Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 12/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2013, které se konalo dne 10. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 4. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast L. Joukla v začátku jednání.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
17. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/411 Dešov, most ev. č. 411-004“
18. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP 01/2013“
19. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01/2013“
a návrh na vyřazení bodu 5. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2013
 2. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
 3. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Horní Heřmanice
 4. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/36210 Bolešín - most ev.č. 36210-002
 5. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
 6. Vize a střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012
 8. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2013
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2013
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty, EU peníze středním školám
 11. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina
 12. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence - realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
 13. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 14. Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání III. mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi
 16. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/411 Dešov, most ev. č. 411-004“
 17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP 01/2013“
 18. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01/2013“
 19. Rozprava členů rady
Usnesení 0579/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03 a 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
Usnesení 0580/12/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného a trvalého záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok v rozsahu a s vlastníky dle materiálu RK-12-2013-02, př. 1 na dobu určitou a to na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-02.doc, RK-12-2013-02, př. 1

03. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Horní Heřmanice
Usnesení 0581/12/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně půjčitele a obci Horní Heřmanice, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce pozemků dle GP č. 145-188/2013 označených jako par. č. 1561/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 145 m2 a dílů c pozemku par. č. 1551 o výměře 44 m2 a g pozemku par. č. 1561/2 o výměře 52 m2 a dále pozemků par. č. 1561/6 - ost. plocha, zeleň o výměře 48 m2 a par. č. 1561/7 - ost. plocha, zeleň o výměře 8 m2, vše v k. ú. Horní Heřmanice za účelem realizace stavby Chodníky pro pěší a úpravy veřejných prostranství obce na dobu určitou 6 let ode dne účinnosti smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. dubna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-03.doc, RK-12-2013-03, př. 1

17. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/411 Dešov, most ev. č. 411-004“
Usnesení 0582/12/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Moravy, s. p. na straně pronajímatele nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 1482/3 o výměře 176 m2 v katastrálním území Vysočany u Znojma dle materiálu RK-12-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-17.doc, RK-12-2013-17, př. 1

04. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/36210 Bolešín - most ev.č. 36210-002
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0583/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce III/36210 Bolešín most ev.č. 36210-002 dle materiálu RK-12-2013-04, př. 1;
rozhoduje
vybrat, v souladu s materiálem RK-12-2013-04, př. 1, nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/36210 Bolešín - most ev.č. 36210-002, kterou podal dodavatel SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ: 49454501;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-04.doc, RK-12-2013-04, př. 1

06. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0584/12/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní formou otevřeného podlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-12-2013-06, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-12-2013-06, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-06.doc, RK-12-2013-06, př. 1, RK-12-2013-06, př. 2, RK-12-2013-06, př. 3

07. Vize a střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, předložili radě kraje ke schválení vizi a střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0585/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vizi Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Motto vize:
Moderní organizace pro efektivní správu a údržbu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina
 • střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2013-07, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-07.doc, RK-12-2013-07, př. 1

08. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje s výsledkem hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0586/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012 dle materiálu RK-12-2013-08, př. 1;
 • návrh přídělu ze zisku za rok 2012 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2013-08, př. 1;
souhlasí
s převodem částky 25 076 555,08 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2013.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-08.doc, RK-12-2013-08, př. 1

09. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje s předloženým návrhem finančního plánu KSÚSV na rok 2013. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0587/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 podle materiálu RK-12-2013-09, př. 1;
 • pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanoví
limit prostředků na platy na rok 2013 jako závazný ukazatel finančního plánu v absolutní výši 199 300 000 Kč;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2013, za 3. čtvrtletí do 31. 8. 2013 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2013;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; aktualizovaný finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-09.doc, RK-12-2013-09, př. 1

18. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP 01/2013“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, informovali radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Z jednání se omluvil V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0588/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: „Výkon činnosti koordinátora BOZP 01/2013“ dle materiálu RK-12-2013-18, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby „Výkon činnosti koordinátora BOZP 01/2013“
 • pro část 1) Jitka Krupičková, se sídlem Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 75972140
 • pro část 2) DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377
 • pro část 3) Jitka Krupičková, se sídlem Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 75972140
 • pro část 4) DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377
 • pro část 5) Ivan Mařík, se sídlem Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, IČO: 60541466
 • pro část 6) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450
 • pro část 7) DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377
 • pro část 8) Ivan Mařík, se sídlem Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, IČO: 60541466
v souladu s materiálem RK-12-2013-18, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-18.doc, RK-12-2013-18, př. 1

19. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01/2013“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0589/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: „Technický dozor stavebníka 01/2013“ dle materiálu RK-12-2013-19, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby „Technický dozor stavebníka 01/2013“
 • pro část 1) SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha, IČO: 25793349
 • pro část 2) DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377
 • pro část 3) Ivo Toman, se sídlem Holíkova 59, 586 01 Jihlava, IČO: 76205053
 • pro část 4) DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377
 • pro část 5) IS engineering s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČO: 25975609
 • pro část 6) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450
 • pro část 7) DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377
 • pro část 8) Ing. Petr Brunclík, se sídlem F. J. Curie 6, 669 02 Znojmo, IČO: 46318071
v souladu s materiálem RK-12-2013-19, př. 1,
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-19.doc, RK-12-2013-19, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání III. mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi
M. Kružíková podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0590/12/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Společnosti pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haška, Valdštejnská 158/14, Praha 1, IČO: 265 89 761, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním III. mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi dle materiálu RK-12-2013-16, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč dle materiálu RK-12-2013-16.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-16.doc, RK-12-2013-16, př. 1, RK-12-2013-16, př. 2, RK-12-2013-16, př. 3

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0591/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 36 890 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-12-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-10.doc, RK-12-2013-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty, EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0592/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 946 011,03 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední škole řemesel Třebíč, IČO 00055077, o částku 629 593,20 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 170 185,41 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o částku 146 232,42 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-11.doc

12. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0593/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina dle materiálu RK-12-2013-12, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Sun Drive Communications s.r.o., Brno, Haraštova č.p. 370/22, PSČ 620 00, IČO 26941007, s nabídkovou cenou bez DPH 3 691 000,00 Kč jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina;
ukládá
odboru sociálních věcí oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-12.doc, RK-12-2013-12, př. 1, RK-12-2013-12, př. 2

13. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence - realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných sociálních služeb v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0594/12/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby s názvem:
  • Sociální služby - Azylový dům pro muže - Jihlava dle materiálu RK-12-2013-13, př. 8upr1;
  • Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř dle materiálu RK-12-2013-13, př. 9upr1;
  • Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-12-2013-13, př. 10upr1;
  • Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov dle materiálu RK-12-2013-13, př. 11upr1;
  • Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava dle materiálu RK-12-2013-13, př. 12upr1;
  • Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava dle materiálu RK-12-2013-13, př. 13upr1;
  • Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-12-2013-13, př. 14upr1;
  • Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč dle materiálu RK-12-2013-13, př. 15upr1
jmenuje
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-13.doc, RK-12-2013-13, př. 1, RK-12-2013-13, př. 2, RK-12-2013-13, př. 3, RK-12-2013-13, př. 4, RK-12-2013-13, př. 5, RK-12-2013-13, př. 6, RK-12-2013-13, př. 7, RK-12-2013-13, př. 8, RK-12-2013-13, př. 9, RK-12-2013-13, př. 10, RK-12-2013-13, př. 11, RK-12-2013-13, př. 12, RK-12-2013-13, př. 13, RK-12-2013-13, př. 14, RK-12-2013-13, př. 15, RK-12-2013-13, př. 16, RK-12-2013-13, př. 17

14. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém oznámení příjemce o změnách v projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0595/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-12-2013-14, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-12-2013-14, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-12-2013-14, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-14.doc, RK-12-2013-14, př. 1

15. Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem změn v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0596/12/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-12-2013-15, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-12-2013-15, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-12-2013-15, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2013-15.doc, RK-12-2013-15, př. 1

20. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 12/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 4. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2013 dne 10. 4. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 4. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz