Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 6/2005 - 01.02.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování silnice III/35733 městu Bystřice nad Pernštejnem
03Darování silnice III/03723 obci Radenice
04Přijetí daru stavby odbočovacího a příjezdového pruhu a pozemků v k. ú. Polná a zveřejnění záměru darovat pozemek v k. ú. Polná
05Prodej pozemku v k. ú. a obci Řehořov
06Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov
07Darování pozemku v k. ú. Udeřice, obec Bačice
08Prodej nemovitostí v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
09Prodej pozemku v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
10Prodej pozemku v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov
11Návrh na jmenování ředitelky Domova mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347 na základě výsledku konkurzního řízení
12Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
13Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ
14Změny ve zřizovacích listinách pedagogicko-psychologických poraden
15Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2
16Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2
17Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42
18Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
19Dotace z rozpočtu kraje městu Třebíč na pořízení 45 divadelních křesel
20Financování projektu ROWANet
21FOND VYSOČINY - Grantový program "Bezpečná silnice 2005"
22FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2005 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
23Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2005 - rozdělení schválené částky kapitálových výdajů dle usnesení č. 430/08/2004/ZK
24Darování movitého majetku sloužícího k zajištění lékařské služby první pomoci obcím
25Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
26Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod
27FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005
27upr127upr1FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005
28Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
29Poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina na zpracování aktuální analýzy rizika staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren
30Projednání žádostí obcí o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina z rozpočtu kraje Vysočina
31Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity sdružení Rozvoj Třebíčska
31upr1Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity sdružení Rozvoj Třebíčska
32Grantová schémata kraje pro opatření 4.2.2 SROP
33Grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP
34Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP
35Nominace členů Hodnotícího výboru pro Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2005
35upr1Nominace členů Hodnotícího výboru pro Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2005
36Rezignace člena zastupitelstva kraje
37Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
39Oprava silnice II/152 Jemnice - Lhotice, II/407 hranice okresu Jihlava - Stará Říše
40Finanční výpomoc obcím na dopravu žáků do škol
41Sportovec kraje Vysočina za rok 2004 - jmenování hodnotící komise
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz