Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2015 - 28.04.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
03Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
07Souhlas s realizací nových investičních akcí včetně návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - investiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07upr1Souhlas s realizací nových investičních akcí včetně návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - investiční příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08Změna ročního poplatku za členství v Institutu regionů Evropy (IRE)
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru spolku KIDS FOR KIDS, o.s.
10Dar pro příspěvkovou organizaci
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2015 (ISS 2015)
12Poskytnutí dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
13Projektové záměry příspěvkových organizací
14Změny ve zřizovacích listinách
15Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvoj technické tvořivosti a zručnosti v základních školách s využitím technických stavebnic
16FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
17FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
17upr1FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2015
18Změny ve školském rejstříku
19FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Tábory 2015
20Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
21Návrh vypořádání pozemků a staveb po předpokládaném vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v ul. Havířská v Havlíčkově Brodě
22Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova - změna usnesení 0119/02/2015/ZK
23Nabytí pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
24Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
25Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
28Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
29Darování silnice III/41014 včetně zastavěného pozemku - k.ú. Louka u Jemnice
30Darování silnice III/34523 včetně zastavěného pozemku - k.ú. Nová Ves u Chotěboře
31Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou a prohlášení pro ČR, Správu železniční dopravní cesty
32Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
33Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
34Darování pozemků - k.ú. Polná
35Darování inženýrských objektů vybudovaných v rámci stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích
36Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1
37Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu č. 1, projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
38Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
39Smlouva o převodu investorství
40Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Počítky pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
41Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
42Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015
43Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
44Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015
45Návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
46Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cykloturistika a cyklodoprava 2015
47Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
48Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
49Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
50FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
51Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
52Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
53Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
54Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
55Podlicenční smlouvy
56Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015
57Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 5. monitorovací zprávy
58FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2015
59FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2015
60Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
61Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
622. monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
63Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
64Návrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
65Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
66Návrh na poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Podnik přátelský rodině 2014
67Schválení smlouvy o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava - akce slavnostní předání cen Podnik přátelský rodině 2014
68FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2015
69Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2014
70Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - nevrácení nevyúčtované části zálohy poskytnuté dle Smlouvy o zajištění sociální služby ze dne 23. 4. 2013
71Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015
72Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
73Majetkoprávní příprava akce II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025
74Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz