př. 6

18. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaných změnách ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0771/14/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-14-2015-18, př. 1, kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 4A, 4B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-14-2015-18, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-14-2015-18, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-14-2015-18, př. 1, kódy 1A, 1B, 3A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 5. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-18.doc, RK-14-2015-18, př. 1

19. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Tábory 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci schváleného grantového programu Tábory 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0772/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-19.doc, RK-14-2015-19, př. 1, RK-14-2015-19, př. 2, RK-14-2015-19, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20 30, 32 - 36 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. Z jednání se omluvil M. Hyský.

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
Usnesení 0773/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-14-2015-20, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-20.doc, RK-14-2015-20, př. 1, RK-14-2015-20, př. 2

21. Návrh vypořádání pozemků a staveb po předpokládaném vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v ul. Havířská v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0774/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-14-2015-21, př. 1 do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 1, PSČ 580 01, IČ 002 67 449 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti dle smlouvy dle materiálu RK-14-2015-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-21.doc, RK-14-2015-21, př. 1, RK-14-2015-21, př. 2, RK-14-2015-21, př. 3

22. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova - změna usnesení 0119/02/2015/ZK
Usnesení 0775/14/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-22.doc

23. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
Usnesení 0776/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 2175/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 46 m2, par. č. 2175/34 - ostatní plocha, silnice o výměře 493 m2, par. č. 2175/42 - ostatní plocha, silnice o výměře 75 m2, par. č. 2196/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 61 m2 a par. č. 2196/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 152 m2, vše v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-23.doc, RK-14-2015-23, př. 1

24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0777/14/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-14-2015-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-14-2015-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-14-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-24.doc, RK-14-2015-24, př. 1

25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0778/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2015-25, př. 1 a RK-14-2015-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-25.doc, RK-14-2015-25, př. 1, RK-14-2015-25, př. 2

26. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0779/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2015-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-26.doc, RK-14-2015-26, př. 1

27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0780/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2015-27, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-27.doc, RK-14-2015-27, př. 1

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 0781/14/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-28.doc, RK-14-2015-28, př. 1

29. Darování silnice III/41014 včetně zastavěného pozemku - k.ú. Louka u Jemnice
Usnesení 0782/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem silnici III/41014 o celkové délce 1,409 km, včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1301/1 - ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu RK-14-2015-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. května 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-29.doc, RK-14-2015-29, př. 1, RK-14-2015-29, př. 2

30. Darování silnice III/34523 včetně zastavěného pozemku - k.ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0783/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem silnici III/34523 o celkové délce 0,666 km včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 2176/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 245 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu RK-14-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. května 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-30.doc, RK-14-2015-30, př. 1, RK-14-2015-30, př. 2

32. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 0784/14/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-32.doc, RK-14-2015-32, př. 1

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
Usnesení 0785/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2015-33, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-14-2015-33, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-14-2015-33, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-33.doc, RK-14-2015-33, př. 1, RK-14-2015-33, př. 2, RK-14-2015-33, př. 3, RK-14-2015-33, př. 4

34. Darování pozemků - k.ú. Polná
Usnesení 0786/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1485/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 663 m2 v k.ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1485/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 663 m2 v k.ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. června 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-34.doc, RK-14-2015-34, př. 1

35. Darování inženýrských objektů vybudovaných v rámci stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích
Usnesení 0787/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto inženýrské objekty v k.ú. Moravské Budějovice:
 • Vodovodní přípojka v délce 61,75 m na pozemku par.č. 2087/8
 • Pilířek plynoměru na pozemku par.č. 2087/8
 • Rozvody NN a chráničky slaboproudu na pozemcích par.č. 2087/8, par.č. 2087/7 a par.č. 2087/11
 • NN od EM pilíře v délce 70 m
 • Chráničky pro semafory HZS v délce 80 m
 • Chránička pro propojení RACKů HZS zakončené šachtou v délce 4 m
 • Chránička pro optiku v délce 34 m
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-35.doc, RK-14-2015-35, př. 1, RK-14-2015-35, př. 2

36. Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1
Usnesení 0788/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ 421 96 451, nájemní smlouvu dle materiálu RK-14-2015-36, př. 1 na část pozemku par. č. 321 o výměře 10 m2 v k. ú. Cidlina na Moravě pro akci III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1, a to na dobu 7 měsíců za cenu 6 Kč/m2/rok a dále jim uhradit bezdůvodné obohacení za užívání tohoto pozemku ve výši 2 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-36.doc, RK-14-2015-36, př. 1

31. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou a prohlášení pro ČR, Správu železniční dopravní cesty
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a návrhu prohlášení.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0789/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout vydat prohlášení v rozsahu dle materiálu RK-14-2015-31, př. 1 v souvislosti s přípravou převodu pozemku par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-31.doc, RK-14-2015-31, př. 1, RK-14-2015-31, př. 2

72. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu zahájení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0790/14/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-72.doc

73. Majetkoprávní příprava akce „II/357 Bystřice nad Pernštejnem most ev. č. 357-025“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci akce „II/357 Bystřice nad Pernštejnem most ev. č. 357-025“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0791/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a budoucího oprávněného a Povodím Moravy, s.p., na straně pronajímatele a budoucího povinného smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku par. č. 3222/1 o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem dle smlouvy dle materiálu RK-14-2015-73, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-73.doc, RK-14-2015-73, př. 1

37. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu č. 1, projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0792/14/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu č. 1, projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-14-2015-37, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-14-2015-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-37.doc, RK-14-2015-37, př. 1

38. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0793/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uhradit částku ve výši 25 591 849,15 Kč dle materiálu RK-14-2015-38, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 5 945 983,80 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-14-2015-38, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008, související s vratkou části dotace ve výši 4 692 838,16 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-14-2015-38, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 14 953 027,19 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-14-2015-38, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-38.doc, RK-14-2015-38, př. 1

39. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o převodu investorství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0794/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416-2 dle materiálu RK-14-2015-39, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-39.doc, RK-14-2015-39, př. 1

40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0795/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky dle materiálu RK-14-2015-40, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-40.doc, RK-14-2015-40, př. 1

41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0796/14/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3 dle materiálu RK-14-2015-41, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3 nabídku podanou dodavatelem HIRST CZ - Inženýrské stavby spol. s r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČO: 01559621, v souladu s materiálem RK-14-2015-41, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-41.doc, RK-14-2015-41, př. 1

42. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0797/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015 dle materiálu RK-14-2015-42, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-42.doc, RK-14-2015-42, př. 1

43. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0798/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-14-2015-43, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout:
 • finanční dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu RK-14-2015-43, př. 2;
 • dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO 00529672 ve výši 3 400 000 Kč dle materiálu RK-14-2015-43, př. 3;
 • finanční dar Klubu rychlobruslařských sportů, IČO 48135551 ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-14-2015-43, př. 4;
 • finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu RK-14-2015-43, př. 5;
 • dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 (pro Oblastní charitu Třebíč) ve výši 5 000 000 Kč dle materiálu RK-14-2015-43, př. 6;
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-43.doc, RK-14-2015-43, př. 1, RK-14-2015-43, př. 2, RK-14-2015-43, př. 3, RK-14-2015-43, př. 4, RK-14-2015-43, př. 5, RK-14-2015-43, př. 6

74. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
V. Novotný informoval radu kraje o rezignaci člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0799/14/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-74.doc

44. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0800/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2015-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2015-44, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2015-44, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2015-44, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2015-44, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015 žadateli uvedenému v materiálu RK-14-2015-44, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-44.doc, RK-14-2015-44, př. 1, RK-14-2015-44, př. 2, RK-14-2015-44, př. 3, RK-14-2015-44, př. 4, RK-14-2015-44, př. 5, RK-14-2015-44, př. 6

45. Návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, seznámili radu kraje s předloženými návrhy finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. L. Seidl doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-45.doc, RK-14-2015-45, př. 1, RK-14-2015-45, př. 2, RK-14-2015-45, př. 3, RK-14-2015-45, př. 4, RK-14-2015-45, př. 5, RK-14-2015-45, př. 6, RK-14-2015-45, př. 7, RK-14-2015-45, př. 8, RK-14-2015-45, př. 9, RK-14-2015-45, př. 10, RK-14-2015-45, př. 11

46. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cykloturistika a cyklodoprava 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cykloturistika a cyklodoprava 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0801/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Cykloturistika a cyklodoprava 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2015-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2015-46, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Cykloturistika a cyklodoprava 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2015-46, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Cykloturistika a cyklodoprava 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2015-46, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2015-46, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Cykloturistika a cyklodoprava 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2015-46, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-46.doc, RK-14-2015-46, př. 1, RK-14-2015-46, př. 2, RK-14-2015-46, př. 3, RK-14-2015-46, př. 4, RK-14-2015-46, př. 5, RK-14-2015-46, př. 6

47. Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, informovali radu kraje o projektovém záměru Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0802/14/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví dle materiálu RK-14-2015-47, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-47.doc, RK-14-2015-47, př. 1

48. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0803/14/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 499 504,12 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon, dále ve výši 3 950 068,72 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - EVL V Lisovech, ve výši 116 090,98 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - EVL Na Oklice a ve výši 892 844,02 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - PR Vílanecké rašeliniště.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-48.doc

49. Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0804/14/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-14-2015-49.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-49.doc, RK-14-2015-49, př. 1, RK-14-2015-49, př. 1a

50. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Životní prostředí 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0805/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-50.doc, RK-14-2015-50, př. 1, RK-14-2015-50, př. 2, RK-14-2015-50, př. 3, RK-14-2015-50, př. 4, RK-14-2015-50, př. 5, RK-14-2015-50, př. 6

51. Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o přípravě projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0806/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr na revitalizace zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-14-2015-51, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 750 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu na revitalizace zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-51.doc, RK-14-2015-51, př. 1, RK-14-2015-51, př. 2

52. Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s projektovým záměrem na posílení biodiverzity. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0807/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr na posílení biodiverzity dle materiálu RK-14-2015-52, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu na posílení biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-52.doc, RK-14-2015-52, př. 1, RK-14-2015-52, př. 2

53. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0808/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-53, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2015-53, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2015-53, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-53.doc, RK-14-2015-53, př. 1, RK-14-2015-53, př. 2

54. Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0809/14/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-14-2015-54, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2015-54, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-54.doc, RK-14-2015-54, př. 1

55. Podlicenční smlouvy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření podlicenčních smluv uzavíraných mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0810/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvy dle materiálů RK-14-2015-55, př. 1, RK-14-2015-55, př. 2 a RK-14-2015-55, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-55.doc, RK-14-2015-55, př. 1, RK-14-2015-55, př. 2, RK-14-2015-55, př. 3

56. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0811/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-56.doc, RK-14-2015-56, př. 1, RK-14-2015-56, př. 2, RK-14-2015-56, př. 3, RK-14-2015-56, př. 4, RK-14-2015-56, př. 5, RK-14-2015-56, př. 6

57. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 5. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o průběhu realizace projektu „Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0812/14/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v 5. monitorovací zprávě projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-14-2015-57, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2015-57, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-57.doc, RK-14-2015-57, př. 1

58. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0813/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Inovační vouchery 2015 dle materiálu RK-14-2015-58, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-58.doc, RK-14-2015-58, př. 1

59. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu prodeje regionálních produktů na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0814/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Prodejny regionálních produktů 2015 dle materiálu RK-14-2015-59, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-59.doc, RK-14-2015-59, př. 1

60. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0815/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v celkové výši max. 2 500 000 Kč na předfinancování projektu; finanční prostředky budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-60.doc

61. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu uzavření dodatku smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0816/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-14-2015-61, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-61.doc, RK-14-2015-61, př. 1, RK-14-2015-61, př. 2, RK-14-2015-61, př. 3

62. 2. monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu projektu za uplynulé monitorovací období. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0817/14/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-14-2015-62, př. 1 a RK-14-2015-62, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2015-62, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-62.doc, RK-14-2015-62, př. 1, RK-14-2015-62, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0818/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 35 177,14 Kč, v souvislosti s přijetím části splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-63.doc

64. Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0819/14/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSV
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-64.doc

65. Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje na vědomí informaci o změnách v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0820/14/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-14-2015-65, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-65.doc, RK-14-2015-65, př. 1

66. Návrh na poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Podnik přátelský rodině 2014
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Podnik přátelský rodině 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0821/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary v rámci 1. ročníku soutěže Podnik přátelský rodině:
ukládá
hejtmanovi kraje předat věcné dary vítězným subjektům na slavnostním vyhlášení 1. ročníku soutěže Podnik přátelský rodině dne 14. 5. 2015.
odpovědnost: OSV
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-66.doc, RK-14-2015-66, př. 1, RK-14-2015-66, př. 2, RK-14-2015-66, př. 3, RK-14-2015-66, př. 4, RK-14-2015-66, př. 5

67. Schválení smlouvy o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava - akce slavnostní předání cen Podnik přátelský rodině 2014
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0822/14/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava za účelem zajištění slavnostního předání cen Podnik přátelský rodině 2014 dle materiálu RK-14-2015-67, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 14. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-67.doc, RK-14-2015-67, př. 1

68. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2015
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu realizace investičních akcí určeného pro organizace poskytující sociální služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0823/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Investujme v sociálních službách 2015 dle materiálu RK-14-2015-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-68.doc, RK-14-2015-68, př. 1

69. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2014
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje na vědomí Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0824/14/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2014 dle materiálu RK-14-2015-69, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-69.doc, RK-14-2015-69, př. 1

70. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - nevrácení nevyúčtované části zálohy poskytnuté dle Smlouvy o zajištění sociální služby ze dne 23. 4. 2013
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0825/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. v celkové maximální výši 311 587,00 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-70.doc

71. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení Programu pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0826/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu RK-14-2015-71, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2015-71.doc, RK-14-2015-71, př. 1

75. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 14/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 5. 2015, v 8:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 14/2015 dne 28. 4. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 4. 5. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz