Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 02/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 2/2012, které se konalo dne 10. 1. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2012
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 1. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové a L. Joukla.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do programu jednání:
44. Projekt Zásah bez hranic
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2012
 2. Prodej pozemku v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
 4. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
 5. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
 7. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 8. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 9. Uzavření nájemní smlouvy - k.ú. Spělov
 10. Zajištění putovní výstavy Někomu život, někomu smrt
 11. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava
 12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 13. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011
 14. Stanovisko Kraje Vysočina k rozšíření sítě TEN-T
 15. Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
 16. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011
 17. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011 - kapitola Evropské projekty
 18. Plán činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
 19. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
 20. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012
 21. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 22. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 23. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
 24. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí 2011 a za celý rok 2011
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2011
 27. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010
 28. Výzva č. 6/2012 - zemědělské akce
 29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 31. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
 32. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 33. Změna ve školském rejstříku
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 35. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 36. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 37. Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
 38. Informace o přijatých věcných darech a finančních dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 39. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001) v rámci OP VK
 40. Stanovisko Kraje Vysočina k Návrhu příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce
 41. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 42. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 43. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec
 44. Projekt Zásah bez hranic
 45. Rozprava členů rady
Usnesení 0056/02/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 1/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Prodej pozemku v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice
Usnesení 0057/02/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-02.doc, RK-02-2012-02, př. 1

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
Usnesení 0058/02/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-03.doc, RK-02-2012-03, př. 1

04. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 0059/02/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 1 v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-02-2012-04, př. 2 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-04.doc, RK-02-2012-04, př. 1, RK-02-2012-04, př. 2, RK-02-2012-04, př. 3

05. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
Usnesení 0060/02/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 713/2 o výměře 107 m2, par. č. 713/3 o výměře 53 m2, par. č. 713/4 o výměře 15 m2, par. č. 746/2 o výměře 17 m2, par. č. 746/4 o výměře 496 m2, par. č. 749/1 o výměře 116 m2 a par. č. 750 o výměře 239 m2, oddělené geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 713, vše v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rácovice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 727/8 o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem č. 79-461/2011 z pozemku par. č. 727/3 v k. ú. a obci Rácovice z vlastnictví obce Rácovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-05.doc, RK-02-2012-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
Usnesení 0061/02/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-06.doc, RK-02-2012-06, př. 1

07. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0062/02/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2012-07, př. 1 a RK-02-2012-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-07.doc, RK-02-2012-07, př. 1, RK-02-2012-07, př. 2

08. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0063/02/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-02-2012-08, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-02-2012-08, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 697/2 v k. ú. Bystrá a par. č. PK 533/1 v k. ú. Bačkov zastavěných chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-08.doc, RK-02-2012-08, př. 1

09. Uzavření nájemní smlouvy - k.ú. Spělov
Usnesení 0064/02/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Českou republikou - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 753 v k. ú. Spělov v rozsahu dotčení stavbou II/639 Dolní Cerekev - průtah (v předpokládané výměře cca 83 m2) za dohodnutou cenu 5 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-09.doc, RK-02-2012-09, př. 1

10. Zajištění putovní výstavy Někomu život, někomu smrt
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh připojení kraje k projektu putovní výstavy „Někomu život, někomu smrt“ určené široké veřejnosti k uctění významné události české historie a zdůvodnila předložení upravené přílohy k tomuto materiálu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0065/02/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zajištění výstavy dle materiálu RK-02-2012-10, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-10.doc, RK-02-2012-10, př. 1

11. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Klubu českých turistů Čeřínek Jihlava o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava“. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0066/02/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-02-2012-11, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 10. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-11.doc, RK-02-2012-11, př. 1, RK-02-2012-11, př. 2, RK-02-2012-11, př. 3

12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství ve 4. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0067/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-02-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-12.doc, RK-02-2012-12, př. 1

13. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, ve 4. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0068/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. října 2011 do 31. prosince 2011 dle materiálu RK-02-2012-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 11. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-13.doc, RK-02-2012-13, př. 1

14. Stanovisko Kraje Vysočina k rozšíření sítě TEN-T
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení komunikace I/38 (E59) do Transevropské dopravní sítě TEN-T. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0069/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-02-2012-14, př. 1;
navrhuje
zařadit komunikaci I/38 do sítě TEN-T.
odpovědnost: ODSH
termín: 11. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-14.doc, RK-02-2012-14, př. 1, RK-02-2012-14, př. 2

15. Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0070/02/2012/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 2009/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-02-2012-15, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-15.doc, RK-02-2012-15, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 16, 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru ekonomického nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011
Usnesení 0071/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011:
  • splátku půjčky od Základní školy a Praktické školy Chotěboř ve výši 100 000 Kč;
  • splátku půjčky od Vysočina Tourism ve výši 1 729 347,84 Kč;
  • dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (ÚZ 41117007) pro Vysočinu Education ve výši 26 346,73 Kč;
  • dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programového financování ISPROFIN (ÚZ 13501) na realizaci akce Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce ve výši 139 Kč;
  • přijatou platbu od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 471,09 Kč;
  • dotaci z Ministerstva zdravotnictví na rezidenční místa (ÚZ 35015) pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 348 403 Kč;
  • vratku dotace do Fondu Vysočiny ve výši 2 770 Kč;
schvaluje
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-16.doc, RK-02-2012-16, př. 1, RK-02-2012-16, př. 2

17. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011 - kapitola Evropské projekty
Usnesení 0072/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o dotacích přijatých v závěru roku 2011 na zvláštní účty dle materiálu RK-02-2012-17;
schvaluje
rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-02-2012-17, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-17.doc, RK-02-2012-17, př. 1

18. Plán činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Plánu činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0073/02/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-18, př. 1.
odpovědnost: předseda rozpočtové komise
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-18.doc, RK-02-2012-18, př. 1

19. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0074/02/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-19, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-19.doc, RK-02-2012-19, př. 1

20. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0075/02/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-20, př. 1.
odpovědnost: předseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-20.doc, RK-02-2012-20, př. 1

21. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0076/02/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-21, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-21.doc, RK-02-2012-21, př. 1

22. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
V. Novotný seznámil radu kraje s návrhem Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0077/02/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-02-2012-22, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-22.doc, RK-02-2012-22, př. 1

23. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
V. Novotný seznámil radu kraje s výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0078/02/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 a 5/2011 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-02-2012-23, př. 1, RK-02-2012-23, př. 2, RK-02-2012-23, př. 3, RK-02-2012-23, př. 4, RK-02-2012-23, př. 5.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-23.doc, RK-02-2012-23, př. 1, RK-02-2012-23, př. 2, RK-02-2012-23, př. 3, RK-02-2012-23, př. 4, RK-02-2012-23, př. 5

24. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0079/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-24.doc, RK-02-2012-24, př. 1, RK-02-2012-24, př. 2, RK-02-2012-24, př. 3

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí 2011 a za celý rok 2011
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0080/02/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3773 Monitoring k zjišťování úrovně radioaktivního záření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v celkové výši 2 325 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené II. pololetí roku 2011 (dle materiálu RK-02-2012-25, př. 1);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2011 dle materiálu RK-02-2012-25, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR v celkové výši 242 875 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené II. pololetí roku 2011 (dle materiálu RK-02-2012-25, př. 2);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2011 dle materiálu RK-02-2012-25, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-25.doc, RK-02-2012-25, př. 1, RK-02-2012-25, př. 2

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2011
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření spočívajícího v povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR určenou na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční, kormoránem velkým a bobrem evropským za ukončené II. pololetí roku 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 1 168 643 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2011 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-26.doc, RK-02-2012-26, př. 1

27. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu RK-02-2012-27, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-27.doc, RK-02-2012-27, př. 1, RK-02-2012-27, př. 2

28. Výzva č. 6/2012 - zemědělské akce
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh vyhlášení Výzvy č. 6/2012 na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0083/02/2012/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 6/2012 - zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 13/07 ve znění Dodatku č. 1 a 2 pro opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, záměr a) dle materiálu RK-02-2012-28, př. 1;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-02-2012-28, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-28.doc, RK-02-2012-28, př. 1, RK-02-2012-28, př. 2, RK-02-2012-28, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 29 a 30 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Usnesení 0084/02/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením dodávkového automobilu Renault Mascott s chladírenskou nástavbou, včetně chlazení a pohonem od motoru vozidla, inventární číslo 620513, rok pořízení 2004 z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu RK-02-2012-29.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Humpolec,
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-29.doc

30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení 0085/02/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením užitkového automobilu Peugeot Boxer, inventární číslo 132, z majetku kraje způsobem navrženým Akademií - Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a Střední odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-02-2012-30;
 • s vyřazením automobilu - Renault Trafic TB 26, inventární číslo MS-z-87-1, z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-02-2012-30.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 31. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-30.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31 a 35 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

31. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
Usnesení 0086/02/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Třebíč Individualizace výuky na SŠS Třebíč dle materiálu RK-02-2012-31, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-31.doc, RK-02-2012-31, př. 1, RK-02-2012-31, př. 2

35. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Usnesení 0087/02/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Inovační metody ve výuce dle materiálu RK-02-2012-35, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-35.doc, RK-02-2012-35, př. 1, RK-02-2012-35, př. 2

32. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0088/02/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Dětského domova Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-32.doc

33. Změna ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, o změnu zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0089/02/2012/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-02-2012-33, př. 1 kódy 1A, B, C;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu RK-02-2012-33, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 3. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-33.doc, RK-02-2012-33, př. 1, RK-02-2012-33, př. 2, RK-02-2012-33, př. 3, RK-02-2012-33, př. 4, RK-02-2012-33, př. 5

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0090/02/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 513 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-02-2012-34, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2012-34, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-02-2012-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2012-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-34.doc, RK-02-2012-34, př. 1, RK-02-2012-34, př. 2

36. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0091/02/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
- Dialyzační přístroj Hospal, včetně krevní pumpy.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-36.doc, RK-02-2012-36, př. 1

37. Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje na vědomí zprávu o průběhu spolupráce Nemocnice Pelhřimov, p. o., se sdružením Nanoprogres, z.s.p.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0092/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o průběhu spolupráce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, z.s.p.o.
odpovědnost: OZ, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-37.doc, RK-02-2012-37, př. 1

38. Informace o přijatých věcných darech a finanční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o věcných darech a finanční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0093/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nabytí darů dle darovacích smluv uvedených v materiálech RK-02-2012-38, př. 1, RK-02-2012-38, př. 2, RK-02-2012-38, př. 4, RK-02-2012-38, př. 5, RK-02-2012-38, př. 6;
bere na vědomí
dohodu o přijetí finanční dotace uvedenou v materiálu RK-02-2012-38, př. 3;
ukládá
ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace postupovat v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-38.doc, RK-02-2012-38, př. 1, RK-02-2012-38, př. 2, RK-02-2012-38, př. 3, RK-02-2012-38, př. 4, RK-02-2012-38, př. 5, RK-02-2012-38, př. 6

39. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001) v rámci OP VK
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu realizovaného v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0094/02/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu registrační č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001 dle materiálu RK-02-2012-39, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-39.doc, RK-02-2012-39, př. 1, RK-02-2012-39, př. 2

40. Stanovisko Kraje Vysočina k Návrhu příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0095/02/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR stanovisko Kraje Vysočina k Návrhu příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce dle materiálu RK-02-2012-40, př. 7.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-40.doc, RK-02-2012-40, př. 1, RK-02-2012-40, př. 2, RK-02-2012-40, př. 3, RK-02-2012-40, př. 4, RK-02-2012-40, př. 5, RK-02-2012-40, př. 6, RK-02-2012-40, př. 7

41. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje, ve 4. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0096/02/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč uvedených v materiálu RK-02-2012-41, př. 1, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje, v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-41.doc, RK-02-2012-41, př. 1

44. Projekt Zásah bez hranic
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem účasti Kraje Vysočina jako partnera projektu „Zásah bez hranic“ v rámci Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0097/02/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
účast Kraje Vysočina v projektu „Zásah bez hranic“ v rámci Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 1725 €, tj. 43 125 Kč (15 % z celkových nákladů kraje, 1 € = 25 Kč);
ukládá
odboru regionálního rozvoje připravit a předložit projektovou žádost projektu „Zásah bez hranic“ do Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 s dovětkem, že v případě neschválení převodu finančních prostředků zastupitelstvem kraje, bude projektová žádost stažena;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2012-44, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finanční prostředků z Fondu strategických rezerv či z cizích zdrojů ve výši max. 287 500 Kč (1 € = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu „Zásah bez hranic“ s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-44.doc, RK-02-2012-44, př. 1

42. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje žádost o vyjádření souhlasu s bezúplatným převodem uvedeného nepotřebného majetku na příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0098/02/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem osobního automobilu - Škoda FELICIA COMBI LXI, registrační značka TRI 70-58, inventární číslo 60/148, rok pořízení 1999, pořizovací cena 292 492 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, se sídlem Dr. Veselého 343, 59301 Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-42.doc

43. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0099/02/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2012-43.doc

44. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 2/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 1. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 2/2011 dne 10. 1. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 1. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz