Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 4/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 4/2007, které se konalo dne 23. 1. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2007
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 23. 1. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil; omluvil nepřítomnost I. Rohovského, M. Matějkové a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
M. Vystrčil předložil radě kraje byl návrh na stažení bodu 29. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje (Zdrojové materiály: RK-04-2007-29.doc) z programu jednání.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
44. Podpora pořádání Mistrovství Evropy v baseballu žáků v roce 2007 v Třebíči;
45. Zařazení nové akce „ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou – oprava havárie střechy kuchyně“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření;
46. Zařazení nové akce „VOŠ a SOŠ zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem – oprava havárie střechy skladu“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření;
47. Zařazení nové akce „Školní statek Humpolec – oprava havárie střechy skladu brambor“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření;
48. Zařazení nové akce „ČZA v Humpolci, střední škola – oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření;
49. Zařazení nové akce „Střední průmyslová škola Třebíč – oprava havárie střechy domova mládeže“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření;
50. Zařazení nové akce „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – oprava havárie střechy budovy Petroviče“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2007
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření podpora Krajského sportovního centra mládeže v plavání
 3. Celorepubliková soutěž Zlaté srdce
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
 5. Informace o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce na stavbu "III/15245 Dalešice - most"
 6. Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
 7. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Střítež u Jihlavy
 8. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
 9. Záměr vyřazení části silnice III/3791 a silnice III/3791a ze silniční sítě
 10. Stavba chodníku v k. ú. a obci Senožaty
 11. Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
 12. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
 13. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "II/129 Cetoraz - most"
 14. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
 15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 16. Uzavření nepojmenované smlouvy mezi Vysočinou a E.ON Distribuce, a.s.
 17. II/360 obchvat obce Oslavičky, návrh na zařazení akce do přílohy M4
 18. II/406 Salavice, II/639 Batelov, investiční záměry na úpravu křižovatek
 19. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
 20. Informace o stavbě II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010 a o uzavření dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo na stavební práce na tuto stavbu
 21. Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby"
 22. Spolupráce mezi krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny
 23. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
 24. Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
 25. Dohoda o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA
 26. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
 27. Organizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 28. Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
 3. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 4. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
 5. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 6. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2006
 7. Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
 8. Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007
 9. FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
 10. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
 11. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
 12. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
 13. Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
 14. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
 15. Podpora pořádání Mistrovství Evropy v baseballu žáků v roce 2007 v Třebíči
 16. Zařazení nové akce „ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou – oprava havárie střechy kuchyně“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
 17. Zařazení nové akce „VOŠ a SOŠ zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem – oprava havárie střechy skladu“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
 18. Zařazení nové akce „Školní statek Humpolec – oprava havárie střechy skladu brambor“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
 19. Zařazení nové akce „ČZA v Humpolci, střední škola – oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
 20. Zařazení nové akce „Střední průmyslová škola Třebíč – oprava havárie střechy domova mládeže“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
 21. Zařazení nové akce „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – oprava havárie střechy budovy Petroviče“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
 22. Rozprava členů rady
Usnesení 0083/04/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 3/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření podpora Krajského sportovního centra mládeže v plavání
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, navrhl radě kraje poskytnout dotaci na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení kanceláře vedoucího odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0084/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 ve výši 200 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle materiálu RK-04-2007-02, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč s určením pro Jihlavský plavecký klub AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 za účelem podpory péče o plavecké talenty (chlapce a dívky) z celého kraje při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) o tuto částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-02.doc, RK-04-2007-02, př. 1, RK-04-2007-02, př. 2, RK-04-2007-02, př. 3, RK-04-2007-02, př. 4

03. Celorepubliková soutěž Zlaté srdce
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje seznam navržených kandidátů na nominaci do soutěže o nejlepšího ochránce dětí v ČR Zlaté srdce 2006 z kraje Vysočina. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení kanceláře vedoucího odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0085/04/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nominace paní Etely Coufalové a paní Blanky Křesadlové do soutěže o nejlepšího ochránce dětí v ČR Zlaté srdce 2006 z kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2007-03, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-03.doc, RK-04-2007-03, př. 1

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Na základě nově vzniklých skutečností, Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stažení bodu z programu jednání. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení kanceláře vedoucího odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-04.doc, RK-04-2007-04, př. 1, RK-04-2007-04, př. 2

44. Podpora pořádání Mistrovství Evropy v baseballu žáků v roce 2007 v Třebíči
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení kanceláře vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, upřesnili radě kraje informace k předloženému návrhu, týkající se podpory pořádání Mistrovství Evropy v baseballu v roce 2007. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0086/04/2007/RK
Rada kraje
podporuje
uspořádání Mistrovství Evropy žáků 2007 v baseballu v městě Třebíči baseballovým klubem Třebíč Nuclears.
odpovědnost: OŠMS
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-44.doc

05. Informace o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce na stavbu "III/15245 Dalešice - most"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu “III/Dalešice - most". Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0087/04/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje, o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce na stavbu "III/Dalešice - most".
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-05.doc

06. Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o doporučení zastupitelstvu nabýt koupí a darem pozemky do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0088/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí a darem pozemky pod stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008" v katastrálním území Urbanov a Žatec na Moravě v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-04-2007-06, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-06.doc, RK-04-2007-06, př. 1

07. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Střítež u Jihlavy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. Střítež u Jihlavy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0089/04/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 118/1 v geometrickém plánu č. 271-152/2006 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 118/5 o výměře 55 m2 v k.ú. Střítež u Jihlavy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384, se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 za cenu stanovenou Výměrem MF č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006 uveřejněným v Cenovém věstníku částka 15 (pro k.ú. Střítež u Jihlavy 5,- Kč/m2/rok) na dobu do uzavření kupní smlouvy na předmětný pozemek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-07.doc

08. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému záměru prodeje části pozemku v k. ú. a obci Lidmaň. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0090/04/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-08.doc

09. Záměr vyřazení části silnice III/3791 a silnice III/3791a ze silniční sítě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje o záměru vyřazení částí uvedených silnic ze silniční sítě. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0091/04/2007/RK
Rada kraje
projednala
záměr vyřazení silnice III/3791 v úseku od křižovatky se silnicí II/379 ve Velké Bíteši po křižovatku se silnicí III/3792 ve Vlkově a vyřazení silnice III/3791a ze silniční sítě;
pověřuje
Ing. Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje:
 • jednat s městem Velká Bíteš a obcemi Vlkov a Březské o převodu silnice III/3791 v úseku od křižovatky se silnicí II/379 ve Velké Bíteši po křižovatku se silnicí III/3792 ve Vlkově ze silniční sítě a jejím převedení do vlastnictví města a obcí se současným zařazením do kategorie místních komunikací;
 • jednat s městem Velká Bíteš o vyřazení silnice III/3791a v celé délce ze silniční sítě a jejím převedení do vlastnictví města se současným zařazením do kategorie místních komunikací.
odpovědnost: Václav Kodet, odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-09.doc

10. Stavba chodníku v k. ú. a obci Senožaty
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlas se stavbou chodníku v k. ú. a obci Senožaty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0092/04/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemcích par. č. 2393/6 a 2411/1 v k. ú. a obci Senožaty;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí pozemků par. č. 2393/6 a 2411/1 v k. ú. a obci Senožaty do vlastnictví obce Senožaty;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěné části pozemků par. č. 2393/6 a 2411/1 v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Senožaty.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-10.doc

11. Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o doporučení zastupitelstvu bezúplatně nabýt úsek silnice I/34 do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0093/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt stávající silnici I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín (uzlový bod A023) až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova Myslotín ve směru na Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina po dokončení staveb "I/34 Ondřejov - Pelhřimov" a "I/34 Božejov - Ondřejov", jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-11.doc

12. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje komentář k předloženému návrhu, týkající se nabytí pozemků do vlastnictví kraje. V průběhu jednání přišla M. Černá a odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0094/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK tak, že položky nabytí pozemků pod pořadovými čísly uvedené v materiálu RK-04-2007-12, př. 1 nahrazují položky nabytí pozemků pod stejnými pořadovými čísly v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-12.doc, RK-04-2007-12, př. 1, RK-04-2007-12, př. 2

13. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "II/129 Cetoraz - most"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledkem zakázky kraje, na jehož základě rozhodl V. Kodet zadat zhotovení stavby vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0095/04/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na stavbu "II/129 Cetoraz - most" uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem České Budějovice, Pražská čp. 495, 370 04, IČ 480 35 599.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-13.doc

14. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o veřejné zakázce na stavební práce na stavbu „Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0096/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-14.doc

15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0097/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-04-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-15.doc, RK-04-2007-15, př. 1

16. Uzavření nepojmenované smlouvy mezi Vysočinou a E.ON Distribuce, a.s.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nepojmenované smlouvy mezi Vysočinou a E.ON Distribuce, a.s. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0098/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Vysočinou a společností E.ON Distribuce, a.s. Lannova 205/16, České Budějovice, ve které se tato společnosti zaváže, že v případě poškození kabelu NN uloženého v pozemku par. č. 7370/1 a par. č. 7443/1 v k. ú. a obci Telč v nedostatečné hloubce, vlivem silničního provozu, údržby silnice, popř. rekonstrukce silnice ponese úhradu vzniklé škody za svého.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-16.doc

17. II/360 obchvat obce Oslavičky, návrh na zařazení akce do přílohy M4
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje zařadit akci "II/360 obchvat obce Oslavičky" do přílohy M4. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0099/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci "II/360 obchvat obce Oslavičky" do přílohy M4, rozepisující položku Investice v dopravě kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 23. ledna 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-17.doc

18. II/406 Salavice, II/639 Batelov, investiční záměry na úpravu křižovatek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení investiční záměry na úpravu křižovatek. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0100/04/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • investiční záměr stavby "II/406 Salavice - křižovatka" v rozsahu materiálu RK-04-2007-18, př. 1;
 • investiční záměr stavby "II/639 Batelov - křižovatka" v rozsahu materiálu RK-04-2007-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. ledna 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-18.doc

19. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0101/04/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací stavby "III/3507 Havlíčkova Borová" ve dvou etapách;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-04-2007-19, př. 3 městysi Havlíčkova Borová;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle materiálu RK-04-2007-19, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městysem Havlíčkova Borová jako budoucím dárcem a krajem Vysočina jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2007-19, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím dárcem a městysem Havlíčkova Borová jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2007-19, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-19.doc, RK-04-2007-19, př. 1, RK-04-2007-19, př. 2, RK-04-2007-19, př. 3

20. Informace o stavbě II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010 a o uzavření dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo na stavební práce na tuto stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o stavbě II/130 Koberovice – rekonstrukce mostu. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0102/04/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o stavbě II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010 a rozhodnutí Miroslava Houšky a Miloše Vystrčila o uzavření dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo na stavební práce na tuto stavbu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-20.doc

21. Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podrobněji informoval radu kraje o veřejné zakázce na akci „Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby”. Na základě návrhů a připomínek, které z rozsáhlé diskuse vyplynuly, předkladatel požádal o stažení materiálu k dopracování a opětovnému předložení na jednání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele plně akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-21.doc, RK-04-2007-21, př. 1, RK-04-2007-21, př. 2

23. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje informace k návrhu postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury. Jednání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, L. Hrůza, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje.
M. Vystrčil podpořil vzetí na vědomí předloženého návrhu a předkladatelům materiálu sdělil dva požadavky k dalšímu postupu:
 • doplnění listů obsahujících časový harmonogram realizace projektu včetně rozpisu odpovědných osob o základní charakteristiku projektu z hlediska jeho potřebnosti, využitelnosti, předpokládaných nákladů.
M. Vystrčil dále vyslovil požadavek na předložení materiálu do rady kraje, který by popisoval a formalizoval procedúru, kterou bude procházet každý projekt kraje Vysočina ucházející se o podporu orgánů kraje v rámci využití prostředků evropských fondů
Rada kraje se s výrokem M. Vystrčila ztotožnila a závěrem rozsáhlé diskuse přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0103/04/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh postupu na zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 a harmonogram přípravy vybraných projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury uvedený v materiálu RK-04-2007-23, př. 1 vhodných pro podání projektu v rámci programovacího období 2007-2009;
ukládá
připravit podkladové materiály k projednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-23.doc, RK-04-2007-23, př. 1, RK-04-2007-23, př. 2, RK-04-2007-23, př. 3

22. Spolupráce mezi krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny
Ze zasedání rady kraje se omluvil M. Vystrčil. M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnil L. Hrůza, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0104/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mandátní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-04-2007-22, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-22.doc, RK-04-2007-22, př. 1

43. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje informace k předloženému materiálu, týkající se darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a poskytnutí dotace na rekonstrukci. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje hlasovala o navrženém usnesení.
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
 • darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení na ulici Manželů Curieových včetně části veřejného osvětlení nacházejícího se ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových v rozsahu 23 ks výložníkových osvětlovacích sloupů a 13 ks sadových osvětlovacích sloupů včetně zemních kabelů;
 • poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629 účelovou investiční dotaci ve výši 909 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč;
   • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení  rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 909 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 13. 2. 2007
Usnesení nebylo přijato: Pro 2 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-43.doc
Na základě nepřijatého usnesení a požadavku M. Černé předsedající přerušil jednání k tomuto bodu s tím, že během jednání M. Černá předloží radě kraje nový návrh usnesení.

45. Zařazení nové akce „ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou – oprava havárie střechy kuchyně“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje komentář k předloženému návrhu na zařazení akce „ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou – oprava havárie střechy kuchyně“ do rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Na základě vznesených připomínek předkladatel požádal o stažení materiálu z jednání rady kraje. Rada kraje požadavek P. Koláře akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-45.doc

46. Zařazení nové akce „VOŠ a SOŠ zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem – oprava havárie střechy skladu“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zařazení akce „VOŠ a SOŠ zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem – oprava havárie střechy skladu“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0105/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – oprava havárie střechy skladu“ do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3122 Střední odborné školy, akce „VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – oprava havárie střechy skladu“ (běžné výdaje) o částku 50 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – oprava havárie střechy skladu“ dodavateli T.M.V. spol. s r.o., se sídlem Bystřice nad Perštejnem, Nádražní č.p. 1400, PSČ 59301, IČ 15544419.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-46.doc

47. Zařazení nové akce „Školní statek Humpolec – oprava havárie střechy skladu brambor“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zařazení akce „Školní statek Humpolec – oprava havárie střechy skladu brambor“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0106/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Školní statek Humpolec – oprava havárie střechy skladu brambor“ do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3147 Školní statek, akce „Školní statek Humpolec – oprava havárie střechy skladu brambor“ (běžné výdaje) o částku 1 200 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Školní statek Humpolec – oprava havárie střechy skladu brambor“ dodavateli STATUS stavební a.s., se sídlem Humpolec, Nádražní 998, IČ 46679120.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-47.doc

48. Zařazení nové akce „ČZA v Humpolci, střední škola – oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zařazení akce „ČZA v Humpolci, střední škola – oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0107/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „ČZA v Humpolci, střední škola – oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou“ do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3122 Střední odborné školy, akce „ČZA v Humpolci, střední škola – oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou“ (běžné výdaje) o částku 1 200 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „ČZA v Humpolci, střední škola – oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou“ dodavateli ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, se sídlem  Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58401, IČ 62028081.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-48.doc

49. Zařazení nové akce „Střední průmyslová škola Třebíč – oprava havárie střechy domova mládeže“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zařazení akce „Střední průmyslová škola Třebíč – oprava havárie střechy domova mládeže“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0108/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Střední průmyslová škola Třebíč – oprava havárie střechy domova mládeže“ do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3122 Střední odborné školy, akce „Střední průmyslová škola Třebíč – oprava havárie střechy domova mládeže“ (běžné výdaje) o částku 600 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Střední průmyslová škola Třebíč – oprava havárie střechy domova mládeže“ dodavateli Global, spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Znojemská 80, PSČ 58601, IČ 47909668.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-49.doc

50. Zařazení nové akce „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – oprava havárie střechy budovy Petroviče“ do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zařazení akce „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – oprava havárie střechy budovy Petroviče“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0109/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Střední odborná škola Nové Město na Moravě-oprava havárie střechy budovy Petrovice “ do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3122 Střední odborné školy, akce „Střední odborná škola Nové Město na Moravě-oprava havárie střechy budovy Petrovice “ (běžné výdaje) o částku 700 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Střední odborná škola Nové Město na Moravě - oprava havárie střechy budovy Petrovice“ dodavateli Pohledecká střešní spol. s r.o., se sídlem Nové Město na Moravě, Pohledec 125, PSČ 59231, IČ 26930757.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 23. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-50.doc

M. Černá předložila radě kraje dopracovaný materiál bodu 43. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření. Rada kraje hlasovala o upraveném znění návrhu usnesení.
Usnesení 0110/04/2007/RK
Rada kraje
ukládá
odboru majetkovému a Miroslavu Houškovi jednat s městem Třebíčí o komplexním řešení majetkoprávních vztahů k inženýrským sítím na ulici Manželů Curieových v Třebíči.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

24. Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, J. Panáčková, pracovník oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje doporučení zastupitelstvu vyhlásit grantový program "Diagnóza památek". Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0111/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Diagnóza památek" na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč dle materiálu RK-04-2007-24, př. 1upr1.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-24.doc, RK-04-2007-24, př. 1

25. Dohoda o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje informace k předloženému návrhu spolupráce kraje Vysočina a agentury EPMA. Jednání se zúčastnila M. Rojková, pracovník koncepčního oddělení odboru informatiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0112/04/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Dohodu o spolupráci kraje Vysočina a agentury EPMA, IČ: 71225978, k projektu Peardrop dle materiálu RK-04-2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: únor 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-25.doc, RK-04-2007-25, př. 1, RK-04-2007-25, př. 1a

26. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, M. Rojková, pracovník koncepčního oddělení odboru informatiky, podali radě kraje informace k předloženému grantovému programu "Metropolitní sítě VII - 2007". Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0113/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantový program "Metropolitní sítě VII - 2007" dle materiálu RK-04-2007-26, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-26.doc, RK-04-2007-26, př. 1

27. Organizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, navrhla radě kraje vydat Organizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0114/04/2007/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2007-27, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 1. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-27.doc, RK-04-2007-27, př. 1, RK-04-2007-27, př. 2

28. Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupců zřizovatele do hodnotících komisí. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0115/04/2007/RK
Rada kraje
deleguje
 • Jaroslava Huláka a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Dr. Ing. Arch Jaroslava Huňáčka a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Průběžné dodávky elektrické energie" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava;
 • Ing. Pavla Hájka a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Bc. Jiřího Vondráčka a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka hemodialyzátorů a hemodiafiltrů" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava;
 • Ing. Pavla Šlechtického a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele Iva Rohovského a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodavatelské praní a čistění prádla a ostatní služby" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-28.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, okomentoval radě kraje předložený upravený materiál, související s žádostí o finanční pomoc po povodni obce Věžná. Jednání se zúčastnili A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0116/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci obci Věžná, IČ 599921 na odstranění povodňových škod ve výši 8 021 Kč dle materiálu RK-04-2007-30upr1, př. 2;
 • schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 8 021 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 8 021 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Věžná, IČ 599921 na odstranění povodňových škod podle materiálu RK-04-2007-30upr1.
odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-30.doc, RK-04-2007-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava. Jednání se zúčastnili A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana. Na základě připomínek rady kraje předkladatel materiál stáhl k dopracování a opětovnému předložení na jednání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-31.doc, RK-04-2007-31, př. 1, RK-04-2007-31, př. 2

32. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, zdůvodnili radě kraje předloženou změnu v Zásadách. Jednání se zúčastnili L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0117/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-04-2007-32, př. 1upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-32.doc, RK-04-2007-32, př. 1, RK-04-2007-32, př. 2

33. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podal radě kraje komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Na základě vzneseného požadavku na zařazení poskytování peněžitých plnění pro členy pracovních skupin Komisí rady kraje a Výborů zastupitelstva kraje rada kraje doporučila materiál doplnit a opětovně jej předložit na dalším jednání rady kaje. Předkladatel rozhodnutí rady kraje plně akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-33.doc

34. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, požádal radu kraje o stažení bodu z programu jednání - viz bod 33. Jednání se zúčastnili A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-34.doc

35. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2006
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podal radě kraje informace k předložené zprávě o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje. Jednání se zúčastnil L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0118/04/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2006;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-04-2007-35, př. 2upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2006 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-04-2007-35, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-35.doc, RK-04-2007-35, př. 1, RK-04-2007-35, př. 2

36. Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s úpravou návrhu Pracovního programu na roky 2006 - 2009. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0119/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Pracovní program na roky 2006 - 2009 dle materiálu RK-04-2007-36, př. 1upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 1. dubna 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-36.doc, RK-04-2007-36, př. 1, RK-04-2007-36, př. 2, RK-04-2007-36, př. 3, RK-04-2007-36, př. 4

37. Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007
M. Černá seznámila radu kraje s plánem činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0120/04/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-04-2007-37, př. 1.
odpovědnost: M. Černá, předsedkyně komise
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-37.doc, RK-04-2007-37, př. 1

38. FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, E. Navrátilová, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, upřesnili radě kraje úpravu předloženého grantového programu "Systém sběru a třídění odpadů 2007". Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0121/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o převodu příjmů kraje Vysočina vyplývajících z plnění Dodatku č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM, a. s., schváleného usnesením č. 0079/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 ve výši 2 350 000,- Kč do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady a finančních prostředků ve výši 2 650 000,- Kč do kapitoly Životní prostředí, §3727;
 • schválit rozpočtové opatření, kterým se po přijetí prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s. převede částka 2 350 tis. Kč přímo do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady a o zbývající částku 2 650 tis. Kč bude posílen rozpočet příjmů a výdajů kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727;
 • vyhlásit grantový program "Systém sběru a třídění odpadu 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu RK-04-2007-38, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor
termín: 28. února 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-38.doc, RK-04-2007-38, př. 1

39. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti, R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0122/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci Vodárenskému svazku Podyjí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 132 000 Kč dle materiálu RK-04-2007-39, př. 1 na realizaci stavby vodního díla "Vodovod Radkov - rekonstrukce ÚV" podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 11 688 800 Kč dle materiálu RK-04-2007-39, př. 2 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-39.doc, RK-04-2007-39, př. 1, RK-04-2007-39, př. 2, RK-04-2007-39, př. 3

40. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti, R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu vyhlásit grantový program "Čistá voda 2007". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0123/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Čistá voda 2007" dle materiálu RK-04-2007-40, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-40.doc, RK-04-2007-40, př. 1

41. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti, R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0124/04/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/143/06 podle materiálu RK-04-2007-41, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-41.doc, RK-04-2007-41, př. 1, RK-04-2007-41, př. 2

42. Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti, R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu rozhodnout o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0125/04/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava do 31. 12. 2007.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2007-42.doc, RK-04-2007-42, př. 1

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Kodet ukončil zasedání rady kraje č. 4/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 1. 2007 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Václav Kodet
náměstek hejtmana kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 4/2007 dne 23. 1. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 25. 1. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz