Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 3/2013 - 22.01.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Vlásenice - Drbohlavy a obci Pelhřimov
03Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
04Darování pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
05Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
07Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev, požadavek vlastníků na změnu kupní ceny
08Převody pozemků v obci a k. ú. Vepříkov
09Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
10Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov
11Veřejná zakázka na stavební práce SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně
12Smlouva o převodu investorství - akce II/405 Zašovice - Okříšky
13Smlouva o převodu investorství
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
15Kontrola použití finančních prostředků kraje
16Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
17Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
18Udržitelnost projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
19Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
20Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů realizovaných z ROP Jihovýchod
21Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
22FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2013
23Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
24Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
25Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
26Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
27Dlouhodobá výpůjčka sbírkových předmětů z vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury
28Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
29Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu
30Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací hlášení
31Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
32Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování neuznatelných nákladů na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
34Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
35Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
36Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
38Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2013
39Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
40Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
41Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
42Smlouva o nájmu nebytových prostor
43Nominace zástupce do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Energetické agentury Vysočiny v souvislosti s 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu ENERGY FUTURE - Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko českém pří
45Prohlášení k finanční zprávě v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Zdraví bez hranic , registrační číslo M00214
46Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2013
47Rozhodnutí o výběru dodavatele CEC5
48Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
49Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
50Návrh Plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
51Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013
52Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz