Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 10/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2017, které se konalo dne 14. 3. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 3. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2017
 2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 6. Změna termínu realizace projektu Standard ICT 2016
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 8. jihlavské onkogynekologické konference: Radikální onkogynekologická operativa
 8. Návrh rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017
 9. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 11. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 12. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
 13. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 14. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 15. Žádosti městyse Havlíčkova Borová a obce Herálec o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 16. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 17. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina II.
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Pelhřimov
 19. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2017
 20. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 21. Dotace na oslavy obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 22. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 27. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 23. Dohoda o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 24. Dohoda o postoupení smlouvy o dílo mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 25. Veřejná zakázka na stavební práce: II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
 27. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
 28. Žádost o snížení úhrady za zřízení služebnosti
 29. Návrh na zrušení usnesení 0109/02/2013/ZK
 30. Návrh na změnu usnesení 0587/07/2015/ZK
 31. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 32. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 33. Návrh na změnu usnesení 0225/03/2015/ZK
 34. Výmaz předkupního práva v k. ú. Ostrov nad Oslavou
 35. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
 36. Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Telče a obci Ořechov
 37. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
 38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
 39. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 40. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 42. Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb
 43. Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 44. Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 45. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017
 46. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
 47. FOND VYSOČINY - grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2017
 48. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017
 49. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 50. Změna ve zřizovací listině Dětského domova, Senožaty 199, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele
 51. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2017
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hejtmanův pohár 2016/2017
 55. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017
 59. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 61. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
 62. Podpora učebních oborů
 63. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů pro finalisty 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
 64. Soutěž Stavíme z Merkuru
 65. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016
 66. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
 67. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 68. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 69. FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ VESNICE 2017
 70. Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst České republiky
 71. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 72. Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 73. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 74. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 75. FOND VYSOČINY - grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017
 76. Poskytnutí dotace na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 77. Projekty na posílení biodiverzity
 78. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 79. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - žádost o změnu v projektu
 80. Rozprava členů rady

Usnesení 0456/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 9/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 04 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0457/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2017-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 24. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-02.doc, RK-10-2017-02, př. 1, RK-10-2017-02, př. 2

03. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0458/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 24. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-03.doc, RK-10-2017-03, př. 1

04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0459/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2017-04, př. 1, RK-10-2017-04, př. 2, RK-10-2017-04, př. 3, RK-10-2017-04, př. 4 a RK-10-2017-04, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 24. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-04.doc, RK-10-2017-04, př. 1, RK-10-2017-04, př. 2, RK-10-2017-04, př. 3, RK-10-2017-04, př. 4, RK-10-2017-04, př. 5

05. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0460/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-10-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-05.doc, RK-10-2017-05, př. 1

06. Změna termínu realizace projektu Standard ICT 2016
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh změny termínu pro podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu „Standard ICT 2016“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0461/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu Standard ICT 2016 dle materiálu RK-10-2017-06, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu Standard ICT 2016 v souladu s upravenými pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-06.doc, RK-10-2017-06, př. 1

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 8. jihlavské onkogynekologické konference: Radikální onkogynekologická operativa
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0462/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním
8. jihlavské onkogynekologické konference: Radikální onkogynekologická operativa;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 4. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-07.doc, RK-10-2017-07, př. 1, RK-10-2017-07, př. 2, RK-10-2017-07, př. 3, RK-10-2017-07, př. 4

08. Návrh rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrhy rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0463/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočty (plány výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným závazným ukazatelem Limit prostředků na platy na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1 a jejich profinancování;
zmocňuje
ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
stanoví
Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
ukládá
 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované rozpočty a plány na rok 2017, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2017 v termínu do 22. 8. 2017. Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2017 o zrealizovaných finančních a provozních opatření za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2017;
 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1 v termínu nejpozději do 31. 10. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-08.doc, RK-10-2017-08, př. 1, RK-10-2017-08, př. 2, RK-10-2017-08, př. 3, RK-10-2017-08, př. 4, RK-10-2017-08, př. 5

09. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0464/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu RK-10-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-09.doc, RK-10-2017-09, př. 1

79. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - žádost o změnu v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0465/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-79, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-79.doc, RK-10-2017-79, př. 1, RK-10-2017-79, př. 2, RK-10-2017-79, př. 3

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0466/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-10-2017-10, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-10.doc, RK-10-2017-10, př. 1, RK-10-2017-10, př. 2, RK-10-2017-10, př. 3, RK-10-2017-10, př. 4

11. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí žádosti obcí o dotaci na projekty realizované v rámci výše uvedeného Programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0467/10/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-11, př. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-11, př. 3.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-11.doc, RK-10-2017-11, př. 1, RK-10-2017-11, př. 2, RK-10-2017-11, př. 3

12. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0468/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017 dle materiálů RK-10-2017-12, př. 1 a RK-10-2017-12, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-12.doc, RK-10-2017-12, př. 1, RK-10-2017-12, př. 2

13. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje předložení upraveného materiálu navrhujícího rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 0469/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-10-2017-13, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 100 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 17 360 Kč) rozpočtu kraje na realizaci soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-10-2017-13.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-13.doc, RK-10-2017-13, př. 1

14. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0470/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 4 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-10-2017-14, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 4 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 800 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-14, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-14.doc, RK-10-2017-14, př. 1, RK-10-2017-14, př. 2

15. Žádosti městyse Havlíčkova Borová a obce Herálec o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace výše uvedeným obcím na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0471/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Obci Herálec, IČO 00294306 ve výši 500 000 Kč a Městysi Havlíčkova Borová, IČO 00267431 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-10-2017-15, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-15, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-15.doc, RK-10-2017-15, př. 1, RK-10-2017-15, př. 2, RK-10-2017-15, př. 3

16. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0472/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část neinvestiční dotaci SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 850 000 Kč dle materiálu RK-10-2017-16, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-16, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 150 000 Kč při současném snížení ostatních výdajů (ÚZ 00150) o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-16.doc, RK-10-2017-16, př. 1, RK-10-2017-16, př. 2, RK-10-2017-16, př. 3

17. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina II.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu udělení Záslužné medaile Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0473/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2017-17, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-17.doc, RK-10-2017-17, př. 1, RK-10-2017-17, př. 2

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Pelhřimov
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0474/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00425885, dle materiálu RK-10-2017-18, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 14. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-18.doc, RK-10-2017-18, př. 1, RK-10-2017-18, př. 2, RK-10-2017-18, př. 3

65. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů kraje v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0475/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016 dle materiálu RK-10-2017-65, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. března 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-65.doc, RK-10-2017-65, př. 1

19. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0476/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Regionální kultura 2017 dle materiálu RK-10-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-19.doc, RK-10-2017-19, př. 1

20. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace městům s památkami UNESCO. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0477/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu RK-10-2017-20, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-20, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-20.doc, RK-10-2017-20, př. 1, RK-10-2017-20, př. 2

21. Dotace na oslavy obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0478/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace na oslavy obcí z kapitoly Kultura, § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v celkové výši 1 000 000 Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2017-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-21, př. 4;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2017-21, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-21.doc, RK-10-2017-21, př. 1, RK-10-2017-21, př. 2, RK-10-2017-21, př. 3, RK-10-2017-21, př. 4

22. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 27. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0479/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-22.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 23 24 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

23. Dohoda o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
Usnesení 0480/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-23.doc, RK-10-2017-23, př. 1

24. Dohoda o postoupení smlouvy o dílo mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
Usnesení 0481/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o dílo na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-24.doc, RK-10-2017-24, př. 1

25. Veřejná zakázka na stavební práce: II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč křiž. s II/399, 1. část“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0482/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro veřejnou zakázku II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-10-2017-25, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-10-2017-25, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-10-2017-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-25.doc, RK-10-2017-25, př. 1, RK-10-2017-25, př. 2, RK-10-2017-25, př. 3

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0483/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 88 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2016/2017 a na opravy silnic po zimní sezoně;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 88 000 000 Kč, z toho:
 • na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2016/2017, částka 38 000 000 Kč;
 • na zajištění oprav po zimě dle seznamu RK-10-2017-26, př. 4, částka 50 000 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-26.doc, RK-10-2017-26, př. 1, RK-10-2017-26, př. 2, RK-10-2017-26, př. 3, RK-10-2017-26, př. 4

27. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu navýšení počtu zaměstnanců k 1. 4. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0484/10/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 4. 2017 na 452 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 821 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 1 105 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 33 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 138 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
odpovědnost: OSH, OM, OE, OddŘLZ, OddPKŽÚ
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-27.doc, RK-10-2017-27, př. 1, RK-10-2017-27, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 29 34, 36, 37, 39, 40 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

29. Návrh na zrušení usnesení 0109/02/2013/ZK
Usnesení 0485/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0109/02/2013/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-29.doc

30. Návrh na změnu usnesení 0587/07/2015/ZK
Usnesení 0486/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0587/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-07-2015-21, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-10-2017-30, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-30.doc, RK-10-2017-30, př. 1

31. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0487/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2017-31, př. 1 a RK-10-2017-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-31.doc, RK-10-2017-31, př. 1, RK-10-2017-31, př. 2

32. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0488/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-10-2017-32, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-10-2017-32, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-10-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-32.doc, RK-10-2017-32, př. 1

33. Návrh na změnu usnesení 0225/03/2015/ZK
Usnesení 0489/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0225/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2016 tak, že v usnesení se ruší text:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 4 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 5 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví městyse Větrný Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-33.doc

34. Výmaz předkupního práva v k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0490/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemkům uvedeným v materiálu RK-10-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-34.doc, RK-10-2017-34, př. 1

36. Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Telče a obci Ořechov
Usnesení 0491/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle GP č. 83-7412/2015 v k.ú. Ořechov u Telče a to: par. č. 545/69 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1 a 545/34) a par. č. 545/72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 545/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2, par. č. 545/77 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 545/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1) z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle GP č. 83-7412/2015 v k.ú. Ořechov u Telče a to: par. č. 545/69 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1 a 545/34) a par. č. 545/72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 545/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2, par. č. 545/77 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 545/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1) z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-36.doc, RK-10-2017-36, př. 1

37. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
Usnesení 0492/10/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-37.doc, RK-10-2017-37, př. 1

39. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 0493/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví statutárního města Jihlava koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-10-2017-39, př. 1;
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví statutárního města Jihlava darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2017-39, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-39.doc, RK-10-2017-39, př. 1, RK-10-2017-39, př. 2, RK-10-2017-39, př. 3, RK-10-2017-39, př. 4

40. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 0494/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-10-2017-40, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-40.doc, RK-10-2017-40, př. 1, RK-10-2017-40, př. 2

28. Žádost o snížení úhrady za zřízení služebnosti
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Zemědělského a obchodního družstva Čáslavice o přehodnocení a snížení úhrady za zřízení věcného břemene na majetku kraje. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskuzi doporučila předkladateli materiál k dopracování. P. Kolář doporučení rady akceptoval a požádal o stažení materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-28.doc, RK-10-2017-28, př. 1

35. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0495/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje akceptovat realizované řešení schválené usnesením 0399/05/2016/ZK i přes pozdější zaslání dohodnuté částky;
rozhoduje
upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ke dni schválení tohoto usnesení.
odpovědnost: OM
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-35.doc, RK-10-2017-35, př. 1

38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na akci „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0496/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba dle materiálu RK-10-2017-38, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 ZVZ a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-38.doc, RK-10-2017-38, př. 1, RK-10-2017-38, př. 2, RK-10-2017-38, př. 3

41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0497/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku horkovzdušné trouby, inventární číslo DDHM 22000060, rok pořízení 1994, pořizovací cena 216 885,- Kč, zůstatková cena k 8. 3. 2017 je 0,- Kč a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-41.doc

42. Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace na realizaci projektu „ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0498/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti spolku SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892 ve výši 387 000 Kč na realizaci projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-10-2017-42, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-42, př. 3.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-42.doc, RK-10-2017-42, př. 1, RK-10-2017-42, př. 2, RK-10-2017-42, př. 3, RK-10-2017-42, př. 4

43. Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0499/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 5 995 000 Kč na provozování domácí hospicové péče dle materiálu RK-10-2017-43, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-43, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-43.doc, RK-10-2017-43, př. 1, RK-10-2017-43, př. 2, RK-10-2017-43, př. 3

44. Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0500/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu RK-10-2017-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-44.doc, RK-10-2017-44, př. 1, RK-10-2017-44, př. 2

45. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu schválení výše uvedených Zásad. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0501/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-45, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-45.doc, RK-10-2017-45, př. 1

46. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0502/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2017-46, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu v roce 2017 u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ve výši 57 700 Kč ke stanovenému účelu dle darovací smlouvy.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-46.doc, RK-10-2017-46, př. 1, RK-10-2017-46, př. 2

47. FOND VYSOČINY - grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2017
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu vyhlášení grantového programu na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0503/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Investujme v sociálních službách 2017 dle materiálu RK-10-2017-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-47.doc, RK-10-2017-47, př. 1

48. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0504/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-48, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-48.doc, RK-10-2017-48, př. 1, RK-10-2017-48, př. 2

49. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace poskytovatelům programů primární prevence. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0505/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 3 000 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu RK-10-2017-49, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-49, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-49.doc, RK-10-2017-49, př. 1, RK-10-2017-49, př. 2, RK-10-2017-49, př. 3, RK-10-2017-49, př. 4

50. Změna ve zřizovací listině Dětského domova, Senožaty 199, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o změně ve zřizovací listině výše uvedené příspěvkové organizace a o návrhu poskytnutí příspěvku na provoz za účelem pokrytí nákladů souvisejících s ukončením činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0506/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330, dle materiálu RK-10-2017-50, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 -Dětské domovy o částku 175 290 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 175 290 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 (§ 3133) o částku 175 290 Kč na pokrytí nákladů na odstupné zaměstnancům z důvodu ukončení činnosti ZDVOP při DD Senožaty ke dni 31. 3. 2017.
odpovědnost: OŠMS, OSV, OE, ředitelka Dětského domova, Senožaty 199
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-50.doc, RK-10-2017-50, př. 1, RK-10-2017-50, př. 2

51. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0507/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením telefonní ústředny ATEUS OMEGA Bussines, inventární číslo 30487, pořízené v roce 2006, pořizovací cena 147 984,50 Kč, zůstatková cena 1 Kč, z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu RK-10-2017-51.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-51.doc

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0508/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-52, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-52.doc, RK-10-2017-52, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0509/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-10-2017-53, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-53.doc, RK-10-2017-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hejtmanův pohár 2016/2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0510/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar spolku Asociace amatérských sportů ČR, z.s. se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 22856072, finanční dar ve výši 15 000 Kč dle materiálu RK-10-2017-54, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 15 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 15 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-54.doc, RK-10-2017-54, př. 1, RK-10-2017-54, př. 2

55. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí podpor v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0511/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-55.doc, RK-10-2017-55, př. 1, RK-10-2017-55, př. 2, RK-10-2017-55, př. 3

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti ředitele Gymnázia Velké Meziříčí o navýšení příspěvku na provoz. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0512/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3121 -Gymnázia o částku 450 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 450 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393, o částku 450 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s nákupem nových šatnových skříní a lavic dle materiálu RK-10-2017-56.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia Velké Meziříčí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-56.doc, RK-10-2017-56, př. 1, RK-10-2017-56, př. 2

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí finančních darů obcím pro rok 2017 určených na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení v základních a praktických školách zřízených obcemi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0513/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 536 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 536 000 Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
 • rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 5 616 000 Kč obcím dle materiálu RK-10-2017-57, př. 2, na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-10-2017-57, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-57.doc, RK-10-2017-57, př. 1, RK-10-2017-57, př. 2, RK-10-2017-57, př. 3

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0514/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové výši 7 735 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) dle materiálu RK-10-2017-58, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-10-2017-58, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-58.doc, RK-10-2017-58, př. 1, RK-10-2017-58, př. 2, RK-10-2017-58, př. 3

59. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženou Výroční zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0515/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 dle materiálu RK-10-2017-59, př. 1 a shrnutí výroční zprávy dle materiálu RK-10-2017-59, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2017 odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-59.doc, RK-10-2017-59, př. 1, RK-10-2017-59, př. 2

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí podpor na organizaci soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT. Z jednání se omluvili J. Běhounek a J. Fischerová. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0516/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 82 000 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-10-2017-60, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT:
 • příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 85 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-10-2017-60, př. 1;
 • organizaci Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek, IČO 70925186 ve výši 200 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-10-2017-60, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace dle tabulky č. 4 materiálu RK-10-2017-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-60, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-60.doc, RK-10-2017-60, př. 1, RK-10-2017-60, př. 2, RK-10-2017-60, př. 3, RK-10-2017-60, př. 4, RK-10-2017-60, př. 5

61. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0517/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o Krajském akčním plánu.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. března předložit zastupitelstvu k projednání; zveřejnit a zaslat jej MŠMT ČR ke schválení
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-61.doc, RK-10-2017-61, př. 1

62. Podpora učebních oborů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí informaci o poskytovaných motivačních stipendiích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0518/10/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-10-2017-62, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-62.doc, RK-10-2017-62, př. 1, RK-10-2017-62, př. 2, RK-10-2017-62, př. 3, RK-10-2017-62, př. 4, RK-10-2017-62, př. 5, RK-10-2017-62, př. 6, RK-10-2017-62, př. 7

63. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů pro finalisty 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů určených finalistům soutěže S Vysočinou do Evropy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0519/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-10-2017-63.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-63.doc

64. Soutěž Stavíme z Merkuru
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyhlášení 4. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0520/10/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
4. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;
schvaluje
propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-10-2017-64, př. 1;
bere na vědomí
informaci o nákladech 4. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-10-2017-64, př. 2;
rozhoduje
poskytnout věcné dary účastníkům 4. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-10-2017-64, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-64.doc, RK-10-2017-64, př. 1, RK-10-2017-64, př. 2, RK-10-2017-64, př. 3, RK-10-2017-64, př. 4

66. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
P. Pacal a L. Svoboda informovali radu kraje o předložené aktualizaci výše uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0521/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2017-66, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-66.doc, RK-10-2017-66, př. 1, RK-10-2017-66, př. 2

67. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0522/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2017-67, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-67, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-67, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-67.doc, RK-10-2017-67, př. 1, RK-10-2017-67, př. 2

68. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0523/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-68, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-68.doc, RK-10-2017-68, př. 1, RK-10-2017-68, př. 2, RK-10-2017-68, př. 3, RK-10-2017-68, př. 4

69. FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ VESNICE 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0524/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj vesnice 2017 dle materiálu RK-10-2017-69, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-69.doc, RK-10-2017-69, př. 1

70. Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst České republiky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádali radu kraje o jmenování zástupce Kraje Vysočina do voleb orgánů Národní sítě Zdravých měst České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0525/10/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina do voleb orgánů Národní sítě Zdravých měst České republiky.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-70.doc, RK-10-2017-70, př. 1

71. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0526/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2017-71, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-71, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-10-2017-71, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2017-71, př. 2; za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-71, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-10-2017-71, př. 4.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-71.doc, RK-10-2017-71, př. 1, RK-10-2017-71, př. 2, RK-10-2017-71, př. 3, RK-10-2017-71, př. 4

72. Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje na vědomí zprávu o realizaci a zjednodušenou žádost o platbu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0527/10/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-10-2017-72, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-10-2017-72, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2017-72, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálů RK-10-2017-72, př. 1 a RK-10-2017-72, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-72.doc, RK-10-2017-72, př. 1, RK-10-2017-72, př. 2, RK-10-2017-72, př. 3

73. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje k projednání žádost o podporu spolku KOUS Vysočina, z. s., zajišťujícímu koordinaci a kontakt s nestátními neziskovými organizacemi v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0528/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-73, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-73, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-73.doc, RK-10-2017-73, př. 1, RK-10-2017-73, př. 2

74. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0529/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si právo rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 dle materiálu RK-10-2017-74, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-74, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-74, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-74.doc, RK-10-2017-74, př. 1

75. FOND VYSOČINY - grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu spolupráce podnikatelů v Kraji Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0530/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017 dle materiálu RK-10-2017-75, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-75.doc, RK-10-2017-75, př. 1

76. Poskytnutí dotace na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina na realizaci akce „Veletrh firem a práce Fortel 2017“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0531/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 ve výši 900 000 Kč dle materiálu RK-10-2017-76, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-76, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-76.doc, RK-10-2017-76, př. 1, RK-10-2017-76, př. 2

77. Projekty na posílení biodiverzity
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámily radu kraje s návrhem poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v oblasti posílení biodiverzity. Z jednání se omluvil P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0532/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,2 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu RK-10-2017-77, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány;
schvaluje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2017-77, př. 4;
rozhoduje
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-77.doc, RK-10-2017-77, př. 1, RK-10-2017-77, př. 2, RK-10-2017-77, př. 3, RK-10-2017-77, př. 4, RK-10-2017-77, př. 5, RK-10-2017-77, př. 6

78. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje upravený materiál řešící návrh poskytnutí dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 0533/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 40 693 426 Kč dle materiálu RK-10-2017-78, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-78, př. 3upr1;
 • neposkytnout dotace obci z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-10-2017-78, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2017-78.doc, RK-10-2017-78, př. 1, RK-10-2017-78, př. 2, RK-10-2017-78, př. 3, RK-10-2017-78, př. 4

80. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 10/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 3. 2017, v 7:30 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Franěk               …..………………………………….……


Ing. Vladimír Novotný               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 10/2017 dne 14. 3. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 17. 3. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz