Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 05/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 5/2007, které se konalo dne 30. 1. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2007
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 1. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost J. Vondráčka, I. Rohovského.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2007
 2. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
 3. Převod STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 4. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 5. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
 6. Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
 7. Změny názvů akcí v příloze M1 rozpočtu kraje
 8. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
 9. Kácení stromů v k. ú. Svařenov
 10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 11. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 12. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
 13. Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 14. FOND VYSOČINY - závěrečná zpráva a vyúčtování projektu FV 036/112/05
 15. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Žďár nad Sázavou
 18. Postup do vyššího platového stupně
 19. Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 20. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Bezpečnostní opatření v obci Pocoucov" pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 22. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
 23. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
 24. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
 25. Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
 26. FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
 27. Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 28. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
 29. FOND VYSOČINY- Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I
 30. Profil kraje Vysočina - leden 2007
 31. Informace o přípravě zajištění stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu
 32. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu
 33. Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
 34. Organizace cestovního ruchu - management destinace Vysočina
 35. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
 36. Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
 37. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
 38. Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady kraje Vysočina č. 1/04 pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění
 39. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 40. Vyhlášení Výzvy č. 1 pro sub- projekty do programu Kulturní dědictví Vysočiny, financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského společenství a Norského království (FM EHP/Norska)
 41. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
 42. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
 44. Změny ve školském rejstříku
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
 48. Předfinancování projektů kraje
 49. Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
 50. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
 51. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
 52. Změna pravidel Rady kraje Vysočina
 53. Podpora center talentované mládeže
 54. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
 55. Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
 56. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
 57. Úpravy sítě škol a školských zařízení
 58. Postup kraje Vysočina v otázkách změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti
 59. Zápis Jihlavské nemocnice, a. s., Novoměstské nemocnice, a. s. a Třebíčské nemocnice, a. s. do obchodního rejstříku - změna zakladatelských listin
 60. VN-H-1-2007-1 Volba členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
 61. VN-P-1-2007-1 Volba členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s.
 62. Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
 63. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
 64. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 65. Oznamovací povinnost u Evropské komise vybraných opatření Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (
 66. Pronájem tělocvičny u Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě
 67. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 68. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
 69. III/35433, III/35437 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
 70. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007
 71. Rozprava členů rady
Usnesení 0126/05/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 4/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrhovanými změnami majetkoprávní přípravy stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0127/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0196/03/2005/ZK ve znění usnesení 0374/06/2005/ZK a usnesení 0112/02/2006/ZK tak, že:
 • v materiálu ZK-03-2005-33, př. 1 se místo pozemku par. č. 2192/15 v k. ú. Rudolec uvedou pozemky par. č. 2192/37 trvalý travní porost o výměře 1016 m2 a par. č. 2192/36 trvalý travní porost o výměře 244 m2 oba v k. ú. Bohdalov a u pozemků par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36, par. č. 2192/22, par. č. 2192/23 a par. č. 2194/2 vše v k. ú. Bohdalov se místo ČR - Pozemkového fondu ČR, ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Jaroslava Krčála a Marie Krčálové uvádí nový vlastník obec Bohdalov;
 • pozemky par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36, par. č. 2192/22, par. č. 2192/23 a par. č. 2194/2 vše v k. ú. Bohdalov budou převedeny z vlastnictví obce Bohdalov do vlastnictví kraje Vysočina úplatně za cenu 50,- Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-02.doc

03. Převod STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout převést STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví níže uvedené společnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0128/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést STL plynovod a plynovodní přípojku vybudovanou v rámci stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB, odloučené pracoviště u Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod" z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702, Hradec Králové, IČ: 60108789 za kupní cenu 354 691 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-03.doc

04. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemek v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0129/05/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. února 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-04.doc

05. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu veřejné zakázky na stavební práce uvedené akce. Rada kraje jmenovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0130/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně" formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu se Základními údaji zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-05-2007-05, př. 1upr1;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky na služby na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně", která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu RK-05-2007-05, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému, zajistit realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně" na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-05.doc, RK-05-2007-05, př. 1, RK-05-2007-05, př. 2

06. Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh změnit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy výše uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0131/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Třešť, K Valše 38, příspěvkové organizace kraje, změnit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy této organizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-06.doc

07. Změny názvů akcí v příloze M1 rozpočtu kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na změnu názvů akcí uvedených v rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0132/05/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akcí uvedených v příloze M1 rozpočtu, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007:
 • z "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava rozvodů vody" uvedenou na řádku 39 přílohy M1 na nový název "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy a hydroizolací";
 • z "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava rozvodů vody" uvedenou na řádku 47 přílohy M1 na nový název "ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce sociálního zařízení".
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-07.doc

08. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu schválit povýšení převodu prostředků na financování projektu "II/405 Jihlava – Příseka." Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0133/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit povýšení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet II/405 Jihlava - Příseka určený na financování projektu "II/405 Jihlava - Příseka" o 50 000 000,- Kč do celkové maximální výše 120 000 000,- Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby v roce 2007.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 13. února 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-08.doc

09. Kácení stromů v k. ú. Svařenov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti OŽP MÚ Velké Meziříčí o pokácení dvou stromů v k. ú. a obci Svařenov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0134/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • podat OŽP MÚ Velké Meziříčí žádost o pokácení dvou smrků, rostoucích na pozemku par. č. 943/1 v k. ú. a obci Svařenov;
 • uzavřít dohodu mezi krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o převzetí nákladů spojených s pokácením 2 smrků, rostoucích na pozemku par. č. 943/1 v k. ú. a obci Svařenov dle materiálu RK-05-2007-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-09.doc, RK-05-2007-09, př. 1

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0135/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-05-2007-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-10.doc, RK-05-2007-10, př. 1

11. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh prodat nemovitý majetek v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0136/05/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-11.doc, RK-05-2007-11, př. 1

12. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky pro danou akci do vlastnictví kraje Vysočina. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0137/05/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-12.doc, RK-05-2007-12, př. 1

67. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do spoluvlastnictví níže uvedených společností. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0138/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 1121/163 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 641 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 4083-11416/2006 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do spoluvlastnictví společností SILSTAP - silniční stavební práce - IČ:25334611, s. r. o. a SILKO s. r. o. - IČ:60755075, obě z Jihlavy za kupní cenu 448 700 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-67.doc

68. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předloženou navrhovanou změnu usnesení 0573/09/2006/ZK. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0139/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0573/09/2006/ZK v části týkající se prodeje nemovitého majetku tak, že materiál ZK-09-2006-32upr1, př. 3 bude nahrazen materiálem RK-05-2007-68, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-68.doc, RK-05-2007-68, př. 1

69. III/35433, III/35437 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0140/05/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • investiční záměr stavby „III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště – obnova krytu“ dle materiálů RK-05-2007-69upr1, RK-05-2007-69, př. 1;
 • zvýšit závazný ukazatel „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO 00090450 o částku 9 000 000 Kč na realizaci akce „III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště – obnova krytu“ za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí poskytnout tuto účelovou dotaci;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout o přiděleníúčelovoué investiční dotacie Krajské správě a  údržbě silnice Vysočinyv Jihlavě, příspěvkové organizaci, IČO 00090450, na akci „III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště – obnova krytu“ povýšením rozpočtuve výši 9 000 000,- Kč z kapitoly Doprava;snížením rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, Investice v dopravě, příloha M4  o 9 000 000,- Kč.Finanční krytí bude realizováno přesunem rozpočtových prostředků v rámci přílohy M4.
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položka 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočet akce „III/35433,III/35437 Mostiště – obnova krytu“ o stejnou částku 9 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor dopravy
termín: 13. února 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-69.doc

13. Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, k předloženému návrhu dodatku zřizovací listiny sdělili radě kraje doplňující údaje a požádali o jeho schválení. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje požadavek předkladatelů akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0141/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava dle materiálů RK-05-2007-13, př. 1upr1 a RK-05-2007-13, př. 2;
 • schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu RK-05-2007-13, př. 3;
 • zrušit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina ze dne 17. 5. 2005 č. 7/05.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
termín: 14. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-13.doc, RK-05-2007-13, př. 1, RK-05-2007-13, př. 3

14. FOND VYSOČINY - závěrečná zpráva a vyúčtování projektu FV 036/112/05
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložili radě kraje ke schválení návrh odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci daného projektu uzavřené s Městem Přibyslav. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0142/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 036/112/05 uzavřené s Městem Přibyslav na realizaci projektu "Oprava čekárny v Přibyslavi" v rámci grantového programu "Veřejná osobní doprava 2005".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-14.doc, RK-05-2007-14, př. 1, RK-05-2007-14, př. 2

15. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0143/05/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Miroslava Houšku zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku kamenné drtě pro údržbu", která se uskuteční dne 21. 3. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 7. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-15.doc

16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0144/05/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Mgr. Jaromíra Brychtu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Františka Bradáče a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/350 Kocanda - Herálec", "Opravu silnice II/354 Radostín n. O. - křižovatka II/602" a "Opravu silnice II/353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí", které se uskuteční dne 8. 2. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 2. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-16.doc, RK-05-2007-16, př. 1

17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Žďár nad Sázavou
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešla M. Černá. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0145/05/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-05-2007-17.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-17.doc

18. Postup do vyššího platového stupně
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh stanovit postup do vyššího platového stupně řediteli Správy a údržby silnic Jihlava. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0146/05/2007/RK
Rada kraje
stanoví
doplatek řediteli, Ing. Milanu Plašilovi, od 1. 8. 2006 do 31. 12. 2006 dle materiálu RK-05-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-18.doc, RK-05-2007-18, př. 1

19. Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh na stanovení platu řediteli výše uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0147/05/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace kraje Vysočina s účinností od 1. 1. 2007 dle materiálu RK-05-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-19.doc, RK-05-2007-19, př. 1, RK-05-2007-19, př. 2

20. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky výše uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje jmenovala své zástupce do komise pro výběrové řízení a přijala návrh upravený usnesení.
Usnesení 0148/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2007-20, př. 1;
jmenuje
komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle doplněného materiálu RK-05-2007-20, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-20.doc, RK-05-2007-20, př. 1, RK-05-2007-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Bezpečnostní opatření v obci Pocoucov" pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0149/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 30 940,- Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450 ke krytí nákladů spojených s bezpečnostním opatřením na silnici č. II/360 v obci Pocoucov;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 940,- Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 30 940,- Kč;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve výši 30 940,- Kč ke krytí nákladů spojených s bezpečnostním opatřením na silnici č. II/360 v obci Pocoucov.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-21.doc, RK-05-2007-21, př. 1

66. Pronájem tělocvičny u Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě
M. Březina zdůvodnil radě kraje předložený návrh na uzavření nájemní smlouvy ve dvou variantách. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0150/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-05-2007-66, př. 1;
svěřuje
krajskému úřadu rozhodování o uzavírání nájemních smluv k zajištění opatření směřujících k péči o zdraví zaměstnanců.
odpovědnost: OSVZ, OSŘ
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-66.doc, RK-05-2007-66, př. 1

35. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0151/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-05-2007-35, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-35.doc, RK-05-2007-35, př. 1

36. Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0152/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si schválení Statutu Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • schválit Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny dle materiálu RK-05-2007-36, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-36.doc, RK-05-2007-36, př. 1

37. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 2.
Usnesení 0153/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2006 v celkové výši 24 893 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-05-2007-37, př. 1b.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-37.doc, RK-05-2007-37, př. 1

41. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnili radě kraje návrh na změnu v poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0154/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0098/02/2005/ZK;
 • rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-41.doc

42. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnili radě kraje návrh na změnu v poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0155/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit tu část usnesení č. 0357/06/2005/ZK, ve které zastupitelstvo rozhodlo o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva č. 3/05 ze dne 29. 3. 2005;
 • rozhodnout poskytovat jiné peněžité plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-42.doc

31. Informace o přípravě zajištění stálého zastoupení kraje Vysočina v Bruselu
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k postupu při zajištění stálé reprezentace kraje Vysočina v Bruselu. Projednávání se zúčastnil M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0156/05/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o možnostech zajištění stálé reprezentace kraje Vysočina v Bruselu;
ukládá
ředitelce krajského úřadu předložit do rady kraje do konce března materiál komplexně a konkrétně popisující fungování zastoupení kraje Vysočina v Bruselu.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 1. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-31.doc, RK-05-2007-31, př. 1, RK-05-2007-31, př. 2

22. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu poskytnout Regionální radě dotaci na zabezpečení její činnosti do konce roku 2007. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0157/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 17 550 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu RK-05-2007-22, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-22.doc, RK-05-2007-22, př. 1, RK-05-2007-22, př. 2

23. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh dodatku výše uvedených Zásad. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0158/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 podle materiálu RK-05-2007-23, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-23.doc, RK-05-2007-23, př. 1, RK-05-2007-23, př. 2

24. Grantové schéma 4.1.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0159/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4442 učiněné usnesením č. 0298/04/2005/ZK ze dne 20. 6. 2006 příjemci uvedenému v materiálu RK-05-2007-24, př. 1 ve výši 1 180 650,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-24.doc

25. Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0160/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 mezi krajem Vysočina a:
 • městem Bystřicí nad Pernštejnem, se sídlem Masarykovo náměstí 57, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025);
 • městem Žirovnice, se sídlem Cholunská 665, 39468 Žirovnice, IČ 00249505 na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349);
 • městem Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Masarykovo náměstí 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372);
 • městem Telčí, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč, IČ 00286745 na projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454);
 • obcí Těchobuzí, se sídlem Těchobuz 60, 39501 Pacov, IČ 00584061 pro projekt Probouzení Těchobuze (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355)
dle materiálu RK-05-2007-25, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-25.doc, RK-05-2007-25, př. 1a, RK-05-2007-25, př. 1b, RK-05-2007-25, př. 2, RK-05-2007-25, př. 3

26. FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu grantového programu na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Projednávání se zúčastnili V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, O. Wiesnerová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, L. Hrůza, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0161/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantový program "Leader Vysočiny 2007" dle materiálu RK-05-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-26.doc, RK-05-2007-26, př. 1

27. Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému záměru. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, O. Wiesnerová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0162/05/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh postupu na zabezpečení přípravy projektu kraje Vysočina v oblasti úspory energií v organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-05-2007-27, př. 1, který by měl být předložen do Operačního programu Životní prostředí v období od 2007 do 2009;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 6 mil. Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že převod prostředků bude probíhat postupně v letech 2007 - 2008;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekt uvedený v materiálu RK-05-2007-27, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP, OM, ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-27.doc, RK-05-2007-27, př. 1, RK-05-2007-27, př. 2

28. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, O. Wiesnerová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0163/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0059/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006 příjemci podpory uvedenému v materiálu RK-05-2007-28, př. 3 na realizaci akce uvedené v materiálu RK-05-2007-28, př. 3 o částku uvedenou v materiálu RK-05-2007-28, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozšíření a modernizace výrobní základny firmy Ekoplast Štancl s. r. o." (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360) ze dne 15. 5. 2006 dle materiálu RK-05-2007-28, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-28.doc

29. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, O. Wiesnerová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k výše uvedenému návrhu grantového programu. Projednávání se zúčastnili V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0164/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor - Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I dle materiálu RK-05-2007-29, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-29.doc, RK-05-2007-29, př. 1, RK-05-2007-29, př. 2

30. Profil kraje Vysočina - leden 2007
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí další aktualizace Profilu kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili J. Jež, I. Malá, oba pracovníci oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. M. Vystrčil doporučil zpracovateli, aby ve spolupráci s příslušnými odbory pracoval na dalším vylepšení Profilu kraje Vysočina ve smyslu doplnění údajů některých kapitol - pokrytí TV signálem; pokrytí mobilními sítěmi; vybavení infrastrukturou ICT (optické kabely); zdroje surové vody pro výrobu pitné vody, porovnání s údaji za ČR a ostatními kraji; produkční schopnost zemědělské půdy v kraji Vysočina v porovnání s ostatními kraji, údaje o kriminalitě. Zpracovatel doporučení hejtmana akceptoval. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0165/05/2007/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložení další aktualizace Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje v říjnu 2007;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2007-30, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-30.doc, RK-05-2007-30, př. 1, RK-05-2007-30, př. 2

32. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnili J. Jež, I. Malá, oba pracovníci oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0166/05/2007/RK
Rada kraje
prohlašuje,
 • že kraj Vysočina má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (případně Fondu soudržnosti) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují,
 • že projekt "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP" je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v "Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu)", číslo jednací 26351/2006-23, ze dne 4. 12. 2006.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-32.doc, RK-05-2007-32, př. 1

33. Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o financování daného projektu. Projednávání se zúčastnili J. Jež, I. Malá, oba pracovníci oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0167/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • o financování projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina dle materiálu RK-05-2007-33, př. 1;
 • převést finanční prostředky ve výši max. 4 370 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 23. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-33.doc, RK-05-2007-33, př. 1

34. Organizace cestovního ruchu - management destinace Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém záměru. Projednávání se zúčastnili J. Jež, I. Malá, oba pracovníci oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0168/05/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách směřujících ke zřízení organizace cestovního ruchu v podobě příspěvkové organizace;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat tento záměr do podoby návrhu zřizovací listiny a předložit ji radě kraje v průběhu dubna 2007.
odpovědnost: ORR
termín: 30.4.2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-34.doc, RK-05-2007-34, př. 1

38. Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady kraje Vysočina č. 1/04 pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění
H. Kubíček, vedoucí kultury a památkové péče, předložil radě kraje ke schválení návrh dodatku č. 1 výše uvedených Pravidel. V průběhu jednání odešly M. Černá, M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0169/05/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady kraje Vysočina č. 1/04 pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění v souladu s materiálem RK-05-2007-38, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-38.doc, RK-05-2007-38, př. 1, RK-05-2007-38, př. 2

39. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
H. Kubíček, vedoucí kultury a památkové péče, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 daných Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0170/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v souladu s materiálem RK-05-2007-39, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-39.doc, RK-05-2007-39, př. 1, RK-05-2007-39, př. 2

40. Vyhlášení Výzvy č. 1 pro sub- projekty do programu Kulturní dědictví Vysočiny, financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského společenství a Norského království (FM EHP/Norska)
H. Kubíček, vedoucí kultury a památkové péče, odůvodnil radě kraje svůj požadavek na stažení předloženého materiálu z projednávání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-40.doc, RK-05-2007-40, př. 1, RK-05-2007-40, př. 2

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0171/05/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR pro sportovní gymnázia ve výši 286 353 Kč určenou pro Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia a na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 o částku 286 353 Kč dle materiálu RK-05-2007-43;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 1. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 286 353 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-43.doc

44. Změny ve školském rejstříku
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0172/05/2007/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku, které jsou označené v materiálu RK-05-2007-44, př. 1 kódy 1A,B, 1C,D, 2A.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-44.doc, RK-05-2007-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0173/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, o částku 150 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku za účelem poskytnutí dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, IČ 26524783 na pokračování projektu "Letní tábory na Vysočině" do konce roku 2007;
 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, Věžní 1, Jihlava, IČ 26524783 ve výši 150 tis. Kč na pokračování projektu "Letní tábory na Vysočině" do konce roku 2007.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-45.doc, RK-05-2007-45, př. 1, RK-05-2007-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření a na základě požadavku Tělovýchovné jednoty Mars Svratka o stornování příspěvku na účast staršího žactva na Mistrovství ČR v běhu na lyžích požádal radu kraje o zrušení první části návrhu usnesení. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Houška. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0174/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pro Jihlavský plavecký klub Axis, Rošického 6, 586 04 Jihlava, IČ 634 38 216, na podporu účasti na MČR v plavání ve výši 11 250,- Kč dle materiálu RK-05-2007-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-46.doc, RK-05-2007-46, př. 1, RK-05-2007-46, př. 2

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0175/05/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci MŠMT ČR ve výši 38 120 tis. Kč určenou pro dofinancování soukromých škol a školských zařízení na 1. čtvrtletí 2007 dle materiálu RK-05-2007-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-47.doc, RK-05-2007-47, př. 1

48. Předfinancování projektů kraje
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0176/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést finanční prostředky do výše 500 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje č. 4200070060/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
 • převést finanční prostředky do výše 1 000 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje č. 4200070044/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
 • převést finanční prostředky do výše 500 000,- Kč ze zvláštního účtu kraje č. 4200070060/6800 do Fondu strategických rezerv za účelem vrácení prostředků poskytnutých na předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání; finanční prostředky budou převedeny po uhrazení uznatelných výdajů projektu z MŠMT;
 • převést finanční prostředky do výše 1 000 000,- Kč ze zvláštního účtu kraje č. 4200070044/6800 do Fondu strategických rezerv za účelem vrácení prostředků poskytnutých na předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání; finanční prostředky budou převedeny po uhrazení uznatelných výdajů projektu z MŠMT.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-48.doc

49. Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky na zvláštní účet určený pro administraci grantového schématu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání přišli M. Černá, M. Houška. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0177/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést finanční prostředky do výše 8 479 885,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU č. 4200060188/6800 za účelem poskytování půjček na realizaci akcí podpořených v rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
 • převést finanční prostředky ve výši ve výši 244 578,- Kč ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace č. 4200470080/6800 na zvláštní účet kraje určený pro administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za účelem předfinancování projektů na administraci grantového schématu.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: realizovat platební postupy dle schválené dokumentace do ukončení realizace GS, tj. 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-49.doc

50. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke smlouvám. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0178/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 dle materiálu RK-05-2007-50, př. 1;
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0012 dle materiálu RK-05-2007-50, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-50.doc, RK-05-2007-50, př. 1, RK-05-2007-50, př. 2, RK-05-2007-50, př. 3

51. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke smlouvám. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0179/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2983, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 1;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Agentura podporovaného zaměstnávání - zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2984, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 2;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Specifická podpora zdravotně a mentálně postižených občanů" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2985, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 3;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Komunitní centrum Spirála" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2987, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 4;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnické centrum Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4567, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 5;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4575, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 6;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce Dobrovolnické centrum Vysočina vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 7;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-05-2007-51, př. 8.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-51.doc, RK-05-2007-51, př. 1, RK-05-2007-51, př. 2, RK-05-2007-51, př. 3, RK-05-2007-51, př. 4, RK-05-2007-51, př. 5, RK-05-2007-51, př. 6, RK-05-2007-51, př. 7, RK-05-2007-51, př. 8, RK-05-2007-51, př. 9

52. Změna pravidel Rady kraje Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu pravidel rady kraje. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0180/05/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů dle materiálu RK-05-2007-52, př. 1;
 • Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-05-2007-52, př. 2;
 • Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-05-2007-52, př. 3;
 • Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež dle materiálu RK-05-2007-52, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-52.doc, RK-05-2007-52, př. 1, RK-05-2007-52, př. 2, RK-05-2007-52, př. 3, RK-05-2007-52, př. 4

53. Podpora center talentované mládeže
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh poskytnout podporu na činnost center talentované mládeže. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0181/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, IČ 70927511 ve výši 740 tis. Kč. Z této dotace obdrží Krajský šachový svaz Vysočina 100 tis. Kč, Krajský volejbalový svazu Vysočina 140 tis. Kč a Krajský svaz ledního hokeje Vysočina 500 tis. Kč na podporu finančního zabezpečení jejich projektů dle materiálu RK-05-2007-53, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-53.doc, RK-05-2007-53, př. 1, RK-05-2007-53, př. 2, RK-05-2007-53, př. 3, RK-05-2007-53, př. 4, RK-05-2007-53, př. 5

54. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky na zvláštní účet kraje za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0182/05/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • návrh změn ve znění textu Formuláře návrhu grantového schématu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 OP RLZ dle materiálu RK-05-2007-54, př. 4;
 • Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.1 dle materiálu RK-05-2007-54, př. 5;
 • Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.2 dle materiálu RK-05-2007-54, př. 6;
ukládá
OŠMS připravit a odeslat žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11/45 adresovanou zprostředkujícímu subjektu (Správa služeb zaměstnanosti MPSV);
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ č. 4200097247/6800, a to za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS zašle žádost o změnu Formuláře návrhu grantového schématu a změnu Rozhodnutí společně s projekty na administraci GS do 15. 2. 2007
termín: 15. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-54.doc, RK-05-2007-54, př. 1, RK-05-2007-54, př. 2, RK-05-2007-54, př. 3, RK-05-2007-54, př. 4, RK-05-2007-54, př. 5, RK-05-2007-54, př. 6

55. Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh na změnu názvu dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0183/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny právnické osoby s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 dle materiálu RK-05-2007-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-55.doc, RK-05-2007-55, př. 1

56. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin daných příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0184/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu RK-05-2007-56, př. 1;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu RK-05-2007-56, př. 2;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-05-2007-56, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-56.doc, RK-05-2007-56, př. 1, RK-05-2007-56, př. 2, RK-05-2007-56, př. 3

57. Úpravy sítě škol a školských zařízení
M. Matějková a Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnili radě kraje návrh na úpravy sítě škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0185/05/2007/RK
Rada kraje
ukládá
 • OŠMS zajistit uvolnění domova mládeže Střední školy stavební Jihlava ve Věžní ulici;
 • OŠMS připravit sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedených v záměru označeném kódem 1A v materiálu RK-05-2007-57, př. 1upr1 ke dni 1. 1. 2008, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr označený kódem 1A v materiálu RK-05-2007-57, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 2. 2007 informovat příslušné školy a školská zařízení
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-57.doc, RK-05-2007-57, př. 1, RK-05-2007-57, př. 2, RK-05-2007-57, př. 3, RK-05-2007-57, př. 4

58. Postup kraje Vysočina v otázkách změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti
Na zasedání rady kraje se dostavil I. Rohovský. D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnil K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0186/05/2007/RK
Rada kraje
ukládá
 • ředitelce krajského úřadu jmenovat pracovní skupinu pro dokončení změny hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti ve složení:
 • D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, koordinátorka pracovní skupiny;
 • A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického;
 • P. Dvořák, referent oddělení majetkoprávního odboru majetkového;
 • P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky;
 • K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu;
 • J. Svatošová, tisková mluvčí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana;
 • H. Kolouchová, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví;
 • koordinátorce pracovní skupiny předložit nejpozději na zasedání rady kraje dne 12. 2. 2007 podrobně rozpracovaný harmonogram postupu kraje v otázkách dokončení změny hospodářsko-právní formy nemocnic.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelka krajského úřadu
termín: průběžně do 12. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-58.doc, RK-05-2007-58, př. 1

59. Zápis Jihlavské nemocnice, a. s., Novoměstské nemocnice, a. s. a Třebíčské nemocnice, a. s. do obchodního rejstříku - změna zakladatelských listin
Rada kraje uvedený materiál projednala za účasti D. Buřičové, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bíny, vedoucího oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, K. Kotrby, vedoucího oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Na základě přijatého návrhu usnesení bodu 58 se rada kraje s předkladateli shodli předložit dopracovaný materiál na příštím zasedání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-59.doc

60. VN-H-1-2007-1 Volba členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
Rada kraje uvedený materiál projednala za účasti D. Buřičové, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bíny, vedoucího oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, K. Kotrby, vedoucího oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Na základě přijatého návrhu usnesení bodu 58 se rada kraje s předkladateli shodli předložit dopracovaný materiál na příštím zasedání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-60.doc, RK-05-2007-60, př. 1, RK-05-2007-60, př. 2, RK-05-2007-60, př. 3

61. VN-P-1-2007-1 Volba členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s.
Rada kraje uvedený materiál projednala za účasti D. Buřičové, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bíny, vedoucího oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, K. Kotrby, vedoucího oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Na základě přijatého návrhu usnesení bodu 58 se rada kraje s předkladateli shodli předložit dopracovaný materiál na příštím zasedání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-61.doc, RK-05-2007-61, př. 1, RK-05-2007-61, př. 2, RK-05-2007-61, př. 3

62. Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu výběrového řízení. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání odešli M. Matějková, P. Hájek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0187/05/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení pracovního poměru výpovědí ke dni 31. 3. 2007 pana Zdeňka Doležala z funkce ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, na jeho vlastní žádost vyjádřenou výpovědí uvedenou v materiálu RK-05-2007-62, př. 3;
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2007-62, př. 1;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle doplněného materiálu RK-05-2007-62, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-62.doc, RK-05-2007-62, př. 1, RK-05-2007-62, př. 2, RK-05-2007-62, př. 3

63. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení návrh dodatku č. 1 výše uvedených Zásad. Projednávání se zúčastnili O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0188/05/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č.1 k "Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" dle materiálu RK-05-2007-63, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-63.doc, RK-05-2007-63, př. 1, RK-05-2007-63, př. 2, RK-05-2007-63, př. 3

64. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Projednávání se zúčastnili O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0189/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití podle materiálu RK-05-2007-64, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-05-2007-64, př. 2;
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-64.doc, RK-05-2007-64, př. 2

65. Oznamovací povinnost u Evropské komise vybraných opatření Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (
I. Rohovský podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0190/05/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
splnit oznamovací povinnost kraje Vysočina u Evropské komise pro opatření:
odpovědnost: OLVHZ
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2007-65.doc, RK-05-2007-65, př. 1, RK-05-2007-65, př. 2, RK-05-2007-65, př. 3, RK-05-2007-65, př. 4

70. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007
Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 36/2006 až 4/2007 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 1/2007, které se bude konat dne 13. 2. 2007.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2006
2. Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Zpráva o činnosti rady kraje
4. Informace o činnosti krajského úřadu
5. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
6. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
7. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
9. Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
10. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
11. Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
12. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
13. Darování pozemků v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
14. Koupě pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
15. Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
17. Darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
18. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
20. Darování pozemků v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná
21. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Pokojovice
22. Převod a nabytí pozemků v k. ú. a obci Okrouhlička
23. Darování pozemku v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
24. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
25. Přijetí daru zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
27. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
29. Darování pozemků v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří
30. Prodej STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
31. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
32. Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
33. Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
34. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
35. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
36. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
37. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
38. III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
39. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
40. Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
41. Nabytí stavebních objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice - obchvat
42. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
43. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
44. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
45. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
46. Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
47. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
48. Grantové schéma 4.1.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
49. Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
50. Profil kraje Vysočina - leden 2007
51. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
52. Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
53. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
54. Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
55. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
56. Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov
57. Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
58. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících obje
59. Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice
60. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
62. Úprava sítě škol a školských zařízení
63. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
64. Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
65. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
66. Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
67. Předfinancování projektů kraje
68. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
69. Změny ve školském rejstříku
70. Podpora center talentované mládeže
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
73. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
75. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
76. FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
77. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I
78. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2007
79. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2007
80. Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
81. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
82. FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
83. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
84. Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
85. Rozprava členů zastupitelstva

71. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy rada kraje se rada kraje zabývala informativním materiálem „Projekt Čisté povodí Svatky“ zpracovaným odborem lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Dále za účasti J. Bíny, vedoucího oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, projednala materiál „Informace o výsledcích jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 5/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 2. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 5/2007 dne 30. 1. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 2. 2. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz