Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2017 - 14.03.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
06Změna termínu realizace projektu Standard ICT 2016
07Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 8. jihlavské onkogynekologické konference: Radikální onkogynekologická operativa
08Návrh rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017
09Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
11Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
13Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
13upr1Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu - návrh na provedení rozpočtového opatření
14Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
15Žádosti městyse Havlíčkova Borová a obce Herálec o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
16Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
17Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina II.
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Pelhřimov
19FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2017
20Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
21Dotace na oslavy obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
22Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 27. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
23Dohoda o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
24Dohoda o postoupení smlouvy o dílo mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
25Veřejná zakázka na stavební práce: II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
27Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
28Žádost o snížení úhrady za zřízení služebnosti
29Návrh na zrušení usnesení 0109/02/2013/ZK
30Návrh na změnu usnesení 0587/07/2015/ZK
31Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
33Návrh na změnu usnesení 0225/03/2015/ZK
34Výmaz předkupního práva v k. ú. Ostrov nad Oslavou
35Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
36Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Telče a obci Ořechov
37Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
38Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
39Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
40Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
41Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
42Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb
43Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
44Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
45Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017
46Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
47FOND VYSOČINY - grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2017
48Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017
49Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
50Změna ve zřizovací listině Dětského domova, Senožaty 199, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele
51Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2017
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hejtmanův pohár 2016/2017
55Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017
59Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
61Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
62Podpora učebních oborů
62upr1Podpora učebních oborů
63Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů pro finalisty 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
64Soutěž Stavíme z Merkuru
65Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016
66Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
67Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
68Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
69FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ VESNICE 2017
70Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst České republiky
71Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
72Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
73Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
74Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
75FOND VYSOČINY - grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017
76Poskytnutí dotace na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
77Projekty na posílení biodiverzity
78Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
78upr1Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
79Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - žádost o změnu v projektu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz