Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 11/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2007, které se konalo dne 20. 3. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2007
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 3. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Matějkové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
40. „Rekonstrukce objektu Seifertova 24“ a „Rekonstrukce objektu Seifertova 26 - návrh na zařazení akcí do rozpočtu kraje a na rozpočtové opatření; provedení rozpočtového opatření
41. Výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace;
42. Žádost města Třebíče o podporu při získání postavení statutárního města;
43. Dotace z MŠMT na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem – změna části usnesení jednání rady kraje č. 09/2007 ze dne 27. 2. 2007.
Dále se rada kraje shodla poskytnout dar studentce Martině Sáblíkové a navrhla, aby v této věci odbor sekretariátu hejtmana zpracoval podkladový materiál a předložil jej v průběhu zasedání k projednání.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2007
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
 4. Rekonstrukce mostů Urbanov - dodatečné provedení zábradlí
 5. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř
 6. Stavba chodníku v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
 7. Darování pozemků v k. ú. a obci Štěpkov
 8. Investiční akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí"
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů dle schválených pravidel rady kraje
 10. Gymnázium Pacov, vzdání se funkce ředitele
 11. Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
 12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve SOŠ Nové Město na Moravě a SUPŠ Jihlava, příspěvkových organizacích kraje
 13. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - projekty Technické asistence
 14. Nevyhovující hygienické a prostorové podmínky Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na opakované volby do zastupitelstev obcí
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na akci Stamicovy slavnosti
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na celostátní výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
 19. Zpráva o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 za rok 2006
 20. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2006
 21. Převod vozidla z majetku kraje
 22. Prodej výpočetní techniky
 23. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2007 společně s návrhem rozpočtového opatření k zajištění jejího investičního rozvoje
 24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
 25. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
 26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
 27. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příspěvek od města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
 28. Návrh finančního plánu výnosů a nákladů Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007
 29. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2006
 30. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
 31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 32. Zrušení usnesení č. 0372/10/2007/RK
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
 34. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
 35. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání celostátního semináře Centrální sterilizace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
 37. Havarijní pojištění vozidla ZZS kraje Vysočina, p. o.
 38. Rezignace a volba členů Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování ceny pro vítěze soutěže "Podnik podporující rodinu"
 40. „Rekonstrukce objektu Seifertova 24“ a „Rekonstrukce objektu Seifertova 26 - návrh na zařazení akcí do rozpočtu kraje a na rozpočtové opatření
 41. Výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 42. Žádost města Třebíče o podporu při získání postavení statutárního města
 43. Dotace z MŠMT na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem – změna části usnesení jednání rady kraje č. 09/2007 ze dne 27. 2. 2007
 44. Rozprava členů rady
Usnesení 0379/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0380/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-11-2007-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-02.doc, RK-11-2007-02, př. 1

03. Veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0381/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně" a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-03.doc

04. Rekonstrukce mostů Urbanov - dodatečné provedení zábradlí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje předložený požadavek obce Urbanov o dodatečné provedení zábradlí podél chodníku na mostech v obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0382/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
osadit zábradlí podél chodníku u silnice II/403 v Urbanově v úseku realizované stavby "II/403 Urbanov - havárie mostu ev. č. 403-008" z důvodů zvýšení bezpečnosti chodců;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci za základě provedené poptávky k předložení nabídky na dodávku a provedení zábradlí u firmy Mitrenga-stavby, spol. s. r. o.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-04.doc

05. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s doporučením hodnotící komise zrušit zadávací řízení na danou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0383/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř a
ukládá
odboru majetkovému odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění a doručit písemné oznámení všem uchazečům o veřejnou zakázku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-05.doc

06. Stavba chodníku v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Kněževes na vyslovení souhlasného stanoviska s vybudováním chodníku v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes a schválení zveřejnění záměru darovat části pozemku do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0384/11/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, z níž bude vyplývat obci Kněževes právo provést stavbu chodníku na části pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-06.doc

07. Darování pozemků v k. ú. a obci Štěpkov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. a obci Štěpkov do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0385/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků dle GP č. 154-2436/2006 zastavěných chodníkem par. č. 84/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2 a par. č. 84/3- ost. pl. ost. kom. o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle GP č. 154-2436/2006 zastavěné chodníkem par. č. 84/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2 a par. č. 84/3- ost. pl. ost. kom. o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-07.doc

08. Investiční akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Vondráček podali radě kraje doplňující komentář k předloženému investičnímu záměru. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0386/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí" dle materiálu RK-11-2007-08, př. 2;
rozhoduje
 • podat žádost o registraci akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" v ISPROFIN, přílohou žádosti bude "Investiční záměr Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce", materiál RK-11-2007-08, př. 1;
 • podat žádost o registraci akce "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí" v ISPROFIN, přílohou žádosti bude "Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí", materiál RK-11-2007-08, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému a odboru sociálních věcí a zdravotnictví provést analýzu návrhu "Novostavby Domova pro seniory Velké Meziříčí" z hlediska minimalizace jeho investičních a provozních nákladů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-08.doc, RK-11-2007-08, př. 1, RK-11-2007-08, př. 2, RK-11-2007-08, př. 3

40. „Rekonstrukce objektu Seifertova 24“ a „Rekonstrukce objektu Seifertova 26 - návrh na zařazení akcí do rozpočtu kraje a na rozpočtové opatření provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu zařadit uvedené investiční akce z roku 2006 do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0387/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité investiční akce z roku 2006 „Rekonstrukce objektu Seifertova 24“ a „Rekonstrukce objektu Seifertova 26“ do kapitoly Nemovitý majetek, § 6172 Činnost regionální správy (sídlo kraje);Finanční krytí bude realizováno přesunem rozpočtových prostředků v rámci přílohy M4.
schvaluje
rozpočtové opatření, v rámci kapitoly Nemovitý majetek, § 6172 Činnost regionální správy (sídlo kraje)  spočívající ve zvýšení rozpočtu akce „Rekonstrukce objektu Seifertova 24“ o částku 1 200 tis. Kč a rozpočtu akce „Rekonstrukce objektu Seifertova 26“ o částku 400 tis. Kč při současném snížení rozpočtu akce „Krajský úřad kraje Vysočina - předprojektová a projektová příprava výstavby budovy D, příprava území (demolice, infrastruktura)“ o částku  1 600 tis. Kč. Finanční krytí bude realizováno přesunem rozpočtových prostředků v rámci přílohy M4.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. března 42007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-40

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů dle schválených pravidel rady kraje
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0388/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Domu dětí a mládeže Hrádek, Třebíč, IČ 64271927 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 15 000,- Kč na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva o částku 15 000,- Kč při současném zvýšení rozpočtu položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže Hrádek, Třebíč na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč, Hrádek 964, 674 01 Třebíč, IČ 64271927, organizace zřizované krajem, ve výši 15 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-09.doc, RK-11-2007-09, př. 1

10. Gymnázium Pacov, vzdání se funkce ředitele
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0389/11/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Gymnázia Pacov Mgr. Františka Hofmana ke dni 31. 7. 2007 dle materiálu RK-11-2007-10, př. 1;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Pacov.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-10.doc, RK-11-2007-10, př. 1

11. Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu na jmenování ředitelky Dětského domova, Senožaty. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0390/11/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Evu Strakovou do funkce ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 s účinností od 1. 4. 2007 a
stanovuje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat paní Mgr. Evě Strakové, ředitelce Dětského domova, Senožaty 199 s účinností od 1. 4. 2007 dle materiálu RK-11-2007-11, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-11.doc

12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve SOŠ Nové Město na Moravě a SUPŠ Jihlava, příspěvkových organizacích kraje
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na udělení souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku výše uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0391/11/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením brusky pásové Metabo BS 3, inv. č. 4-400122, lesního kolového traktoru LKT 80, inv. č. 6-006051 a lesního kolového traktoru LKT 75, inv. č. 6-006014 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkou dle návrhu Střední odborné školy Nové Město na Moravě;
 • s vyřazením osobního automobilu SEAT ALHAMBRA, SPZ JIH-75-00, inv. č. z-MS-92 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku formou výzvy k podání nabídky a výběrem autobazaru s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě a Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-12.doc

13. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - projekty Technické asistence
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení změnu daných projektů. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, překladatel požádal o stažení bodu z projednávání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-13.doc, RK-11-2007-13, př. 1, RK-11-2007-13, př. 2

14. Nevyhovující hygienické a prostorové podmínky Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit s tím, že v této věci proběhne jednání za účasti zástupců kraje Vysočina a města Kamenice.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-14.doc, RK-11-2007-14, př. 1, RK-11-2007-14, př. 2

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje návrh projednala a doporučila odboru školství, mládeže a sportu předložit návrh upravených pravidel ve smyslu jednoznačnějšího určení možností poskytnutí podpory. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil a závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0392/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 42 000,- Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-11-2007-15, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-15.doc, RK-11-2007-15, př. 1, RK-11-2007-15, př. 2, RK-11-2007-15, př. 3, RK-11-2007-15, př. 4

43. Dotace z MŠMT na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem – změna části usnesení jednání rady kraje č. 09/2007 ze dne 27. 2. 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předložené změně usnesení 0288/09/2007/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0393/11/2007/RK
Rada kraje
ruší
část usnesení č. 0288/09/2007/RK z jednání rady kraje č. 09/2007 dne 27. 2. 2007 týkající se schválení neinvestiční dotace MŠMT ČR Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR ve výši 600 tis. Kč dle materiálu RK-09-2007-17, př. 1 (tabulka 3);
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, na realizaci okresních a krajských kol sportovních soutěží vyhlášených MŠMT a realizovaných v roce 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2007-43, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2007 ve výši 1 365 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 20. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-43, RK-11-2007-43, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na opakované volby do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0394/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním opakovaných voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na akci Stamicovy slavnosti
Z. Čech, referent oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnout dotaci občanskému sdružení Jan Václav Stamic, Havlíčkův Brod. K předloženému návrhu J. Vondráček podal doplňující komentář a rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0395/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč občanskému sdružení Jan Václav Stamic, Husova 2147, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 62698371, na opravu pamětní desky Jana Václava Stamice a na krytí dalších nákladů souvisejících s pořádáním hudebního festivalu Stamicovy slavnosti a
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 tis. Kč a současné zvýšení § 3312 Hudební činnost, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 tis. Kč na opravu pamětní desky Jana Václava Stamice a na krytí dalších nákladů souvisejících s pořádáním hudebního festivalu Stamicovy slavnosti dle materiálů RK-11-2007-17, př. 1, a RK-11-2007-17, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-17.doc, RK-11-2007-17, př. 1, RK-11-2007-17, př. 2

19. Zpráva o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 za rok 2006
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly odboru kontroly v krátkosti seznámili radu kraje s předloženou zprávou. V průběhu jednání přišla M. Černá, odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0396/11/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 za rok 2006 dle materiálů RK-11-2007-19, př. 1, a RK-11-2007-19, př. 2.
odpovědnost: OK
termín: 20. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-19.doc, RK-11-2007-19, př. 1, RK-11-2007-19, př. 2

20. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2006
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, podal radě kraje doplňující komentář k předložené zprávě o kontrolách vykonaných v roce 2006. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0397/11/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2006 dle materiálů RK-11-2007-20, př. 1, RK-11-2007-20, př. 2, a RK-11-2007-20, př. 3.
odpovědnost: OK
termín: 20. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-20.doc, RK-11-2007-20, př. 1, RK-11-2007-20, př. 2, RK-11-2007-20, př. 3

Odbor sekretariátu hejtmana předložil radě kraje materiál 44. Návrh na podporu. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje tento návrh projednala a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0398/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar (3 karty CCS BONUS) Martině Sáblíkové, v celkové výši 81 535,50 Kč dle materiálu RK-11-2007-44 a RK-11-2007-44, př. 1, jako uznání za vynikající sportovní úspěchy a skvělou reprezentaci Vysočiny;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 81 540,Kč určenou na dar pro Martinu Sáblíkovou, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 81 540 Kč dle materiálu RK-11-2007-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odboru ekonomický, odbor sekretariátu ředitele
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-44

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na celostátní výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
Z. Čech, referent oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0399/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč České bonsajové asociaci, Luční 285, 411 17 Libochovice, IČ: 62772422, na krytí nákladů souvisejících s celostátní výstavou České bonsajové asociace a
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 tis. Kč a současné zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s celostátní výstavou České bonsajové asociace dle materiálů RK-11-2007-18, př. 1, a RK-11-2007-18, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-18.doc, RK-11-2007-18, př. 1, RK-11-2007-18, př. 2

21. Převod vozidla z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, seznámila radu kraje s žádostí Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o převod uvedeného osobního vozidla. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0400/11/2007/RK
Rada kraje
ruší
rozhodnutí o prodeji osobního vozidla Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku učiněné usnesením č. 0250/08/2007/RK;
rozhoduje
darovat vozidlo Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10 dle materiálu RK-11-2007-21, př. 1.
odpovědnost: OSŔ
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-21.doc, RK-11-2007-21, př. 1

22. Prodej výpočetní techniky
I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, informovala radu kraje o žádosti Ladislava Péťa o odkoupení notebooku, který užíval ke své funkci člena zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0401/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek: notebook Asus M2424, výr. č. *034021, inv. č. KUJIH000CG8U;
 • uzavřít smlouvu dle materiálu RK-11-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-22.doc, RK-11-2007-22, př. 1

23. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2007 společně s návrhem rozpočtového opatření k zajištění jejího investičního rozvoje
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh finančního plánu zmíněné příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického. V průběhu jednání přišel J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0402/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 2212 - Silnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 7 477,5 tis. Kč z důvodu odvodu prostředků z investičního fondu u Krajské správy a údržby silnic Vysočina;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 7 477,5 tis. Kč v souvislosti s realizovanými akcemi pro organizace silničního hospodářství realizovanými v letech 2006 a 2007 ("SÚS Jihlava - garáže Telč" a "SÚS Havlíčkův Brod - cestmistrovství Ledeč nad Sázavou");
 • zvýšení závazného ukazatele "Odvod z investičního fondu" u Krajské správy a údržby Vysočina o 7 477,5 tis. Kč z důvodu pokrytí výdajů z rozpočtu kraje na Investice v dopravě - akce "SÚS Havlíčkův Brod - cestrmistrovství Ledeč nad Sázavou" a "SÚS Jihlava - garáže Telč";
 • ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2007 podle materiálu RK-11-2007-23, př. 1;
 • pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanovuje
 • způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2007 podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve výši 162 340 tis. Kč;
 • pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci Vysočina omezení účetního odpisování mostů a silnic II. a III. třídy, kdy se tento majetek nebude v roce 2007 účetně odpisovat;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými dotacemi  na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů uvedených v příloze D1 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 při zachování celkového objemu finančních prostředků;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
ukládá
 • vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřit návrhy ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na použití prostředků rezervního a investičního fondu příspěvkové organizace k řešení havarijní situace;
 • řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí  bude zabezpečena do 30. 6. 2007, za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2007;
b) zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
c) promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru majetkového, vedoucí odboru ekonomického.
termín: průběžně do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-23.doc, RK-11-2007-23, př. 1

24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0403/11/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Jana Karase a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Jana Nekulu a zástupce politického klubu ČSSD a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku rychlovýměnné nástavby samosběrného zametače", která se uskuteční dne 4. 4. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-24.doc

25. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0404/11/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Mgr. Jaromíra Brychtu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/602 Velká Bíteš- křižovatka II/390" a "Opravu silnice III/35433, III/35437 a III/36049 Mostiště", které se uskuteční dne 26. 4. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-25.doc, RK-11-2007-25, př. 1

26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0405/11/2007/RK
Rada kraje
deleguje
 • pana Ing. Miroslava Houšku a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Bc. Jiřího Vondráčka a zástupce politického klubu KSČM a Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/345 č. Chotěboř - Vilémov", "Opravu silnice č. II/346 Chotěboř - Kámen" a "Opravu silnice č. II/130 Ledeč nad Sázavou - Koberovice", která se uskuteční dne 11. 4. 2007;
 • pana Bc. Jiřího Vondráčka a zástupce politického klubu ČSSD a Mgr. Hanu Motlovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Miroslava Houšku a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice č. II/350 Šlapanov - Přibyslav", která se uskuteční dne 26. 4. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-26.doc, RK-11-2007-26, př. 1, RK-11-2007-26, př. 2, RK-11-2007-26, př. 3, RK-11-2007-26, př. 4

27. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příspěvek od města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0406/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přijmout jako příjem kraje finanční příspěvek od města Havlíčkův Brod ve výši 6 mil. Kč pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • poskytnout neinvestiční dotaci Krajské knihovně Vysočiny, IČ 70950164, ve výši 6 mil. Kč s určením na financování nákladů spojených s plněním funkcí základní knihovny pro občany města Havlíčkův Brod a
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u položky 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí o finanční příspěvek z rozpočtu města Havlíčkův Brod ve výši 6 mil. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Kultura, § 3314-Činnosti knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 mil. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 o částku 6 mil. Kč s určením na financování nákladů spojených s plněním funkcí základní knihovny pro občany města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-27.doc

28. Návrh finančního plánu výnosů a nákladů Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007
Ze zasedání rady kraje se omluvili M. Vystrčil a P. Hájek. K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem finančního plánu dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0407/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
finanční plán výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007 dle materiálu RK-11-2007-28, př. 1;
souhlasí
se zapojením fondu odměn Krajské knihovny Vysočiny na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
stanoví
 • u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2007:
  • celkový objem použití investičního fondu;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou knihovnu Vysočiny stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2007 dle materiálu RK-11-2007-28, př. 1;
zmocňuje
ředitelku Krajské knihovny Vysočiny:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu jejich převodem do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového a
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury a památkové péče a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví kultury na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
 • ředitelce Krajské knihovny Vysočiny:
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená zřizovatelem do finančního plánu; upravený finanční plán předložit odboru kultury a památkové péče nejpozději do 30-ti dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-28.doc, RK-11-2007-28, př. 1

29. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2006
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje předložený návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací na úseku kultury za rok 2006. Projednávání se zúčastnila M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0408/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2006 dle materiálu RK-11-2007-29, př. 1;
 • příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 do rezervního fondu a fondu odměn příspěvkových organizací dle materiálu RK-11-2007-29, př. 1 a
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn z výsledku hospodaření roku 2006 dle materiálu RK-11-2007-29, př. 1 s termínem do 31. 3. 2007.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-29.doc, RK-11-2007-29, př. 1

30. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh stanovit plat řediteli uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0409/11/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitele Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 4. 2007 dle materiálu RK-11-2007-30, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-30.doc, RK-11-2007-30, př. 1

31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, podala radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0410/11/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), inventární číslo 54/A, z majetku kraje a jeho fyzickou likvidací.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-31.doc, RK-11-2007-31, př. 1

32. Zrušení usnesení č. 0372/10/2007/RK
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, zdůvodnila radě kraje navrhované změny v předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0411/11/2007/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0372/10/2007/RK;
rozhoduje
poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu RK-11-2007-32, př. 1 ve výši 6 473 110,- Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu RK-11-2007-32, př. 2 ve výši 13 220 091,- Kč;
 • schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnovu kulturních památek, o částku 3 193 201,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o tuto částku;
 • neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2007-32, př. 3.
odpovědnost: OKPP, EO
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-32.doc, RK-11-2007-32, př. 1, RK-11-2007-32, př. 1a, RK-11-2007-32, př. 2, RK-11-2007-32, př. 2a, RK-11-2007-32, př. 3

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0412/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) o účelovou dotaci z MF ČR na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2006 ve výši 646 201,65 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-33.doc

34. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu stanovit plat řediteli zmíněné příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0413/11/2007/RK
Rada kraje
stanoví
 • v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro pana Bohuslava Kubáta, ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2007-34, př. 1;
 • v souladu zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro paní Jaroslavu Kadlecovou, ředitelku Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2007-34, př. 2;
 • v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu pro paní Jaroslava Kadlecovou, ředitelku Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-11-2007-34, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-34.doc, RK-11-2007-34, př. 1, RK-11-2007-34, př. 2

35. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání celostátního semináře Centrální sterilizace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout finanční příspěvek Nemocnici Nové Město na Moravě na pokrytí části nákladů spojených s pořádáním uvedené akce. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0414/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ00842001 ve výši 20 tis. Kč;
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o stejnou částku 20 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci o částku 20 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním celostátního semináře na téma Centrální sterilizace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě
termín: 3. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0415/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2007, § 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejné výši 20 000 Kč s určením na pokrytí nákladů na lékařem vyžádaný převoz klientů Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do jiných určených zařízení dle materiálu RK-11-2007-36, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-36.doc

37. Havarijní pojištění vozidla ZZS kraje Vysočina, p. o.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k žádosti Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, o schválení výjimky pro další havarijní pojištění vozidla Nissan. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0416/11/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro další havarijní pojištění vozidla Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, staršího 10 let – Nissan Patrol SPZ 1J9 3308, rok výroby 1996, po dobu provozu vozidla v této organizaci.
Odpovědnost: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-37.doc, RK-11-2007-37, př. 1, RK-11-2007-37, př. 2

41. Výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje předložený návrh výběrového řízení a požádala o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do výběrové komise. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0417/11/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení pracovního poměru paní Zdeňky Cimbálníkové a ukončení výkonu funkce ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, na základě její výpovědi uvedené v materiálu RK-11-2007-41, př. 3;
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele/ku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2007-41, př. 1;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele/ku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle doplněného materiálu RK-11-2007-41, př. 2
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-41, RK-11-2007-41, př. 1, RK-11-2007-41, př. 2

38. Rezignace a volba členů Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
Ze zasedání se omluvil V: Kodet. J. Vondráček informoval přítomné o předložené rezignaci a volbě člena výše uvedené komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0418/11/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 20. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-38.doc, RK-11-2007-38, př. 1, RK-11-2007-38, př. 2

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování ceny pro vítěze soutěže "Podnik podporující rodinu"
M. Černá seznámila přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0419/11/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě broušeného skleněného talíře v pořizovací ceně 5 tis. Kč Českému svazu žen dle materiálu RK-11-2007-39, př. 3;
 • provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku Kč 5 tis. Kč a současné zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n., položka 5194 Věcné dary o stejnou částku 5 tis. Kč za účelem nákupu a darování skleněného broušeného talíře v pořizovací ceně max. 5 tis. Kč, Českému svazu žen pro vítěze soutěže s názvem "Podnik podporující rodinu" dle materiálů RK-11-2007-39, př. 1, RK-11-2007-39, př. 2, a RK-11-2007-39, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-39.doc, RK-11-2007-39, př. 1, RK-11-2007-39, př. 2, RK-11-2007-39, př. 3

42. Žádost města Třebíče o podporu při získání postavení statutárního města
Na zasedání rady kraje se dostavila M. Matějková. M. Černá podala přítomným doplňující informace k předložené žádosti města Třebíče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0420/11/2007/RK
Rada kraje
podporuje
záměr města Třebíč získat postavení statutárního města.
odpovědnost: OSŘKŽÚ
termín: 20. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2007-42, RK-11-2007-42, př. 1

45. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Černá ukončila zasedání rady kraje č. 11/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 4. 2007, v 10.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2007 dne 20. 3. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 3. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz