Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 13/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2015, které se konalo dne 21. 4. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 4. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2015
 2. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
 3. Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní dar a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 5. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 6. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 7. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2015
 8. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
 10. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015
 11. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2015
 12. Členský příspěvek Asociaci krajů ČR - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 13. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
 14. Informace Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina o existenci rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30A 58/2013 a jeho dopadech na rozhodování ve věci tzv. systémové podjatosti
 15. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic a jeho ukončení
 16. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 6. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 17. Přihlášení Kraje Vysočina do 7. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR
 18. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2014
 19. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - uzavření nájemní smlouvy
 20. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
 21. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
 22. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-finanční dar reprezentantce v bocce na dopravu na Světové hry v Los Angeles
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - změna závazných ukazatelů
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Žďár nad Sázavou - změna závazných ukazatelů.
 27. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava
 28. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTUJEME 2015
 29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
 30. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
 32. Projektové záměry příspěvkových organizací
 33. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
 35. Soutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
 36. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 37. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 38. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 39. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
 40. Přijetí daru pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 41. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
 42. Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěné stavby na objekty pořízené v rámci projektů transformace klientů ÚSP Křižanov
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky , změna kupní ceny
 44. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/ZK
 45. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK
 46. Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
 47. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 48. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 49. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
 50. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
 51. Věcné břemeno v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 52. Uzavření nájemní smlouvy v souvislosti se stavbou Realizace přístupů na dálnici D1 pro IZS v úsecích 03, 18 a 25
 53. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
 54. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
 55. Žádost o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na realizaci projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
 56. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
 59. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 61. Návrh finančního plánu na rok 2015 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 62. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určené na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014
 65. Fond Vysočiny - projekt FV00972.0031
 66. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 67. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 68. Návrh na poskytnutí dotace pro Háta, o.p.s., na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 69. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
 70. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
 71. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 72. Rozprava členů rady
Usnesení 0683/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejnosprávní kontrole provedené u dané příspěvkové organizace v II. pololetí roku 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0684/13/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o provedené veřejnosprávní kontrole u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, v II. pololetí roku 2014 dle materiálu RK-13-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 21. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-02.doc, RK-13-2015-02, př. 1

03. Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy o nadačním příspěvku pro uvedenou příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0685/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-03.doc, RK-13-2015-03, př. 1

04. Peněžní dar a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0686/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-13-2015-04, př. 1 a RK-13-2015-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 1. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-04.doc, RK-13-2015-04, př. 1, RK-13-2015-04, př. 2

K bodům 05, 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

05. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0687/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 1. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-05.doc, RK-13-2015-05, př. 1

06. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0688/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 1. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-06.doc, RK-13-2015-06, př. 1

07. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2015
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit medaile navrhovaným kandidátům. V průběhu jednání přišel Z. Chlád, odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0689/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit medaile dle materiálu RK-13-2015-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-07.doc, RK-13-2015-07, př. 1, RK-13-2015-07, př. 2

08. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rezignaci a zvolit člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0690/13/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-08.doc, RK-13-2015-08, př. 1, RK-13-2015-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0691/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 50 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji, v Dolním Rakousku a ČR.
odpovědnost: OSH,OE
termín: 21. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-09.doc, RK-13-2015-09, př. 1

10. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu specifických programů prevence kriminality. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0692/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2015 dle materiálu RK-13-2015-10, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-10.doc, RK-13-2015-10, př. 1

11. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2015
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout dar vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2015“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0693/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar čtyřiceti účastníkům krajské soutěže Poznej Vysočinu 2015 ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy dle materiálu RK-13-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 21. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-11.doc, RK-13-2015-11, př. 1, RK-13-2015-11, př. 2

13. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0694/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 dle materiálu RK-13-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-13.doc, RK-13-2015-13, př. 1

15. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic a jeho ukončení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0695/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zdraví bez hranic“ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 514,89 Kč (19 €) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30,81 Kč (1,12 €);
 • převod přijatých dotací a konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 1. a 2. čtvrtletí 2015 na zvláštním účtu projektu „Zdraví bez hranic“ do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-15.doc, RK-13-2015-15, př. 1

16. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 6. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0696/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 289 665,32 Kč investiční a 19 796 375,40 Kč neinvestiční.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-16.doc

17. Přihlášení Kraje Vysočina do 7. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu přihlásit Kraj Vysočina do 7. ročníku uvedené soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0697/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
přihlásit Kraj Vysočina do 7. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR za realizaci energeticky úsporného projektu CEC5 - Výstavba nízkoenergetické budovy pro Ústav sociální péče Lidmaň ;
ukládá
odboru regionálního rozvoje odeslat elektronickou přihlášku do 7. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR dle materiálu RK-13-2015-17, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-17.doc, RK-13-2015-17, př. 1

18. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2014 fyzickým osobám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0698/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2014 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2015-18, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2015-18, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-18.doc, RK-13-2015-18, př. 1, RK-13-2015-18, př. 2

19. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - uzavření nájemní smlouvy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje předložený návrh uzavřít nájemní smlouvu o zajištění služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0699/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-13-2015-19, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-19.doc, RK-13-2015-19, př. 1

20. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit aktualizované znění daných Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0700/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2015-20, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-20.doc, RK-13-2015-20, př. 1, RK-13-2015-20, př. 2

21. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0701/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle RK-13-2015-21, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-21.doc, RK-13-2015-21, př. 1

14. Informace Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina o existenci rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30A 58/2013 a jeho dopadech na rozhodování ve věci tzv. systémové podjatosti
D. Oulehla, předseda legislativního výboru, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o existenci rozsudku Krajského soudu v Plzni a jeho dopadech na rozhodování ve věci tzv. systémové podjatosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0702/13/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-14.doc, RK-13-2015-14, př. 1

12. Členský příspěvek Asociaci krajů ČR - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0703/13/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výši členského příspěvku Asociaci krajů ČR dle materiálu RK-13-2015-12, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na navýšení členského příspěvku Asociaci krajů ČR.
odpovědnost: OSH,OE
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-12.doc, RK-13-2015-12, př. 1, RK-13-2015-12, př. 2

22. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, informovala radu kraje o návrhu vyhlásit konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín, Hálkova 42. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0704/13/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-13-2015-22, př. 1;
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, podle materiálu RK-13-2015-22, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-22.doc, RK-13-2015-22, př. 1, RK-13-2015-22, př. 2

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0705/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 1 828 tis. Kč dle materiálu RK-13-2015-23;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-13-2015-23, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-13-2015-23, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-13-2015-23, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-23.doc, RK-13-2015-23, př. 1, RK-13-2015-23, př. 2, RK-13-2015-23, př. 3, RK-13-2015-23, př. 4

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-finanční dar reprezentantce v bocce na dopravu na Světové hry v Los Angeles
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0706/13/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
obor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-24.doc, RK-13-2015-24, př. 1, RK-13-2015-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - změna závazných ukazatelů
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0707/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 Střední školy o částku 10 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00302) o částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Akademii Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 10 000 Kč na zajištění výměnné mezinárodní stáže pro žáky školy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-25.doc, RK-13-2015-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Žďár nad Sázavou - změna závazných ukazatelů.
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0708/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 9 000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s účastí družstva dívek v mezinárodním finále středních škol v basketbalu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Žďár nad Sázavou
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-26.doc, RK-13-2015-26, př. 1

27. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního účelového daru pro uvedenou střední školu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0709/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního účelového daru pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava dle materiálu RK-13-2015-27, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-27.doc, RK-13-2015-27, př. 1

28. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTUJEME 2015
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace jednotlivým subjektům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0710/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
rozhoduje
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-13-2015-28, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-28.doc, RK-13-2015-28, př. 1, RK-13-2015-28, př. 2, RK-13-2015-28, př. 3

29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0711/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením fusingové pece GTS 2541-11, rok pořízení 2001, inventární číslo 00002146 z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu RK-13-2015-29.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Třešť.
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-29.doc

30. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro shora uvedenou školu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0712/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11 dle materiálu RK-13-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-30.doc, RK-13-2015-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, upřesnila radě kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0713/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ve výši 4 439 400 Kč dle materiálu RK-13-2015-31;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 1 927 400 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 2 512 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 927 400 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 512 000 Kč na rok 2015 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-31.doc

32. Projektové záměry příspěvkových organizací
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s realizací projektových záměrů. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0714/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Gymnázia Jihlava dle materiálů RK-13-2015-32, př. 1 a RK-13-2015-32, př. 2 a Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu RK-13-2015-32, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-32.doc, RK-13-2015-32, př. 1, RK-13-2015-32, př. 2, RK-13-2015-32, př. 3, RK-13-2015-32, př. 4, RK-13-2015-32, př. 5, RK-13-2015-32, př. 6

33. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu 2 kusů kopírovacích strojů s příslušenstvím. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0715/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu 2 kusů kopírovacích strojů s příslušenstvím dle materiálu RK-13-2015-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-33.doc, RK-13-2015-33, př. 1

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0716/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v celkové výši 8 451 486 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-13-2015-34;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 v celkové výši 8 190 928 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-13-2015-34, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 8 190 928 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-13-2015-34, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 260 558 Kč dle tabulky 2 materiálu RK-13-2015-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-34.doc, RK-13-2015-34, př. 1, RK-13-2015-34, př. 2

35. Soutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0717/13/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. května 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-35.doc, RK-13-2015-35, př. 1

36. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0718/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2015 v celkové výši 412 443 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-13-2015-36, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-13-2015-36, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2015 v celkové výši 3 587 557 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2015-36, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-13-2015-36, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-36.doc, RK-13-2015-36, př. 1, RK-13-2015-36, př. 2, RK-13-2015-36, př. 3, RK-13-2015-36, př. 4, RK-13-2015-36, př. 5

37. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0719/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 26 056 Kč na podporu účasti na The 5th World Oshukai Championship spolku ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, Pražská 2849, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 22731181;
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-37.doc, RK-13-2015-37, př. 1

38. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0720/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 258 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-13-2015-38, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-13-2015-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-38.doc, RK-13-2015-38, př. 1, RK-13-2015-38, př. 2

39. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o způsobu zadání uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0721/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt „Badatelská centra pro přírodní vědy“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-13-2015-39, př. 1 a RK-13-2015-39, př. 2;
ukládá
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v  termínech stanovených zákonem;
 • zapracovat případné připomínky poskytovatele dotace - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do zadávacích podmínek.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-39.doc, RK-13-2015-39, př. 1, RK-13-2015-39, př. 2

V průběhu jednání odešla J. Fialová. K bodům 40 45, 47, 48, 50, 51, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

40. Přijetí daru pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0722/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 411-314/2014 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře v rozsahu materiálu RK-13-2015-40, př. 1, z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-40.doc, RK-13-2015-40, př. 1, RK-13-2015-40, př. 2, RK-13-2015-40, př. 2a, RK-13-2015-40, př. 2b

41. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
Usnesení 0723/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky par. č. 4271/12 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 42 m2 a par. č. 4271/14 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 69 m2 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-41.doc, RK-13-2015-41, př. 1

42. Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěné stavby na objekty pořízené v rámci projektů transformace klientů ÚSP Křižanov
Usnesení 0724/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a vlastníka stavby a Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací se sídlem Zámek 1, 594 51 Křižanov na straně budoucího správce Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby dle materiálů RK-13-2015-42, př. 1, RK-13-2015-42, př. 2, RK-13-2015-42, př. 3, RK-13-2015-42, př. 4, RK-13-2015-42, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-42.doc, RK-13-2015-42, př. 1, RK-13-2015-42, př. 2, RK-13-2015-42, př. 3, RK-13-2015-42, př. 4, RK-13-2015-42, př. 5

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky , změna kupní ceny
Usnesení 0725/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit kupní cenu za pozemky vykupované dle usnesení č. 0600/07/2014/ZK ve znění usnesení č. 0032/01/2015/ZK tak, že u pozemků z par. č. 512/185 dle geometrického plánu číslo 355 b-139/2014 odděleného pozemku nově označeného jako par. č. 512/191 o výměře 199 m2, z par. č. 512/132 dle geometrického plánu číslo 355 b-139/2014 odděleného pozemku nově označeného jako par. č. 512/190 o výměře 12 m2, z par. č. 512/108 dle geometrického plánu číslo 355 b-139/2014 odděleného pozemku nově označeného jako par. č. 512/189 o výměře 16 m2, z par. č. 512/109 dle geometrického plánu číslo 355 b-139/2014 odděleného pozemku nově označeného jako par. č. 512/188 o výměře 129 m2, z par. č. 512/106 dle geometrického plánu číslo 355 b-139/2014 odděleného pozemku nově označeného jako par. č. 512/187 o výměře 87 m2, všechny v k. ú. Pavlov a z par. č. 284 dle geometrického plánu číslo 203 c-139/2014 odděleného pozemku nově označeného jako par. č. 284/2 o výměře 53 m2 v k. ú. Znětínek se cena zvyšuje z původních 24 800 Kč na 25 800 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-43.doc, RK-13-2015-43, př. 1

44. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/ZK
Usnesení 0726/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/ZK tak, že materiál ZK-05-2007-59, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-13-2015-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-44.doc, RK-13-2015-44, př. 1

45. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK
Usnesení 0727/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0512/06/2014/ZK tak, že materiál ZK-03-2008-24, př. 1upr1 se nahrazuje materiálem RK-13-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-45.doc, RK-13-2015-45, př. 1

47. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0728/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-13-2015-47, př. 1 a RK-13-2015-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-47.doc, RK-13-2015-47, př. 1, RK-13-2015-47, př. 2

48. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0729/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-13-2015-48, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-13-2015-48, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-13-2015-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-48.doc, RK-13-2015-48, př. 1

50. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Usnesení 0730/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 1612/2 a par. č. 1612/4 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-13-2015-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-50.doc, RK-13-2015-50, př. 1, RK-13-2015-50, př. 2

51. Věcné břemeno v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0731/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Wera Werk s.r.o., se sídlem Nádražní č.p. 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 607 51 983 smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu vstupu a vjezdu na pozemek par. č. 2984/9 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem za úhradu ve výši 7 700 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-51.doc, RK-13-2015-51, př. 1, RK-13-2015-51, př. 1a

46. Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0732/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-13-2015-46, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Hotelová škola Třebíč přístavba tělocvičny“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-13-2015-46, př. 2 a RK-13-2015-46, př. 2a;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-46.doc, RK-13-2015-46, př. 1, RK-13-2015-46, př. 2, RK-13-2015-46, př. 2a, RK-13-2015-46, př. 3, RK-13-2015-46, př. 4

49. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu zahájit zadávací řízení dané veřejné zakázky. V průběhu jednání přišli J. Fialová, Z. Chlád. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0733/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny“ formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-13-2015-49, př. 1a, RK-13-2015-49, př. 1b, RK-13-2015-49, př. 1c, RK-13-2015-49, př. 1d;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-49.doc, RK-13-2015-49, př. 1a, RK-13-2015-49, př. 1b, RK-13-2015-49, př. 1c, RK-13-2015-49, př. 1d, RK-13-2015-49, př. 2, RK-13-2015-49, př. 3

52. Uzavření nájemní smlouvy v souvislosti se stavbou Realizace přístupů na dálnici D1 pro IZS v úsecích 03, 18 a 25
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, upřesnila radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0734/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně pronajímatele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 Nusle, IČO: 65993390 na straně nájemce nájemní smlouvu na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 992 v katastrálním území a obci Měřín dle materiálu RK-13-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-52.doc, RK-13-2015-52, př. 1, RK-13-2015-52, př. 2

K bodům 53, 54, 56 58, 60, 61, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

53. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
Usnesení 0735/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-13-2015-53, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-53.doc, RK-13-2015-53, př. 1

54. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
Usnesení 0736/13/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-13-2015-54, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2015-54, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-54.doc, RK-13-2015-54, př. 1, RK-13-2015-54, př. 2

56. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2
Usnesení 0737/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2 dle materiálu RK-13-2015-56, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2 nabídku podanou dodavatelem SIMOST, s.r.o. Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno, IČO: 46995803, v souladu s materiálem RK-13-2015-56, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-56.doc, RK-13-2015-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení 0738/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-13-2015-57, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 81 563 000 Kč na akce dle rozpisu schváleného usnesením rady kraje 0405/08/2015/RK ze dne 3. 3. 2015.
odpovědnost: odbor dopravy, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-57.doc, RK-13-2015-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
Usnesení 0739/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 566S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-13-2015-58, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-58.doc, RK-13-2015-58, př. 1

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0740/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 664 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-13-2015-60, př. 1, při současném snížení přílohy D2  Investice v dopravě o částku 664 000 Kč (položka 6121 Budovy a stavby);
 • zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 664 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-13-2015-60, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-60.doc, RK-13-2015-60, př. 1

61. Návrh finančního plánu na rok 2015 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0741/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015 podle materiálu RK-13-2015-61, př. 1;
 • pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanoví
limit prostředků na platy na rok 2015 jako závazný ukazatel finančního plánu v absolutní výši 214 500 000 Kč;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje pololetně s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 30. 6. 2015 a za 2. pololetí do 10. 11. 2015;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; aktualizovaný finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: ředitel KSÚSV, ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-61.doc, RK-13-2015-61, př. 1

55. Žádost o poskytnutí podpory z ROP Jihovýchod na realizaci projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0742/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-55.doc, RK-13-2015-55, př. 1, RK-13-2015-55, př. 2

59. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh schválit jmenovitých změny akcí v příloze D1 rozpočtu kraje na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0743/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-13-2015-59, př. 2;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-13-2015-59, př. 3.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-59.doc, RK-13-2015-59, př. 1, RK-13-2015-59, př. 2, RK-13-2015-59, př. 3, RK-13-2015-59, př. 4

62. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0744/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015 dle materiálu RK-13-2015-62, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 12. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-62.doc, RK-13-2015-62, př. 1, RK-13-2015-62, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určené na realizaci projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0745/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 297 868,13 Kč v souvislosti s vratkou první splátky zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 30. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-63.doc, RK-13-2015-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0746/13/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 dle materiálu RK-13-2015-64, př. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-13-2015-64, př. 5 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-13-2015-64, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-13-2015-64, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 dle materiálu RK-13-2015-64, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-64.doc, RK-13-2015-64, př. 1, RK-13-2015-64, př. 2, RK-13-2015-64, př. 3, RK-13-2015-64, př. 4, RK-13-2015-64, př. 5

65. Fond Vysočiny - projekt FV00972.0031
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0747/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00972.0031 dle materiálu RK-13-2015-65, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-65.doc, RK-13-2015-65, př. 1, RK-13-2015-65, př. 2, RK-13-2015-65, př. 3

66. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0748/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2015-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-13-2015-66, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadateli uvedenému v materiálu RK-13-2015-66, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2015-66, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-13-2015-66, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 12. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-66.doc, RK-13-2015-66, př. 1, RK-13-2015-66, př. 2, RK-13-2015-66, př. 3, RK-13-2015-66, př. 4, RK-13-2015-66, př. 5

67. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje shora předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0749/13/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů, položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 844 000 Kč (Domov bez zámku, příspěvková organizace ve výši 1 339 000 Kč a Domov ve Zboží, příspěvková organizace ve výši 505 000 Kč) při současném zvýšení výdajů, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 844 000 Kč. Jedná se o vrácení prostředků návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta příspěvkovým organizacím na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 05. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-67.doc

68. Návrh na poskytnutí dotace pro Háta, o.p.s., na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotaci poskytovateli sociálních služeb Háta. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0750/13/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro Háta, o.p.s., IČO: 28861094, na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka ve výši 1 564 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb dle materiálu RK-13-2015-68, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2015-68, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb o částku 1 564 000 Kč při současném snížení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 564 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-68.doc, RK-13-2015-68, př. 1, RK-13-2015-68, př. 2

69. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0751/13/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku Počítačová síť (soubor movitých věcí), rok pořízení 2005, inventární číslo 022/73 pořizovací cena 353 332,- Kč, zůstatková cena k 3. 4. 2015 je 0,- Kč;
 • s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-69.doc, RK-13-2015-69, př. 1

70. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0752/13/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-13-2015-70, př. 1, RK-13-2015-70, př. 2, RK-13-2015-70, př. 3, RK-13-2015-70, př. 4, RK-13-2015-70, př. 5, RK-13-2015-70, př. 6, RK-13-2015-70, př. 7, RK-13-2015-70, př. 8, RK-13-2015-70, př. 9, RK-13-2015-70, př. 10, RK-13-2015-70, př. 11, RK-13-2015-70, př. 12, RK-13-2015-70, př. 13, RK-13-2015-70, př. 14, RK-13-2015-70, př. 15.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 21. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-70.doc, RK-13-2015-70, př. 1, RK-13-2015-70, př. 2, RK-13-2015-70, př. 3, RK-13-2015-70, př. 4, RK-13-2015-70, př. 5, RK-13-2015-70, př. 6, RK-13-2015-70, př. 7, RK-13-2015-70, př. 8, RK-13-2015-70, př. 9, RK-13-2015-70, př. 10, RK-13-2015-70, př. 11, RK-13-2015-70, př. 12, RK-13-2015-70, př. 13, RK-13-2015-70, př. 14, RK-13-2015-70, př. 15

71. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0753/13/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-13-2015-71, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť) o nadační příspěvek z Nadace pojišťovny Generali ve výši 150 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2015-71.doc, RK-13-2015-71, př. 1

72. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 4. 2015, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2015 dne 21. 4. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 4. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz