Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2008 - 23.12.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrad za škody na lesním pozemku a lesním porostu pro stavbu II/360 obchvat obce Oslavička , druhá stavba
04Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
05Dodatky ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a dodatek Příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Humpolec
07Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek , II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna ceny nabývaných nemovitostí
08Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - smlouva o provedení finančního odvodu
09Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
10Informace o realizaci akcí zajišťovaných KSÚSV - 75 mil. Kč
11Návrh rozpočtového opatření - přijaté dotace na projekty II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba, a II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba
12Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranží Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2009
13Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou do 200 000 Kč zadávané podle přílohy č. 7 Směrnice MŽP č. 7/2007 k Operačnímu programu Životní prostředí
14Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
15Vzdělávání praktických lékařů
16Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod v roce 2008
17Převod části nevyčerpané investiční dotace u Nemocnice Jihlava, p. o. do roku 2009
18Dodatky k nájemním smlouvám na movitý majetek
19Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
20Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
21Žádost o možnost změny účelu dotace poskytnuté na provozování sociálních služeb
22Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
23Nominace 2. zástupce kraje Vysočina do hodnotitelské komise programu Prosperita vyhlašovaného v rámci Operačního programu podnikání a inovace 2007 - 2013
24Smlouva darovací - Krajská hygienická stanice Jihlava
25Smlouva o výpůjčce Město Třebíč - garáž
26Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2008
27Návrh technickoorganizačních opatření zřizovatele souvisejících s novelou zákona o dani z přidané hodnoty
28Zástupci kraje Vysočina v komisích Rady Asociace krajů ČR
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz