Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 9/2012 - 28.02.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
03Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
04Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
05Návrh na zařazení nové akce SŠ technická Jihlava - oprava střechy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
06Změna usnesení 0824/18/2011/RK
07Informace o zavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
08Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř .
09Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
10Veřejná zakázka Analýza procesů v oblasti správy ICT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
11Změna usnesení - Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011
12Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
13Poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému Kraje Vysočina
14Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
15Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
16Informace radě kraje o kontrole v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
17Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
18Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci přístrojového vybavení pro intenzivní péči pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
19Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci vybavení (nábytku) pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na Pražském studentském summitu 2012
22Změna usnesení č. 0284/07/2012/RK
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvky na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
26Soutěž S Vysočinou do Evropy - 3. ročník
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
28FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2012
29Projekt LDA V4 - uzavření partnerských smluv
30Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
32upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu voj
34Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy ve volejbale juniorů 2012
35Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Ochutnejte Vysočinu
36Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
37FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2012
38Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. pro rok 2012 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2011
39Informace o změnách některých skutečností v rámci projektu Comparison of methods and standards for applied biodiversity assessment
40Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
41Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
42Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
43Organizační řád Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
44Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 7. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
45Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina
46Podkladové materiály pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci přípravy dalšího programovací období 2014+
47Smlouva zakládající právo stavby chodníku v ulici Slovanského bratrství v Pelhřimově
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz